TMMOB Maden Mühendisleri Odası

YTK` LARIN RUHSAT SAHİPLERİ İLE İMZALAYACAKLARI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

YTK` LARIN RUHSAT SAHİPLERİ İLE İMZALAYACAKLARI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

SÖZLEŞME

İş bu sözleşme ile ................................................................................................. adresinde mukim .................................................................................................... (RUHSAT SAHİBİ) ile ..................................................................................  adresinde mukim .............................................................................................. (YTK) arasında akdedilmiştir.

1. İşin Tanımı

3213 sayılı Maden Kanunu gereğince yapılması gerekli, iş bu Sözleşme`nin 4. Maddesinde detayları belirtilen, maden hukuku ve idari danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.

2.  Tanımlar

Ruhsat sahibi     : Maden Kanunu çerçevesinde ruhsat sahibi kişi.

YTK                     : Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi.

MİGEM                : Maden İşleri Genel Müdürlüğü.

Oda                      : TMMOB Maden Mühendisleri Odası.

3.  İşin Süresi

Sözleşmenin süresi 1 (Bir) yıldır. Sürenin bitiminde tarafların yenileme konusunda yazılı olarak anlaşmamış olmaları halinde bu sözleşme, sözleşme imzalanırken öngörülen süre kadar uzamış sayılır. Taraflar bir ay önceden bildirimde bulunmak kaydı ile iş bu sözleşmeyi, sözleşme hükümleri gereği haklı bir gerekçeye dayanarak sona erdirilebilir. Ayrıca Ruhsat sahibine ait sahaların hepsinin devri, terki ile sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Sözleşmenin sona ermesi durumunda YTK tarafından MİGEM`e bilgilendirme 1 ay içerisinde yapılacak ve ruhsatla ilgili YTK`da bulunan tüm bilgi ve belgelerin birer sureti bir ay içerisinde ruhsat sahibine verilecektir.

4.  Yapılacak işler

4.a. Ruhsat Sahibi Tarafından Yapılacak İşler

1. İşlerin takibi için YTK`ya noter tasdikli bir vekaletname verilmesi.

2. MİGEM`den bilgi edinme çalışmaları:

a. MİGEM`den bilgi dökümleri, ihale listeleri ücretlerinin yatırılması veya YTK`ya gönderilmesi.

3. Ruhsat sahasında inceleme yapacak YTK personeline ruhsat yerinin gösterilmesi ve ruhsatlı yer ile ilgili bilgilerin verilmesi. Ruhsat sahibinin talebi olduğu takdirde, 6 ayda bir sahaların denetlenmesi. Bu denetleme sonrası rapor sunulması. Denetleme yapılması durumunda ilgili masraflar (yol, iaşe ve konaklama masrafları) Ruhsat sahibine ait olacaktır.

4. İlk müracaat bedellerinin yatırılması.

5. MİGEM‘in yapacağı ihalelerin dosya bedelleri yatırılması, teklif hazırlanması ve ihale ilgili olarak geçici teminatlar, taban bedellerinin, ihale bedelinin yatırılması. Mevzuat değişikliği ile yatırılması gereken diğer bedeller oluşması durumunda bu bedellerin yatırılması.

6. İlk müracaat veya ihale ile alınan sahaların ön inceleme ve maden arama projelerinin bedellerinin ödenmesi, kurumlara ödenecek ruhsat bedeli, taban bedeli gibi ödeme makbuzlarının yatırılıp YTK`ya zamanında ulaştırılması.

7. Sevk fişi bedellerinin yatırılması veya YTK`ya ulaştırılması.

8. Ruhsat sahasının devri durumunda, yatırılması gereken tüm devir bedelleri, devlet haklarının yatırılarak makbuzlarının YTK`ya ulaştırılması. Devir aşamasında sahaya heyet gönderilmesi durumunda tüm masraflarının karşılanması.

9. Ruhsat sahası ile ilgili olarak işlemden önce YTK`ya bir ay öncesinde yapılan bilgilendirmeye istinaden, işleme en az 15 gün kala olumlu veya olumsuz dönülmesi.

10. Ruhsatlarla ilgili olarak Maden Kanunu`nun 7. maddesi kapsamındaki tüm izinlerin alınarak yasal süresi içinde YTK`ya ulaştırılması.

11. MİGEM saha denetimleri durumunda heyet ve YTK`ya ulaşım, iaşe ve konaklama giderleri ruhsat sahibince karşılanacaktır.

12. İşletme ruhsatlı sahaların faaliyet raporlarının hazırlanması için veriler, YTK`ya en geç faaliyet raporu verilme tarihinden bir ay önce gönderilecektir. Hazırlanacak işletme faaliyet raporlarının imalat haritası, oda onay ücretleri ruhsat sahibi tarafından karşılanacaktır.

13. Ruhsatlara ait tüm belge ve dokümanların YTK`ya ulaştırılması.

14. Muhasebe ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin istendiğinde YTK`ya ulaştırılması.

15. Kamu kuruluşlarından sahaya yapılacak denetim ve incelemelerde ruhsat sahibi tarafından sahaya götürülmesi araç tahsis edilmesi yol, yemek vb. masrafların karşılanması.

16. Proje ile ilgili olarak ruhsatın bulunduğu yerel birimlerden gerekli evrak ve belgelerin alınarak YTK`ya ulaştırılması.

4.b. YTK Tarafından Yapılacak İşler

1. MİGEM`den bilgi dökümleri, ihale listelerinin ruhsat sahibi adına alınması.

2. Ruhsat sahibi adına ruhsat müracaatlarının yapılması.

3. Ruhsat sahibinin ihaleye girmek istediği sahalar ile ilgili müracaat evrakları hazırlanması.

4. İhalelik sahalar ile ilgili görüş bildirilmesi.

5. Ruhsat sahaları için sevk fişi alınması.

6. Gerek devir alınacak, gerekse devir edilecek sahalarla ilgili devir işlemlerinin takibinin yapılması.

7. Ruhsatlar için ormana, özel idareye, çevreye verilecek evraklar ile ilgili yönlendirmenin yapılması. Ruhsat sahibince talep olması durumunda çözüm ortaklarından bu konular ile ilgili hizmet sağlanması.

8. MİGEM‘e verilen tüm faaliyet raporu, proje ve diğer görüş yazılarının takibinin yapılması.

9. Ruhsat sahaları ile ilgili işlemler MİGEM`de takip edilmesi ve belirli periyotlarda ruhsat sahibine bilgi verilmesi.

10. MİGEM tarafından yapılacak denetlemelerde (heyet) ruhsat sahibine bilgi verilmesi ve YTK`nın programının müsait olması durumunda heyetlere refakat edilmesi.

11. Heyet raporları ve tutanakları temin edilerek ruhsat sahibine bilgi verilmesi.

12. Ruhsat terk işlemlerinin takip edilmesi.

13. Daimi nezaretçi ve teknik eleman atama işlemleri konusunda evrak takiplerinin yapılması.

14. İşletme ruhsatlı sahaların faaliyet raporlarının hazırlanması.

15. İşletme ruhsatlı sahaların yıllık faaliyet raporları, ruhsat sahibince gerekli verilerin YTK`ya gönderilmesi durumunda, işletme faaliyet bilgi formu ve satış bilgi formu hazırlanıp imzalaması için ruhsat sahibine gönderilecektir.

16. Ruhsat sahaları ile ilgili hukuki problemler için danışmanlık hizmeti verilmesi.

17. Rödovans ve taşeron sözleşmelerinin incelenmesinin yapılması.

18. Maden hukuku konusunda bilgilendirme yapılması.

19. MİGEM‘e verilen projelerdeki revizyonların yapılarak sonuçlandırılması.

4.c. Ücret Karşılığı Yapılacak İşler

1. Arama müracaatları için Ön Değerlendirme Raporu ve Maden Arama Projesi hazırlanması.

2. Ön arama faaliyet raporlarının hazırlanması.

3. Genel arama faaliyet raporunun hazırlanması.

4. Detay arama faaliyet raporlarının hazırlanması.

5. Ruhsat terk raporlarının hazırlanması.

6. Patlayıcı madde kapasite raporlarının hazırlanması.

7. İşletme projelerinin hazırlanması.

4.d. Çözüm Ortakları İle Sunulacak Hizmetler

1. Jeolojik etüt.

2. Sondaj yapımı.

3. Her türlü analiz işlemleri.

4. İmalat haritasının yapımı.

5. Hali hazır harita yapımı.

6. Proje tanıtım dosyası, ÇED projesi yapımı.

7. Orman izinleri.

8. Nihai fizibilite etüdü.

9. GSM ruhsat işlemleri.

10. Çevre izinleri.

5. Ruhsat Sahibinin Sorumlulukları

Ruhsat sahibi, MİGEM`den gelen her türlü yazışma ile ilgili YTK`yı bilgilendirecektir. YTK tarafından yapılan bildirim ve uyarılar en kısa sürede yerine getirilecektir.

6. Mali Hususlar

YTK tarafından ekte bulunan ruhsat sahası için iş bu sözleşmede belirlenen işler için YTK hizmeti sunulacaktır. Sunulacak bu hizmetin bedeli ………. TL/ay (……….. TL/ay)+KDV olarak belirlenmiştir. Bu bedel 20… yılı için geçerli olup daha sonraki yıllar için artış Madde 7`ye göre yapılacaktır.

Fatura her ayın son günü ruhsat sahibi adına kesilecektir. Ödemeler bir sonraki ayın 20`sine kadar YTK tarafından bildirilen banka hesabına yatırılacaktır.

Bu ücrete ruhsat sahibi adına yatırılacak harç-teminat, bilgi dökümü bedeli, yolluk avansları, sevk fişi ücretleri, TMMOB`a bağlı odaların vize ücretleri, kırtasiye masrafları, Ankara dışına yapılacak çalışmalar esnasında oluşacak ulaşım, konaklama, iaşe vb. giderler dahil değildir. Bu harcamalar ruhsat sahibine aittir.

İş bu sözleşmenin 4.c maddesinde belirtilen ücret karşılığı yapılacak işlerde, Oda asgari ücret tarifesi uygulanacaktır.

İş bu sözleşmenin ruhsat sahibi tarafından haksız bir gerekçe ile sona erdirilmesi ya da hizmet bedelinin ödenmemesi, YTK`nın sahada inceleme yapmasına izin verilmemesi, vb. nedenlerle YTK`nın iş bu sözleşmeyi sona erdirmesi halinde, ruhsat sahibinin sözleşme süresi sonuna kadar YTK`ya ödemeyi taahhüt ettiği ücret muaccel hale gelir.

7. Yürürlük

Sözleşme ………….. tarihinden itibaren geçerlidir. Sözleşmenin kendiliğinden uzaması durumunda 20.. yılları ve sonrası için Oda asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretlere istinaden artırılarak devam edecektir.

8. İhtilafların Halli

Taraflar anlaşmazlıklarını öncelikle hakem atamak yoluyla hallederler. İhtilafın hakemlik yoluyla çözülememesi durumunda, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Veri güvenliği

YTK, veri güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Maden ruhsat sahiplerine taahhüt ettiği yükümlülüklere ilişkin olarak, elektronik/kâğıt ortamında ürettiği her türlü bilgi ve belgenin paylaşımı ve ifşası Genel Müdürlük ve/veya ruhsat sahibinin iznine tabidir.

İş bu sözleşme 4 nüsha ve 9 madde olarak hazırlanarak … tarihinde imza altına alınmış olup, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde; 1 nüshası MİGEM`e, bir nüshası ise Oda`ya ibraz edilecektir.

Ek: Ruhsat Bilgisi

RUHSAT SAHİBİ                                                                                        YTK

                              KAŞE/İMZA                                                                                      KAŞE/İMZA

Okunma Sayısı: 5435
Yayın Tarihi: 16.12.2016
Dosyalar