TMMOB Maden Mühendisleri Odası

48. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

48. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

A) GENEL ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

1.Oda – Üye İlişkileri

      1.1. Ücretli Çalışan Üyeler

             1.1.a Özel sektör çalışanları
             1.1.b Kamu çalışanları

     1.2. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) ve Serbest Maden M. Hizmetleri (SMMH)

     1.3. İşsiz Üyeler

     1.4. Kadın Üyeler

     1.5. Genç Madenci-Öğrenci Üyeler

     1.6. Emekli Üyeler

2. Genel Merkez-Şube-Temsilcilik İlişkileri

3. TMMOB ve Diğer Odalarla İlişkiler

4. Üniversiteler ile İlişkiler

5. Diğer Örgüt Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

     5.1. Oda-Sendika ve Emek Örgütleri İlişkileri

     5.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler

6. Uluslararası İlişkiler

B) ODA VE BÜRO İÇİ ÇALIŞMALAR

1. Örgüt İçi Eğitim

2. Mali İşleyiş

3. Hukuki Çalışmalar

4. YTK / SMMH / Büro Tescil ve Vize Çalışmaları

C) MESLEKİ ve BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

1. Kongre, Kurultay, Sempozyum, Seminer ve Çalıştaylar

2. Mesleki Eğitim Çalışmaları: MEYEM

3. SEM: Belgelendirme Çalışmaları
           3.1. Üye Belgelendirme Çalışmaları: SEM
           3.2. İşçi Belgelendirme Çalışmaları: MEYEM

4. Çalışma Grupları
            4.1. Sürekli Çalışma Grupları
            4.2. Süreli Çalışma Grupları

D) BASIN, YAYIN ve KİTAP HİZMETLERİ

1. Madencilik Dergisi

2. Madencilik Bülteni

3. Oda Web Sayfası ve Maden Portal

4. Yeni Yayınlar

5. e-Kütüphane

6. Sosyal Medya Çalışmaları

E) SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

1. Söyleşi ve Paneller

2. Dünya Madenciler Günü

3. Gezi, Aktivite ve Atölyeler

4. Emekli Üye Buluşmaları

5. Lokal

EKLER

EK 1: ÇALIŞMA İLKELERİMİZ


1. Oda Çalışmalarına İlişkin İlkeler

2. Odanın Bağımsızlığına İlişkin İlkeler

3. Karar Alma Süreçlerine İlişkin İlkeler

4. Mesleki Etkinliklerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler

5. Mali İşleyişe İlişkin İlkelerimiz

EK 2: ULUSAL MADENCİLİK POLİTİKASI İÇİN TEMEL İLKE VE GÖRÜŞLERİMİZ 

SUNUŞ

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 48. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 26-27.02.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; yapılan tartışmalar, alınan kararlar ve öneriler ışığında yeni çalışma dönemi başlatılmıştır.

İki yıllık COVID-19 küresel salgını ile geçilen 47. Dönem, yaşanan kısıtlamalar ve kapanmalar; küresel, ulusal ve sektörel ölçeklerde yaşanan ekonomik kriz; gün geçtikçe daha da otoriterleşen iktidar(lar), otoriterleştikçe siyasal, sosyal ve kültürel alanlarımızın hiç olmadığı kadar daraldığı bir süreç olarak tamamlandı. Oda Yönetim Kurulu olarak 48. Dönemin halkımız, çalışanlar ve meslektaşlarımız için ekonomik, siyasal ve sosyal açılardan çok daha zor bir dönem olacağını, bu nedenle daha çok mücadele edilmesini gerektirdiğinin bilincinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

SSCB’nin dağılmasından sonra, bir süre başat emperyalist güç olan ABD ve Avrupalı müttefikleri (Batı), Çin ve Rusya ekseninde (Doğu) yükselen ekonomik, siyasi ve askeri kapitalist bloğunun küresel birer aktör olmaları nedeniyle, salgın öncesinde üstü örtülü bir çatışma ortamının zeminini hazırlamışlardır. Küresel salgının tırmandırdığı küresel ekonomik kriz, Batı ile Doğu arasındaki paylaşım mücadelesinin tekrar su yüzüne çıkmasına neden olmuştur. Yaklaşık 12 sene önce Arap Baharı ile başlayan, bölgesel küçük grupların askeri ve siyasal olarak desteklenmesiyle ilerletilen süreç; Ukrayna özelinde farklı bir biçim almıştır. Batı’nın Ukrayna’daki NATO ve Batı yanlısı hükümet üzerinden harladığı süreç, Rusya’nın Ukrayna’da kendisi açısından stratejik gördüğü yerleri işgali ile sonuçlanmıştır. Bu iki emperyalist bloğun dalaşının sonucunda bölgede meydana gelecek ekonomik, siyasal ve sosyal durumun etkileri, başta yaşam alanları işgal edilen Ukrayna halkları olmak üzere, bölge ve dünya halkları önümüzdeki süreçte daha da yoğun hissedeceklerdir.

Diğer yandan, küresel ekonomik krizi ve mevcut iktidarın 20 yıllık talanı ülkemiz ekonomisini çok sorunlu hale getirmiş, bu durum etkileri önümüzdeki süreçte ülkemizde daha da derinden hissedilecektir.  Kamu kurumlarının ve kamu arazilerine satışından doğal kaynaklarımızın talanına varana kadar kamu kaynaklarımızın hoyratça heba edilmesi, ülkemizi içinden çıkılması yıllar alacak bir dar boğaza sürüklemiştir. Üretim ekonomisi yerine ithalatı önceleyen, ihracatı uç ürün geliştirerek yapmak yerine hammadde olarak yapılmasına müsaade eden politikalar cari açığın artmasına sebep olmaktadır. İsraf, talan ve kayırmacılık cari açığın artmasını ve enflasyonu tetiklemekte, bu da Türk Lira‘sının değerinin hızla kaybetmesine neden olmaktadır.  20 yıldır uygulanan tüketim, inşaat ve sıcak paraya dayalı büyüme modelini esas alan politikalar sonucunda; üretime yönelik faaliyetler ve yatırımlar ihmal edilmiş, Türkiye tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke konumundayken, kendi tarımını ithalat ve üretimsizlik yoluyla çökerten, en temel tarım ürünlerinde bile ithalata bağımlı bir ülke konumuna gelmiştir.

Türk Lirasında yaşanan hızlı değer kaybı, üreticisinden tüketicisine ekonomik hayatın her alanını olumsuz etkilemektedir. Artan üretim maliyetleri sebebiyle üreticiler ürettikleri ürünleri fiyatlandırmakta zorluk çekerken, tüketiciler ise yüksek enflasyon karşısında yaşayamayacak duruma gelmişlerdir. Cumhuriyet tarihinde çeşitli sebeplerle yaşanan kuyruklar, 2022 Türkiye’sinde tekrar görülmeye başlanmıştır.  

Maden Mühendisleri de toplumun diğer kesimleri gibi mevcut ekonomik krizden nasiplerini almaktadır. Giderek ağırlaşacağını düşündüğümüz ekonomik krizin, meslektaşlarımızı da daha derinden etkileyeceği açıktır. Bağımsız saygın kuruluşlarca %100’ün üzerinde belirlenen enflasyonun çok altında açıklanan resmi enflasyon, ücret artışlarının reel enflasyonun altında kalmasına sebep olmakta, bu da her geçen gün yoksullaşmamıza yol açmaktadır. Büyüme rakamları, 2021 yılı için %11 olarak açıklanmasına rağmen, emekçi kesimlerin bu büyümeden eşit payı alamadıkları ortadadır. 48. Dönem çalışmalarımızın ana eksenlerinden biri, üyelerimizle birlikte ekonomik krize, krizin yol açtığı yoksullaşmaya ve gelir eşitsizliğine karşı mücadeleyi büyütmek olacaktır.

Yaşanan ekonomik tahribat, üst yapı ilişkilerinde yani sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda da tahribata yol açmış durumdadır. Kürt illerinde demokratik yollarla halk tarafından seçilmiş belediyeleri ve üniversiteleri kayyumlar yoluyla zaptı rapt altına almaya çalışan iktidar, muhalif kimliği olan politikacıları, gazetecileri, yazarları, akademisyenleri, hatta iş insanlarını ya ceza evlerine ya da sürgüne göndermiş durumdadır. İktidarı için bu yöntemin doğru olduğu sanısına kapılan iktidar, önümüzdeki dönemde daha fazla hukuksuzluğu yapmaktan geri durmayacaktır. Bu bakımdan Odamızın da aralarında bulunduğu meslek odalarını, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları ve dernekleri, baskının daha da yoğunlaştığı günler beklemektedir. Tarihsel sorumluluğumuzun bir gereği olarak, istibdata, faşizme ve gericiliğe karşı durmak ilkesel tavırlarımızdan biri olarak görülmelidir.

Sosyal ve kültürel tahribatın bir diğer boyutu olarak, son yıllarda kadınlara, lgbti+’lara ve çocuklara yönelik şiddet, tecavüz, taciz, istismar vb. vakalarda da gözle görülür bir artış vardır. Irkçı, cihatçı, gerici ve eril üst aklın toplumdaki yansıması, kadın,  lgbti+, ya da çocuk demeden toplum vicdanında derin yaralar açan şiddet yöntemleri ile sosyokültürel yapıyı tahrip etmektedir. Toplumdaki her bireyi korumakla mükellef olan devlet aygıtı, bu türden vakaların önüne geçebilmek adına İstanbul’da imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek, kimden yana olduğunu bir kez daha göstermiştir. 48. Dönem çalışmalarımızda kadınların yürüttükleri mücadeleyi meslek sorunlarımızdan ayrı görmeyen bir yaklaşım içerisinde olacağız. Bu anlayış çerçevesinde çalışmalarımızın bir eksenini de kadın mücadelesi oluşturacaktır.

12 Eylül gerici ve faşist darbesi ile tüm ülke ekonomisinde olduğu gibi madencilikte de etkili olan neoliberal anlayış sonucunda madencilik ve sanayii politikalarının belirlenmesi sürecine üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve demokratik kuruluşlar dahil edilmemiştir. Sınai hamlelerin yapıl(a)maması sonucunda tüvenan olarak ihraç edilen kaynaklarımız, uç ürüne dönüşmüş haliyle ithal edilmiş, bu da cari açığın artmasının başat sebeplerinden biri olmuştur. Bu nedenle üretilen madenlerin hammadde olarak kullanılacağı yerli sanayide kullanılarak katma değer yaratılması konusunda bürokrasi ve kamuoyunu bilgilendirecek çalışmalar yapılmasına devam edilecektir.  

Liyakat göz ardı edilerek yapılan atamalar, partizanca kadrolaşma sonucunda madenciliğin lokomotifi olan kuruluşlar özelleştirilmiş, kapatılmış, kalanları ise git gide işlevsizleştirilmiştir. Diğer tüm kamu kuruluşları gibi, madencilik ve enerji ile ilgili kamu kuruluşları da bu süreçte koordinasyonsuz ve plansız bir şekilde faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu koordinasyonsuzluğu önlemek ve madencilik ile ilgili bir politikayı tüm ülke genelinde uygulayabilmek için bir Madencilik Bakanlığı kurulması için, kamu kurum ve kuruluşlarının kamu yararı içerisinde çalışmasını sağlayacak mevzuat ve yönetmeliklerdeki gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde siyasi iradeyi teşvik edici, zorlayıcı çalışmalar planlanacaktır.

Gençlik şüphesiz ki bir toplumun olduğu gibi, Odamızın da hem geleceği hem de dinamik gücüdür. Toplumu depolitize etmek için, 12 Eylül faşist darbesi ile başlatılan süreç, tüm şiddeti ve sinsiliğiyle devam etmektedir. YÖK ile birlikte üniversitelerde yaratılan antidemokratik ortam, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından en yüksek aşamasına ulaşmıştır. Oluşturulan gerici müfredatlar, ilerici eğitimcilere ve akademisyenlere gösterilen sopa, birkaç senede bir değiştirilerek giderek sermayenin pazarına dönüştürülen eğitim sistemi yoluyla ülkemizin eğitim sistemi kayıp kuşaklar yaratmıştır. Bilimden uzak, tekçi ve antidemokratik eğitim sistemi gençlerimizi kolektif bireyler olmanın çok uzağına itmiştir. Bilim üretip mühendisler, mimarlar, şehir plancıları yetiştirmesi gereken akademiler, sermayenin şirketlerine Ar-Ge üreten laboratuvarlara dönüşmüş durumdadır. “Aydınlık bir gelecek için, karanlığı kazıyoruz” sloganı ile öğrenci gençliğin iradesi ve emekleriyle başlatılan Genç Madenci çalışmamızı hem örgütümüzün sigortası hem de ülke madenciliğinin geleceği olarak görüyoruz. Gençliğin bu gerici, piyasacı ve tekçi duvarı yıkacak olan başat güçlerden biri olduğunun bilinciyle, Genç Madenci örgütlülüğünü daha da güçlendirecek çalışmaları yapmak 48. Dönem çalışmalarımızın ana eksenlerinden bir diğerini oluşturacaktır.

Bütün bu genel çerçeve kapsamında Maden Mühendisleri Odası;

 • İnsanı temel almaya, insan temel hak ve özgürlüklerini vaz geçilmez değer saymaya, 
 • Bağımsız, eşitlikçi, demokratik, laik ve evrensel hukuka dayalı bir siyasal anlayışı benimsemeye,
 • Emperyalist politikalara, doğal kaynakların ve ulusal servetlerin talanına, işgallere, savaşlara karşı çıkmaya, ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı ve kardeşliği savunmaya, 
 • Başta Kürt sorunu olmak üzere her türlü etnik ve inanç sorunun demokratik yöntemlerle çözüme kavuşturularak barış ortamının tesis edilmesine, kardeşlik ve dostluğun pekiştirilmesine yönelik çaba göstermeye,
 • Her türlü ayrımcılığa ve farklılıkları nedeniyle insanların ötekileştirilmesine karşı çıkmaya,
 • İnsanlığın tüm tarihsel süreçlerde geliştirdiği değer yargılarına saygılı olmaya, bir arada yaşamanın zenginliğini savunmaya,
 • İlkeler ışığında, birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışı ile mesleğin korunması ve geliştirilmesi, üreten, sanayileşen, demokratik bir Türkiye ve üzerinde insanların barış ve mutluluk içerisinde yaşayacağı bir dünya için mücadele etmeye devam edecektir.

Bu düşünce ve görüşler doğrultusunda Odamız;

 • İnsandan, emekten ve yaşamdan yana bir üretim ve sanayileşme politikasını, toplumsal bir proje çerçevesinde tüm ilişkilerin yeniden düzenlenmesini, 
 • Herkesin sağlıklı bir çevrede, biyolojik ve ruhi sağlık koşullarında yaşama hakkı olduğunu
 • Rant ekonomisinin yerine, üretim ve istihdama, dengeli kalkınmaya dayalı planlı bir ekonomi anlayışını, 
 • Yeraltı kaynaklarımızın ve doğal zenginliklerimizin halkımızın yararına üretilmesini, 
 • Başta yeraltı zenginliklerimiz olmak üzere bütün üretim alanlarında bilim ve teknolojinin esas alınmasını, 
 • Başta madencilik olmak üzere ekonominin tüm alanlarında her türden sömürgeci uygulamaya karşı kamusal bir ekonomik politikanın benimsenmesini; özelleştirmelerin, rödevansın ve taşeronlaşmanın durdurulmasını; küreselleşme politikaları ile parçalanan kamu kurumlarının yeniden birleştirilmesini,
 • Enerji sektöründeki arz talep dengesi dikkate alınarak enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakları önceleyen; daha fazla enerji üretmeyi değil, çevresel etkiler temelinde daha az enerji tüketmeyi önceleyen politikaların uygulanmasını,
 • Eğitimin bir hak olduğu, parasız, eşit, demokratik ve anadilde bir eğitimin devletin temel görevleri arsında bulunduğunu, üniversitelerde bilimsel ve yönetsel özerklik sağlanmasını, 
 • İşsizliğin temel sorunlarımızdan biri olduğu, çalışma hakkının anayasal bir hak olduğunu üyelerimize iş olanaklarının sağlanması, güvenceli çalışma ilişkilerinin devletin temel görevlerinden olduğu, bu koşulların sağlanması, insan onuruna yakışır çalışma ve ücret politikasının uygulamasını,savunmaktadır, savunmaya devam edecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 48. dönem Merkez ve şube yönetim kurulları ve diğer birimlerimiz olarak; emekten, bağımsızlıktan, demokrasiden, barıştan, laiklikten, sosyal hukuk devletinden, kamu yararından yana görüşleri, önerileri, uyarıları ve eleştirileri ile genel olarak çalışanların, özel olarak meslektaşlarımız ve üyelerimizin hak arama ve insanca bir yaşam mücadelesinin gereğini yerine getirmek için her türlü çaba gösterilecektir.

 

 

 1. GENEL ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

Neoliberal politikaların uygulanabilmesi uğruna maden mühendisi sayısının artırılması, plansız değil bilakis planlı bir şekilde yapılmıştır. Artan sayıyla birlikte mühendis ücretleri baskılanmış, sosyal hakları geriletilmiş, iş güvencesinin olmadığı koşullarda çalışmaya mahkûm edilmiştir. Ekonomik krizin de kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde, maden mühendisleri ciddi bir geçim sorunuyla karşı karşıya bulunmaktadır. Maden mühendislerinin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının geliştirilmesi için, Oda merkez ve şube yönetimleri ile temsilciliklerinin daha güçlü ve organik bir örgütlü yapıya ulaştırılması bu sorunların azaltılmasında büyük bir öneme sahiptir ve bunun için gerekli çalışmalar artırılarak devam edecektir.

 

 1. Oda – Üye İlişkileri

Maden Mühendisleri Odası 20 bini aşan üyesiyle vardır. Maden mühendislerinin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının sağlanması için Oda’ya; Oda’nın da bu haklar için vereceği mücadeleyi yükseltebilmek için maden mühendislerinin çalışmalara aktif katılımına ihtiyacı vardır.

Maden Mühendisleri Odası’nın 68 yılda oluşagelen gelenekleri, Oda’mızın omurgasını oluşturmaktadır. Ancak değişen dünya, ülke, sektör ve meslek alanımız göz önünde bulundurularak, değişen koşullara uygun araçların ve geleneğimizden kopmadan yeni yaklaşımların da geliştirilmesi gerekmektedir.

Özellikle genç üyelerimiz öğrenim süreçlerinde nitelikli bir eğitim alamamakta, mezun olduktan sonra da işsizlikle mücadele etmektedirler. Çalışma hayatına düşük ücretlerle ve güvencesiz bir ortamda başlayan genç meslektaşlarımız, siyasi ve sosyal baskılar nedeniyle örgütlü hareket edememektedirler. 2022 Türkiye’sinde sistem genç meslektaşlarımızın “bireysel kurtuluş” rüyasını içselleştirmesini büyük ölçüde başarmış durumdadır. Bu ablukanın ancak ve ancak üyelerimizle birlikte yapacağımız tartışmalar, birlikte öreceğimiz eğitim çalışmaları, çalıştaylar, sempozyumlar, kongreler ve bunlar temelinde yükseltilecek akademik, demokratik mücadele ile aşılabileceği bilinciyle üye ilişkilerimiz güçlendirilmeye çalışılacaktır.

Üyelerimizin çalışma yaşamlarında karşılaşacakları mesleki sorunlarda hukuksal destek verilmeye devam edilecektir. Bu kapsamda haftada 1 kez mesleki sorunlarla ilgili ücretsiz hukuki danışma sağlanacaktır.

Aidat borcu olmayan üyelerimize "Yıllık Ferdi Kaza Sigortası" uygulamasına devam edilecektir. Yeni talepler doğrultusunda yeni anlaşmalar yapılması için çalışılacaktır.

Oda-üye ilişkilerinin geliştirilmesi için Oda Merkezi tarafından en az bir defa ve şubeler tarafından kendi sorumluluk alanları dahilinde yılda en az iki defa üye toplantıların gerçekleştirilmesi hedeflenecektir.

Oda Danışma Kurulu toplantılarının ülke ve mesleki gündemler perspektifinde toplanarak, daha etkin bir şekilde çalışması için çaba gösterilecektir.  

47. Dönemde üyelerimizin geniş katılımı ile gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda belirlenen üye profili çalışması yol haritamız olacaktır. 48. Dönemde de benzer çalışmalarla üyelerimizin sorunları, beklentileri ve eğilimleri takip edilecektir.

 

1.1.Ücretli Çalışan Üyeler

1.1.a) Özel Sektör Çalışanları

47. Dönemde Gerçekleştirilen Üye Profil Çalışması verilerine göre, maden mühendislerinin %65’i ücretli çalışan konumundadır. Yine maden mühendislerinin yaklaşık olarak %58’lik kısmı madencilik sektöründe bilfiil üretimde çalışmakta ya da üretim sürecinin destek hizmetleri olan tedarik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektedirler. Çalıştıkları işletmelerde ve şirketlerde milyonlarca liralık artı değerin yaratılmasında başat rolü olan meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu, yarattıkları artı değerin karşılığını ne maddi anlamda ne de çalışma koşullarının niteliği açısından alamamaktadırlar. Anket verilerine göre maden mühendisliğinde işsizlik sorunu, ülke genli işsizlik oranının altında olmasına karşın (%10,8), ücret ve çalışma koşulları açısından tatmin olan maden mühendisi sayısı oldukça azdır. Maden mühendislerinin yalnızca %4,6’sı, eğitim hayatı ve meslek hayatı süresince hiç düş kırıklığı yaşamadığını belirtmiştir.

Bu tatminsizlik, mesleğin ilerleyen yıllarında giderek azalsa da özellikle mesleğe yeni atılan meslektaşlarımız ile deneyimi görece az meslektaşlarımız arasında memnuniyetsizliğin daha yoğun olduğunu görmekteyiz.  48. Dönemin bizlere yüklediği en önemli görev; meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunları onlarla birlikte ele almak ve oluşacak çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için Odamız olanaklarının seferber edilmesi olacaktır. 

Örgütümüzün geçmiş bir kazanımı olarak 43. Dönemde yürürlüğe giren, ancak yine örgütümüzün bu yönetmeliği sıkı takibi neticesinde SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilen SGK-TMMOB Mühendisler İçin Asgari Ücret İş Birliği Protokolü mücadelemize de kaldığımız yerden devam edilecektir. Odamız bünyesinde kurulacak Çalışma Yaşamı, İstihdam ve Asgari Ücret Çalışma Grubu’nun üyelerimizle direkt teması ve sosyal medya yoluyla ilişkilenilmesi biçimlerinde, her türlü kampanya ve örgütlenme faaliyetleri için olanaklarımız seferber edilecektir. İptal olunan protokolün TMMOB ile SGK arasında olması itibariyle, üst örgütümüz olan TMMOB ve bağlı odalarında bu mücadeleye katılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Ücretli çalışan üyelerimizin mesleki gelişimlerine hizmet etmesi açısından, çalışma grubundan gelecek görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda SEM ile birlikte mesleki eğitim çalışmaları yapılacaktır.

Kimi maden mühendislerinin diploma kirala olarak bilinen usulsüz uygulamalara yöneldikleri bilinmektedir. İş güvenliği denetimlerini ihmal eden, mesleğin itibarını zedeleyen ve negatif ücret rekabeti yaratan bu tür usulsüz uygulamalarla mücadele edilecektir.

Sayıları giderek artan cevher hazırlama mühendislerinin odamız çalışmalarına katılmaları için özel olarak çalışmalar yapılacaktır. Halihazırda üyemiz olan cevher hazırlama mühendisleri ile birlikte, üyemiz olmayan cevher hazırlama mühendisleri ile ilişki kurularak talep, beklenti ve iş yaşamında yaşadıkları sorunlar temelinde cevher hazırlama mühendislerine alan açılacaktır.

1.1.b) Kamu Çalışanları

Kamuda çalışan maden mühendislerini başta ekonomik olmak üzere, önemli idari sorunları bulunmaktadır. Özellikle son zamlardan sonra kamuda ücretler erimiş, ekonomik zorluklar belirgin olarak artmıştır. Özellikle kimi meslek mensupları için tartışmaya açılan 3600 ek gösterge rakamı, maden mühendisleri için de tartışılır hale gelmiştir. Bu nedenle kamuda uygulanan teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız 4800-6400 olacak şekilde yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun için kamuoyu oluşturma çalışmaları başlatılacak, siyasi  görüşmeler, eylem ve etkinliklere talebin kabul edilmesi için mücadele edilecektir.

Ayrıca, yer üstünde çalışan üyelerimiz için fiili hizmet zammı çalışması yapılacaktır.

 

1.2. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) ve Serbest Maden M. Hizmetleri (SMMH)

Serbest maden mühendisliği faaliyetleri yürüten üyelerimizin en temel sorunu aralarındaki haksız rekabet ve hizmetlerinin karşılığını alamamalarıdır. Madenlerin ruhsatlandırılması süreçleri de tıpkı diğer sektörel işleyişte olduğu gibi eksik ve yanlış ilerlemektedir. Kamu kurumları arası koordinasyonsuzluk, ihale edilen maden sahalarının ruhsatlandırılması sürecinde bir çok zorluk yaratmaktadır. İhale sürecinde kamu kurumlarının görüşleri alınmadan ihale edilen sahaların arazi mülkiyet durumları, çevresel etki kapsamında gerekli kurum görüşleri vs. gereklilikler meslektaşlarımıza büyük zorluklar yaratmaktadır. Kamudaki denetimsizlik ve kanunların keyfi uygulamaya açık yanları bir takım istenmeyen sonuçlar ve uygulamalar doğurmaktadır.

Bu alanda yaşanan ve yaşanacak olan sorunların çözümü için geçmişte olduğu gibi bu dönemde de gerekli çalışmalar yürütülecektir. SMMH/YTK hizmeti veren meslektaşlarımızın, sorunlarını kendi aralarında tartışacakları araçlar oluşturulacak, onlarla birlikte sorunlarına dair çözüm önerileri geliştirilecektir. Bu sorunların, geliştirilen öneriler doğrultusunda çözülmesi için de odamız gerekli çalışmaları yapacaktır. Bu kapsamda bir YTK Çalıştayı yapılacaktır.

 

1.3. İşsiz Üyeler

Maden Mühendisliğinde işsizlik, yukarıda da belirtildiği gibi %11 seviyelerindedir. Ancak yaşanan ekonomik krizin derinleşeceği, üretim maliyetlerinin artacağı koşullarda bu sayının yükseleceği düşünülmektedir. Ne var ki 26-35 yaş arasındaki işsizlik oranı %30 seviyesindedir. Genç meslektaşlarımız, işsizliği daha derinden ve yoğun yaşamaktadırlar. Geçtiğimiz yıllarda da verimli çalışmalara imza atan Çalışma Yaşamı, İstihdam ve Asgari Ücret Çalışma Grubu bu dönemde de işsiz maden mühendislerine dönük çalışmalar yapacaktır.

İşsiz üyelerimizin mesleki gelişimlerine hizmet etmesi açısından, çalışma grubundan gelecek görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda SEM ile birlikte mesleki eğitim çalışmaları yapılacaktır.

 

1.4. Kadın Üyeler

Kadın üyelerimiz; öğrencilik, staj, iş arama, uzmanlık alanı seçimi, vasfa uygun istihdam, ücretlendirme, mesleki gelişim ve çalışma yaşamı süreçlerinde erkek meslektaşlarından farklı sorunlarla karşılaşmakta, mesleğin kendi sorunlarından ayrı, cinsiyetçi anlayışların kaynaklık ettiği özgül sorunlar da yaşamaktadır. Kadın üyelerimizin sorunlarının takibi ve çözüm önerileri “Kadın Çalışma Grubu” tarafından yürütülecektir. Bu kapsamda, cinsiyet ayrımından kaynaklanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele edilmesi, merkez ve tüm şubelerimizde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar yapılması ve eğitimler düzenlenmesi, pozitif ayrımcı politikalara destek olunması vb. her türlü mücadele yöntemleri desteklenecektir.

İstanbul Sözleşmesi’nin (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) gündemde kalması konusunda çalışmalar yapılacaktır. ILO 190 Sayılı Sözleşme’nin (İş Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) imzalanmasının yolunu açmak için imza talebini gündemde tutulacak yüz yüze ve/veya çevrimiçi toplantılar, imza kampanyaları düzenlenecek, diğer emek ve meslek örgütleriyle irtibatlanılacak, bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.


1.5. Genç Madenci-Öğrenci Üyeler

Öğrencilerin, Odayı tanıması ve kendi örgütleri olduğunu hissetmesi, öğrencilerin gelecekteki yöneticilerimiz olarak yetiştirilmesi amacıyla uzun yıllar önce kurulan Oda- Öğrenci Üye ilişkisi, 2005 yılındaki 1. Öğrenci Kurultayı ile farklı bir boyuta taşınmış olup, 2007’de gerçekleşen 2. Öğrenci Kurultayı ile tüzüğünü ilan eden Genç Madenci, iç işleyişinde özerk bir öğrenci örgütü formuna ulaşmıştır. 2008 de gerçekleşen Maden Mühendisleri Odası 40. Olağan Genel Kurulu’nda Genç Madenci Örgütü’nün aldığı bu karar ilke kararı olarak delegasyonun oylarıyla benimsenmiştir.

12 Eylül faşist darbesiyle kurulan YÖK; niteliksiz, paralı ve anti-demokratik eğitimin startını vermiş, ülke gençliği geleceksizliğe mahkûm edilmiştir. Gençliğin eşit, parasız, bilimsel, demokratik ve anadilde eğitim talebini odamız bünyesinde yükselten Genç Madenci örgütümüze dün olduğundan daha fazla bugün ihtiyacımız vardır. Oda merkez ve şube yönetim kurullarımız, ‘Genç Madenci’nin akademik-demokratik mücadeleyi yükseltmesi için ön açıcı çalışmaları, dün olduğu gibi bugün de yapacaktır.

Genç Madenci tüzüğünde yer alan organlar (Temsilciler Meclisi, Merkez Öğrenci Yürütme Kurulu vb.) tekrar inşa edilerek; Genç meslektaşlarımızın kendi kendilerini örgütledikleri, ülke, meslek ve öğrenci gençlik sorunlarını tartıştıkları ve mücadele ettikleri yapıya tekrar kavuşmaları sağlanacaktır. 

Odamız Genç Madenci Komisyonları, mühendislik öğrencilerinin, mühendislik eğitiminin, üniversitelerin ve ülkemizin yaşadığı sorunları tartışmak, bu sorunların çözümü için politikalar üretmek ve kamuoyu yaratmak amacıyla 8. Öğrenci Kurultayı ve/veya Yaz Eğitim Kampı/ Çalıştayı yapılacaktır.

Öğrencilerin staj sorunları ile ilgili özel çalışma yapılacaktır.

 

1.6. Emekli Üyeler

Emekli üyelerimizin en temel sorunları düşük emekli maaşları ile sosyal sorunlarıdır. Kamuda çalışan üyelerimiz için talep edilen 4800-6400 ek gösterge rakamlarının emekli maaşlarına yansıtılması için girişimlerde bulunulacaktır.

Emekli üyelerimizin sosyal ilişkilerinin ve Oda bağlarının devam etmesi amacıyla yürütülen “Emekli Üye Buluşmaları”, küresel salgın koşulları da göz önünde bulundurularak, eylül ayından itibaren yapılmaya yeniden başlanacaktır.

 

 

2.Genel Merkez-Şube-Temsilcilik İlişkileri

Demokratik Merkeziyetçi bir yönetim anlayışını benimseyen odamız, bu dönemde bu anlayışın demokratik yönlerini güçlendirerek örgütlülüğünü geliştirmeyi planlamaktadır. Genel Merkez, 5 şube, 2 bölge temsilciliği, bölge il ve İlçe temsilciliği, İşyeri temsilciliği, üniversite ve öğrenci temsilciliği bulunan Odamızın, daha fazla birimde örgütlenerek, örgütlü gücünü artırmaya çalışılacaktır.

Demokratik merkeziyetçi yaklaşımın gereği olarak Genel Merkez Yönetimine şubelerden, bölge, il, ilçe, işyeri ve üniversite temsilciliklerinden gelen talepler ve öneriler birlikte tartışılarak birlikte kararlaştırılıp birlikte uygulanması için çaba gösterilecektir.

Örgütümüzün, son yıllarda gençleşen üye profili de göz önünde bulundurularak yerel örgütlerimizde de genç meslektaşlarımıza sorumluluk verilerek, örgüt dinamiğimiz güçlendirilecektir. Yerel örgütlerimizin temsilcileri ile, o yerelin potansiyeli özel olarak değerlendirilerek, temsilcilerimizin, yereldeki maden mühendisleri ile iletişim kurması; maden mühendislerinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar yapılması sağlanacaktır. Her temsilciliğimizin, 48. Dönem süresince en az bir tane mesleki, sosyal ya da kültürel çalışma yapması hedeflenecektir. Demokratik merkeziyetçi yaklaşımın gereklerinden biri olarak, yerellerdeki temsilciliklerle ortak alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı denetlenecektir.

Şube ve temsilciliklerle kurulan ilişkide, teknolojik gelişmeler sonucu iletişimi kolaylaştırılan araçlardan faydalanılacaktır. Diğer yandan yerellerde çalışan alanlarında uzman meslektaşlarımızın, çalışma gruplarına katılmaları da yeni iletişim araçları üzerinden sağlanacaktır.

Geleneksel hale gelen, örgütsel bağı ve işleyişi kuvvetlendiren Temsilciler Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Oda organlarında görev alan yöneticiler için bilgi ve yeteneklerini geliştirici eğitim etkinlikleri düzenlenecektir.

 

3.TMMOB ve Diğer Odalarla İlişkiler

Üst örgütümüz olan TMMOB ve bağlı odalar ile olan ilişkilerde temel ilke iş birliği ve dayanışma içerisinde kamu yararının savunulması olacaktır. TMMOB çatısı altında dayanışmanın gözetilmesi, TMMOB örgütlülüğünün daha ileriye taşıma arayışı ve Odamızın üzerine düşen görev ve sorumluluklar bu çerçevede yürütülecektir.

Örgütlü ve birlik olmanın bilincinde olan Odamız toplumsal yararları gözeterek kendi meslek alanlarının savunmasından ödün vermeksizin, diğer meslek odaları ile sürekli iş birliği arayışı içerisinde olacaktır.

TMMOB’nin yerel örgütleri olan İKK‘larında olabildiğince güçlü bir şekilde yer alınabilmesine önem verilecektir.

Ayrıca diğer odaların TMMOB adına düzenledikleri kongre, kurultay ve sempozyumlara katılım sağlanarak destek verilecektir.

TMMOB`ye olan maddi yükümlülüğümüz aksatılmadan yerine getirilecektir.

Meslek alanlarından dolayı diğer Odalarla yaşanılan sorunlar öncelikle TMMOB içerisinde çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. Bu ilişkilerin tamamında Oda tüzel kişiliğinin ve örgütlülüğünün saygınlığının korunması esas olacaktır.

 

4.Üniversiteler ile İlişkiler

Üniversiteler sadece öğretim kurumları değil, aynı zamanda toplumsal aydınlanmanın ve özgür düşüncenin gelişim sahalarıdır.  Bilimsel bilgi, ancak ve ancak bu ortamda gelişebilir ve toplumsal kalkınmanın dinamiği olabilir. Ülkemizde YÖK’ün kurulması ile başlatılan dönüşüm, üniversiteleri şirketler için bilginin üretildiği laboratuvarlara dönüştürmüş durumdadır. Ülkemizde, YÖK ve Bologna süreçleriyle üniversitelerde piyasalaşmanın yolu açılmış olup, dinci gerici siyasi anlayışın da Türkiye’de egemen olmasıyla zaten zayıf olan üniversite sistemini, tüm kazanımlarıyla beraber ortadan kaldırmıştır.

Bu dönem üniversite iş yeri temsilciliklerimiz üzerinden, üniversitelerde çalışan üyelerimizle ilişkilerimiz güçlendirilecektir. Bu sayede bir taraftan odamızın ve diğer üyelerimizin, bilimsel gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olması sağlanırken, diğer taraftan üniversitedeki üyelerimizin yaşadıkları akademik ve idari sorunlara müdahil olunmaya çalışılacaktır. Üniversite iş yeri temsilcilerimizle, Genç Madenci üniversite öğrenci temsilcilerimizin de demokratik üniversite yaklaşımı zemininde birlikte üretecekleri bir çalışma anlayışı geliştirilmeye çalışılacaktır.

Bu dönem ayrı ayrı, bölüm başkanları toplantısı ve üniversite temsilcileri toplantısı yapılması hedeflenecektir.

 

 

5.Diğer Örgüt Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Son iki senedir tüm alışkanlıklarımızı ve mücadele pratiklerimizi esir alan küresel salgın; haksızlığın, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin kurumsallaşmasına olanak sağlamıştır. Sadece Oda’mız değil, tüm dost demokratik kitle örgütleri bu süreçte cılız da olsa bir şeyler yapmaya çalışmış, ancak eve kapanmaların ve salgına karşı mücadele uygulamalarının neticesinde âtıl kalmışlardır.

Yine bu süreçte benzer saiklerle kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişim kurmak da zorlaşmıştır. 48. Dönem çalışmalarımız kapsamında bu ilişkileri tekrar inşa etmek görevlerimiz arasındadır.

 

5.1. Oda-Sendika ve Emek Örgütleri İlişkileri

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını ülke sorunlarından ayrı görmeyen geleneğimizin gereği olarak sendika ve emek örgütleriyle geçmişte olduğu gibi birlikte çalışma ve mücadele etme kültürü tekrar sağlanacaktır.

Başta üyelerimizin de örgütlü oldukları sendikalarla organik bağımız güçlendirilecektir. Meslek alanlarımızda meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunlar birlikte ele alınarak, verilecek mücadeleye katkı sağlanacaktır. Madencilik sektörüne dair kamuoyu oluşturan hususlarda da, kurulacak iletişim kanalları ile birlikte söz söylemenin koşulları oluşturulmaya çalışılacaktır.

Rant ve talan odaklı devlet politikalarına karşı girişilecek mücadelelerde, işçi ve emekçi yığınların sömürü düzenine karşı yükseltilecek mücadelede, savaşa karşı yaşamı savunan mücadelede, kadınların erkek egemenliğine karşı yürüttüğü mücadelede, ezilen halkların ve yok sayılan inançların eşit yurttaşlık mücadelesinde emek, meslek ve sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket etmek ana düsturumuz olacaktır.

Ayrıca iktidarın açık saldırı ve tehdidi altında mücadele eden KESK, TTB ve TBB gibi dost meslek odalarının yanında olmaya devam edilecektir.

 

5.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler

Meslek alanlarımızla ilgili konularda ilgili bakanlıklar, madencilik sektörünün önemli kamu kuruluşları olan DSİ, ETİ MADEN, EÜAŞ, KGM, MAPEG, MTA, TENMAK, TKİ, TTK, Belediyeler ve Özel İdareler ile, madenciliğin gelişimi ve üyelerimizin istihdamı konularında bilgi alış-verişi yapılacak, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü ve meslek alanlarımızla ilgili olarak bu kuruluşlarla olan ilişkiler sürdürülecektir.

Bu amaçla;

47. Dönemde de Oda Yönetim Kurulu tarafından bakanlık, kurum ve kuruluşlarının ziyaretlerinin sürekliliği sağlanacaktır. Bu ziyaretler kapsamında özellikle gerçekleştirmiş olduğumuz kongre, kurultay ve sempozyumlara aktif katılımın sağlanması konusunda çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca karşılıklı görüş alışverişleri yapılarak;

 • Meslek alanlarımız ile ilgili çıkan yasalar, yönetmelikler vb. konularda ortak çalışmalar yürütülerek Oda görüşlerimizin aktarılması,
 • Meslek alanlarımızla ilgili konularda ilgili bakanlık ve kuruluşlarda oluşturulan teknik komiteler ve çalışma gruplarında aktif bir şekilde yer alınması sağlanacaktır.

Madenlerde iş kazalarının önlenmesi amacıyla ‘İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’ne yönelik olarak başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm taraflarla ortak çalışmalar sürdürülecektir.

Patlayıcı maddelerin denetim mekanizmaları içerisinde Odamızın da yer alması için İçişleri Bakanlığı nezdinde sürdürülen çalışmalara devam edilecektir.

 

6.Uluslararası İlişkiler

Odamız geçtiğimiz yıllarda uluslararası alanda özellikle bilimsel ve teknik konularda çalışmalarını, her dönem üzerine koyarak geliştirmektedir. Bu dönemde de bu çaba artırılarak devam ettirilecektir.

ISSA Mining üyeliği ile başlayan ve IMCET temelinde Kanada, Güney Afrika, Avusturalya maden mühendisleri Odaları ile kurulan ilişkiler geliştirilecektir.

Sermayenin küreselleşmesi ile emek ve meslek alanlarında yaşanan sorunların, diğer ülkelerdeki meslek örgütleriyle birlikte ele alınmasının da koşulları oluşmuştur. Bu minvalde, uluslararası ilişkilerin bu boyutuyla ilgili de çalışmalar başlatılması da planlanmaktadır.

KTMMOB ve KTMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası ile küresel salgın öncesi başlatılmış olan ilişkiler artırılarak devam ettirilecektir.

 

ODA VE BÜRO İÇİ ÇALIŞMALAR

 

1.Örgüt İçi Eğitim

Maden Mühendisleri Odası’nın temel görevlerinden biri, maden mühendislerinin mesleklerine dair yaşadıkları sorunları dinlemek, bunlar için çözüm üretmek, ya da yol göstermektir. Bu doğrultuda başta oda merkez ve yönetimlerinde yer alan yöneticiler olmak üzere, oda organlarına ve üyeyle direkt teması olan personele Maden Kanunu ve Yönetmelikleri, Temel İş Güvenliği Kanunu, Çevre Kanunu kapsamında yaşanabilecek temel sorunlar gibi hususlarda eğitimler örgütlenecektir.

Oda yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlarına yönelik, Oda mevzuatı ve uygulamaları ile 47. Olağan Genel Kurulu kararı gereği düzenlenmesi gereken fakat küresel salgın döneminde gerçekleştirilemeyen "Toplumsal cinsiyet" konularında eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca dönem içerisinde ihtiyaç duyulan diğer konularda da eğitim çalışmaları düzenlenecektir.

 

2.Mali İşleyiş

Odamızın mali politikalarında merkezi bütçe ve bütüncül kaynak planlama anlayışı gözetilmeye devam edilecek, Oda mali kaynaklarının kullanımı açıklık ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda, Oda örgütlülüğünün ve meslektaşlarımızın gelişmesine yönelik olarak titizlikle sürdürülecektir.

Mali işleyişimiz, Mali İşler Yönetmeliği ile bütçe uygulama esasları dahilinde sürdürülmeye devam edilecektir. Şube ve Temsilciliklerimizde mali işleyişteki farklı uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak saymanların eğitimi ve yılda en az bir kez saymanlar toplantısı yapılacaktır.

Şube ve temsilciliklerin faaliyetlerinde gelir-gider dengesi gözetilecek, örgüt birimlerimizin faaliyetlerinin kendi bütçeleri ile yürütülmesi için çaba gösterilecektir.

Genel Merkez ve Şubeler, gelir-gider belgelerini elektronik ortamda düzenlemeye devam edeceklerdir. Denetleme Kurulu, şube hesaplarını gerektiğinde yerinde de inceleyerek denetimlerini yapacaktır.

3.Hukuki Çalışmalar

Odamızı, meslek disiplinlerimizi ve meslek mensuplarını ilgilendiren mevzuat düzenlemelerinde Odamızın ve üyelerimizin etkinliğinin sağlanması, Odamızca ya da Odamıza karşı açılan davaların en olumlu şekilde sonuçlandırılması amacıyla şubelerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalar sürdürülecektir.

Dönem içerisinde;

 • Odamızın açtığı, müdahil olduğumuz veya Odamıza karşı açılan ve kamu genelini ilgilendiren davalar hakkında bilgi akışının devam ettirilmesi sağlanacaktır.
 • Odamızın taraf olduğu davaların bir dosyalama sistematiğine göre dosyalanması davaların karar örneklerinin arşivlenmesi sağlanacaktır.
 • Meslek alanlarımızla ilgili mevzuat düzenlemelerinin sürekli takibi yapılarak, Odamızın müdahilliği konusunda çalışmaların yürütülmesi ve Oda görüşleri ile eğilimlerinin bu düzenlemelerde yer alması sağlanacaktır.
 • Üyelerimizin ekonomik kriz, özelleştirmeler vb. nedenlerle maruz kaldığı hak kayıpları, konusunda hukuk birimimizce hukuki destek verilmesi konularında çalışmalar yürütülecektir. 
 • İhtiyaç duyan üyelerimizle hukuk müşavirimiz tarafından haftada bir hukuki destek sağlanacaktır.   

 

4.YTK / SMMH / Büro Tescil ve Vize Çalışmaları

Mesleki uygulama standartlarının oluşturulmasına bağlı olarak mesleki denetim hizmeti verilmesinde mesleğimizin her ürünü için etkin bir denetim gerçekleştirilmelidir. Mesleki denetimin temel amacı, maden mühendisliği hizmetlerinin kamu yararı ve bilimsel–teknik kriterler çerçevesinde sunulması, haksız rekabetin önlenmesi ile bilimsel ve toplumsal boyutta kamuoyunda mesleğimizin hak ettiği yere gelmesinin sağlanmasıdır.

Geçtiğimiz dönem çalışma programında yer alan, ancak küresel salgın nedeniyle gerekli çalışmaların gerçekleştirilemediği;

 • Diploma ticareti ve genç mühendislerin sömürüsünün önlenmesi için gerekli mevzuat çalışması SGK Müfettişleri Derneği, İş Müfettişleri Derneği, Maliye Müfettişleri Derneği, Barolar Birliği ve TÜRMOB gibi örgütler ile iş birliği içerisinde yapılarak Odamıza karşı açılacak davalarda mağdur olmamak için gerekli önlemler alınacaktır.
 • YTK’lar ve SMMH belgeli üyelerimiz tarafından düzenlenen proje ve raporların vize işlemlerinin eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapılabilmesi ve bu kapsamda çalışan üyelerimiz ile ilişkilerimizin geliştirilmesi ve bu alandaki örgütlülüğümüzün artırılması için özel çalışmalar yapılacaktır.

 

C-) MESLEKİ ve BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmak, mühendislik meslek örgütü olan Odamızın öncelikli görevleri arasındadır. Kendini demokratik meslek örgütü olarak tanımlayan Odamız, gerçekleştireceği etkinliklerde, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de eğitimlerin içerikleri ve herkesin ulaşabilir olması bakımlarından kamusal yaklaşımları esas alan bir tarz benimseyecektir. Etkinliklerin duyurulması ve bilgi paylaşımı gibi ihtiyaçlar e_posta, web sitemiz ve sosyal medya üzerinden sağlanacaktır.

Küresel salgına bağlı kısıtlamaların kaldırılması ve yaşanan normalleşme süreci ile birlikte geçtiğimiz dönem uzaktan/çevrimiçi yapmak zorunda kaldığımız kimi etkinlikler yüz yüze yapılırken; herkesin ulaşabilirliğini gerek ekonomik, gerekse de maddi olanaklar dahilinde sağlamak adına kimi etkinlikler uçaktan/çevrimiçi yapılacaktır.

 

1.Kongre, Kurultay, Sempozyum, Seminer ve Çalıştaylar

Küresel salgın koşullarında 47. Dönemde gerçekleştirilemeyen Türkiye 27. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2022), bu dönemde başarıyla tamamlanmıştır. Olağan olarak iki senede bir düzenlenen IMCET’in, normal takvimi gereği 28. sini 2023 senesinde daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmek için çalışmalara ivedilikle başlanacaktır.

48. Dönemde, başta geçtiğimiz dönem iptal edilen etkinlikler olmak üzere, ulusal ve uluslararası ölçekte takip edilegelen etkinliklerimiz düzenlenmeye, geçmişte olduğu gibi devam edecektir. Kongre, kurultay, sempozyum ve çalıştaylar şeklinde düzenlenecek etkinliklerde, Oda yönetim kurulu üyelerimizde görev alan arkadaşlar sorumluluk alarak etkinlik yürütme kurullarına kolaylaştırıcı olacaklar ve sürecin aktif katılımcısı olacaklardır.

Bu dönem gerçekleştirilmesi planlanan kongre ve sempozyumlar:

 • Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu/ADANA/12-13 MAYIS 2022/Adana
 • Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi / ZONGULDAK / 28-30 EYLÜL 2022 / Zonguldak 
 • Türkiye Uluslararası Sondaj Kongresi ve Sergisi / MERKEZ / 27-28 Ekim 2022 / İzmir
 • Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu / İSTANBUL / ŞUBAT-MART 2023 / İstanbul
 • Türkiye 28. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi / MERKEZ/ KASIM 2023/ Antalya
 • Uluslararası Maden Makinaları Kongresi ve Sergisi/ İZMİR / 2023 / İzmir
 • Metal Madenciliği Sempozyumu / DİYARBAKIR / EYLÜL-EKİM 2023 / Diyarbakır
 • Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu/ADANA/ KASIM 2023/Adana
 • Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi / ZONGULDAK / MAYIS 2024 / Zonguldak 
 • Delme-Patlatma Sempozyumu MERKEZ  / KASIM 2024
 • Uluslararası Kırmataş Sempozyumu İSTANBUL / KASIM 2024
 • MERSEM Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi / MERKEZ / ARALIK 2024

Bu dönem gerçekleştirilmesi planlanan çalıştaylar ve kurultaylar:

 • Tünel İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı / İSTANBUL-İZMİR / İzmir
 • YTK/SMMH Çalıştayı / ANKARA
 • 8. Genç Madenci Öğrenci Kurultayı / 2023 /
 • Krom Çalıştayı / ADANA /
 • Kurşun-Çinko Çalıştayı / DİYARBAKIR
 • Asfaltit Çalıştayı / DİYARBAKIR
 • Denizli Maden Potansiyeli Çalıştayı / İZMİR
 • Balıkesir Maden Potansiyeli Çalıştayı / İZMİR

2.Mesleki Belgelendirme Çalışmaları: MEYEM

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi (UMYS), ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetleri düzenlemek amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

Bu sistem doğrultusunda, her iş kolunda olduğu gibi madencilik iş kolunda da belirli standartlar dahilinde işçilerin, mesleki yeterlilik eğitimlerinin tamamlanması ve bu yeterliliğin ölçülmesi gerekmektedir. Kişi ve kuruluşlar öğrenmeye ulaşma kanallarını açık tutmalı, öğrenilen bilgiyi güncellemeli ve bu bilginin kıyaslamasını yapabilmelidir.  Maden Mühendisleri Odası Merkezi Yeterlilik Merkezi (Maden MO MEYEM) bu maksatla personelin edindiği öğrenimin, ulusal ve uluslararası kanunlara, yönetmeliklere, standartlara dayanarak, kıyaslanabilirliğini sağlayıp değerlendirerek personel yetkilendirilmesini sağlamak ve böylelikle eğitim ve istihdam ilişkisinin etkinliğini artırmak amacı ile kurulmuştur.

Geçtiğimiz dönemde de yürütülen Maden MO MEYEM çalışmaları, bu dönemde de alanında uzman maden mühendisi meslektaşlarımızın uygulayıcılığında sürdürülecektir. Bu dönem yapacağımız çalışmalarda, daha kurumsal bir yaklaşımla, “değerlendirici” olarak görev alacak meslektaşlarımızın istihdamını sağlayıcı çalışmalar yapılacaktır.

3.SEM: Belgelendirme Çalışmaları

Kendini demokratik meslek örgütü olarak konumlandıran Odamız, ülkemizde mühendislere yönelik üniversite sonrası meslek içi eğitim çalışmaları ihmal edilmesinden hareketle, bu açığı kapatmak ve maden mühendislerinin meslek içi eğitim gereksinimlerini karşılamak için Sürekli Eğitim Merkezi'ni (SEM) 2002 Kasım ayında kurmuştur. Bu tarihten itibaren, maden mühendislerinin mesleki konularda donanımını artırıcı birçok etkinlik düzenleyen SEM, bu dönemki çalışmalarımızın da önemli ayaklarından birini oluşturacaktır. SEM’in yürütegeldiği misyon, Odamızın örgütlenmesine de önemli katkılar sağlamış olup, önümüzdeki dönemlerde de sağlayacağından hiş kuşkumuz yoktur.

SEM çalışmaları kapsamında oluşturulacak çalışma grubu akademisyenlerin ve sektörde deneyimli maden mühendisi üyelerimizin katılımı ile tekrar düzenlenecektir. Ayrıca SEM Çalışma Grubu üyelerinin, yerel örgütlerimizle de koordineli bir şekilde, eğitimleri bölgelerde, illerde ve madencilik yapılan havzalarda yoğunlaştırmaları sağlanarak; hizmetin üyelerimize götürülmesi sağlanacaktır. Yine SEM’in çalışmalarında, teknolojinin el verdiği olanaklardan faydalanılacak olup, çevrimiçi eğitimler düzenlenecektir.

İş kolumuzun en önemli uygulamalarından biri bilindiği gibi madenlerde, her çeşit yapı ve inşaat çalışmalarında, tünellerde vb. patlatma uygulamalarıdır. Patlatma uygulamalarının gerçekleşmesi için gerekli belge olan Patlayıcı Madde Ateşleyici Sertifikası İç İşleri Bakanlığınca yapılan sınavla verilmektedir. Odamız da bu doğrultuda mesleki  bilgi birikimi dahilinde “Patlayıcı Madde Ateşleyici Eğitimlerini” düzenlemeye de devam edecektir.

3.1.Üye Belgelendirme Çalışmaları SEM

47. Dönem SEM’ de maden mühendislerine yönelik yapılması planlanan eğitimler:

1) Madencilik Mevzuatı Eğitimi

2) Bilirkişiliği Eğitimi

3) Sorumlu Müdürlük Eğitimi

4) Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Eğitimi

5) Jeotermal Enerji Araştırmaları Eğitimi

6) Sondaj Uygulamaları Eğitimi

7) Tünel Metro Uygulamaları Eğitimi

8) Maden Projeleri Yönetimi Eğitimi

9) İleri Düzey Delme Patlatma Eğitimi

10) Maden İşletmelerinde İş Güvenliği ve Risk Yönetimi Eğitimi

11) Uygulamalı Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi

12) Patlayıcı Madde Ateşleyici Eğitimi

13) Madencilik Sektöründe ÇED Yönetimi ve Madencilik Projelerinde Uygulanması Eğitimi

14) İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

15) Örgüt İçi Yönetim Eğitimi

16) İHA 0-İHA 1 Eğitimi

17) ISO 45000 İş Güvenliği Eğitimi/ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi

18) İleri Düzey Havalandırma Eğitimi

19) İleri Düzey Cevher Hazırlama Eğitimi

20) Madenlerde Üretim Planlama, Ekipman Seçimi ve Yönetimi Eğitimi

21) Maden ve Tünel İşletmelerinde Yeraltı Suları ile Mücadele Eğitimi

22) Ocak yangınları eğitimi

 

3.2.İşçi Belgelendirme Çalışmaları: MEYEM

48. Dönem SEM tarafından maden işçilerine yönelik “Patlayıcı Madde Ateşleyici Eğitimi: A- B- C” yapılması planlanmaktadır.

 

4.Çalışma Grupları

Yirmi bini aşkın üyesi olan Odamızın, üyelerine ulaşması ve temas etmesinin yolu, yapacağı çalışmaları olabildiğince çeşitlendirmek ve bu çalışmaları üyelerinin katılımı ile yapmaktır. Bu amaçla yıllar içinde odamızın temel ihtiyaçları ile dönemsel ihtiyaçlara göre çeşitlenen ve süregelen çalışma gruplarımız, bu dönemin koşullarına göre de oluşturulup, yapacağımız çalışmaların omurgasını oluşturacaktır. Oda merkez ve şubelerince oluşturulacak çalışma gruplarının yürütecekleri çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak olan görüş ve öneriler, Oda çalışmalarımızın iskeletini oluşturacaktır. Çalışma gruplarının dönem sonunda hazırlayacakları çalışma raporları ile çalışmalarının üyelerimize ve gelecek dönemlere aktarılması sağlanacaktır.

 

4.1.Sürekli Çalışma Grupları

 • Bilimsel Dergi Yayın Kurulu
 • Bülten Yayın Kurulu
 • SEM Çalışma Grubu
 • MEYEM Çalışma Grubu

 

4.2.Süreli Çalışma Grupları

 • Agrega Çalışma Grubu
 • Anket Çalışma Grubu
 • Çalışma Yaşamı, İstihdam ve Asgari Ücret Çalışma Grubu
 • Çevre Çalışma Grubu
 • Delme Patlatma Çalışma Grubu
 • Endüstriyel Hammaddeler Çalışma Grubu
 • Enerji ve Kömür Çalışma Grubu
 • Genç Madenci Çalışma Grubu
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Çalışma Grubu
 • Jeotermal Çalışma Grubu
 • Kadın Çalışma Grubu
 • Mevzuat Çalışma Grubu
 • Nadir Toprak Elementler Çalışma Grubu
 • Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu
 • Sosyal Medya Çalışma Grubu
 • Türkiye Madencilik Raporu Çalışma Grubu
 • YTK/SMMH Çalışma Grubu

 

D-)BASIN, YAYIN ve KİTAP HİZMETLERİ

Odamız, kendi meslek alanlarından ve ülke gerçeklerinden yola çıkarak yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan bilgi birikimini derleyerek yayımlanması sağlanacak, yine yeni yayınları üyelerimizin ve toplumun kullanımına sunacaktır.

Bu kapsamda Odamız yayın çalışmaları; kitaplar, broşürler, süreli yayınlar fiziki ve dijital formatta yayımlanacak, kütüphane ve arşiv hizmetleri olarak üyelerimizin kullanımına sunulacaktır.

Bu dönemde, meslektaşlarımızın ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yayınların Odamıza kazandırılması hedeflenmekte olup, çalışmaların yeni önerilerle geliştirilmesi ve güncellenmesi planlanmaktadır.

 

1.Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi Odamızın açık erişimli elektronik ortamda ve basılı olarak yayımlanan süreli bilimsel yayınıdır. Dergi 1960 yılından itibaren yayımlanmakta ve ülkemiz madencilik sektöründe bilimsel ve teknik bilginin aktarımı ve paylaşımına yönelik rolü ve önemi bilinmektedir.

Bilimsel madencilik Dergisini 3 ayda bir periyodik yayınına devam edilecektir.

Bilimsel Madencilik Dergisi, 2016 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM kapsamında ve 2017 yılı sonundan itibaren SCOPUS kapsamında dizinlenen bilimsel dergiler arasına katılmıştır. Bilimsel Madencilik Dergisi makale dizin ve özlerinin yer aldığı veri tabanları; SCOPUS, Google Scholar, ULAKBİM TR Dizin, Chemical Abstracts, Compendex, ENCOMPLIT, ENCOMPLIT2 ve GeoRef şeklindedir. Bilimsel Dergi, Ocak 2019 tarihi itibarıyla Science Citation Index Expanded indeksinin bir alt basamağı olarak tanımlanan Emerging Source Citation Index (ESCI) için başvurusunu yapmış olup, izleme süreci devam etmektedir. Madencilik Dergisi’nin Science Citation Index Expanded yer alması çalışmaları bu dönem tamamlanacaktır.

 

2.Madencilik Bülteni

Odamızın periyodik yayınlarından olan “Madencilik Bülteni”, örgütümüzün hafızası ve toplumun belleği olma niteliği taşımaktadır. Odamızın en zor siyasal dönemlerde dahi yayınlamaya devam ettiği Madencilik Bülteni mesleki, toplumsal ve kültürel konuların işlendiği; mesleki haberlerin ve Oda çalışmalarının haberleştirildiği niteliğinden taviz vermeden yayın hayatına devam edecektir.

Geçtiğimiz dönem uygulanmaya başlanan “dijital kopyanın üyelere ulaştırılması” uygulamasına, bu dönemde de devam edilecektir.

Bültene üye desteğinin artırılması için şube yöneticileri, bölge ile il temsilcileri ve çalışma grupları teşvik edilecek, kotalar uygulanacaktır.

 

3.Oda Web Sayfası, Maden Portal ve Mobil Uygulama

Odamızın Resmî Web Sayfasındaki kimi paylaşımlar, mobil web tarayıcılarında sağlıklı görüntülenememektedir. Web Sayfamızın mobil erişimlerde de sağlıklı görüntülenebilmesi için gerekli çalışmalar yapılarak, aksaklıklar giderilecektir.

47. Dönemde aktif hale getirilen ‘Maden Portal’ın aktifleştirilmesi,  bağlantısının Oda web Sayfasından daha kolay erişilebilir olması sağlanacaktır.

Oda tarafından yayınlanan tüm yayınların, yazılı belgelerin, geçmiş dönem etkinlikleri ile önemli haberlerin, sektöre dair görüşlerin ve basın açıklamalarının Web Sitemizden yayınlanarak üyelerimize ulaştırılmasına devam edilecektir. Merkez Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarının da Web Sitemizden yayınlanması sağlanacaktır.

Tüm üyelik hizmetleri bilgisayarlar aracılığıyla hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Oda web sitesi üzerinden, Maden Mühendisleri Odası Bilgi Sistemi (MADENBİS) yazılımı aracılığıyla tüm üyelerimize bir kullanıcı şifresi verilmektedir. Üyelerimiz bu şifre ile kendi bilgilerini denetleyebilme, güncelleme, borç sorgulama ve borcunu ödeyebilme olanağına sahip olmuştur. MADENBİS Uygulaması geliştirilerek sürdürülecek ve programın kullanım konusunda üyelerimize gerekli teknik desteğin verilmesine devam edilecektir. Ayrıca internet üzerinden kredi kartıyla aidat, eğitim ve belge ücreti ödeme veya online kitap satışı yapılabilmesi için gerekli altyapı geliştirilecektir. Üyelerimizin ürettikleri mühendislik hizmetlerini e-imza ile internet sitemizden mesleki denetime sunabilmeleri için çalışma yapılacaktır.

Oda merkezinde elektronik bilgi ve dokümantasyon arşivinin oluşturulması ve bilgisayar ağıyla bu arşivden şubelerin de yararlanmasının sağlanmasına yönelik altyapının oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.

Gelişen teknoloji, odamızın kullandığı dijital platformları ve imkanları tek bir mobil uygulamada toplayabilme kabiliyetine sahip durumdadır. 48. Dönemde, Odamızın dijital ortamda sunduğu tüm hizmetlerin mobil uygulamaya aktarılması ayrıca kongre uygulama yazılımları yapılması için çalışmalar yapılacaktır. Hazırlanacak mobil uygulama ile üye işlemleri; oda haberleri ve duyurular, sektörel haberler ve duyurular; kongre-sempozyum vb. etkinliklerin kayıt, takip ve sertifikasyon işleri daha pratik bir şekilde üyelerimize ulaştırılacaktır.

 

4.Yeni Yayınlar

Kongre, kurultay ve sempozyum etkinlikleri kitaplarının yanı sıra komisyonlar ve uzman üyelerimiz aracılığıyla hazırlanan teknik kitapların, Oda yayını olarak basılması çalışmalarına devam edilecektir. Yeni basımı yapılacak kitapların Odamız ve şubelerimizle yürütülecek koordineli çalışmalar sonucunda ve bilim kurulu onayı ile yayımlanmasına önem verilecektir.

Odamızın ihtiyacı olan kitapların basımı şubelerimizden ve uzman üyelerimizden gelecek önerilerle merkezi olarak gerçekleştirilecektir. Gerektiğinde kitap seçim ve yayını için çalışma grubu oluşturulacak, çalışmalar bu komisyon aracılığıyla yürütülecektir.

Meslek alanlarımıza giren ve değişik sektörleri kapsayan konularda oluşturulacak yeni Oda raporları ile geçmiş dönemlerde yayınlanan Oda görüş ve raporlarının güncellenerek yayımı geçekleştirilecektir.

 

5.e-Kütüphane

Hizmete giren yeni hizmet binamızda, kütüphane bölümü oluşturulacaktır. Odamızın 56 yıllık birikimi olan oda yayınları ile madencilikle ilgili basılı olan yayınlar tasnif edilerek üyelerimizin kullanımına sunulacaktır.

Sektörümüzü ilgilendiren konularda yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile diğer bilimsel çalışmaların temini ve yayınlanması konusunda çalışma olanakları araştırılacaktır.

 

6.Sosyal Medya Çalışmaları

Çağın yeni iletişim aracı olan sosyal medya araçları Odamızca bir süredir aktif olarak kullanılmaktadır. Oda Merkez YK ve Şube YK’ları tarafından açılan hesaplar, yapılan çalışmaları ve duyuruları üyelerimize ulaştırmaktadır.

Ancak, sosyal medya genel olarak ve ayrı ayrı sosyal medya platformları bazında kendi diline sahip mecralardır. Meslektaşlarımızın, ama özellikle genç meslektaşlarımızın bu platformları etkin olarak kullandıkları bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle, sosyal medya çalışmalarımızı daha profesyonel ve yeni çağın diline uygun bir şekilde yapmamız bir gerekliliktir. Bu amaçla “Sosyal Medya Çalışma Grubu” kurularak, Odamızın sesinin daha gür çıkması sağlanacaktır.

 

E-) SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 

1.Söyleşi ve Paneller

Meslek alanlarımız ve ülke gündemine ilişkin güncel konularda, oda politika ve ilkelerine uygun konunun uzmanlarıyla tartışma platformları oluşturacak periyodik söyleşiler gerçekleştirilecektir.

Teknolojik olanakların da tanıdığı imkanlarla birlikte, yapılan söyleşi ve panellerin tüm üyelerimizce çevrimiçi olarak takip etmeleri sağlanacaktır.

2.Dünya Madenciler Günü

Odamız tarafından her yıl Aralık ayında düzenlenmekte olan, ancak 2020 yılından başlayarak iki senedir küresel salgın nedeniyle düzenlenemeyen Dünya Madenciler Günü kutlamalarının 48. Dönemde tekrar kutlanması sağlanacaktır. Kutlamaların, geçmiş pratiklerimize göre daha kapsamlı ve yaygınlaştırılarak yapılması sağlanacak, daha geniş katılımların sağlanacağı çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.

3.Gezi, Aktivite ve Atölyeler

Meslektaşlarımızın, iş ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşmalarını sağlayacak; üyelerimizin birbirleriyle ve Odayla olan ilişkilerini geliştirmek için ortak zaman ve mekân oluşturmak amacıyla teknik ve kültürel gezi, piknik vb aktiviteler geliştirilerek devam ettirilecektir.
 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu’ nun çalışmaları ile meslektaşlarımızın öğrenirken üretebilecekleri atölyeler gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

4.Emekli Üye Buluşmaları

Küresel salgın nedeniyle ara verilen "Emekliler Buluşması" etkinliği yeniden düzenlenerek, emekli üyelerimizin bilgi birikimi ve deneyimlerinden daha fazla yararlanabilmek için ilişkiler artırılmaya çalışılacak, daha önce belirlenen takvim olan her ayın son Çarşamba günü düzenli olarak tekrarlanacaktır.

 

5.Lokal

Oda-Üye ilişkisinin ve örgütlüğünün geliştirilmesi için açılmış olan lokal hizmetlerinin geliştirilmesi ve denetlenebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturularak üyelerimizin birbirleriyle ve aileleriyle birlikte ortak ve üretken zaman geçirilmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

Lokalimizin daha etkin kullanımı için başta emekli meslektaşlarımız ve öğrenci üyelerimiz olmak üzere kimi etkinlikler lokale taşınacaktır. Lokale üyelerimizin kullanımı için bilgisayar kurularak internet bağlantısı sağlanacaktır.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 48. Dönem Yönetim Kurulu olarak; ülkemizin demokratikleşme, bilim, teknoloji, sanayi, kalkınma ve istihdam politikalarında insanca yaşamı hedefleyerek, "birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme" anlayışıyla "çağdaş, demokratik, üreten ve eşit paylaşan bir Türkiye" için "Daha etkin bir Meslek Odası" yaratma yolunda önemli görevler üstlendiğimizin bilincindeyiz. Bu hedefe ortak akıl ve ortak çabayla varılacağı açıktır. Bu çerçevede şubelerimizin, temsilci ve üyelerimizin katkılarına, verecekleri desteğe şimdiden sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
9 Haziran 2022, Ankara

 

EK 1: ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

1. Oda Çalışmalarına İlişkin İlkeler

-Odamız çalışmalarını halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, anti-faşist, anti-emperyalist, yurtsever, devrimci ve demokrat bir anlayışla yürütecektir.

-Odamız çalışmalarında, üyenin ve sektörün sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke kabul edilecektir.

-Odamız tarafından gerçekleştirilecek olan bilimsel etkinlikler kamu yararına sahip çıkan bir anlayış içerisinde yapılacaktır. 

-Odamız, çalışmalarında sermaye ve yandaşı kuruluşlar yerine demokratikleşmeden, insan haklarından, sosyal adaletten ve emekten yana demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile sürekli ilişkiler içerisinde olacaktır. 

-Odamız, ülke gündemine müdahil olarak ekonomik, demokratik, siyasal, toplumsal ve mesleki haklar için mücadele edecektir.

 

2. Odanın Bağımsızlığına İlişkin İlkeler

-Odamızın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesinden taviz verilmeyecektir. Odamızın kamu yararlarını korumak ilkesinden veya çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilmeyecektir.

-Siyasi partiler ile diğer kurum ve kuruluşlarla geliştirilecek ilişkilerde Odamızın bağımsızlık ilkesinden taviz verilmeyecektir.

-Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi bir siyasi veya kariyerist çalışmada basamak olarak kullanılmayacağını bilecek ve uygulayacaktır.

3. Karar Alma Süreçlerine İlişkin İlkeler

-Odanın tüm kararları demokratik merkeziyetçilik ilkesi anlayışıyla alınacak ve yaşama geçirilecektir.

-Oda örgütünün en temel ögesinin üye olduğu kabul edilerek, alınacak kararların oluşumunda üye katılımının ve tüm görüşlerin dikkate alınması esas olacaktır.

-Karar alma süreçleri üye, İşyeri Temsilcilikleri, İlçe-İl-Bölge Temsilcilikleri, Şube Danışma Kurulları, Şube Yönetimleri, Merkez Danışma Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu olarak kabul edilecektir.

-Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe uygun alınan merkezi kararların Oda`nın bütün birimleri tarafından uygulanması esas olacaktır.

4. Mesleki Etkinliklerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler

-Odanın temel görevlerinin başında meslek alanının düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılması geldiğinden, meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanmasının sağlanması temel hedef olacaktır. 

-Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve etiğini korumak esas olacaktır.

-Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunarak mesleğin gelişmesine katkıda bulunmak esas olacaktır.

5. Mali İşleyişe İlişkin İlkelerimiz

-Oda bütçesinin uygulanmasında "Merkezi Bütçe" kavramı esas alınacaktır. Ayrıca birimlerin eşit gelişmesini sağlayıcı, etkinlikler bazında yardımlaşma ve dayanışma esas olacaktır.

-Gelirlerde öncelik üye ödentilerinde olması ve böylece ekonomik olarak yalnızca üyelere bağımlı bir örgüt yaratılması amaçlanacaktır. Üye ödentilerinin toplanması, Oda Merkezi`ne aktarılması ve Birlik payının düzenli ödenmesi örgütlülüğün en temel gereği olarak kabul edilecektir.

-Oda faaliyetleri ticari kaygıyla gerçekleştirilmez. Yayımlanacak kitaplar, e-kitaplar, dergiler, bültenler, düzenlenecek eğitimler, mühendislik mesleğinin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve seminerler kar amaçlı yapılmayacaktır.

 

EK 2:

ULUSAL MADENCİLİK POLİTİKASI İÇİN TEMEL İLKE VE GÖRÜŞLERİMİZ

 

Günümüzde, çok sayıda ülke ya da uluslararası kuruluş tarafından formüle edilerek yayınlanmış madencilik politika metinleri ya da bu politikaların dayandığı temel ilkeler bulunmakla beraber, söz konusu metinlerin her ülkenin kendi özel koşulları dikkate alınarak ve kendi gereksinimleri, öncelikleri ya da amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturulması gerektiği açıktır. Yukarıda da değinildiği üzere; madencilik politikaları, ilgili ülkenin siyasal sistemine, ekonomik-teknolojik düzeyine, toplumsal yapısına, çevreye olan bakışına, sahip olduğu mineral kaynaklarının miktar ve çeşitliliğine, maden kaynaklarının stratejik önem derecelerine, mineral talebine, tarihsel madencilik deneyimine ve benzeri hususlara göre farklılık gösterebilecektir. Bu çerçevede, Türkiye’nin de oldukça özgün bir konumda bulunduğu söylenebilir. Aşağıda, ülkemiz madenciliğinin mevcut durumu dikkate alınmak suretiyle ve temel insani, ahlaki ve bilimsel ilkelerden yola çıkılarak Türkiye madencilik endüstrisi için genel bir politika çerçevesi tanımlanmaktadır:

a. İNSAN VE EMEK

Her tür ekonomik faaliyette olması gerektiği gibi madencilik faaliyetlerinde de amaç, insanın refah ve mutluluğudur. İnsana ve emeğe saygı, madencilik faaliyetlerinin planlanma ve uygulanmasında odak noktası olmalıdır.

Madencilik faaliyetlerinin her aşamasında insan hakları, kültürel kimlikler ve kültürel miras devletin güvencesi altında olmalıdır. Madencilik faaliyetleri nedeniyle yerel halkın mevcut yaşam standartlarının olumsuz yönde etkilenmesine izin verilmemeli, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürebilme hakları korunmalıdır.

Maden işletmelerinde emeğin örgütlenmesi teşvik edilmeli, çalışanların örgütlenme tercihlerine ve toplu sözleşme haklarına saygı duyulmalıdır.

Madencilik faaliyetinde bulunan firmalar ya da kamu kuruluşlarının, çalışanların iş yapma yetenekleri ile ilgisi olmayan faktörlere dayanarak işe alma, ücretlendirme, fazla mesai, eğitime erişim, terfi, işten çıkarma, emeklilik ve benzeri kararlarında ayrımcılık yapmaları engellenmelidir.

Madencilik sektöründe çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik gerekli yasal ve idari her türlü tedbir alınmalıdır.

Maden işletmelerinde kadın çalışanların sayısının arttırılması ve rollerinin güçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Mülteci, göçmen ya da sığınmacı işçilerin diğer çalışanlarla aynı muameleye tâbi ve eşit haklara sahip olmaları sağlanmalıdır.

b. BİLİMSEL MADENCİLİK

Madencilik sektörüne ilişkin tüm amaç ve hedefler ile uygulamalar, bilimsel ve teknik temeller üzerinde geliştirilmeli, bilimsel bilgi ile desteklenmeyen söylem ya da tasarılardan uzak durulmalıdır.

c. ULUSAL YARAR / KAMU YARARI

Madencilik faaliyetleri, ulusal amaç ve hedeflerle uyumlu olmalı, kamu yararı öncelikli olarak göz önünde tutulmalıdır. Herhangi bir madencilik faaliyeti, faaliyette bulunan firmaya gelir ya da devlete vergi sağlamanın ötesinde bir fayda yaratmıyorsa ülke ve toplum çıkarlarına hizmet etme noktasında eksik demektir.

Madencilik faaliyetleri, esas olarak ekonomik kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılarak gelir dağılımının düzeltilmesi hedeflerine yönlendirilmelidir. Madencilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan fayda ve maliyetin topluma adil bir şekilde dağıtılması sağlanmalıdır.

d. KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI

Madencilik faaliyetlerinde doğal kaynakların verimli kullanılması sağlanmalı ve kamu yararına olmayan amaçlarla kaynak kayıplarına yol açılması önlenmelidir. Doğal kaynakların, gelecek nesillerin mahrumiyetine yol açacak şekilde tüketilmesi engellenmelidir.

e. MADEN ARAMALARI

Devlet, ülke yeraltı kaynaklarının aranarak tamamen ortaya çıkarılmasından sorumludur. Aramalarla ilgili etkin yasal ve yönetsel yapıların tesisi ve çağdaş teknolojilerin kullanıldığı arama faaliyetlerinin kamu denetiminde ve mutlaka rasyonel bir plan çerçevesinde yürütülmesi gerekir. Kamu idaresi, aramaların sonuçlarından tüm vatandaşları bilgilendirmelidir.

f. PLANLAMA

Madencilik sektörü, ülke ekonomisinin bütününden yola çıkılarak ve ilişkili olduğu tüm diğer ekonomik sektörler de dikkate alınmak suretiyle detaylı ve kapsamlı bir şekilde planlanmalıdır. Planlamada; hammadde arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması ve katma değerin artırılması özellikle hedeflenmelidir.

Madencilik sektöründe üretimin hedefi dış satım değil, ülke sanayi sektörleri olmalıdır. Madencilik sektörünün ülke kalkınmasındaki kritik önemi, fazla miktarlarda üretilip yurt dışına satılarak döviz elde edilmesinde değil, ancak, yerli sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlamasındadır. Bu çerçevede, madencilik sektörünün planlanmasında yerel, bölgesel ve ulusal sanayiler ile entegrasyon ön planda tutulmalıdır.

Madencilik sektöründe öncelikli hedef üretim ve üretim kapasitesinin arttırılması değil, üretimde verimlilik ve kalitenin arttırılması olmalıdır. Madencilik üretimleri, inşaat gibi ikincil ekonomik faaliyetler yerine, inovasyonun, bilgi ve yüksek teknolojinin öne çıktığı, düşük enerji yoğunluklu üçüncü ve dördüncü seviye ekonomik faaliyetleri hedeflemelidir. Ülkemiz için stratejik madenler bu çerçevede belirlenmeli, bu madenlerin güvenli teminine yönelik detaylı planlamalar yapılmalıdır.

Madencilik sektöründe maden havzalarının “Genel Havza Planlaması”na dayanan bir disiplin içerisinde ele alınmaması önemli kaynak kayıplarına, verimsizlik ve iş güvenliği sorunlarına yol açmaktadır. Maden havzaları; madenler, yöre sanayisi, tarımı, ormanları, su kaynakları, toplumsal-ekonomik durumu bir arada ve bütünleşik olarak ele alınarak projelendirilip işletilmelidir. Maden sahalarının harita üzerinde birbirinden ayrılmış parçalar halinde işlettirilmesi uygulaması sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine aykırıdır.

g. HESAP VERİLEBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda hesap verilebilirlik ve şeffaflık sağlanmalıdır. Toplumun, ülkedeki madencilik faaliyetlerinin tamamından bilgi sahibi olma hakkı vardır. Madencilik faaliyetlerinin her aşamasında alınan kararlardan toplumun tüm kesimleri bilgilendirilmelidir. Herhangi bir madencilik faaliyeti için devletten izin talebinde bulunan firmalar; talebin kapsamını, detaylarını ve muhtemel sonuçlarını yerel topluluklar ve ilgili tüm taraflarla tartışmalı, faaliyetleriyle ilgili kamuoyunu yazılı raporlarla bilgilendirmelidir.

Yerel halkın onayını almamış hiçbir ekonomik girişimin ülkeye yarar getirmesi beklenemez. Madencilik sektörüne ilişkin alınacak kararlarda ilgili yöre halkının da demokratik katılımı sağlanmalıdır. Madencilik firmaları, faaliyetlerden etkilenmesi muhtemel topluluklara görüşlerini ifade etme fırsatı vermeli ve olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi sürecine dâhil etmelidir.

Gerek devlet gerekse madencilik faaliyetinde bulunan firmalar, madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan (insan hakları, etik, toplumsal ya da çevresel) olumsuzlukları rapor etmek üzere çalışanların ya da yerel toplulukların kolaylıkla erişebilecekleri, etkin çalışan ve güvenli bir mekanizmayı sağlamalıdırlar.

Madencilik faaliyetlerinden elde edilen kazanç, vergi ya da devlet hakkı gibi gelirlere ilişkin bilgiler, bu gelirlerin yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde nasıl paylaştırıldığı bilgisi de dâhil olmak üzere açık ve şeffaf bir şekilde toplumun bilgisine sunulmalıdır.

h. YERELİN HAKLARI

Madencilik faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda harcanması sağlanmalı, bu çerçevede madencilik faaliyetlerinin yapıldığı bölgenin kalkınmasına öncelik verilmelidir. Firmalar, faaliyette bulundukları bölgedeki yerel toplulukların uzun vadeli toplumsal, kültürel, çevresel ve ekonomik gelişimlerine sürekli katkıda bulunmalıdır.

Elde edilen gelirlerden faaliyetlerin yapıldığı bölgeye ve yerel topluluklara istihdam, eğitim ve sağlık hizmetlerinin getirilmesi amacıyla harcama yapılması sağlanmalıdır.

Madencilik faaliyetleri için gereken istihdam öncelikli olarak faaliyetin yapıldığı bölgeden sağlanmalı ve eğitim ya da deneyim ihtiyacı gibi nedenlerden bölge ya da ülke dışından yapılan -işçi ya da yönetici düzeyindeki- istihdam zaman içerisinde gereken çalışmalar yapılarak bölge ya da yurt içine yönlendirilmelidir.

Madencilik faaliyetleri için gereken mal ve hizmetin tedarikinde -sırasıyla- faaliyetin yapıldığı bölge, yakın çevresi ya da yurt içi öncelikli olmalıdır.

i. ÇEVRE

Madencilik sektöründe, çevre dostu teknoloji ve yöntemlerin kullanılması teşvik edilmeli, madencilik süreçlerinde ya da sonrasında çevrenin korunmasına ya da yenilenmesine yönelik önlemlerin alınması sağlanmalıdır.

Madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü çevredeki doğal kaynakların (toprak, bitki, hayvan, su, hava) sürdürülebilir ve verimli kullanımı temin edilmelidir.

Madencilik faaliyetlerinin her aşamasında çevreye olan zararın en aza indirilmesi sağlanmalı, “sıfır atık” öncelikli hedef olmalıdır.

Firmalar, faaliyetlerinden etkilenmesi muhtemel biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunması ve desteklenmesine yönelik tüm önlemleri almalıdır.

Madencilik faaliyetlerinin her aşamasında faaliyetlerin çevre ve sosyal çevre üzerindeki potansiyel etkileri belirlenmeli, bu etkilerin olası sonuçları ortaya konulmalı, olumlu etkilerin güçlendirilmesi, olumsuz etkilerin ise kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması amacıyla faaliyeti yapan firmalardan gerekli ve yeterli taahhütler alınmalıdır.

Madencilik faaliyetlerine, faaliyet sonrası kapatma ve çevre düzenlemeleriyle ilgili yeterli finansal güvencenin mevcudiyeti halinde izin verilmelidir. Firmalar, madencilik faaliyetine ilişkin olarak toplumsal ve çevresel önlemleri içeren bir kapatma planını faaliyetin başlangıcından itibaren hazırlamalı ve düzenli olarak güncellemelidir. Kapatma sonrasındaki süreç devlet tarafından izlenmeli ve denetlenmeli, görevli ve sorumlu kamu kuruluşlarının izleme ve denetleme konusunda yeterli kapasiteye sahip olmaları sağlanmalıdır.

j. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Madencilik faaliyetlerinin her aşamasında en yüksek uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarının uygulanması sürekli izleme ve denetimler yoluyla sağlanmalıdır. Maden işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin riskleri azaltacak ve kaza, yaralanma ya da hastalık riskini en aza indirecek önlemlerin alınması öncelik olmalıdır.

k. TEKNOLOJİ – İNOVASYON

Madencilik sektöründe aramadan uç ürüne kadar her aşamada ileri teknoloji kullanımı amaçlanmalıdır. Üretim ve kaynak performansının iyileştirilmesine ve yeni ürünlerin elde edilmesine yönelik olarak yeni gelişen teknolojilerin kullanımı, sektörün ülke kalkınmasına katkısı bakımından kritik önemdedir. Bu nedenle sektörde yüksek teknoloji kullanımı ve üretilmesi ile inovasyona yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları teşvik edilmelidir. İleri üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, daha temiz ve daha verimli madencilik süreç ve ürünlerinin temini bakımından da önkoşuldur.

Madencilik makine ekipman ve teknolojilerinin üretilebileceği bir sanayinin geliştirilmesi teşvik edilmelidir.

l. EĞİTİM

Madencilik sektöründeki eğitim ve öğretim konusu yeniden ele alınmalı ve sektörün gereksinim ve beklentileri yansıtılmalıdır. Madencilik sektöründe, yeni teknolojilere uyum sağlayacak ve bunları kullanabilecek nitelikli işgücünün oluşturulması sağlanmalıdır.

Madencilik faaliyetlerinin her aşamasında, en az bir maden mühendisinin varlığı zorunlu olmalıdır.

m. KAMU KURULUŞLARININ YETKİNLİĞİ

Madencilik sektöründen sorumlu ve görevli kamu kuruluşlarının; mühendislik, projecilik, işletmecilik, iş sağlığı ve güvenliği ve benzeri konularda endüstriye yol göstericilik yapabilecek kapasiteye sahip olması sağlanmalıdır. Kamu otoritesi madencilik faaliyetlerinin ulusal strateji ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunu belirleyebilecek yetkinlikte olmalıdır.

Kamu madencilik kuruluşlarında tamamen ortadan kalkmış bulunan liyakat sisteminin mutlaka tesis edilmesi sağlanmalıdır.

Madencilik üretimiyle görevlendirilen kamu madencilik kuruluşlarının, asli görevlerini özel şirketlere yaptırma uygulamasından vazgeçilmelidir.

 

 

n. TOPLUMSAL / DEMOKRATİK KATILIM

Toplumsal, ekonomik ve çevresel bakımdan sürdürülebilir bir madencilik sektörünün gelişimi; devlet, sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin yapıcı iş birliği ile mümkündür. Söz konusu tarafların doğrudan katılımları olmaksızın hazırlanacak herhangi bir sektör planının ya da plan uygulamasının başarılı olması mümkün değildir.

 

 

 

Okunma Sayısı: 2776
Yayın Tarihi: 09.06.2022