TMMOB Maden Mühendisleri Odası

VIII. MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI.

VIII. MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 8.Maden Mühendisliği Eğitimi Çalıştayı Odamız İstanbul Şubesi tarafından 8 Kasım 2014 tarihinde İstanbul İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay`a, ülkemizde maden mühendisliği eğitimi veren 24 bölümün bölüm başkanları, sektörde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve sendikalar davet edilmiştir. Ayrıca Odamız merkez, şube, temsilcilik ve genç madenci birimlerimizden temsilciler çağırılmıştır. Çalıştaya; 15 bölümden 26 akademisyen 12 sivil toplum örgütü temsilcisi, 1 sendika temsilcisi, 35 meslektaş, 30 öğrenci olmak üzere toplam 104 kişi katılmıştır.

Ülkemizde maden mühendisliği eğitimi veren bölümlerin 2014 yılı öğrenci kontenjanı 697`dir. Bu kontenjanlara giren öğrencilerin ÖSYS puanları 200,140 ile 425,290 arasında değişmektedir. Bu eğitim gören öğrenci sayısı ve Öğrenci Seçme Yerleştirme sınavlarında alınan puan dağılımı , GSMH içerisinde değeri artamayan ve bir politika dahilinde geliştirilemeyen madencilik sektörün de, maden mühendisliği eğitiminde sorunları açığa çıkarmaktadır.

Çalıştay "Ne İçin, Kimin İçin, Nasıl Eğitim" şiarı ile toplanmış olup;
•Ne İçin, Kimin İçin, Nasıl Eğitim,
•Taslak eğitim programı ve öneriler,
•Mühendislik Eğitiminde Etik Sorunu ve Maden Mühendisine Kazandırılması Gerekli Sorumluluklar,
•Katılımcılar tarafından taslak eğitim programının değerlendirilmesi ve tartışmalar,
oturumları ile tamamlanmıştır.

Yapılan tartışmalar ve değerlendirmeler sonucunda,
•Maden mühendisliği eğitiminde, temel mühendislik dersleri ve temel maden mühendisliği derslerinin belirlenmesi gerektiği tespit edilmiştir.
•Sunulan taslak zorunlu ders programının Maden Mühendisliği Bölümlerinde bu yaklaşımla tartışılarak yazılı hale getirilmesi,
•Mevcut durumda seçmeli dersler olarak verilen birçok dersin maden mühendisliği eğitiminde zorunlu kapsamında yer alması gerektiği,
•Maden Mühendisliği Bölümlerinde hala öğretim elemanı, laboratuar ve kütüphaneler konusunda yetersizlikler olduğu,
•Staj sorununun tüm öneri ve uyarılara rağmen devam ettiği,
•Eğitim sistemimizde ve bir parçası olan üniversite eğitiminde yabancı dilin öğretilememesi sorununun devam ettiği,
•Tasarım derslerinde, öğrencilerin yeterince mesleki bilgileri kullanan ve karar verebilen şekilde yetiştirilemediği,
•Öğrencilerin barınma hakkının sosyal devlet anlayışı içersinde çözülmediği,
•Akademik kadroların özlük hakları ve maddi olanaklarının iyileştirilmediği,
•Bölümler arası ve üniversite-Oda ilişkilerinin sürekliliği ve etkinliğini sürdürmek açısından periyodik tekrarlanan eğitim çalıştaylarının düzenlenmesi gerektiği,
Hususlarına dikkat çekilmiştir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak,  ülkemizde maden mühendisliği eğitimi bilimsel, demokratik ve özerk bir yaklaşımla ele alınmalı ve bunun yanı sıra ülkemiz madencilik gerçekleri de unutulmamalıdır. Çokuluslu yapılar tarafından önerilen eğitim sistemlerinin anti demokratik bir kuruluş olan YÖK tarafından üniversitelere dayatıldığı bilinmektedir. Bu yapılara son verilmelidir.

Bu bakış açısı ile;
•Üniversite eğitimi özerk ve demokratik ortamlarda sürdürülmelidir.
•Tüm öğrencilere eşit ve ücretsiz eğitim imkânı sunulmalıdır.
•Maden mühendisliği eğitimi için yeterli öğretim üyesi kadrosu bulunmayan bölümlerin bilimsel çalışmalara, öğretim elemanı yetiştirmeye ağırlık verilmesi ve öğrenci kabul etmemesi gerekmektedir.
•Maden mühendisliği eğitiminde temel madencilik dersleri belirlenmeli ve bu dersler seçmeli olarak verilmemelidir. Seçmeli dersler bölümlerin coğrafik konumuna ve öğretim elemanı durumuna göre paket halinde öğrenciye sunulmalıdır.
•Temel madencilik dersleri için gerekli laboratuvar ve kütüphane imkanına sahip olmayan bölümler altyapıları tamamlanana kadar öğrenci kabul etmemelidir.
•Staj gün sayısı bütün üniversitelerde 20-90 iş günü arasında değişmektedir. Önerimiz her öğrencinin 20 şer iş günü açık işletme, yeraltı işletmesi, cevher hazırlama-zenginleştirme tesis stajı olmak üzere 60 iş günü staj yapmasıdır. Ayrıca her öğrencinin genel jeoloji dersi kapsamında öğretim elemanının gözetiminde en az 5 iş günü jeoloji stajı yapması gerekmektedir. Yeni bir staj yasası hazırlanarak maden işletmelerinin stajyer öğrenci bulundurmaları zorunlu hale getirilmeli ve bu öğrencilerin yasal ve sosyal hakları kamu tarafından karşılanmalıdır. Öğrencinin staj yerleşmesinde meslek odaları aktif hale getirilmelidir Meslek Odalarınca staj öncesi öğrencilere staj davranışları ve dikkat edilmesi gerekli konular konusunda eğitim verilmelidir.
•Üniversitelerde yabancı dilde eğitim yerine, yabancı dil eğitimi öncelikli olmalıdır. Yabancı dil öğretiminin hazırlık sınıfı olarak yapılması önerilerek, eğitimin bir bütün olarak anadilde yapılması esas alınmalıdır.
•Üniversite öncesi eğitimlerde verilmesi gereken ve YÖK tarafından dayatılan Türk Dili, Tarih, Müzik, Beden Eğitimi, Temel Bilgisayar Teknolojileri, Atatürk İlke ve İnkılapları dersleri öğrenci programlarında çok yer işgal etmektedir. Bu derslerin kaldırılması gereklidir.
•Öğrencilerin teknik eğitimi yanında sosyal ve kültürel eğitimlerini de tamamlayacak yapılar oluşturulmalıdır.
•Üniversite-Sanayi işbirliğinden; üniversitelerin girişimcilik hedefi ile şirketleşmesi önlenmeli ve şirketlerin üniversiteleri kendi AR-GE‘ leri gibi görme yanlışlığının düzeltilmesi gerekmektedir.
•Maden Mühendislerinin işsizlik sorunlarının çözümünde, bizzat maden mühendislerini ilgilendiren iş alanlarında istihdam sağlanması konusunda yasal girişimler arttırılarak sürdürülmelidir. Maden mühendislerinin çalışma alanları ile ilgili bir çalıştay düzenlenmelidir.
•Maden mühendisliği uygulama alanları hakkında tanıtıcı etkinlikler olarak bölümlerde verilen derslere endüstriden konusunda uzmanlaşmış meslek erbapları davet edilmeli, ders içerikleri teknik gezilerle ve benzerleri ile kuvvetlendirilmeli,
•Akademik kadroların özlük hakları ve maddi olanakları iyileştirilmelidir.
•Barınma hakkı sosyal devletin en önemli görevlerindendir. Devlet, üniversiteler için yeni yurtlar inşa etmeli ve var olan yurtların şartlarını iyileştirmelidir. Yurtlardaki tüm hizmetler öğrencilere ücretsiz olarak sunulmalıdır.
•Tasarım derslerinde bilgisayar destekli açık işletme, yer altı işletmesi tasarımını baştan sona kadar grup çalışmaları ile yapabilen, cevher hazırlama tesis tasarımı, makine ekipman seçimi ve ekonomik değerlendirmeleri, farklı senaryolar eşliğinde yapabilen, son sınıfta o zamana kadar aldığı tüm mesleki bilgileri kullanabilen, karar verme yeteneği gelişmiş maden mühendisi yetiştirilmesi hedeflenmelidir.
•Maden Mühendisleri Odası kuruluş amaçlarında anıldığı gibi , "maden mühendislerinin gelişen teknolojilere ve değişen koşullara uyumunu sağlamak üzere meslek içi eğitim çalışmaları"nı yaygınlaştırmalı ve üniversitelerle birlikte hazırlanan programlarla daha fazla meslektaşa ulaşılmalıdır. Bölümler meslek içi eğitim konusunda meslek odası ile işbirliği halinde olmalıdır.

Maden Mühendisleri Odası; demokratik, laik, çağdaş bir ülkede, barıştan, emekten yana bireyleriyle; bilimsel ve teknolojik yenilikleri sürekli takip eden ve uygulanmasına öncülük eden, meslektaşlarının özlük haklarını savunan ve çözümler üreten bir anlayışı temsil etmektedir. Maden Mühendisleri Odası; analitik düşünme yeteneği olan,  gelişen teknoloji dayalı problem çözme becerisine sahip, sosyal olayların farkında, araştırmacı, yönetici,  disiplinler arası grup çalışmalarına yatkın, değişime hızlı uyum sağlayan, teknik ve sosyal iletişim becerisi olan, meslek alanlarının geliştirilmesi ve yaşam boyu öğrenme ihtiyacı duyan meslektaşların yetiştirilmesi konusunda başta üniversitelerimiz olmak üzere ilgili tüm taraflarla sürekli ilişkilerini sürdürerek, Maden Mühendisliği Eğitiminin günün koşullarına göre şekillendirilmesinde katkılar sağlayan görev anlayışını gelecek yıllarda da sürdürecektir.
Saygılarımızla,

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
08 Kasım 2014, İSTANBUL

Okunma Sayısı: 370
Yayın Tarihi: 10.11.2014