TMMOB Maden Mühendisleri Odası

VI. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BAŞLADI (18 EKİM 2017)

VI. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BAŞLADI (18 EKİM 2017)

Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım,

Sayın Valim,

Saygıdeğer Konuklar,

Sevgili Meslektaşlarım,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ Genel Müdürlüğü`nün birlikte düzenlediği "Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi" ile "Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı" na hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 45. Dönem Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

Saygıdeğer Konuklar,

Sevgili Meslektaşlarım,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki maden mühendislerini temsil etmektedir. Odamız üyelerinin hak ve menfaatlerini kamu yararı temelinde korumak ve geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; meslek alanları üzerinden ülke gerçekleri hakkında üyelerini ve halkı bilgilendirmekte, bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmekte ve bunların yaşama geçirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.

Bu temel yaklaşım içerisinde Odamız, her dönem kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzeyinde onlarca etkinlik düzenlemektedir. Bu etkinliklerde uzmanlık alanlarımızla ilgili gelişmeleri ve mesleki sorunlarımızı konunun tüm taraflarıyla birlikte değerlendirme olanağı yakalıyor, ülkemizde ve dünyadaki bilimsel ve teknik gelişmeleri, sektörel bilgi, deneyim ve yeniliklerle ar-ge çalışmalarını paylaşıma açıyoruz.

Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerimizden birisi olan, büyük bir emek ve özveriyle geliştirilerek uluslararası düzleme taşınan 6. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi, ülkemizde bilimsel ve mesleki olarak düzenlenen önemli organizasyonlardan birisidir. Kongremizin İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği MINEX ile birlikte gerçekleştirilmiş olması ise kongremize ayrı bir anlam katmakta, sektörümüze önemli bir destek sağlamaktadır.

Düzenlediğimiz bilimsel etkinlikler ile her yıl üretilen yeni bilgi ve teknolojiyi meslektaşlarımıza ve üyelerimize ulaştırmanın zeminini yakalıyoruz.

Kongremizde düzenlenen oturumlar, sunulan bildiriler ve dile getirilen görüşler ile bilimsel gelişmeler Maden Mühendisliği uzmanlık alanına giren konularda başta birliğimiz ve sektörümüz olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin görüşlerinin oluşturulmasına kaynak oluşturmaktadır.

Saygıdeğer Delegeler;

Ekonomi, kalkınma ve sanayileşme tüm insanlık içindir. İnsanlık, kendisi için iyi olmayan ekonomik yapıya müdahale etme ve kendisi için iyi olduğunu düşündüğü ekonomik yapıyı gerçekleştirme hakkına sahiptir. İnsanlık bu çabasını doğanın bir parçası olduğunu aklından çıkarmadan ve doğa ile barışık olarak sürdürmelidir.

Ekonomi kavramı, bütün ülkeler ya da toplumun tüm kesimleri için aynı anlamı ifade etmemektedir. Kimilerine göre GSMH‘de artış sağlanması, büyümenin gerçekleşmesi söz konusuysa ekonomide işler yolundadır. Ancak gerçek bir kalkınmadan söz edebilmek için, toplumda belli kesim ve sınıfların değil, çoğunluğun refah düzeyinin gelişmesi gerekmektedir.

Sanayileşme için de benzer bir yaklaşım ortaya konulabilir. Sanayileşme de tek başına bir amaç olamaz. Sanayileşme; toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, ama öncelikle çalışanların sağlık, eğitim, barınma, kültür gibi temel gereksinimlerini sağlamak üzere ileri teknolojileri işsizliği de ortadan kaldıracak biçimde kullanarak gerçekleştirilen toplumsal gönencin bir aracı olarak algılanmalıdır.

Bu tanımlama ve tespitlerden yola çıktığımızda madencilik sektörü için üretim faaliyetleri sırasında gelişmiş teknolojik ekipmanların kullanımının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz madenciliğini gelişmiş ülke madencilik sektörleri ile karşılaştırdığımızda verimlilik, iş kazaları ve çevresel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların çözülebilmesi için özellikle yeraltı madenciliğinde gelişmiş teknolojik ekipmanların kullanımı bir zorunluluktur. Ancak ülkemizde madencilik teknolojileri bakımından ne yazık ki çoğunlukla ancak 18. yüzyıl teknolojileri ile maden üretimi yapılabilmektedir. On sekizinci yüzyıl teknolojisi ile ne kadar çok rezerve sahip olursak olalım yaşadığımız sorunları çözemeyiz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak dün 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen ve aralarında 5 meslektaşımızın da bulunduğu 301 maden emekçisinin davasını izlemek ve vermiş olduğumuz sözü tutmak için Akhisar`da idik. Akhisar`da  "SOMA İÇİN ADALET" talebimizi bir kez daha dile getirdik. Ancak sözlerimizi tamamlayamadan Şırnak`tan gelen acı haber hepimizi üzmüştür. Şırnak`ta 3 yıl önce yine bu tarihlerde aynı şekilde bir kaza meydana gelmiş ve 5 kişi yaşamını kaybetmişti. Bu kez de 7 kişi yaşamını kaybetti. Söylediklerimiz dikkate alınmazsa bu kazalar devam eder dedik ama dinleyen olmadı. Buradan tekrar söylüyorum. Kimse ocak "kaçaktı" mazeretinin arkasına saklanmasın. İşçi sağlığı ve güvenliğine yönelik bilimi ve teknolojiyi reddeden, insan yaşamını maliyet olarak gören bu anlayış devam ettiği sürece ölümler devam edecek.

Soma Faciasından sonra yapmış olduğumuz tüm açıklamalar ile çevreye ilişkin olarak kamuoyuna yapmış olduğumuz bilgilendirmelerde ölümlerin ve çevresel sorunların son bulması için bilimsel ve teknolojik madenciliğin yapılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Madenciliğin bilime ve tekniğe uygun olarak yapılabilmesi ve geliştirilmesi ise bugün burada gerçekleştirmekte olduğumuz fuar ile kongreden geçmektedir.  Çünkü dünyada ve ülkemizde geliştirilmiş olan son teknolojiler bu fuarda sergilenmekte, madencilik teknolojileri hakkında yapılan akademik ve bilimsel çalışmalar da yine bu çatı altında düzenlenen kongrede sektörün ve üyelerimizin görüşlerine sunulmaktadır.

Ancak ne yazık ki son yıllarda madencilik sektörüne yön veren başta ETKB olmak üzere bağlı kamu kuruluşları bu güzide bilimsel etkinliklere katılmak bir yana misafir etmek istediğimiz üyelerimize katılımları için izin dahi vermemektedir.

Bilimi ve teknolojiyi reddeden bu anlayış çıkardığı "maden yönetmeliği" ile bilimi ve teknolojiyi kuşların kanadına, sorumluluğu ise maden mühendislerine yüklemiştir. Artık maden mühendisleri kanat takıp 20 şer km uçarak aynı anda 3 sahada üretim yapmak zorunda bırakılmıştır. Maden işletmelerinde her türlü sorumluluğu alarak bilimsel ve teknik madencilik yapılmasını sağlayan maden mühendislerinin haklarını koruyan odamız uygulamalarını yürürlükten kaldırarak üyelerimizin sömürülmesine zemin yaratmıştır. Bu anlayış değiştirilmediği sürece ülkemizde madencilik sektörü gerilemeye, Soma`lar, Ermenek`ler yaşanmaya artarak devam devam edecektir.

Odamız tarafından düzenlenen kongreler, sempozyumlar ve çalıştaylar ısrarla sürdürülmeseydi, demokratik işleyiş içinde mesleki sorunların ele alınmasına, çözümlenmesine ve ortak görüş oluşturma yöntemine ilişkin bu kadar köklü bir geleneği yaratmış olamayacaktık. Odamız bilimi reddeden, bilimsel etkinliklerimizi engellemeye çalışanlara karşı bilimin ve tekniğin ışığında yürümeye ve bu geleneği sürdürmeye devam edecektir.

Saygıdeğer Delegeler;

Uluslararası bir düzleme taşınmış olan kongremiz ve fuarımız diğer etkinliklerimizde olduğu gibi her defasında kendi başarı çıtasını aşarak bugünlere gelmiştir. Bu çalışma gerçek bir ekip ruhuna ve üretim aşkına dayanmaktadır. Bu ekibin bir üyesi olmaktan onur duyduğumu bir kez daha paylaşmak isterim.

Kongremizin ve fuarımızın; ülkemizin ve sektörümüze mevcut sorunlarının çözümüne önemli katkılar koyacağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle bizleri destekleyen, bizlerle birlikte olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, bildiri sunarak katkı koyan bilim insanlarına, bu ortak etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan İBB, İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Yöneticilerine, yürütme kurulu üyeleri ve bilim kurulu üyeleri ile bizzat katılarak bizleri onurlandıran saygıdeğer meslektaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Sözlerime son verirken İzmir`de yapılan bir kongrede TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi`nin kuruluşunda ve maden mühendislerinin vermiş olduğu mücadelede omuz omuza yürüdüğümüz Ömer Araslı` yı, Uygur Urcun` u ve Muhammed Yıldız` ı anmadan geçemeyeceğim. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyor, etkinliğimizin madencilik sektörüne, üyelerimize ve ülkemize önemli katkılar koyacağı inancıyla başarılı geçmesini diliyorum.

Saygılarımla,

Ayhan YÜKSEL
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
18 Ekim 2017, İzmir

Okunma Sayısı: 426
Yayın Tarihi: 18.10.2017
Fotoğraf Galerisi