TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÜYELERİMİZE DUYURU

ÜYELERİMİZE DUYURU

 Bilindiği üzere TMMOB Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği`nin 5 inci maddesine göre "Daimi nezaretçilik" maden mühendisliği hizmetleri kapsamında sayılmıştır.

İlgili Yönetmeliğin amacı, kişi ve kuruluşlar tarafından verilecek maden mühendisliği hizmetlerinin gelişmesini, üretilen hizmetlerin ülkemizde geçerli standartlara uygunluğunu, meslek içi haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, mesleki değerlendirmeye esas sicillerin tutulmasını ve bu konuların denetim altına alınmasını sağlamak amacıyla yapılacak belgelendirme ve denetimlerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yönetmelikte;
SMMH: Sadece SMM Belgesini haiz maden mühendislerinin ifaya ve imzaya yetkili olduğu serbest maden mühendisliği hizmetlerini,
SMM belgesi: Maden mühendislerinin SMMH ifa ve imza edebilmek için yetkili olduğunu gösteren ve Oda tarafından verilen belgeyi,
SMM: SMMH den birini ya da birkaçını kendi adına ya da ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten SMM belgesi sahibi maden mühendislerini,
ifade etmektedir.

İlgili hükümler çerçevesinde "Daimi Nezaretçilik" hizmeti vermek isteyen üyelerimizin SMM belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda "Daimi Nezaretçi"lik hizmeti veren üyelerimiz arasında doğabilecek meslek içi haksız rekabetlerin önlenebilmesi amacı ile üyelerimizden işveren ile imzalamış oldukları "Daimi Nezaretçilik Hizmet Sözleşmesi" nin bir nüshasını Odamıza teslim etmesi gerekmektedir. "Daimi Nezaretçilik Hizmet Sözleşmesi" Odamız internet sitesinde mevcuttur.

Odamız tarafından her yıl belirlenerek Resmi Gazete`de yayımlanan asgari ücretin tespitinde, daimi nezaretçilerin almış oldukları sorumluluklar ile kamuda çalışan maden mühendislerinin almış oldukları taban ücretler de göz önünde bulundurulmaktadır.

Açıklanan nedenler ile "Daimi Nezaretçilik Hizmet Sözleşmesi" nde belirlenmiş olan ücretin, Odamız tarafından belirlenen asgari ücretin altında olmadığını belgeleyen üyelerimize SMM belgesi verilecektir. SMM belgesi sahibi olmayan üyelerimizin ise daimi nezaretçilik hizmeti yürütebilmeleri, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği mümkün bulunmamaktadır.

Saygılarımızla.

Okunma Sayısı: 1167
Yayın Tarihi: 06.03.2016