TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Türkiye V. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu Sona Erdi.

Türkiye V. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu Sona Erdi.

Odamız tarafından 1-2 Ekim 2015 tarihlerinde Eskişehir‘de düzenlenen Türkiye V. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu Sona Erdi.

Çok sayıda delegenin katıldığı sempozyumda Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk GÜNAY, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım KURT, Oda Başkanımız Ayhan YÜKSEL ve Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hürriyet AKDAŞ‘ın yaptıkları açılış konuşmalarından sonra bildiriler sunulmuş ve teknolojik gelişmelerin yer aldığı sergi ziyarete açık tutulmuştur. 

ODA BAŞKANIMIZ AYHAN YÜKSEL‘İN SEMPOZYUM AÇILIŞ KONUŞMASI 

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Değerli Konuklar,

Hepinizi TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Odamız Eskişehir İl Temsilciliği ve şahsım adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Değerli Konuklar; Odamız ve Eskişehir İl Temsilciliğimiz adına ülkemizin kültür başkenti Eskişehir`e hoş geldiniz diyorum.

Saygıdeğer Konuklar, Değerli Meslektaşlarım;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 1954 yılında kurulmuş olup 2014 yılı itibariyle 60 Onur Yılı`nı tamamlamıştır. Odamız görev, yetki ve sorumluluklarını yasalardan alan mesleki demokratik kitle örgüt olup yasalardan aldığı güç ile kurulduğu günden itibaren mesleğimizin ve meslektaşımızın sorunlarını ülke sorunlarından ayırmadan yaşamın her alanına müdahil olmuştur.

Bu nedenle;
-Ülkemizin ekonomik sorunlarından demokratikleşme sorununa kadar;
-Emekçilerin, kadınların ve meslektaşlarımızın istihdam sorunlarından çalışma yaşamında yaşanan sorunlara kadar;
-Madencilik politikalarından enerji ve sanayi politikalarına kadar;
-Çevre sorunlarından işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarına kadar;
yaşamın her alanında görüşler oluşturmuş, raporlar hazırlamış, bilimsel kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştır.

Değerli Konuklar;

Ülkemiz; içerisinde bulunduğumuz dönem içerisinde siyasi ve ekonomik açıdan önemli sorunlar yaşamaktadır. 7 Haziran seçimlerinde sonra yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle ülkemiz yeniden çatışma ortamına girmiş ve ölümler yaşanmaya başlamıştır. Ülkemizde barışın ve kardeşliğin egemen olması beklentisi içerisinde ve üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ayrıca belirtmek isterim.

Saygıdeğer Delegeler;

Ekonomi, kalkınma, sanayileşme tüm insanlık içindir. İnsanlık, kendisi için iyi olmayan ekonomik yapıya müdahale etme ve kendisi için iyi olduğunu düşündüğü ekonomik yapıyı gerçekleştirme hakkına sahiptir. Bu hakkı da tarih boyunca kullanmış olup, kullanma çabasını da sürdürmektedir, insanlık bu çabasını doğanın bir parçası olduğunu aklından çıkarmadan ve doğa ile barışık olarak sürdürmelidir.

Ekonomi, sosyal üretimde insanların kendi aralarında kurdukları ilişkilerin, yani sosyal üretim ilişkilerinin gelişme yasalarını ortaya koyar. Ancak, bu kavram bütün ülkeler ya da toplumun tüm kesimleri için aynı anlamı ifade etmemektedir. Kimilerine göre GSMH‘de artış sağlanması, büyümenin gerçekleşmesi söz konusuysa ekonomide sorun olmadığı iddia edilmektedir. Oysa, gerçek bir kalkınmadan söz edebilmek için, toplumda belli kesim ve sınıfların değil, çoğunluğun refah düzeyinin daha iyiye gitmesi gerekir.

Sanayileşme için de benzer bir yaklaşım ortaya konulabilir. Sanayileşme, ekonomide sadece üretim yapısının yenilenmesi değil, toplum düzenini oluşturan çeşitli kurumsal yapılar ve toplumsal ilişkileri dönüştüren karmaşık bir süreci tanımlar. Bu nedenle, içinde yaşadığımız toplumsal koşullardan ve politik güç ilişkilerinden ayrı düşünülemez.

Sanayileşme tek başına bir amaç olamaz. Sanayileşme; toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, ama öncelikle çalışanların sağlık, eğitim, barınma, kültür gibi temel gereksinimlerini sağlamak üzere ileri teknolojileri işsizliği de ortadan kaldıracak biçimde kullanarak gerçekleştirilen  toplumsal gönencin bir aracı olarak algılanmalıdır.

Bu tanımlama ve tespitlerden yola çıktığımızda madencilik sektörü için üretim faaliyetleri sırasında gelişmiş teknolojik ekipmanların kullanımının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz madenciliğini gelişmiş ülke madencilik sektörleri ile karşılaştırdığımızda verimlilik ve iş kazaları en önemli iki sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki sorunun çözülebilmesi için özellikle yeraltı madenciliğinde gelişmiş teknolojik ekipmanların kullanımı bir zorunluluktur. Ancak ülkemizde madencilik teknolojileri bakımından ne yazık ki çoğunlukla ancak 18. yüzyıl teknolojileri ile maden üretimi yapılabilmektedir. Onsekizinci yüzyıl teknolojisi ile ne kadar çok reserve sahip olursanız olun ne verimli bir üretime sahip olarak dünya madenciliği ile rekabet edebilir ne de iş kazalarını önleyebiliriz.

Ülkemizde her alanda olduğu gibi hem madencilik alanında hem de sanayi ve alt kolu olan makine imalat sektöründe ülke madenciliğimizi ve sanayimizi geliştirecek, iş kazalarını önleyecek sistematik ve doğru bir devlet politikası olmadığı için mevcut sorunlarımız artarak devam etmektedir.  

Ülkemizin kaynakları, küresel güçlerin baskısından bağımsız bir şekilde değerlendirildiğinde, önemli bir potansiyele sahiptir. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve yenilenmeye ağırlık veren, dış girdilere bağımlı olmayan, istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören sanayileşme politikaları uygulandığında durum ülkemiz lehine değişecektir. Böylece sanayi yatırımlarında daha rasyonel seçimler yapılabilecek, ülkenin doğal kaynakları daha iyi değerlendirilebilecek, emek ve kaynak yoğun üretimden ileri/yüksek teknoloji yoğunluğu olan bir üretim ve sanayi yapısına ulaşılabilecektir. Bu bağlamda ulusal bilim ve teknoloji politikaları oluşturulmalı, madencilik sektörü bu politikalar içerisinde yerini almalıdır. Maden makinalarında yerli üretim teşvik edilerek dışa bağımlılık ortadan kaldırılmalıdır. Sektörde yeni teknolojilerin kullanımı ile mühendislik bilim ve tekniğinin uygulanabilmesi için teknik eleman istihdamının artırılması hem verimliliğin artmasına hemde iş kazalarının azalmasına neden olacaktır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak öncelikli görevlerimiz arasında mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve sektörümüzün gelişimi ile sorunlarının çözümü yer almakta olup Odamız bu görevini daima yerine getirmiştir. Yaklaşık yirmi yıl önce madencilik alanında teknolojik ekipmanların kullanımından öte bu ekipmanların kullanımı sırasında robot kullanımı ihtiyacına ilişkin gerekliliği gündeme getirmiş ve bu konuya yayınlarında yer vermiştir.

Odamız 60 yıllık onurlu geçmişinde mesleğe, meslektaşlarına ve sektöre vermiş olduğu hizmetlerin haklı gururunu yaşarken beşincisini düzenlediğimiz sempozyumu uluslararası düzeye taşımanın da mutluluğunu yaşamaktayız.

Odamızca beşincisi düzenlenen sempozyumun mevcut sorunların çözümüne, ülkemize ve sektörümüze katkı koyacağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle sempozyumu destekleyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, bildiri sunarak katkı koyanlara, sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan Eskişehir Temsilciliğimize, yürütme kurulu üyeleri ve bilim kurulu üyeleri ile bizzat katılarak bizleri onurlandıran saygıdeğer akademisyenler ile sevgili meslektaşlarımıza, ayrıca madencilik sergisine katılan firmalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Ayhan YÜKSEL
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
1 Ekim 2015, Eskişehir

Okunma Sayısı: 611
Yayın Tarihi: 02.10.2015
Fotoğraf Galerisi