TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TÜRKİYE 9. ULUSLARARASI MERMER VE DOĞALTAŞ KONGRESİ VE SERGİSİ SONA ERDİ.

TÜRKİYE 9. ULUSLARARASI MERMER VE DOĞALTAŞ KONGRESİ VE SERGİSİ SONA ERDİ.

Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi 13 Aralık 2017 tarihinde Antalya Belek‘ te Başladı.

İlki 1995 yılında yapılan Türkiye I. Mermer Sempozyumu ile başlayıp 2010 yılında 7ci Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ile birlikte uluslararası statü kazanan kongreler serisi, 2014 yılında Globalstone2014 adıyla devam etmiştir. 13 Aralık 2017 tarihinde başlayan 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi 15 Aralık 2017 tarihinde sona erecektir.

Oda Başkanımız Ayhan Yüksel‘ in Kongre Açılış Konuşması: 

Saygıdeğer Katılımcılar,

Değerli Meslektaşlarım,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

Odamız Genel Merkezi ile Akdeniz Bölge Temsilciliği tarafından 9 uncusu düzenlenen Türkiye Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi` ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası` nın 45. Dönemini kapsayan 2016-2018 yılları arasında düzenlenen 8 kongre ve sempozyumun tamamı ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilmiş olup, bu kongre ve sempozyumlarda 500` ün üzerinde bilimsel bildiri sunulmuştur. Ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, düzenlemiş olduğumuz kongre ve sempozyumlara 30` un üzerinde ülkeden yaklaşık olarak 2.500 civarında bilim insanı, sektör temsilcisi ve meslektaşımız katılım sağlamıştır. Bu etkinliklerin finali ise şu an bulunmuş olduğumuz Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi` dir. Bu başarıya imza atan 5 şube, 2 bölge temsilciliği, 55 il ve 12 ilçe temsilciliği ile yaklaşık 18000 üyeden oluşan örgütün bir üyesi olmaktan ve burada sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu öncelikle belirtmek isterim.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki maden mühendislerini temsil etmektedir. Odamız üyelerinin hak ve menfaatlerini kamu yararı temelinde korumak ve geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir.

Maden Mühendisleri Odası; meslek alanları üzerinden ülke gerçekleri hakkında üyelerini ve halkı bilgilendirmekte, bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmekte ve bunların yaşama geçirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.

Bu kapsamda, büyük bir emek ve özveriyle geliştirilerek uluslararası düzleme taşınan Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi ülkemizde bilimsel ve mesleki olarak düzenlenen önemli organizasyonlardan birisidir.

Sempozyumda düzenlenen oturumlar, sunulan bildiriler ve dile getirilen görüşler maden mühendisliği uzmanlık alanına giren konularda, başta mermer ve doğaltaş sektörü olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin görüşlerinin oluşturulmasına kaynak sağlamaktadır. Düzenlediğimiz bilimsel etkinlikler ile her yıl üretilen yeni bilgi ve teknolojiyi sektörümüze, meslektaşlarımıza ve üyelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz.

Odamız tarafından düzenlenen kongreler, sempozyumlar ve çalıştaylar ısrarla sürdürülmeseydi, demokratik işleyiş içinde mesleki sorunların ele alınmasına, çözümlenmesine ve ortak görüş oluşturma yöntemine ilişkin bu kadar köklü bir geleneği yaratmış olamayacaktık. Odamız bilimi reddeden, bilimsel etkinliklerimizi engellemeye çalışanlara karşı bilimin ve tekniğin ışığında yürümeye ve bu geleneği sürdürmeye devam edecektir.

Saygıdeğer Konuklar,

 

Sevgili Meslektaşlarım;

 

Ülkemiz, dünya doğal taş rezervinin önemli bir kısmına sahiptir. Bu rezervler içerisinde 650` ye varan renk ve dokuda mermer çeşidinin bulunduğu vurgulanmaktadır. 2013 yılı içerisinde, yaklaşık 6.300.000 ton blok, 2.500.000 ton işlenmiş doğal taş ihraç edilmiş olup, ihracattan toplam olarak yaklaşık 2.250.000.000 $ gelir elde edilmiştir. Sektörde yaklaşık 1.500 adet doğaltaş ocağı, fabrika ölçeğinde 2.000 kadar tesis, orta ve küçük ölçekli 9.000 atölye faaliyet göstermektedir. İstihdam edilen kişi sayısı 300.000 civarındadır.

 

Sektörün gelişimi bakımından önemli bir sorun, üretim ölçeğine ilişkindir. Sektörün, ağırlıklı olarak küçük ölçekli üreticilerden oluşan yapısı, eşitsiz üretim miktarlarının eşitsiz bir rekabet içerisinde gerçekleştirilmesine neden olmaktadır. Ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan bu durum; maliyetlerin artmasına, rezerv kaybına ve çevre tahribatına yol açarken, madencilik faaliyetlerinin de kamuoyu önünde olumsuz olarak tartışılmasına neden olmaktadır.  Sektörde üretim ölçeğinin arttırılması, verimliliğin artmasını sağlayacağı gibi rezerv kaybı ve çevre tahribatı gibi olumsuz durumların da ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

 

Gelişmiş teknoloji kullanımı ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi, sektöre önemli katkılar yapacak ve yeni fırsatlar yaratacaktır. Bu çerçevede söz konusu teknolojilere uyum sağlayacak ve bunları kullanabilecek iyi eğitilmiş işgücünün varlığı da önemlidir. Madencilik faaliyetleri bilimsel ve teknik bilginin kullanımı ile rezerv kaybına yol açmadan, çevreyle barışık, işçi sağlığı ve güvenliği esasları çerçevesinde yürütülmelidir.

Saygıdeğer Delegeler,

Değerli Meslektaşlarım,

Madencilik çalışmalarının; kamu yararı doğrultusunda çevre ve insan odaklı bir anlayışla, bilim ve tekniğin gereklerine uygun olarak yapılabilmesinde önemli etmenlerden biri de maden mühendisleridir. Meslektaşlarımızın, üniversite öğretimi sırasında aldıkları bilimsel ve teknik bilgileri, meslek yaşamı sırasında edindikleri deneyimlerle birleştirerek verecekleri mühendislik hizmetleriyle yaşanabilecek madencilik ve madencilikten kaynaklanan sorunlar giderilebilecektir. Ancak, meslektaşlarımızın bu çalışmalarını özgürce yapabilecekleri ortamları sağlayacak olan Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri, meslektaşlarımıza gerekli güvenceyi sağlamak bir yana YTK, UMREK ve Daimi Nezaretçilik düzenlemeleriyle mesleklerini yapamaz hale getirmiş, çalışma alanlarını oldukça kısıtlamıştır. Diplomalarımız yok sayılmış, bilim ve teknik reddedilmiş, her şey MİGEM` in sertifikalarına bağlanmıştır. Bu durumun derhal düzeltilmesi gerekmektedir.

Mevzuattan kaynaklanan sorunlar sadece üyelerimizi olumsuz olarak etkilemekle sınırlı kalmamış, yasal düzenlemelerdeki istikrarsızlık ile uygulama hataları ve kuralsızlıklar, sektörün tüm kesimlerini de olumsuz olarak etkilemiştir. Uzun erimli planlamaların ve yatırımların gerekli olduğu madencilik sektörü için en önemli husus istikrardır. Ancak mevzuattan ve uygulamalardan kaynaklı değişkenlikler uzun erimli politikaların yaşama geçmesini engellemiş ve sonuç olarak sektörümüz bu durumdan olumsuz olarak etkilenmiştir. Sektörün istikrara, planlamaya ve teşviklere ihtiyacı bulunmaktadır.

Sempozyum kapsamında bilim insanlarının, uzmanların yoğun emekle hazırladıkları bildiriler, siz katılımcıların katkıları ve bunların sonucunda hazırlanacak sonuç bildirisinin, ilgili bakanlıkların bürokratları ve siyasal iktidarca önemsenmesi gerekmektedir. Odamız, üyelerimiz ve sektör adına bu görüşlerin takipçisi olacaktır.

Saygıdeğer Konuklar,

Değerli Meslektaşlarım,

Mermer ve Doğaltaş sektörünün sorunlarının çözümü ve ihtiyaç duyulan hedeflere ulaşabilmesi için madencilik bilim ve tekniğine uygun ar-ge çalışmaları ile bilimsel kongre, sempozyum ve çalıştayların periyodik olarak yapılması gerekmektedir. TMMOB Maden Mühendisleri Odası; sektörümüzün, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişimi için geçmiş yıllarda düzenlediği 8 adet sempozyum ile yapmış olduğu eğitim ve çalıştaylarda olduğu gibi, üzerine düşen görevi yapmış ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak 1995 yılında mermer sektöründeki gelişmelerin her yönüyle değerlendirilmesi için sempozyum düzenleme kararı alan; sempozyumların sürekliliğini sağlayan tüm organlarımıza ve sempozyumumuzu dokuzuncu kez düzenleyerek bizlere bu gururu yaşatan yönetim kurulu üyelerimize; Akdeniz Bölge Temsilciliğimize, sempozyumumuzun düzenlenmesinde emeği geçen yürütme kurulu başkanı ve üyelerine, etkinliğin bilimsel niteliğini arttırılmasına katkı sağlayan bilim kurulu üyelerimize, bildiri ve sunum hazırlayan bilim insanlarına, yönetimleriyle katkı koyan oturum başkanlarımıza, sempozyumumuza desteklerini esirgemeyen tüm sektör kurum ve kuruluşları ile değerli yöneticilerine teşekkür ederiz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına hepinizi saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyor, etkinliğimizin madencilik sektörüne, üyelerimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağı inancıyla başarılı geçmesini diliyorum.

Saygılarımla,

Ayhan YÜKSEL
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı, 
14 Aralık 2017, Antalya

Okunma Sayısı: 421
Yayın Tarihi: 13.12.2017