TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönergesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönergesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönergesi, Yönetim Kurulumuzun 01.07.2013 tarih ve 59 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. 

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLİRKİŞİLİK YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ile gerçek ve tüzel kişilerin talepleri üzerine bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde görev alacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası üyesi bilirkişilerin nitelikleri, eğitimleri ile çalışma esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasına üye maden mühendislerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 39 uncu maddesine, 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği‘nin 9‘uncu maddesine, , TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar‘a, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu‘nun 15‘inci maddesine, 24.11.2006 tarih ve 26356 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 08.04.2012 tarih ve 28258 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ve 01.06. 2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

b) Bilirkişi: Oda bilirkişi yetki belgesine sahip üyeyi,

c) Bilirkişilik hizmeti: Bilimsel, teknik ve ekonomik açılardan, yerinde ve/veya dosya üzerinde gereken incelemeler yapılarak, kıymet ve fiyat takdiri, nitelik, kusur ve durum saptanması için rapor düzenlenmesi ile gereken hallerde bunların dışındaki belirleme ve saptamaların yapılmasını,

ç) Bilirkişi Yetki Belgesi: Bilirkişi meslek içi eğitimini başarıyla tamamlayanlara Oda tarafından verilen belgeyi,

d) Oda: TMMOB Maden Mühendisleri Odasını,

e) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Bilirkişilere İlişkin Hükümler

Bilirkişilerde aranacak nitelikler

MADDE 5 - (1) Bilirkişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) En az üç yıllık Oda üyesi olmak,

ç) Odadan disiplin cezası almamış olmak,

d) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan yahut ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Oda tarafından düzenlenen bilirkişi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, Bilirkişi Yetki Belgesi sahibi
olmak,

f) Odaya aidat borcu bulunmamak.

Bilirkişi listelerinin oluşturulması ve seçimi

MADDE 6 - (1) Oda, 5 inci maddede belirtilen koşulları taşıyan Kamulaştırma bilirkişileri listesini, başvuru halinde kullanılmak üzere dosyalar. Listelerin bir kopyasını TMMOB‘ye, valiliklere ve talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelere gönderir.

(2) 5 inci maddede belirtilen koşulları taşıyan, Hukuk ve Ceza Mahkemeleri‘nde bilirkişilik yapacakların ise Oda‘dan alacakları Bilirkişi Yetki Belgeleri ile birlikte ilgili Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı‘na başvurmaları gerekir.

Bilirkişilerin çalışma ilkeleri ve sorumlulukları

MADDE 7 - (1) Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata uymak, meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, mesleki davranış ve meslek etik ilkelerine uymakla yükümlüdürler.

(2) Bilirkişilik yapan maden mühendisleri hazırladığı rapora kimlik bilgilerinin yanında Oda sicil numarasını da yazmakla yükümlüdür.

Bilirkişilerin tarafsızlığı

MADDE 8 - (1) Bilirkişilerin görevlerini tam bir tarafsızlık içinde yapmaları esastır.

(2)  Uyuşmazlığın tarafları ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dâhil kan ve kayın hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi üstlenemezler. Belirtilen nedenlerden dolayı bilirkişilik yapamayacak olan meslek mensubu durumu Odaya bildirmek zorundadır.

Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 9 - (1) Bilirkişiler, yaptıkları bilirkişilik hizmeti ile ilgili olarak Oda tarafından istenildiği takdirde hazırladıkları raporun bir kopyasını ve her türlü bilgiyi yazılı olarak vermekle yükümlüdürler. Oda, bilirkişilerden aldığı raporlar hakkında üçüncü kişilere bilgi aktaramaz.

Bilirkişilik ücreti

MADDE 10 - (1) Bilirkişilik ücreti, TMMOB tarafından her yıl düzenlenerek yayımlanan asgari ücret tarifesinde gösterilen ücretten daha az olmaz.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilirkişi Yetki Belgesi ve Eğitim

Bilirkişi yetki belgesi

MADDE 11 - (1)  Bilirkişi yetki belgesi, 5 inci maddedeki niteliklere sahip ve Oda tarafından düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitimini başarıyla tamamlayanlara verilir.

Bilirkişilik yetki belgesinin geçerliliği ve süresi

MADDE 12 - (1) Bilirkişilik yetki belgesinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren beş yıldır. Bilirkişilik hizmetinin verileceği yıl gerekli onayı yaptırmayanlar Oda tarafından hazırlanıp ilgili kurumlara bildirilecek bilirkişi listelerine o yıl için dahil edilmezler.

Bilirkişi yetki belgesinin iptali

MADDE 13 - (1) Bilirkişi yetki belgesi aşağıdaki durumların tespiti halinde OYK tarafından iptal edilir:

a) 5 inci maddede belirtilen niteliklerin kaybedilmesi,

b) Oda organları tarafından bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunulduğunun tespiti,

c) Bu Yönergede belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespiti.

Eğitim

MADDE 14 - (1) Bilirkişilik eğitimleri yılda bir kereden az olmamak üzere OYK tarafından belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir.

(2) Eğitimin içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre OYK tarafından değişebilir ve
geliştirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kamulaştırma davalarında bilirkişilik

MADDE 15 - (1) Oda tarafından kamulaştırma davalarında bilirkişi olarak görev alacak üyelerin belirlenmesi ve listelerin hazırlanmasında, 24/11/2006 tarihli ve 26356 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri ile bu Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile 5/5/2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 - (1) Bu Yönerge TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nun 01.07.2013 tarih ve 59 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE
18 -
(1) Bu Yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Okunma Sayısı: 2554
Yayın Tarihi: 04.07.2013