TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB YASASI DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI TMMOB OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANDI

TMMOB YASASI DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI TMMOB OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANDI

Türkiye`nin dört bir yanından gelen mühendis, mimar, şehir plancılarıyla toplanan TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu`nda direniş ve mücadelenin büyütülmesi vurgusu öne çıktı.

TMMOB Yasası değişikliğine karşı Türkiye`nin farklı bölgelerinde 8 koldan "Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyoruz" şiarıyla 10 Şubat`ta yolan çıkan yürüyüş kolları, 14 Şubat 2015 Cumartesi günü Ankara`da buluştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu`nda toplanan ve sokağa taşan Genel Kurul heyecanı,  binlerce kişiden oluşan kortejin Kızılay Güvenpark`a yürüyüşü ve burada okunan sonuç bildirisiyle sona erdi. 

TMMOB 43. DÖNEM OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

SONUÇ BİLDİRİSİ

(14 Şubat 2015, Ankara)

AKP Gericiliği, Piyasacılığı ve Diktasına Teslim Olmayacağız

24 bağlı Oda ve 467 bin 344 mimar, mühendis ve şehir plancısının üye olduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullarda 14 Şubat 2015 tarihinde Ankara`da toplanmıştır.

AKP iktidarının gündeminde yine bir yıkım ve talan yasası var.

 "İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı".

Bu torba tasarıyla, örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ile imar, iskân, kültür ve tabiat varlıkları ve çevre yasalarında birçok değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.

Kentsel, kırsal, kültürel, tarihi, doğal, kamuya ve halka ait varlıklara arazi-mülkiyet-imar düzenlemeleri üzerinden el konulmaktadır. 

Kıyılarımızın yağmalanmasına, derelerimizin kurutulmasına,  meralarımızın yok edilmesine,  yasal zemin hazırlanmaktadır.

Orman ve tarım arazilerimizin imara açılmasına izin verilmektedir.

Bütün bunlar yapılırken, ülkemizde bilimin ve tekniğin temsilcisi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB`nin yasası da torba içinde değişikliklere uğratılmaktadır.

Birliğimiz etkisizleştirilmeye, işlevsizleştirmeye ve dağıtılmaya çalışılmaktadır.

Hedefleri, tüm toplumsal kesimlerin sesinin kısıldığı dikensiz bir gül bahçesidir. İstekleri, engelsiz ve dizginsiz bir sömürü düzenidir.

Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve geleceğimiz aleyhine şekillenen bu girişimlere sessiz kalmamızı kimse beklemesin. 

Bilime, içinde yetiştiğimiz bu ülke coğrafyasına ve bu ülkenin yoksul ve emekçi halkına karşı sorumluluklarının bilincinde olan biz mühendis, mimar ve şehir plancıları yaklaşık iki aydır AKP`nin sömürü ve rant düzenine, dinci-mezhepçi gericiliğine karşı ülke çapında bir kampanya başlattık.

İmar-rant talanına, halkımızın sömürülmesine, mesleklerimizin niteliksizleştirilmesine, Odalarımızın ve Birliğimizin etkisizleştirilmesine izin vermeyeceğiz içerikli bildiriler, broşürler dağıttık. Kentlerimizin meydanlarında toplandık. AKP iktidarını teşhir ve protesto ettik.

9 Şubat Pazartesi`nden itibaren de yüzlerce TMMOB biriminden, Türkiye`nin dört bir yanından 8 ana kol üzerinden Ankara`ya "ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyoruz" yürüyüşü gerçekleştirdik.

Yürüyüş kollarımız bugün Ankara`da Teoman Öztürk toplantı salonunda yaptığımız olağanüstü genel kurulumuzda buluşmuştur.

Genel Kurulumuz, temellerinde yer aldığımız Taksim Gezi Parkı direnişinin "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" şiarının somutlandığı bir platform olmuştur.

Genel Kurulumuz aynı zamanda toplumsal muhalefetin birlikte mücadelesinin ortak kürsüsü olmuştur.

Biz, mühendis, mimar ve şehir plancıları TMMOB örgütlülüğü altında; meslek uygulama alanlarımız ile ilgili politikaların, ülkemiz ve halkımızın çıkarları doğrultusunda şekillenmesi için çaba harcıyoruz.

Almış olduğumuz bilimsel teknik eğitim ve mesleki sorumluluklarımızın gereği olarak, yurdumuzu, insani değerleri, kentlerimizi, kırlarımızı, bilim ve sanayi alt yapımızı, doğal ve kültürel varlıklarımızı sahipleniyoruz.

Daha fazla kar ve rant uğruna ülke kaynaklarının talan ve tahrip edilmesine karşı çıkıyoruz. Üreterek gelişen, paylaşarak büyüyen bir ülke istiyoruz.

Yüreği emek ve halktan yana atan tüm demokratik güçlerle dayanışma içindeyiz. Emeğin, barışın, özgürlüklerin, çağdaş değerlerin, bilimin ve hakça bölüşümün egemen olduğu bir ülke için mücadele ediyoruz.

Biliyoruz ki, TMMOB Yasası`nı bu nedenle değiştirmek istiyorlar. TMMOB Yasası 1980 sonrası 10 kez değiştirildi. Meslek uygulama alanlarımız daraltıldı, TMMOB ve Odalarımıza yönelik saldırılar AKP iktidarı döneminde, tarihimizde hiç görülmedik bir boyuta ulaştı. AKP gündeme aldığı son tasarı ile Birliğimizi yok etmeye, parçalamaya, etkisizleştirmeye çalışıyor.

Ancak bilsinler ki, TMMOB ve üyeleri ne 70`li yıllarda ne 12 Eylül faşizm döneminde ne de günümüzde diz çökmedi çökmeyecek. 1970`lerden günümüze dek oluşturduğumuz demokratik mevzilerimizi inatla korumaya kararlıyız.

AKP gericiliği, piyasacılığı ve diktasına teslim olmayacağız. AKP`nin cumhuriyet, emek, demokrasi, laiklik düşmanı dinci-mezhepçi faşist diktatörlük yönelimine karşı direnmeye devam edeceğiz.

Tüm toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik; eşit yurttaşlık haklarını, barışı ve halkların kardeşliğini; planlama-sanayileşme-kalkınmayı, kamu işletmeciliğini ve kamusal denetimi esas alan bir Türkiye için kararlılıkla mücadele edeceğiz.

Genel Kurulumuz ayrıca, 15 bin metal işçisinin başlattığı grevin hükümet tarafından "milli güvenlik" gerekçesiyle ertelenmesini kınamaktadır.

Genel Kurulumuz, Birleşik Metal-İş Sendikası`na üye direnişteki işçilerle ve 48. kuruluş yıldönümünü bugün Kocaeli`nde yasaklara, sömürüye, sermaye egemenliğine karşı "Diren İşçi" mitingi düzenleyerek mücadele içinde kutlayan DİSK ile dayanışma ve mücadele birliği içinde olduğunu kamuoyuna duyurur.

TMMOB`nin mücadelesi; işçisi, köylüsü, esnafı, öğretmeni, sağlıkçısı, emeklisi, işsizi, yoksulu, mühendisi, mimarı, şehir plancısı ve bütün emekçileriyle ülkemizi, yeraltı-yerüstü zenginliklerimizi, halkımızı savunduğumuz, birliğimizi sağladığımız ölçüde büyüyecek ve AKP`nin dikta hevesini kursağında bırakacağız.

Yolumuz açık olsun. 

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

Okunma Sayısı: 292
Yayın Tarihi: 14.02.2015
Fotoğraf Galerisi