TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA TESCİL DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 21.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25943

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kişi ve kuruluşlar tarafından verilecek maden mühendisliği hizmetlerinin gelişmesini, üretilen hizmetlerin ülkemizde geçerli standartlara uygunluğunu, meslek içi haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, mesleki değerlendirmeye esas sicillerin tutulmasını ve bu konuların denetim altına alınmasını sağlamak amacıyla yapılacak belgelendirme ve denetimlerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, serbest maden mühendisliği hizmetlerinin belirlenmesi, bu hizmetlere ilişkin kayıtların tutulması ve belge düzenlenmesi, verilen belgelerin yenilenmesi ve serbest maden mühendisliği hizmetlerinin denetimine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 13 üncü ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

Oda: TMMOB Maden Mühendisleri Odasını,

Şube: Maden Mühendisleri Odası şubelerini,

Maden Mühendisi: Odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan ve TMMOB ya da Oda mevzuatı uyarınca çalışması yasaklanmamış maden mühendislerini,

MMH: Maden mühendisinin ifaya ve imzaya yetkili olduğu maden mühendisliği hizmetlerini,

SMMH: Sadece SMM Belgesini haiz maden mühendislerinin ifaya ve imzaya yetkili olduğu serbest maden mühendisliği hizmetlerini,

SMM belgesi: Maden mühendislerinin SMMH ifa ve imza edebilmek için yetkili olduğunu gösteren ve Oda tarafından verilen belgeyi,

SMM: SMMH den birini ya da birkaçını kendi adına ya da ortak sıfatıyla veya ücretli çalışan olarak yürüten SMM belgesi sahibi maden mühendislerini, 

Büro tescil belgesi: SMMH icrası için kurulan veya faaliyet konuları arasında SMMH bulunan, bu Yönetmelikte öngörülen koşulları haiz olan ve gerekli başvuruyu Yönetmelik hükümleriyle uyarlı şekilde yapmış olan kuruluşlara Oda tarafından verilecek belgeyi,

Tescilli SMMH bürosu: Gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere serbest maden mühendisliği hizmeti vermek üzere Odaya kayıt ve tescil yaptıran, tescil neticesinde büro tescil belgesi almaya hak kazanıp ilgili sicile kaydı yapılan ve bünyesinde ortak sıfatıyla SMM belgesi sahibi en az bir maden mühendisi bulunduran vergiye tabi kuruluşları,

İşveren: SMMH yaptırmak üzere bir SMM veya tescilli SMMH bürosuyla sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişileri,

Denetim: SMM lerin ve tescilli SMMH bürolarının birbirleriyle ve işverenle olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, meslek disiplini ve ahlakının korunması ve SMMH nin kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak ve birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesi için bu Yönetmelik kurallarına ve Oda tarafından belirlenmiş asgari ücret çizelgelerine uyulduğunun Oda merkezi, şubeleri, temsilcilikleri veya bunların görevlendirdiği kişilerce incelenmesini ve inceleme kayıtlarının Oda tarafından tutulmasını,

Oda Sicil Belgesi: (Ek:RG-8/8/2010-27666) Üyenin Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramadığını, mesleki faaliyetlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 2/11/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği, 24/8/2005 tarihli ve 25916 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürüttüğünü gösteren belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Maden mühendisliği hizmetleri

Madde 5 — Maden mühendisliği hizmetleri şunlardır:

a) Proje hizmetleri

1) Maden  mühendisliği  kapsamına giren etüd, araştırma ve rapor düzenlenmesi,

2) Fizibilite projesi ve raporu hazırlanması,

3) Yapılan çalışmaların niteliğine göre arama faaliyet raporunun hazırlanması,

4) İşletme projesi hazırlanması,

5) İşletme faaliyet raporu hazırlanması,

6) Temdit projesi hazırlanması,

7) Terk raporu hazırlanmasında  maden mühendisliği  kapsamındaki çalışmalar,

8) Sondaj kuyusu inşa ve tatbik projesi hazırlanması,

9) Kaya mekaniği ve zemin (yer altı yapıları, baraj, metro, tünel, tasman etkileri, imara açılan alanlarda imar planına altlık  teşkil edecek çalışmalar, madencilik faaliyetleri ile ilgili her türlü çalışmalar) etüdü raporu hazırlanması kapsamındaki çalışmalar,

10) 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki çalışmalar,

11) Patlayıcı madde kulanım ve kapasite raporu hazırlanması,

12) Kamulaştırma ile ilgili konularda hazırlanacak raporlar,

13) Orman izni alınması,

14) Jeotermal kaynakların aranması ve işletilmesinde maden mühendisliği kapsamındaki çalışmalar,

15) Danışmanlık hizmetleri,

16) MMH ile ilgili sair rapor ve proje çalışmaları.

b) Uygulama, yönetim ve denetim hizmetleri

1) Teknik nezaret hizmeti,

2) Daimi nezaret hizmetleri,

3) İş güvenliği uzmanlığı kapsamındaki hizmetler,

4) Maden mühendisliği uygulama hizmetleri.

c) Bilirkişilik hizmetleri

ç) Eğitim ve öğretim hizmetleri

d)(Ek:RG-2/5/2014-28988) Üretim yapılan ruhsat sahalarındaki imalat haritaları hesaplamalarının yapılması ve arza uygunluğunun kontrolü,

e) (Ek:RG-2/5/2014-28988) Tenör/kalite ve rezerv dağılımlarının tespit edilmesi rezerv raporlarının hazırlanması kapsamındaki maden mühendisliği hizmetleri,

f) (Ek:RG-2/5/2014-28988) Maden kaynak/rezerv raporunun hazırlanması kapsamındaki maden mühendisliği hizmetleri,

g) (Ek:RG-2/5/2014-28988) Teknik eleman hizmeti,

ğ) (Ek:RG-2/5/2014-28988) Vardiya mühendisliği hizmeti,

h) (Ek:RG-2/5/2014-28988) Sorumlu müdürlük hizmeti,

ı) (Ek:RG-2/5/2014-28988) Yeraltı yapılarında proje ve inşaat faaliyetleri ile ilgili hizmetler

1) Tünel, sığınak, yeraltı açıklığı, yeraltı deposu vb. tesislerin kaya mekaniği incelemeleri kapsamındaki maden mühendisliği hizmetleri,

2) Her türlü yeraltı yapısı geçici tahkimat ile kalıcı tahkimat projelerinin hazırlanmasındaki maden mühendisliği hizmetleri,

3) Maden mühendisliği uygulamalarına yönelik her türlü yeraltı yapısı kazısı sırasında proje müdürlüğü, şantiye şefliği, vardiya mühendisliği, delme ve patlatma hizmetlerinin yürütümü.

i) (Ek:RG-2/5/2014-28988) Yer-zemin çalışmaları kapsamındaki hizmetler

1) Demiryolları için balast malzemesi üretimi,

2) Maden mühendisliği hizmetleri kapsamında demiryolları için balast malzemesi uygulaması ve kontrolü,

3) Altyapı hizmetlerine yönelik şev hesaplaması, şev duraylılığı, rapor hazırlama, kontrol ve uygulama kapsamındaki maden mühendisliği hizmetleri.

j) (Ek:RG-2/5/2014-28988) Cevher hazırlama ile ilgili hizmetler

1) İşletmeye alma çalışmalarının yapılması,

2) Hazırlama ve zenginleştirme yapılacak alanlarda cevhere uygun zenginleştirme yöntemlerinin belirlenmesi,

3) Tesis tüvenan cevher stok alanları, konsantre, artık stok alanlarının projelendirilmesi ve atık barajı alanlarının belirlenmesi ve projelendirmesi kapsamındaki maden mühendisliği hizmetleri,

4) Tesis proses akım şeması tespitine esas numunelerinden araziden alınması ve deneysel çalışmalara esas numunelerin hazırlanması, malzeme karakterizasyonunun yapılması,

5) Çeşitli endüstriyel hammaddelerin nihai kullanım boyutuna göre uygun boyut küçültme devre tertiplerinin oluşturulması ve projelendirilmesi,

6) Öğütme devrelerinin oluşturulması ve projelendirilmesi,

7) Susuzlandırma ve kurutma proseslerinin oluşturulması ve projelendirilmesi,

8) Eski tesis artıklarının değerlendirilmesine yönelik projelerin oluşturulması,

9) Dolgu maddesi üretimine yönelik mikronize öğütme tesisleri ile ilgili hizmetler,

10) Agrega hazırlama tesisleri ile ilgili hizmetler,

11) Enerji hammaddelerinin zenginleştirilmesi ile ilgili faaliyetler,

12) Seramik, refrakter, çimento ve cam sanayii hammaddelerinin hazırlanması, zenginleştirilmesi ile ilgili faaliyetler,

13) Metalik madenlerin hazırlanması, zenginleştirilmesi ile ilgili faaliyetler,

14) Tüvenan olarak üretilen cevherlerin hazırlanması, zenginleştirilmesi ile ilgili faaliyetler.

k) (Ek:RG-2/5/2014-28988) Delme patlatma ile ilgili hizmetler

1) Patlayıcı madde kullanım ve kapasite raporu hazırlanması, (maden ruhsat sahalarında patlayıcı madde kullanım, patlatma dizaynının belirlenmesi ve kapasite raporu hazırlanması,)

2) Patlatma tasarımı, hazırlama, uygulama ve denetimi,

3) Patlatmanın çevresel etkilerinin araştırılması kapsamında; yer titreşimi ve gürültü ölçümlerinin yapılarak haritalanması,

4) Patlatma risk analizi ve risk değerlendirmesi yapımı,

5) Patlayıcı madde depo projesi tasarımı uygulama ve tatbiki,

6) Patlayıcı madde depolarının mevzuata uygunluğunun denetimi,

7) Patlayıcı maddeler ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

8) Patlayıcı madde kullanarak yıkım yapılan her türlü bina, yapı, tesislerde patlayıcı madde kullanımına ilişkin projelendirme, uygulama ve kontrol işleri,

9) Patlayıcı maddelerin taşınması ve depolanması kapsamındaki hizmetler,

10) Tünel, kuyu, yeraltı yapılarında patlatma tasarımı ve uygulaması,

11) Yol-kanal patlatması tasarımı ve uygulaması,

12) Özel patlatma tasarımları ve uygulaması,

13) Patlayıcı madde analiz raporu hazırlanması.

l) (Ek:RG-2/5/2014-28988) Çevresel etki değerlendirmesi ve rehabilitasyon kapsamındaki hizmetler

1) Madencilik faaliyetlerinde proje tanıtım dosyasının ilgili diğer meslek disiplinleri ile birlikte hazırlanması,

2) Madencilik faaliyetlerinde çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan madencilik faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ilgili diğer meslek disiplinleri ile birlikte yapmak,

3) Çevre görevlisi hizmeti,

4) Akustik raporunun ilgili diğer meslek disiplinleri ile birlikte hazırlanması,

5) Patlama nedeniyle oluşacak titreşimlerin ölçülmesi,

6) Madencilik faaliyetlerinde toz emisyon ölçümlerinin yapılması ve önlemlerin alınması,

7) Maden mühendisliği hizmetleri kapsamında madencilik faaliyetleri yapılan alanların rehabilitasyonu ve rehabilitasyon projesinin ilgili diğer meslek disiplinleri ile birlikte hazırlanmasına ilişkin çalışmalar,

8) Ağaçlandırmaya hazır hale getirilecek alanların doldurulması çalışmalarına ilişkin maden mühendisliği hizmeti kapsamındaki çalışmalar,

9) Madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin maden mühendisliği kapsamındaki çalışmalar,

10) Maden mühendisliği hizmetleri kapsamında doğaya geri kazanım planının ilgili diğer meslek disiplinleri ile birlikte hazırlanması hizmetleri,

11) Maden mühendisliği hizmetleri kapsamında madencilik faaliyetleri nedeniyle bozulan yerüstü/yeraltı su kaynaklarının rehabilitasyonu ve rehabilitasyon projesinin ilgili diğer meslek disiplinleri ile birlikte hazırlanmasına ilişkin çalışmalar,

m) (Ek:RG-2/5/2014-28988) Maden mühendisliği alanını ilgilendiren konularda diğer hizmetler,

1) Kontrollük,

2) Keşif-şartname-ihale dosyası hazırlama ve düzenleme,

3) Hakediş ve kesin hesap,

4) Numune alma, deney, ölçüm, analiz ve modelleme,

5) Anahtar teknik personel, teknik personel hizmetleri.

(Ek fıkra:RG-2/5/2014-28988) Birinci fıkranın (a) bendinin (2), (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde, (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, (d), (e) ve (ğ) bentlerinde, (i) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (k) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen hizmetler sadece maden mühendisleri tarafından yerine getirilebilir.

Serbest maden mühendisliği hizmetleri

Madde 6 — (Değişik cümle:RG-2/5/2014-28988) 5 inci maddede belirtilen hizmetler SMM belgesi ve/veya büro tescil belgesine tabi serbest maden mühendisliği hizmetleridir. Bu hizmetler, anılan belgelere sahip olmayan ya da bu Yönetmelikte belirtilen istisna koşullarını taşımayan maden mühendislerince yürütülemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belgelerin Verilmesi ve Yenilenmesi

Serbest maden mühendisliği belgesinin verilmesi

Madde 7 — Aşağıdaki koşulları taşıyan maden mühendislerine başvuruları halinde SMM belgesi verilir:

a) TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması,

b) Oda üyesi olması ve üyelik borcu bulunmaması,

c) Oda Yönetim Kurulunca belirlenen SMM belgesi tescil harcını ödemiş olması,

ç) (Değişik:RG-08/02/2007-26428) Son altı ay içerisinde düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, şahsen doldurulup imzalanmış taahhütname ve başvuru formunun teslim edilmiş olması,

d) Oda tarafından düzenlenen SMMH ile ilgili meslek içi eğitim faaliyetlerine ve bilgi yenileme eğitimlerine katılmış olması,

e) Bunlara ek olarak:

1) Ücretli çalışıyorsa;

İş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son ay bordrosunun bir örneğini sunarak, aldığı ücretin ve çalışma koşullarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi,

(Değişik ibare:RG-15/3/2012-28234)  Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesi ile hizmet döküm cetvelinin bir örneğini sunması,

2) Kendi adına serbest çalışıyorsa;

Serbest meslek sahiplerine ilişkin vergilendirmeye tabi olduğunu belgelemesi,

Yanında ücretli olarak çalışan maden mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzaladığı iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son ay bordrolarının bir örneğini sunarak, verdiği ücretin ve sunduğu çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi,

3) Adi ortaklıkta ortak olarak çalışıyorsa, bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yazılı belgelere ek olarak, ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesinin noter onaylı suretini vererek kuruluşta ortak olarak çalıştığını ve kuruluşun faaliyet konuları arasında SMMH olduğunu belgelemesi,

4) Sermaye şirketi ortağı olarak faaliyet gösteriyorsa;

Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesini veya noter onaylı suretini vererek şirketin faaliyet alanları arasında SMMH bulunduğunu ve kendisinin şirket ortağı olduğunu belgelemesi,

Şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan maden mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzalanan, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son ay bordrolarının bir örneğini sunarak, verilen ücretin ve sunulan çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi.

Serbest maden mühendisliği belgesinin yenilenmesi

Madde 8 — (Değişik:RG-08/02/2007-26428)

SMM belgesinin süresi dolmuş olan ve yenilenmesini isteyen SMM lere ait belgeler, ilgili SMM nin başvurusu üzerine ve aşağıdaki koşulları taşıması halinde yenilenir:

a) TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması,

b) Oda üyeliğini koruyor olması ve üyelik borcu bulunmaması,

c) Oda Yönetim Kurulunca belirlenen yıllık yenileme ücretini ödemiş olması,

ç) Son altı ay içerisinde düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, şahsen doldurulup imzalanmış taahhütname ve başvuru formunun teslim edilmiş olması,   

d) Oda tarafından düzenlenen SMMH ile ilgili meslek içi eğitim faaliyetlerine ve bilgi yenileme eğitimlerine katılmış olması,

e) Bunlara ek olarak:

1) Ücretli olarak çalışıyorsa; iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son dört ay bordrolarının birer örneğini sunarak, aldığı ücretin ve çalışma koşullarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm cetvelinin bir örneğini sunması, (Mülga ibare:RG-15/3/2012-28234)  (…)

2) Kendi adına serbest çalışıyorsa; serbest meslek sahiplerine ilişkin vergilendirmeye tabi olmaya devam ettiğini belgelemesi, (Mülga ibare:RG-15/3/2012-28234)  (…) yanında ücretli olarak çalışan maden mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzaladığı, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son dört ay bordrolarının birer örneğini sunarak verdiği ücretin ve sunduğu çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi,

3) Adi ortaklıkta ortak olarak çalışıyorsa, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde istenen belgeleri vermesi ve ortaklık durumunda değişiklik olmuşsa ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesinin noter onaylı suretini vererek kuruluşta ortak olarak çalışmaya ve kuruluşun faaliyet konuları arasında SMMH bulunmaya devam ettiğini belgelemesi, (Mülga ibare:RG-15/3/2012-28234)  (…)

4) Sermaye şirketi ortağı olarak faaliyet gösteriyorsa; SMMH nin şirketin faaliyet konuları arasında yer almaya ve kendisinin de şirket ortağı olmaya devam ettiğinin sicil memurluğundan belgelenmesi, şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan maden mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzalanan, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son dört ay bordrolarının birer örneğini sunarak, verilen ücretin ve sunulan çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığını belgelemesi. (Mülga ibare:RG-15/3/2012-28234)  (…)

gereklidir.

Büro tescil belgesi verilmesi

Madde 9 — Aşağıdaki koşulları taşıyan kuruluşlara başvurmaları halinde büro tescil belgesi verilir:

a) SMM belgesi sahibi en az bir maden mühendisinin şirket ortağı olması,

b) Yönetim Kurulunca belirlenen tescil harcının yatırılmış olması,

c) (Değişik:RG-08/02/2007-26428) İlgili maden mühendisine ait son altı ay içerisinde düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, taahhütname ve başvuru formunun ilgili maden mühendisi tarafından doldurulup imzalanmış olması.

ç) Bunlara ek olarak;

1) Sermaye şirketi niteliği taşımayan bürolar için:

Ortaklı çalışmayan bürolarda bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan belgelerin verilmesi,

Adi ortaklık olarak faaliyet gösteren bürolarda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde sayılan belgelerin verilmesi suretiyle ortaklar arasında SMM belgesi sahibi maden mühendisi olduğunun belgelenmesi,

2) Sermaye şirketi niteliği taşıyan kuruluşlar için:

Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin veya noter onaylı suretinin verilmesi suretiyle şirketin faaliyet alanları arasında SMMH bulunduğunun ve şirket ortaklarından en az birinin SMM belgesi sahibi maden mühendisi olduğunun belgelenmesi,

Şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan maden mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzalanan, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son dört (4) ay bordrolarının birer örneği sunularak, verilen ücretin ve sunulan çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığının belgelenmesi.

Büro tescil belgesinin yenilenmesi

Madde 10 — Büro tescil belgesinin süresi dolmuş olan ve yenilenmesini isteyen tescilli SMM bürolarına ait belgeler, ilgili büronun başvurusu üzerine ve aşağıdaki koşulları taşıması halinde yenilenir:

a) SMM belgesi sahibi en az bir maden mühendisinin şirket ortağı olmaya devam etmesi,

b) Oda Yönetim Kurulunca belirlenen yenileme harcının yatırılmış olması,

c) (Değişik:RG-08/02/2007-26428) İlgili maden mühendisine ait son altı ay içerisinde düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, taahhütname ve başvuru formunun ilgili maden mühendisi tarafından doldurulup imzalanmış olması.

ç) Bunlara ek olarak;

1) Sermaye şirketi niteliği taşımayan bürolar için:

Ortaklı çalışmayan bürolarda bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan belgelere ek olarak geçmiş bir yılda yürüttüğü SMMH için aldığı ücret karşılığında kestiği serbest meslek makbuzlarının birer suretini sunarak Oda asgari ücret tarifelerine uygun çalıştığını belgelemesi,

Adi ortaklık olarak faaliyet gösteren bürolarda, bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinin birinci satırında sayılan belgelerin verilmesinin yanı sıra ortaklık durumunda bir değişiklik meydana gelmiş ise buna ilişkin belgenin verilmesi,

2) Sermaye şirketi niteliği taşıyan kuruluşlar için:

Şirketin faaliyet konuları arasında SMMH bulunduğunun ve şirket ortaklarından en az birinin SMM belgesi sahibi maden mühendisi olduğunun sicil memurluğundan belgelenmesi,

Geçmiş bir yılda yürütülen SMMH için alınan ücret karşılığında kesilen faturaların birer sureti sunularak Oda asgari ücret tarifelerine uygun çalışıldığının belgelenmesi

Şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan maden mühendisi varsa, bununla/bunlarla imzalanan, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin ve son dört (4) ay bordrolarının birer örneği sunularak, verilen ücretin ve sunulan çalışma şartlarının Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığının belgelenmesi.

Başvuru usulü

Madde 11 — SMM ve büro tescil belgelerine başvuru usulü aşağıdaki gibidir:

a) İlk kez belge alacak ya da belgesini yenileyecek kişi veya kuruluş Oda genel merkezi ya da şubelerine gerekli evraklarla başvurur.

b) Başvuru şubeye yapılmışsa şube gerekli incelemeyi yapar, evraklarda eksiklik görürse tamamlatır ve daha sonra dosyayı genel merkeze gönderir.

c) Belgelerin verilmesine, yenilenmesine ya da iptaline ilişkin nihai kararlar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

ç) Talebin kabul edilmesi halinde belge, başvuran bir gerçek kişiyse kendisi veya bir dilekçeyle yetkilendireceği üçüncü kişi tarafından, başvuran bir kuruluşsa yetkili temsilcisi veya bir dilekçeyle yetkilendirilecek üçüncü kişi tarafından elden alınır. Belgelerin başvurulan merciden alınması esastır. Ancak, yazılı talep edilmesi halinde belgenin Oda genel merkezinden alınması ya da genel merkez tarafından posta ile iletilmesi mümkündür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belgelere İlişkin Esaslar ve Mesleki Denetim

SMM ve büro tescil belgelerine ilişkin esaslar

Madde 12 — SMMH yürütecek gerçek kişilerin ve kuruluşların, SMM ve/veya büro tescil belgesi sahibi olmaları zorunludur. Bu belgelere ilişkin esaslar şu şekildedir:

a) SMM ve büro tescil belgelerine ilişkin kayıtlar ayrı sicillerde tutulur.

b) Tescil ve yenileme sürecinde yazılı ya da sözlü olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen veya belgelerinde izinsiz değişiklik yahut tahrifat yaptıkları anlaşılan ya da tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren bir (1) ay içinde Odaya bildirmeyen kişi ve kuruluşların belgeleri iptal edilir, ilgili sicillerden kayıtları silinir ve ilgili mühendis hakkında işlem yapılması için durum Oda Onur Kuruluna intikal ettirilir.

c) Verilecek belgeler bir (1) yıl için geçerli olup, her yılın Ocak ayı içinde yenileme işlemleri yapılır. İlk başvurusunu yılın farklı bir ayında yapanların belgeleri başvuru yaptıkları yıl sonuna kadar geçerlidir. Süresi dolduğu halde belgesini yenilemeyenlerin belgeleri kendiliğinden ve herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın geçersiz hale gelir ve ilgili sicillerden kayıtları silinir ancak numaraları başka kişi ya da kuruluşa verilmez. Bu şekilde kaydı silinen belge sahipleri tekrar başvuru yaptığında, gerekli şartları taşımaları halinde, eski numaralarıyla ilgili sicile kayıtları yeni belge kaydı gibi yapılıp kendilerine belgeleri verilir.

ç) Büro tescil belgesi için başvuru yapan sermaye şirketlerinde maden mühendisi ortağın hisse oranı şirket sermayesinin ortaklara bölünmesiyle bulunacak paydan az olamaz. Bu oran her durumda yüzde on (%10) dan  az olamaz.

d) (Mülga:RG-15/3/2012-28234) 

e) (Değişik:RG-15/3/2012-28234) Teknik nezaretçilik yapan SMM`ler, Oda tarafından yapılacak bilgi yenileme eğitimlerine teknik nezaretçilik belgesi aldıkları tarihten veya 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 132 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belge aldıkları tarihten itibaren beş yıl sonra düzenlenecek ilk bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. İlk bilgi yenileme eğitimine katılanlar, maden mevzuatında köklü değişiklikler meydana gelmesi ve bu değişiklikler sonucunda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun SMM`lerin bu eğitime katılmasını zorunlu kılması durumunda, bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bilgi yenileme eğitimine katılmayanların belgeleri iptal edilir.

f) SMM ve büro tescil belgelerini haiz olmak, ilgili kişi ya da kuruluşun yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik, şartname ve sair mevzuatın zorunlu kıldığı kurallara uymamaktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetim

Madde 13 — SMMH yürüten SMM lerin ve tescilli SMMH bürolarının aşağıda belirtilen koşullara uymaları zorunludur:

a) Oda, SMMH nin yürütülmesinde meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin üstün nitelikte, şartname ve standartlara uygun ve ülke yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü tedbirleri alır.

b) Oda yetkilileri, yapılan hizmetleri ve bu hizmetlerin ürünlerini incelemeye ve yerinde denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkililerini ve çalışma koşullarını Oda Yönetim Kurulu belirler.

c) SMM belgesi ve/veya büro tescil belgesi olmayan, belgesini yenilemeyen ya da belgesi Oda tarafından süreli veya süresiz olarak iptal edilen kişi ve kuruluşlar, serbest maden mühendisliği hizmeti veremez.

ç) SMM ve tescilli SMMH bürosu, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm işlerinde ve yapacağı sözleşmelerde mesleki esaslar ve meslektaş yararları, ilgili konularda Oda tarafından yürürlüğe konmuş şartnameler ve Oda tarafından belirlenmiş asgari ücret tarifelerine uyacak, mesleki denetim için yaptığı başvurularda Odanın bu hususlarla ilgili olarak talep edeceği belgeleri projesine ekleyecektir.

d) (Değişik:RG-08/02/2007-26428) Oda asgari ücret tarifelerinin altında hizmet vererek haksız mesleki rekabet yaptıkları anlaşılanlar hakkında ek 1 inci madde hükümleri uygulanır.

e) (Değişik:RG-08/02/2007-26428) SMM ler ve tescilli SMMH büroları, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm hizmetlerini ilgili işveren, idare ya da onay makamınca istenmese dahi Odanın yapacağı mesleki denetimden geçirecektir. Aksi şekilde davrandığı tespit edilenler hakkında ek 1 inci madde hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde 14 — Oda Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğabilecek belirsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde karar almaya yetkilidir.

EK MADDE 1 – (Ek:RG-08/02/2007-26428)

Bu Yönetmelik kapsamında SMM ve Tescilli Bürolar için;

a) SMM ler bu Yönetmelik hükümlerine uymadıklarının belirlenmesi halinde Oda Onur Kuruluna sevk edilirler.

b) Tescilli SMMH bürolarının, bu Yönetmelik kapsamına giren hizmetleri yürütürken Yönetmelik şartlarına uymadıklarının belirlenmesi halinde Oda Yönetim Kurulu;

1) Yürürlükte olan Oda asgari ücret tarifesine uyulmaması durumunda, yazılı uyarıda bulunulmasına,

2) Yönetmelik kapsamına giren hizmetlerin mesleki denetimi için Oda onayına sunulmaması durumunda, yazılı ihtarda bulunulmasına,

3) Yazılı uyarı yaptırımı ve/veya yazılı ihtarda bulunulmuş SMMH bürolarının, aynı yaptırım ve/veya yaptırımları gerektiren Yönetmelik hükümlerini ikinci kez ihlal etmeleri durumunda, tescil belgesinin onbeş günden altı aya kadar geçersiz kılınmasına,

4) Süreli olarak tescil belgesinin geçersiz kılınmasına karar verilmiş olunmasına rağmen, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (d) ve/veya (e) bentlerinde belirtilen kuralların yeniden ihlal edilmesi durumunda, büro tescil belgesinin süresiz iptaline, mesleki denetim ile ilgili Odaya sunulan bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulması ve/veya tahrifatta bulunulması durumunda, büro tescil belgesinin süresiz iptaline

karar verir.

EK MADDE 2 – (Ek:RG-08/02/2007-26428)

Soruşturma ve yaptırımların uygulanma şekli aşağıda belirtilmiştir:

a) Oda Yönetim Kurulu, kendisine gelen bir şikâyet veya bu Yönetmelik hükümlerinin ihlalinin Oda tarafından tespit edilmesi neticesinde soruşturma başlatır.

b) Tescilli SMMH bürolarına bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezalardan biri verilmeden önce; Yönetim Kurulu, tescilli SMMH bürosuna onbeş gün süre tanıyarak bilgi ve savunmasını ister. Yönetim Kurulu, verilen cevap doğrultusunda Yönetmelik hükümlerinin ihlal edilmiş olduğuna karar verirse, bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezalardan birini verir. Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri uygulanır. Takdir hakkı Oda Yönetim Kuruluna aittir.

c) Onbeş gün süre içerisinde bilgi ve savunma gönderilmemesi halinde Oda Yönetim Kurulu, dosyayı inceleyerek Yönetmelik maddelerinin ihlalini tespit etmişse, tescilli SMMH bürosu hakkında bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen cezalardan birini resen verir.

ç) Oda Yönetim Kurulu, tescilli SMMH bürosuna tanınan onbeş günlük sürenin bitimi tarihini takiben otuz gün içerisinde yaptırım kararını vermek zorundadır. Bu süre içinde karar verilmemesi tescilli SMMH bürosunun lehine yorumlanır ve yaptırıma gerek olmadığı kararı verilmiş sayılır.

d) Oda, hakkında cezai yaptırım uygulanan tescilli SMMH bürosunu ve/veya SMM yi ve cezai yaptırım türünü, ilgili kurum ve kuruluşlara  bildirir ve Oda yayın organları aracılığı ile kamuoyuna duyurur.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce belge almış veya almak için başvuruda bulunmuş olanlar, 31/12/2005 tarihine kadar bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek durumlarını Odaya belgelemek zorundadır. Gerekli şartları haiz olduğunu belgeleyemeyenlere yeni belge verilmez, verilmiş olan belgeler ise iptal edilir.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Okunma Sayısı: 259
Dosyalar