TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRE SEMPOZYUM ve KURULTAY DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

 

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

KONGRE, SEMPOZYUM ve KURULTAY DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

KAPSAM

Madde 1. Bu yönetmelik, Maden Mühendisleri Odası merkezi, şubeleri, il temsilcilikleri ya da diğer birimleri tarafından yapılacak etkinliklerin düzenlenme yöntemlerini, etkinlik organlarının belirlenmesini, Oda birimlerinin etkinliğe katılma kurallarını kapsar. Oda tarafından yapılacak seminer, panel, sergi vb. çalışmalar bu yönetmelik kapsamı dışındadır.

TANIMLAR

Madde 2. Bu yönetmelikte geçen;

ODA: TMMOB Maden Mühendisleri Odası‘nı,

OYK: Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nu,

ŞYK: Oda Şubesi Yönetim Kurulu‘nu,

ETKİNLİK: ODA tarafından ya da ODA adına yapılan Kongre, Sempozyum ya da Kurultay çalışmalarını,

DÜZENLEME KURULU: Etkinliğin tüm sorumluluğunu alan kurulu,

YÜRÜTME KURULU: Etkinliğin uygulama sorumluluğunu üstlenen kurulu,

DANIŞMA KURULU: Etkinliğin yaygınlaştırılması ve hedeflere ulaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunan kurulu,

BİLİMSEL TEKNİK KURUL: Etkinlik kapsamındaki bilimsel içerikli bildirileri inceleme konusunda görev alanların oluşturduğu kurulu,

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR: Etkinliğe destek veren kuruluşları,

ifade eder.

ETKİNLİK DÜZENLEME KARARI

Madde 3. Oda Genel Kurulu veya ODA Örgütü birimlerinin öneri ve istekleri değerlendirilerek OYK kararı ile ODA tarafından Etkinlik düzenlenir.

Madde 4. OYK tarafından Etkinlik düzenleme kararı, Etkinlik başlangıç tarihinden en az altı ay önce alınır. Kararı alınmış Etkinlik, Düzenleme ve Yürütme Kurulu‘nun ortak önerisi ile, Etkinlik düzenleme tarihinden en az 1 yıl önce OYK tarafından ertelenebilir veya iptal edilebilir.

Madde 5. ODA örgüt birimleri Yönetmeliğe aykırı Etkinlikler düzenleyemez. OYK, Etkinlikleri merkez olanakları ile yapabileceği gibi, organizasyonun sağlanması için herhangi bir ŞYK‘ya ya da Oda Temsilciliğine de görev verebilir.

Madde 6. Çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenecek Etkinliklere ODA olarak katkıda bulunmak ve Etkinlik Düzenleme Kurulu‘na ODA biriminin ismini koymak ancak OYK kararı ile gerçekleştirilebilir.

ETKİNLİK ORGANLARI, GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Etkinlik Düzenleme Kurulu

Madde 7. OYK tarafından gerekli görüldüğünde Etkinlik Düzenleme Kurulu oluşturulabilir. Etkinlik Düzenleme Kurulu, Oda örgüt birimlerinin de önerebilecekleri ve OYK tarafından belirlenecek gerçek veya tüzel kişilerden oluşur. Etkinlik Düzenleme Kurulu, Oda Yazmanı tarafından toplantıya çağrılır.

Madde 8. OYK tarafından gerekli görüldüğünde Etkinlik Düzenleme Kurulu için bir Başkan görevlendirilebilir. Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı, Oda örgüt birimlerince önerilebilir ve OYK tarafından belirlenir.

Madde 9. Etkinlik Düzenleme Kurulu, OYK, ŞYK ya da Oda İl Temsilciliği‘ne karşı sorumlu olarak çalışır. Etkinlik Düzenleme Kurulu‘nun görevi OYK kararı ile başlar ve düzenlenen etkinliğin bitmesi ile sona erer.

Etkinlik Yürütme Kurulu

Madde 10. Etkinlik Yürütme Kurulu, Etkinliğin amacıyla ilgili Etkinliğe yön verme ve Etkinlikle ilgili çalışmaları yürütmek üzere, ODA üyesi olan veya olmayan uzman kişilerden oluşur. Etkinlik Yürütme Kurulu üyeleri ŞYK ya da Oda İl Temsilcilikleri tarafından da önerilebilecek ve OYK tarafından belirlenecektir.

Madde 11. Etkinlik Yürütme Kurulu, bir Başkan, bir Sekreter, bir Sayman ve gerektiği kadar üyeden oluşur. Yürütme Kurulu Başkanı OYK tarafından görevlendirilir. Sekreter ve Sayman üyeler ise Etkinlik Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 12. Etkinlik Yürütme Kurulu, ilk toplantısına OYK, ŞYK ya da İl Temsilciliği tarafından çağrılır.

Madde 13. Etkinlik tamamlandıktan sonra, Etkinlik Düzenleme Kurulu tarafından Etkinliği değerlendiren rapor en geç 15 gün içinde hazırlanarak OYK/ŞYK‘na sunulur.

Madde 14. Etkinliğe ilişkin olarak; amaç, kapsam, yer, tarih, süre, düzenleme takvimi, Etkinlik Danışmanlar Kurulu, Destekleyen Kuruluşlar, gelir-gider bütçesi, Etkinlik Bildiriler Kitabı, reklam ve sergi katılım şartnameleri ile etkinlik programı, Etkinlik Düzenleme Kurulu ve Etkinlik Yürütme Kurulu tarafından rapor halinde OYK‘ya önerilir. Bu hususlar, OYK tarafından onaylanarak geçerlilik kazanır.

Madde 15. Etkinliğe ilişkin gelir-gider durumunu da içeren rapor Etkinliğin sonuçlanmasını takip eden bir ay içerisinde Etkinlik Düzenleme Kurulu ve Etkinlik Yürütme Kurulu tarafından rapor halinde OYK‘ya sunulur.

Etkinlik Danışma Kurulu

Madde 16. Etkinlik Danışma Kurulu; düzenlenecek etkinliğin yaygınlaştırılması ve hedefine ulaşmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere OYK tarafından; Etkinlik Düzenleme Kurulu, Etkinlik Yürütme Kurulu, ŞYK ya da İl Temsilciliklerinin önerileri doğrultusunda belirlenir. Etkinlik Danışma Kurulu Üyeleri, Oda Üyeleri dışında konuyla ilgili diğer meslek disiplinlerinden de belirlenebilir.

Madde 17. Etkinlik Danışma Kurulu, Etkinlik düzenlenmesi sürecinde, Etkinlik Düzenleme Kurulu ya da Etkinlik Yürütme Kurulu‘nun isteği ile en az bir kere toplanır. Etkinlik çalışmalarında, Etkinlik Danışmanlar Kurulu eğilimlerini dikkate alınır.

Bilimsel Teknik Kurul

Madde 18. Bilimsel Teknik Kurul, Etkinliğin içeriğine göre ve ŞYK, İl Temsilcilikleri, Düzenleme ve Yürütme Kurulları‘nın da önerileri dikkate alınarak OYK/ŞYK tarafından oluşturulur. Bu Kurul, Etkinlik kapsamında sunulacak olan bildirilerin bilimsel ve teknik yönden uygunluklarını inceler.

Etkinlik Yürütme Kurulu Yazmanı

Madde 19. Etkinlik Yürütme Kurulu yazmanı, Yürütme Kurullarının vereceği görevleri yapar. Etkinlik Düzenleme, Yürütme ve Danışma Kurulları toplantılarının tutanaklarını tutar, Etkinlik yazışmalarının koordinasyonunu sağlar.

Destekleyen Kuruluşlar

Madde 20. ODA adına düzenlenecek Etkinliğin amacına uygun olarak, Etkinliğe destek vermek amacı ile Düzenleme Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu, özel kurum ve kuruluşlar Destekleyen Kuruluşlar olarak OYK tarafından belirlenir.

Madde 21. Destekleyen kuruluşlara alınacakların ilkeleri ve koşulları Etkinlik Düzenleme Kurulu önerileri doğrultusunda OYK tarafından belirlenir.

ETKİNLİK YAZIŞMA VE DUYURULARI

Madde 22. Etkinlik adına yapılacak her türlü yazışma, Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı ya da Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı‘nın bulunmadığı durumda Etkinlik Yürütme Kurulu Başkanı imzası ile yapılır. Yazışmalarda her Etkinlik için ayrı olmak üzere ODA normlarına uygun başlıklı kağıt kullanılır.

Madde 23. Etkinlik duyurularında Etkinlik Düzenleme Kurulu, Etkinlik Yürütme Kurulu ve Etkinlik Danışmanlar Kurulu üyelerinin isimleri ile Destekleyen Kuruluşlar belirtilir.

Madde 24. Duyurularda Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyelerinin ODA görevi Etkinlik Danışmanlar Kurulu‘nu oluşturanların mesleği veya gerekiyorsa bağlı olduğu kuruluşun adı belirtilir. Etkinlik Yürütme Kurulu sadece kişi adı, mesleği ve unvanı ile birlikte yazılır.

Madde 25. Etkinlik duyuruları ODA ve Şube bültenlerinde Etkinliğin yapılma kararından itibaren gerçekleşmesine kadar bütün sayılarda yer alır.

YÜRÜRLÜK

Madde 26. Bu yönetmelik, yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 27. Bu yönetmelik TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

Okunma Sayısı: 180