TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASIBİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİYAYIN KURULU YÖNERGESİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ

YAYIN KURULU YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Bilimsel Madencilik Dergisi’nin yayımlanmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge ile Bilimsel Madencilik Dergisi’nin kapsam ve içeriği belirlenmekte; yayın kurulu, baş editör, editör, yardımcı editör, yayın danışma kurulu, sorumlu yazı işleri müdürü ve dergi sekreterinin görevlendirilme şekilleri, görevleri, sorumlulukları ve görev süreleri tanımlanmaktadır.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 6. maddesindeki ilgili hükümler uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

a) Dergi; Bilimsel Madencilik Dergisi’ni,

b) Oda; TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nı,

c) Genel Kurul; Oda Genel Kurulunu,

d) İmtiyaz Sahibi; Oda adına Dergi İmtiyaz Sahibini,

e) Müdür; Dergi’nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürünü,

f) Sekreter; Derginin idari süreçlerinden sorumlu Oda görevlisini,

g) Baş Editör; Yayın Kurulu başkanını,

h) Editör; Yayın Kurulu üyelerini,

ı) Yardımcı Editör; Yayın Kurulu yardımcı üyelerini,

i) Yayın Kurulu; Baş Editör, Editörler ve Yardımcı Editörlerden oluşan kurulu,

j) Danışma Kurulu; Dergi Bilimsel Danışma Kurulu’nu,

k) Hakem; Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinde görev alan bilim insanlarını,

l) Makale; yayımlanmak amacıyla yazarları tarafından Dergiye gönderilen çalışmaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Derginin Amaç, Kapsam ve İçeriği

MADDE 5-

a) Dergi; Oda’nın açık erişimli, elektronik ortamda ve basılı olarak yayımlanan, hakemli, süreli ve bilimsel yayınıdır.

b) Maden mühendisliği disiplini başta olmak üzere yer bilimleri alanındaki bilimsel çalışmaları yayımlar.

c) Maden mühendisliği ve mineral endüstrisi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan, bilimsel normlara ve yayın etiğine uygun, özgün bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, maden mühendislerine ve kamuoyuna duyurmayı ve bu yolla bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı amaçlar.

d) İngilizce adı “Scientific Mining Journal” ve ISSN numarası 2564-7024 şeklindedir.

e) Yılda dört (4) kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayımlanır.

f) Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurullar, Görevler ve Derginin İşleyişi

Dergi İmtiyaz Sahibi

MADDE 6- Dergi İmtiyaz Sahibi; TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Oda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

MADDE 7- Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; her Genel Kurul sonrası yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun göreve başlamasından itibaren bir ay içerisinde Yönetim Kurulu tarafından Oda üyeleri arasından atanır.

Yayın Kurulu

MADDE 8-

a) Yayın Kurulu; Oda Yönetim Kurulu tarafından atanan Baş Editör, Editörler ve Editör Yardımcılarından oluşur. Yayın Kurulu’nun toplam üye sayısı en az 5 (beş) en fazla dokuz (9) kişidir.

b) Baş Editörün davetiyle ve Baş Editörün başkanlığında yılda en az dört (4) kez toplanır. Yayın Kurulu toplantılarının bir yıl içinde en az yarısına mazeretsiz olarak katılmamış olan Yayın Kurulu üyeleri, üyeliklerinin sona erdirilmesi doğrultusunda Oda Yönetim Kurulu’na bildirilir.

c) Yayın Kurulu, Derginin bilimsel nitelikte, uluslararası standartlarda, etik kurallara uygun ve zamanında yayımlanmasını sağlar.

d) Derginin yayın politikası, işleyişi, yayın ilkeleri ve yazım kurallarının belirlenmesi konusunda görüş bildirir ve karar alır. Derginin bilimsel akışına ve yayımlanmasına ilişkin her türlü değerlendirme ve önerileri görüşür, karara bağlar.

e) Dergiye gönderilen makalelerin, hakem değerlendirmelerini dikkate alarak yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verir ve yayımlanmasına karar verilen makalelerin Dergideki sıralamasını belirler.

f) Aşağıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmalarını, Yayın Kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapmak suretiyle yürütür:

i. Dergide yayımlanan tüm makalelerin yazım kurallarına ve etik ilkelere uygunluğunun sağlanması.

ii. Derginin, taranmakta olduğu ulusal ve uluslararası dizinlerdeki devamlılığının sağlanması ve yeni dizinlere kabul edilmesi.

iii. Dergi web sitesinin ve makale takip sisteminin sorunsuz ve etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması.

iv. Dergi iletişim kanallarının sorunsuz çalışmasının sağlanması ve Dergiye gönderilen mesajların okunarak gerektiğinde cevaplandırılması.

Baş Editör

MADDE 9-

a) Baş Editör, her Genel Kurul sonrası yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun göreve başlamasından itibaren bir ay içerisinde Yönetim Kurulu tarafından en az doktora derecesine sahip Oda üyeleri arasından atanır.

b) Baş Editör, Yayın Kurulunun başkanlığını yapar ve Derginin zamanında, bilimsel ve teknik açıdan eksiksiz yayımlanmasını sağlamakla sorumludur. Dergi sürecinin tüm aşamalarıyla yakından ilgilenir ve bu sürecin etkin ve etik anlayışa uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar.

c) Dergiye gelen tüm makalelerin ön değerlendirmesini, makalelere Editör atamasını yapar, makale süreçlerini izleyerek gerektiğinde müdahale eder. Kabul edilen makaleleri bilimsel geçerlilik, dilbilgisi, üslup ve imlâ yönünden inceler veya incelenmesini sağlar.

d) Derginin işleyişi ile ilgili sorunları çözmek için gerektiğinde belli aralıklarla Yayın Kurulunu toplar.

e) Yayın Kurulu’nun faaliyetlerini, derginin yayın ve atıf istatistiklerini özetleyen yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak her yıl Aralık ayında Yönetim Kuruluna sunar.

f) Yayın Kurulu’nun görevlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak üyeler arasında iş bölümünün yapılmasını sağlar.

g) Baş Editörün herhangi bir nedenle görevinde bulunamadığı hallerde, yerine Oda Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir Editör vekâlet eder.

Editörler

MADDE 10-

a) Editörler, en az iki (2) en fazla dört (4) kişi olmak üzere Baş Editörün önerisi ve mevcut Yayın Kurulu üyelerinin görüşleri alınarak alanında bilimsel çalışmalarıyla ve akademik etiğe riayet etmeleriyle öne çıkan, en az doktora derecesine sahip Oda üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır. Gerekli durumlarda Baş Editör ya da Yayın Kurulunun önerisiyle Oda Yönetim Kurulu tarafından Editörler görevden alınabilir.

b) Editörler, Derginin zamanında, eksiksiz ve etik kurallara uygun şekilde yayımlanması konusunda Baş Editöre yardımcı olurlar.

c) Baş Editör tarafından kendilerine gönderilen makalelerin ön değerlendirmesini yapar, hakemlik sürecine alınmalarını uygun gördükleri makaleleri değerlendirilmek üzere akademik yetkinliği kabul görmüş en az iki hakeme gönderirler.

d) Dergiye gelen makalelerin hakemlere gönderilmesi ve değerlendirilmesi sürecinde gizlilik ve tarafsızlık esaslarına uyarlar,

e) Hakemlerden gelen eleştirileri, gerektiğinde yazara göndererek makalenin yeniden düzenlenmesini sağlarlar,

f) Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda görüşlerini Yayın Kuruluna bildirirler,

g) Editörü oldukları ve yayımlanmasına karar verilen makalelerin yazım kurallarına ve etik ilkelere uygunluğunu kontrol ederler,

Yardımcı Editörler

MADDE 11-

a) Yardımcı Editörler, en az iki (2) en fazla dört (4) kişi olmak üzere Baş Editörün önerisi ve mevcut Yayın Kurulu üyelerinin görüşleri alınarak Oda üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır. Gerekli durumlarda Baş Editör ya da Yayın Kurulunun önerisiyle Oda Yönetim Kurulu tarafından Yardımcı Editörler görevden alınabilir.

b) Yardımcı Editörler, Dergi sürecinin etkin ve sorunsuz yürütülmesi ile Derginin zamanında ve eksiksiz basılması hususlarında Editörlere yardımcı olurlar.

Dergi Sekreteri

MADDE 12-

a) Dergi Sekreteri; Oda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

b) Dergi Sekreteri Oda Yönetim Kurulu’na bağlı olacak şekilde, Yayın Kurulu ile koordineli olarak ve Yayın Kurulu’nun çizdiği çalışma planı çerçevesinde Editörlerin verdiği işleri yürütmekle görevlidir.

c) Dergi Sekreteri, aşağıdaki görevler başta olmak üzere Dergi ile ilgili tüm idari işlemlerden sorumludur:

i. Dergiyle ilgili tüm evrakları elektronik ortamda dosyalar, yayımlanmak üzere iletilen makaleleri, hakem raporlarını ve telif hakkı sözleşmelerini en az 5 yıl süreyle saklar.

ii. Dergiyi baskıya hazır hale getirmekle ilgili süreci yürütür, Dergi’nin elektronik ortamda erişilebilirliğinin sağlanmasıyla ilgili süreci yönetir.

iii. Yayın Kurulu ile dizgi sorumlusu ve redaktörler arasındaki koordinasyonu sağlar.

iv. Derginin yayıma hazırlanması, redaksiyonu, dizgisi, makalelerin yazım kurallarına uygunluğu konularında gereken teknik çalışmaları yapar.

v. Derginin web sitesi, makale takip sistemi ve elektronik posta adresinin sorunsuz çalışmasına yönelik çalışmaları yapar.

vi. Dergiye gelen mesajları takip eder, telefon sorgularını cevaplandırır ve gerektiğinde Dergiyle ilgili yazışmaları yapar.

vii. Baş Editör gerekli gördüğünde Yayın Kurulu toplantılarına katılır, görüşülen konular ve alınan kararlarla ilgili toplantı tutanağı hazırlar ve Yayın Kurulu üyelerine iletir.

Dergi Danışma Kurulu

MADDE 13-

a) Danışma Kurulu; kendi alanlarındaki uzmanlıkları özgün bilimsel ve/veya teknolojik çalışmaları ile kanıtlanmış ve son dört yılın en az ikisinde Dergide hakemlik yapmış en az 50 (elli) en fazla 80 (seksen) maden mühendisi ve Oda üyesi bilim insanından oluşur.

b) Danışma Kurulunun görev süresi bir yıldır ve her yıl Aralık ayında Yayın Kurulu’nun önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c) Danışma Kurulu, derginin bilimsel içeriğinin ve kalitesinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ve diğer bilimsel ve teknik konularla ilgili öneriler geliştirerek Yayına Kurulu’na sunar.

d) Danışma Kurulu’nun görüş ve önerileri, Yayın Kurulu’nun önerisiyle düzenlenen toplantılarda ya da elektronik ortam üzerinden alınır.

Hakemler

MADDE 14-

a) Yayın Kurulu tarafından belirlenen, alanında nitelikli bilimsel çalışmaları bulunan, dergiye gönderilen makalelerin hakem sürecinde görev alabilecek bilim insanlarından oluşur.

b) Hakemler, Yayın Kurulu üyelerinin önerdiği kişiler arasından Yayın Kurulu tarafından belirlenir ve her sene Derginin son sayısında ve Dergi web sitesinde ilân edilir.

c) Hakemler, makaleleri yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir.

d) Yayın Kurulu, hakemleri belirlerken hakemle makale sahibi arasında çıkar ilişkisi olup olmadığını gözetir. Hakemlere gönderilen makalelerde makale sahiplerinin kimliği gizli tutulur.

Makale Değerlendirme Süreci

MADDE 15- Derginin makale değerlendirme süreci aşağıdaki gibidir:

a) Yazarları tarafından yayımlanma talebiyle Dergi makale takip sistemi yoluyla gönderilen makaleler Derginin web sitesinde ilân edilen yazım kurallarına uygun olmalı, makaleyle birlikte ıslak imzalı Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi de gönderilmelidir. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Başka bir hakemli dergiye gönderilmiş fakat kabul almamış yazılar, Yayın Kuruluna bildirilmek kaydıyla değerlendirmeye alınabilir. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş fakat yayımlanmamış makalelerle ilgili olarak, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmek suretiyle Yayın Kurulu bilgilendirilmelidir. Eğer makalede dolaylı/dolaysız ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise, yazarlar bu durumu Yayın Kuruluna bildirmek zorundadırlar. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı Oda’ya aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.

b) Yazarlar tarafından yayımlanma talebiyle Dergiye gönderilen makaleler Baş Editör tarafından seçilen Editöre gönderilir.

c) İlgili Editör tarafından uygun bulunan makaleler konuyla ilgili uzman en az iki hakeme gönderilir. Makaleler gönderilirken yazarların kimlik bilgileri saklı tutulur.

d) Hakemler makaleyi, yöntem, içerik, özgünlük ve yayın etiği açısından inceleyerek yayına uygun olup olmadığına ya da düzeltme istenip istenmeyeceğine karar verir. Yazıyı değerlendiren hakemler, düzeltme isteme ve düzeltme sonrası yazıyı tekrar görme hakkına sahiptir.

e) Makaleyi değerlendiren her iki hakem de yayımlanabilir kararı bildirirse makale çıkacak sayılarda yayımlanmak üzere Yayın Kurulu tarafından sıraya konulabilir. Hakemler aynı makale için karşıt görüşlerde ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir ve üçüncü hakemin görüşü doğrultusunda karar verilir. Hakemler düzeltme koşullu yayımlanabilir görüşünde ise koşullu görüş yazarına iletilir. Düzeltme geldikten sonra ilgili hakeme düzeltilmiş metin iletilir. Her iki hakem de yayımlanamaz görüşünde ise Editör, Yayın Kurulu ile paylaşmak suretiyle makalenin reddine karar verir. Durum hakem görüşleri ile birlikte yazara bildirilir.

f) Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulu'nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Katılmadıkları hususlar olması durumunda, yazarlar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.

g) Baş editör ve Editörler kendi isimlerinin olduğu makalelerin değerlendirilmesinde görev alamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16-

Bu yönerge, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- Bu yönerge hükümleri, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Okunma Sayısı: 164