TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 22-23 KASIM`DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 22-23 KASIM`DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu; kamusal üretim, hizmet, denetim süreçlerini tarif etmek, kamu kaynaklarının yağmasına karşı mücadele yöntemlerini tartışmak ve kamu kavramını tüm boyutları ile yeniden ele almak amacıyla  22-23 Kasım 2019 tarihinde, Ankara'da İMO Teoman Öztürk Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU

1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlayan özelleştirme politikaları sonucu, kamu kaynakları ve olanaklarıyla yaratılan kurumlarımız, fabrikalarımız, madenlerimiz, işletmelerimiz tümüyle sermayeye aktarılmıştır. Aynı süreçte eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamu hizmetleri de ticarileştirilerek birer rant kapısı haline dönüştürülmüştür.

Özal’lı yıllardan itibaren iktidara gelen tüm hükümetlerin öncelikli programı “özelleştirmelerin tamamlanması” olmuştur. Başlangıçta “verimsizlik”, “zarar eden KİT’leri elden çıkartma”, “devletin sırtındaki kamburdan kurtulma” söylemleriyle ilerleyen özelleştirme uygulamaları, 2000’li yıllardan itibaren karlı kuruluşların satıldığı bir yağmaya dönüşmüş, günümüzde ise biçim değiştirerek yap-işlet vb. yöntemlerle hizmet alanlarının özelleştirilmesiyle devam etmektedir.

16 yılı aşkın süredir devam eden AKP iktidarı, bu uygulamaların en yoğunlaştığı dönem oldu. AKP bu piyasalaştırmayı rant ve imtiyaz sağlama aracı gibi kullanarak; kendisine doğrudan bağımlı bir sermaye sınıfı da yaratmış oldu.

Siyasal iktidarların kamusal olan her anlayış ve varlığa yönelik sistematik saldırganlığı karşısında, kamusal olanın savunusu amacıyla hem özelleştirme süreçlerini mümkün kılan yasal düzenlemelere hem de özelleştirme uygulamalarına karşı mücadele alanlarının genişletilmesi için fikri ve pratik araçların geliştirilmesi TMMOB’nin ve tüm toplumsal muhalefetin görevlerindendir.

Bu düşüncelerle TMMOB;

  • Kamusal üretim, hizmet ve denetim süreçlerini tarif etmek,
  • Kamu kaynak ve varlıklarının yağmasını durdurmak için mücadele yöntemlerini geliştirmek,
  • “Kamu” kavramını tüm boyutlarıyla ele alarak, neoliberal yıkım politikaları karşısında kamucu bir odak yaratmak üzere,


“Kamucu Politikalar Sempozyumu” düzenlemektedir.

İki gün boyunca sürecek sempozyum kapsamında; ülkemizdeki kamu kaynakları ve varlıkları yağmasını durdurmak; kamusal üretim, hizmet ve denetimin kamu tarafından yapılmasını sağlamak için tüm kamusal alanlarda mücadele yöntemlerini tartışmak, gelişrmek ve kamuyou ile paylaşmak için, önde gelen akademisyenler, bilim insanları ve uzmanlar bir araya gelecek.

Sempozyum iki gün, altı oturum ile gerçekleşirken,  "Kamuculuk; tanımı, evrimi ve tarihsel süreci", "Dünyada ve Türkiye'de kamucu kalkınma örnekleri ve planlı kalkınma", "Kamu yönetiminde kamuculuk", "İktisat politikaları ve özelleştirme bilançosu" başlıkları tartışmaya açılırken son oturumda "Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı" başlığında TMMOB'nin kamucu politikalara bakışı kamuyou ile paylaşılacak ve bu sorunlar yumağının çözülmesinde atılacak adımlar katılımcılar tarafından değerlendirilecek.

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU PROGRAMI

1. GÜN – 22 Kasım 2019

10.00 - 10.30                         Açılış Konuşmaları

Nadir Avşaroğlu                   Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Emin Koramaz                     TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10.30 – 11.30 Özel Oturum

Yunus Yener - Oturum Başkanı

TMMOB Sunumu: Baki Remzi Suiçmez - Kamucu Politikalar ve TMMOB

 Özel Sunum: Korkut Boratav - Türkiye’de Kamucu Politikaların Analizi

11.30 – 11.45 Ara

11.45 - 13.15  1.Oturum

Kamuculuk; Tanımı, Evrimi Ve Tarihsel Süreci

Ayşegül Oruçkaptan - Oturum Başkanı

Oktar Türel

Neoliberal Dünya Ekonomisinde Kamu Kesiminin Yeniden Yapılanmasına Bakışlar, 1920-2020

Galip Yalman

Yeni Bir Kamu Mümkün mü?

Aziz Konukman

Yeniden Kamu Yatırımları Desteklenebilir mi?

13.15 – 14.00 Yemek Arası

14.00 – 16.00 2. Oturum

Dünya Ve Türkiye'de Kamucu Kalkınma Örnekleri Ve Planlı Kalkınma

Özden Güngör - Oturum Başkanı

Bilsay Kuruç

21. Yüzyıl için Kalkınma ve Planlama

Semih Akçomak

Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Planlama

Serdar Şahinkaya

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kamucu Sanayileşme

Erkan Erdil

Dünyada ve Türkiye’de Planlama ve Kamu İşletmeciliği

16.00 – 16.15 Ara

16.15 – 18.30 3. Oturum

Kamu Yönetiminde Kamuculuk

Kemal Zeki Taydaş - Oturum Başkanı

Oğuz Oyan

Türkiye’nin Değişen Yönetsel Yapısı

Ozan Zengin

Kamusallık Ekseninde Yeni Yönetim Sistemi

Onur Karahanoğulları

Anayasa, Yasalar ve Kamucu Politikalar

Gamze Yücesan

Sosyal Hizmetlerin (Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik) Kamusal İşlevi

2. GÜN – 23 Kasım 2019

10.00 – 12.00 - 4. Oturum

İktisat Politikaları ve Özelleştirme Bilançosu

Ali Uğurlu - Oturum Başkanı

Mustafa Sönmez

Nasıl Bir Kamuculuk İstiyoruz?

Ebru Voyvoda

Kalkınma İktisadı Penceresinden Türkiye

Erol Taymaz

KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi

Yiğit Karahanoğulları

Dünyada ve Türkiye’de Kamulaştırma Modelleri

12.00 – 13.00 Yemek Arası

13.00 - 15.00  5. Oturum

Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?

Nadir Avşaroğlu - Oturum Başkanı

Arzu Çerkezoğlu

İstihdam Politikaları

Aysun Gezen

Eğitim Politikaları

Sinan Adıyaman

Sağlık Politikaları

Ali Rıza Aydın

Hukuk Politikaları

15.00 – 15.15 Ara

15.15 – 18.30  6. Oturum

Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?

Mehmet Soğancı - Oturum Başkanı

Oğuz Türkyılmaz

Enerji Politikaları

Gökhan Günaydın

Tarım Politikaları

Kaya Güvenç

Sanayi Politikaları

Arif Merdol

Ulaşım Politikaları

Tarık Şengül

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Politikaları

Nejat Tamzok

Maden Politikaları

Adil Akbaş

Bilişim Politikaları

Okunma Sayısı: 245
Yayın Tarihi: 16.11.2019
Fotoğraf Galerisi