TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB GENEL KURULUNA GİDERKEN…

TMMOB GENEL KURULUNA GİDERKEN…

TMMOB GENEL KURULUNA GİDERKEN…

Kapitalist emperyalist sistem, bir taraftan, ırkçılığı, milliyetçiliği, din ve mezhep ayırımcılığını besleyen ideolojik bir cephe oluştururken; diğer taraftan da emperyalist ülkelerin kendi aralarındaki egemenlik alanlarını genişletme girişimleri nedeniyle iç çelişkileri derinleştirmekte, savaşlara neden olmakta, dünyayı yaşanmaz hale getirmektedir.

Bu nedenle, dünyada ve özellikle yaşadığımız coğrafyada sorunlar ve gerilimler artarak devam etmektedir. Bu gerilim hali bölgemizde, Suriye, Irak, Afganistan, Yemen gibi ülkelerde operasyonları, çatışmaları ve savaşları gündemden düşürmemekte, emperyalist ve işbirlikçi burjuvazinin çıkarları için artarak süren çatışmalı ortamda halklar, işsizliğe, yoksulluğa, insan hakkı ihlallerine, göçe ve ölüme mahkûm edilmektedirler.

Dünyada ve bölgemizde süren bu çatışmalı ortam ülkemizi de olumsuz olarak etkilerken içeride yaşadığımız 16 yıllık AKP iktidarı, 15 Temmuz Darbesi, OHAL ve KHK Rejimi sorunlarımızı zirveye çıkarmış, ülkemizi yaşanmaz hale getirmiştir.

AKP iktidarı süresince yaşanan yolsuzlukların, hukuksuzlukların ve antidemokratik uygulamaların olası sorunlarından ve sonuçlarından kaçınmak için, 15 Temmuz Darbesi gerekçesiyle OHAL ve KHK rejimi ilan edilmiştir. Tarihte yaşanan tüm darbelerde olduğu gibi bu darbede de, darbenin gerçek mağduru barışı, özgürlükleri ve demokrasiyi savunanlar olmuştur.

Odamız, TMMOB örgütlülüğü ile birlikte bu sürece ilişkin mücadele hattını "darbeye de, diktaya da teslim olmayacağız demokrasiyi bütün antidemokratik güçlere karşı savunmaya devam edeceğiz" şiarı ile örgütlemeye çalışmıştır. Bu talep güncelliğini halen korumaktadır.

OHAL ve KHK Rejimi ile yetinmeyenler hukuksuzluğu hukuka uydurmak için 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumuna gitmiştir. Odamız ve Birliğimiz, halkımız ile birlikte tek adam rejim değişikliğine "HAYIR" demiştir. "HAYIR" tavrımız hala sürmektedir.

Ülkemizde yaşanan bu uzun hukuk dışı, baskıcı sürecin sonucunda;

-En temel demokratik haklar askıya alınmış, cumhuriyet değerleri tartışmaya açılarak laiklik yok edilmek istenmiştir.
-Çalışma yaşamı ve barışı, yapılan düzenlemelerle emeğin aleyhinde daha da bozulmuş, yapılan düzenlemelerle iş cinayetleri ve meslek hastalıkları artmıştır.
-Ülkemizde kadınların, yaşamın her alanında karşı karşıya kaldığı negatif ayrımcılık, adaletsiz ve cinsiyetçi iş bölümü, istihdam ve fırsat eşitsizliği, fiziksel ve ruhsal her türlü şiddet, mobing, taciz ve tecavüz giderek yaygınlaşmıştır.
-Çocuklara yapılan cinsel istismar, tecavüz ve her türlü sapkınlık her geçen gün artarak devam etmiştir. Laik ve bilimsel eğitim sisteminden uzaklaşılması her türlü sapkınlığın önünü açmıştır.
-Sektörümüz başta olmak üzere yapılan özelleştirmeler sonucunda, bir yandan halkımızın ekonomik varlıkları yandaşa peşkeş çekilirken, diğer yandan çalışanların iş güvencesi yok edilmiş ve işsizlik artmıştır.
-Özelleştirmelerle yetinmeyenler Türkiye Varlık Fonu ve garantili anlaşmalarla ülkemizin ve halkımızın geleceğini rehin vermiştir.
-Diğer mühendislik, mimarlık alanlarında olduğu gibi mesleki alanlarımızda da yapılan YTK, UMREK ve Daimî Nezaretçilik düzenlemeleriyle diplomalarımızı yok sayılmıştır.
-SGK Protokolünün tek taraflı feshi ile mesleğimizin değeri yok edilmiş, emeklilik hakkımız gasp edilmiştir.

Bu süreçte meslek alanlarımızın yanı sıra TMMOB ve bağlı odalar da saldırılardan nasibini almıştır. TMMOB örgütlülüğü;

-Tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi, kültürel varlıklarımızı, insan kaynaklarımızı rant ve çıkar çevreleri için değil ülke ve halk yararına değerlendirilmesini talep ettiği için,
-Toplumsal alanda hukukun çiğnenmesine, özgürlüklerin kısıtlanmasına, laiklikten daha da uzaklaşılmasına, eğitimin muhafazakârlaştırılmasına karşı gösterdiği mücadele için,
-Hazırladığımız bilimsel raporlarla, kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklamalarla yağma, talan ve rant uygulamalarına karşı çıktığımız için,

siyasi iktidar tarafından baskı, sindirme, yıldırma ve kapatma tehditleriyle karşı karşıya kalmıştır.

Böylesi bir süreçte, bir yandan 31 Mayıs 2018 - 3 Haziran 2018 tarihlerinde 45. TMMOB Genel Kurulu`nu gerçekleştirirken, diğer yandan da 24 Haziran 2018 tarihinde "Türkiye Genel Kurulu" na gidiyoruz.

Yaşadığımız sorunların çözümü için, demokrasi için, adalet için, özgürlük için, eşitlik için barış için sandığa sahip çıkmalıyız. TMMOB` ye, Oda örgütlülüklerimize, halkımıza, ülkemize sahip çıkmalı, hep birlikte, bir arada mücadele etmeliyiz. Artık Tamam demeliyiz.

Gerçekleştireceğimiz 45. TMMOB Olağan Genel Kurulu` nun değerlendirmeleri ve alacağı kararlar önümüzdeki döneme ait mücadele hattını belirleyecektir. Demokrasinin, barışın, eşitliğin, laikliğin, insan haklarının, özgürlüklerin, halkların kardeşliğinin egemen olduğu "Tam Bağımsız Demokratik Türkiye" mücadelesine sunacağı katkılar için tüm delegelerimizi 45. TMMOB Genel Kurulu`na katılmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
46. Dönem Yönetim Kurulu
30 Mayıs 2018, Ankara

Okunma Sayısı: 310
Yayın Tarihi: 30.05.2018