TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB 3. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI 12 NİSAN`DA...

TMMOB 3. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI 12 NİSAN`DA...

İlki 19 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı‘nın üçüncüsü, 12 Nisan 2019 tarihinde "6754 Sayılı Yasanın Uygulama Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu‘nda düzenlenecek. Çalıştayın programına haberin devamından ulaşabilirsiniz.

TMMOB 3. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI

6754 Sayılı Yasanın Uygulama Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

TARİH12 NİSAN 2019- Cuma

YER: İnşaat Mühendisleri Odası – Teoman ÖZTÜRK Salonu,

Necatibey Caddesi No:57 Kızılay, ANKARA

GÜN- SAAT: 12 Nisan 2019 Cuma- 10.00-19.00

İLGİLİ ÇEVRE: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı Odaları, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği Adalet Bakanlığı, Bilirkişilik Bölge Kurulları,  Bilirkişilik Eğitmenleri, Bilirkişiler

ÇALIŞTAYIN AMACI

Bilirkişilik hizmeti, meslekte teknik yeterliliği, etik davranış ilkelerine sahip olmayı ve denetleyici bir örgütsel mekanizmayı gerektirmektedir. Bu nitelikleri taşımayanların da bilirkişi olabilmesi nedeniyle geçmiş dönemlerde bilirkişilik hizmetinin giderek kamusallığını kaybedip kar amaçlı bir işe dönüşmesi,  konunun masaya yatırılıp tartışılmasını gerekli kılmıştır.

Bu bağlamda; 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu`nun 2016 yılında Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,  bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulması amaçlanmış ve bu doğrultuda gerekli girişimler yapılmıştır.  

2017 yılında Bilirkişilik Yönetmeliği`nin de yürürlüğe girmesi sonrasında yeni mevzuata göre Bilirkişilik temel eğitimi vermeye yetkili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Odalar Bilirkişilik Temel eğitimleri düzenlenmeye başlamıştır.

Geçen iki yıl içerisinde eğitimlerde, uygulamalarda ve başvuru süreçlerinde eksik olduğu tespit edilen hususların ve yaşanan aksaklıkların belirlenmesi, bilirkişilik alanının nitelik ve verimliliğinin arttırılması için önem arz eden bir noktadır.  

Mühendis, mimar ve şehir plancılığı meslekleri bilirkişilik hizmetine en çok gereksinim duyulan meslekler olduğu için bu alanda yaşanan sorunlar TMMOB ve bağlı Odaların gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.

Bu bağlamda ilki 19 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen TMMOB 1. Bilirkişilik Çalıştayı`nın ana aksında belirlenen amaçlar, çıkan yeni Yasaya atıfla  "6754 Sayılı Yasanın Gölgesinde" başlığı ile düzenlenen TMMOB 2. Bilirkişilik Çalıştayı`nda tekrar ele alınmıştır. TMMOB 3. Bilirkişilik Çalıştayı`nın ana amacı ise; 6754 sayılı Yasa`da sayılan meslek örgütlerinin bilirkişilik çalışmalarını ve uygulama alanında çıkan sorunlarını yasa ve yönetmelik çerçevesinde gözden geçirmek, UYAP- Bilirkişilik Portalı uygulamalarındaki problemleri tespit ederek, TMMOB`nin görüş ve önerilerini ortaya koymak olarak tanımlanmıştır.

TMMOB 3. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI PROGRAMI

TARİH: 12 NİSAN 2019

09.30 - 10.00 KAYIT

10.00 - 10.30 AÇILIŞ KONUŞMASI

Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10.30 – 10.50 KONUK KONUŞMACILAR

10.50 - 11.20 BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞMA GRUBU SUNUMU ( tematik sunum)

11.20-11.30 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ KOMİSYONU SEÇİMİ

11.30 - 12.45  1. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Niyazi KARADENİZ

                     ATÖLYE 1 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI

                     6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Eğitimleri

Alt Konu Başlıkları

 1. Bilirkişilik Temel Eğitimleri: Niteliği, İçeriği, Süresi
 2. Bilirkişilik Güncelleme Eğitimleri: Niteliği; İçeriği; Süresi
 3. Mesleki Alanlara Yönelik Eğitimler ve Belgelendirme

12.45 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

13.30 - 14.45  2. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Ali EKİNCİ

                     ATÖLYE 2 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI

                     6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık Alanları

Alt Konu Başlıkları

 1. Uzmanlık Alanları
 • Temel ve Alt Uzmanlık Alanları
 • Uygulama Alanları
 1. Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerde Aranan Nitelikler, Kriterler
 2. Bilirkişilik hizmetinde Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Dosya Sayısı, dağılımı

14.45 - 15.00 ÇAY ARASI

15.00 - 16.15  3. OTURUM

Oturum Yöneticisi: Petek ATAMAN

                     ATÖLYE 3 ÇALIŞMALARI SUNUMLARI

          6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Başvuruları ve Kabul şartları

Alt Konu Başlıkları

 1. Bölge Kurullarına UYAP üzerinden veya doğrudan yapılan başvurular
 2. Başvuruların değerlendirilmesi; Bilirkişilik Listelerinin Oluşturulması; Bilirkişilikten men 
 3. Bilirkişilerin Denetimine ve Performansına İlişkin Usul ve Esaslar
 4. Bilirkişilik Hizmet Bedellerinin tespiti

16.15 - 16.30 ÇAY ARASI

16.30 - 19.00 FORUM

Forum Yöneticisi: Ali Fahri ÖZTEN

Atölye Sözcüleri, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve Meslek Odaları Temsilcilerinin katılımıyla.

Okunma Sayısı: 293
Yayın Tarihi: 09.04.2019