TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete`de Yayımlandı.

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete`de Yayımlandı.

21 Nisan 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29691

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ VE ÜST YAPILARIN

TEKNİK MUAYENELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında can, mal ve çevre açısından güvenliği temin etmek için, tehlikeli madde taşıyan ADR Bölüm 9`da tanımlanan araçların ve ADR Bölüm 6`da tanımlanan üst yapıların teknik muayenelerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli madde taşıyan araç ve üst yapıların;

a) Muayenelerinin yapılacağı muayene merkezlerine; işletme yetki belgesi verilmesi, bunların işletilmesi ve denetimi,

b) Muayenelerinin yapıldığı merkezlerde bulunacak; makine, araç/gereç, personel ve bunların nitelikleri,

c) Yıllık teknik muayeneleri, periyodik, ara, istisnai muayeneleri ve belgelendirilmeleri,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla taraf olduğumuz Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

b) ADR Uygunluk Belgesi: ADR Bölüm 9.1.3.5`te belirlenen ve taşıtın tescil edildiği ülkenin yetkili otoritesi veya yetkili otorite tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilen belgeyi,

c) Araç/Taşıt: Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapılması amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak imal edilen en az dört tekerlekli ve azami tasarım hızı 25 km/s`den fazla olan kamyon, kamyonet, tanker ve bunlar tarafından çekilmesine izin verilen römorklar ile çekici türündeki taşıtlarla çekilen yarı römork veya römork türündeki taşıtlar ile bu amaçla özel donanımı bulunan diğer taşıtları,

ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

d) Eski araç/taşıt: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre, 1/1/2015 tarihinden önce trafiğe tescil edilmiş araç/taşıtları,

e) Geçici İşletme Yetki Belgesi: Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce Bakanlığın bilgisi dâhilinde Onay Kuruluşunun gözetiminde muayene faaliyetleri yürüten muayene merkezlerine Bakanlıkça verilen belgeyi,

f) Genel Müdürlük: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

g) İşletici: Muayene merkezini işleten gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) İşletme Yetki Belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren ve faaliyete geçebilecek durumda olan muayene merkezlerine Bakanlıkça verilen belgeyi,

h) Muayene hattı: Araçların ve/veya üst yapıların bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dâhilinde muayenelerinin yapıldığı, gerekli araç ve gereç ile donatılan kanalı,

ı) Muayene merkezi: Bu Yönetmelikte belirtilen test, muayene hizmetlerini sağlayabilecek ölçüde gerekli alt yapı, teçhizat ve personele sahip olan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş işletmeleri,

i) Muayene raporu: Onay Kuruluşunca düzenlenen ve araçlar için EK-1 ve üst yapılar için ise EK-2`de belirtilen bilgileri içeren ve muayene sonuçlarının yer aldığı raporu,

j) Muayene uzmanı: Muayene merkezinde, bu Yönetmelik kapsamındaki muayeneleri yapacak kişiyi,

k) Onay Kuruluşu: Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve bu Yönetmelik kapsamında, teknik muayene ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere TÜRKAK tarafından ISO 17020 kapsamında A tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilen kurum/kuruluşları,

l) Onay kuruluşu uzmanı: Muayene işleminin düzgün şekilde yapılmasını A tipi akredite kuruluş temsilcisi olarak sağlayan, muayenelere fiilen katılan ve muayene raporlarını imzalayan kişiyi,

m) Römork: Yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

n) Taşıt Uygunluk Belgesi: ADR`nin gerekliliklerini sağlayamayan ancak, yurt içinde tehlikeli mal taşımacılığında kullanılmak kaydıyla eski araçlara, Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre düzenlenen belgeyi,

o) Tehlikeli madde: ADR`ye göre tehlikeli olarak kabul edilen madde ve nesneleri,

ö) Teknik yönetici ve yardımcısı: Muayene merkezinde, araçların ve üst yapıların muayenesinden, Onay Kuruluşu ile birlikte sorumlu olan kişiyi,

p) Temizleme belgesi: Katı ve sıvı tehlikeli madde taşıyıp temizlenmiş tanker tipi araçlara veya üst yapılara temizlendiklerine dair verilen belgeyi,

r) Temizleme tesisi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Lisansı verilmiş ve 29/1/2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Tanker Temizleme Tesisleri Tebliğinde tanımlanan ünite ve yeterliliğe sahip iktisadi işletmeleri,

s) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

ş) Üst yapı: Araç üstü sabit tanklar (tankerler), portatif tanklar, fiber takviyeli plastik tanklar (FRP), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri, çok elemanlı gaz konteynerleri (ÇEGK) ile ADR`de tanımlanan her türlü muayeneye tabi taşıma ünitesi ve bunlara ilişkin donanımları,

t) Üst Yapı Muayene Sertifikası: Bu Yönetmelikte belirtilen muayene kriterlerini karşıladığı tespit edilen üst yapı hakkında Onay Kuruluşu tarafından düzenlenen belgeyi,

u) Yarı römork: Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorku,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte kullanılıpta bu maddede yer almayan terimler veya kavramlar için, ADR`de yer alan tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Muayene Merkezlerinin İşletilmesi, Muayene Esasları ve Genel Hükümler

Muayene merkezlerine ilişkin genel hükümler

MADDE 5 – (1) Tehlikeli madde taşıyan araçların ve üst yapıların muayeneleri ile belgelendirilmeleri, Onay Kuruluşlarına ait muayene merkezlerinde veya Onay Kuruluşunun atadığı Onay Kuruluşu uzmanı gözetiminde, Bakanlık tarafından işletme yetki belgesi verilen muayene merkezlerinde yapılır. Her halükarda tüm muayene merkezlerinde düzenlenen belgeler onay kuruluşu uzmanı tarafından imzalanır.

(2) Onay Kuruluşu, muayene merkezi işleticisi olarak faaliyet gösterdiği takdirde bu Yönetmelikte belirtilen bütün şartları karşılamak zorundadır.

(3) Muayene merkezleri Ek-4`te verilen asgari nitelikleri karşılamak zorundadır.

İşletme esasları

MADDE 6 – (1) İşletici aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Yetkili olduğu kapsamda, tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın ve üst yapının muayenesini model, marka ve tür gözetmeksizin yapmak zorundadır.

b) Muayene merkezindeki çalışanların, sağlık ve güvenlikleri ile ilgili olarak 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun hükümlerine uyulması zorunludur.

c) Tank muayenelerinde testler, TS EN 12972`nin Ek-C`sinin güncel versiyonunda belirtilen güvenlik şartlarını sağlayacak şekilde yapılır.

ç) Her muayene merkezinde bir teknik yönetici ve bir teknik yönetici yardımcısı ile bir muayene uzmanı, en az bir müşteri kabul görevlisi, her bir hat için ise en az bir teknisyen/tekniker istihdam edilir.

d) Birden fazla muayene hattı ihtiva eden muayene merkezlerinde muayene hatları numaralandırılır.

e) Teçhizat çalışır vaziyette bulundurulur.

f) Kullanılan cihazların kalibrasyonu ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre edildiğine dair kayıtlar tutulur.

g) Merkezdeki aydınlatma devresi de dâhil olmak üzere bütün elektrik tesisatının yılda bir defa TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş A sınıfı muayene kuruluşuna kontrol ve bakımları yaptırılır ve kayıtları tutulur.

ğ) Her muayene merkezinde, yeterli kapasitede, uygun bir ortama kayıt yapan bilgi işlem sistemi kurulur ve bu sistemdeki veriler Onay Kuruluşu vasıtasıyla Bakanlığa aktarılır.

h) Muayene merkezlerinde düzenlenen her türlü rapor ve belgeler Onay Kuruluşu tarafından oluşturulan web tabanlı sisteme günlük olarak girilir.

ı) Muayene merkezi alanına giren araçların ve muayenelerin izlendiği kamera kayıt sistemi kurulur ve bu kayıtlar en az altı ay süreyle saklanır.

i) Muayene yapan her bir personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından gerekli teçhizat bulundurulur.

j) Devamlı hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla araç, üst yapı ve donanımlarının kontrollerinde kullanılacak tüm kontrol cihazları iyi durumda muhafaza edilir ve bu cihazların herhangi birinin arızalanması halinde, arızalı cihaz derhal tamir edilir veya yenisiyle değiştirilir.

Muayene esasları

MADDE 7 – (1) Araçların yıllık teknik muayeneleri, ADR Kısım 9`da tanımlanan araç sınıfları (EX/II, EX/III, FL, OX, AT ve MEMU) için belirlenen gereklilikler dikkate alınarak, Onay Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan kontrol listelerinde yer alan kontrol ve testleri içerir. Muayeneden geçen araçlara, Onay Kuruluşu tarafından bir örneği EK-3`te verilen, ADR 9.1.3`te tarif edildiği şekilde ADR Uygunluk Belgesi düzenlenir.

(2) Yurt içinde tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan ancak, ADR`nin gerekliliklerini sağlamayan eski araçların muayeneleri, Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre yapılarak bir örneği EK-3`te verilen Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. Söz konusu belgenin açıklamalar kısmına "ADR`ye Taraf Olan Ülkelere Taşıma Yapamaz" ile varsa diğer kısıtlayıcı hükümler işlenir.

(3) ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi muayenelerine başlanılabilmesi için trafik tescil belgesinin aslı ile geçerli bir fenni muayene belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

(4) Muayeneye başlamadan önce Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesinin ibrazı zorunludur.

(5) ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi alınabilmesi için Üst Yapı Muayene Sertifikasının ibraz edilmesi gerekir. Üst Yapı Muayene Sertifikası geçerlilik süresi biten tankı taşıyan araçların yıllık teknik muayeneleri gerçekleştirilmez.

(6) Tehlikeli madde taşıyan araçlar, çekici taşıtın arkasına yarı römork ve/veya römork eklemek suretiyle oluşturulan araç kombinasyonlarında çekici ve yarı römork/römork ayrı ayrı teknik muayeneye tabi tutulur ve her bir araç için ayrı ADR Uygunluk Belgesi/ Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir.

(7) Üst yapıların ara/periyodik/istisnai muayeneleri, ADR`de belirtilen gereklilikler dikkate alınarak, Onay Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan kontrol listeleri kapsamında gerçekleştirilir ve Üst Yapı Muayene Sertifikası düzenlenir.

(8) Yurt içinde tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan ancak, ADR`nin gerekliliklerini sağlamayan üst yapıların muayeneleri, Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre yapılarak Üst Yapı Muayene Sertifikası düzenlenir.

(9) Bir üst yapının ara/periyodik/istisnai muayenesinin yapılabilmesi için muayeneden önce tankın yetkili temizleme tesislerinde temizlendiğine dair temizleme belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

(10) Bir üst yapının ara/periyodik/istisnai muayenesinin yapılabilmesi için bir önceki muayene sertifikasının ve Onay Kuruluşu tarafından talep edilecek diğer teknik belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

(11) Tank veya donanımı; tamir, değişiklik veya kaza sonucu zarar görmesi halinde, istisnai kontrol gerçekleştirilir. İstisnai kontrol, ADR`ye göre periyodik bir muayene kapsamında yapılmışsa bu istisnai kontrol periyodik muayene olarak kabul edilir. İstisnai kontrol ADR`ye göre ara muayene kapsamında yapılmış ise o takdirde istisnai kontrol ara muayene olarak kabul edilir.

(12) Onay kuruluşu tarafından üst yapının muayenesi sırasında tasarım tip onay değişikliğine neden olabilecek tadilatların tespiti halinde Onay Kuruluşu tarafından istenecek her türlü dokümanın ibraz (üretici ile yapılmış tadilat sözleşmesi ve benzeri) edilmesi gerekir. Söz konusu dokümanın gizliliği ile ilgili husus Onay Kuruluşu tarafından sağlanır.

(13) Araçların Yıllık Teknik Muayeneleri üç ana grupta değerlendirilir;

a) UYGUN: Muayene edilen araçta herhangi bir kusurun bulunmaması halidir.

b) UYGUN DEĞİL: Muayene edilen aracın muayene kriterlerini karşılayamaması halidir. Söz konusu uygunsuzluklar, Muayene Raporuna işlenir. Muayene Raporunda belirtilen eksikliklerin tamamlanması için 30 günlük süre verilir. Aracın yeniden muayenesi sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği kontrol edilir. 30 günlük süre içinde aynı muayene merkezine gelinmesi durumunda ikinci muayeneden ücret alınmaz. 30 günlük sürenin dolmasına müteakip tekrar muayene ücreti alınır. Yıllık teknik muayene tekrarına gelinmesi için verilen 30 günlük sürenin pazar günü veya resmi tatil gününde sona ermesi halinde bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

c) EMNİYETSİZ: Yapılan muayene sonucunda can, mal emniyeti ile trafik güvenliği açısından tehlikeli olacak derecede giderilemez kusurların/eksikliklerin tespit edilmesi halidir. Bu tür araçların trafikte tehlikeli madde taşıyamayacağı bir tutanak ile tespit edilir. Emniyetsiz raporu verilen araçlara ilişkin bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme, İşletme Süresi ve Ücretler

Yetkilendirme

MADDE 8 – (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen Onay Kuruluşu, bu Yönetmelikte belirtilen araç ve üst yapı muayenelerini, kendi kuracağı muayene merkezlerinde yapabileceği gibi Ek-4`te belirtilen kriterleri karşılayan diğer muayene merkezlerinde de yapabilir. Bu durum Onay Kuruluşunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) Söz konusu muayene merkezlerinin işletilebilmesi için, Bakanlıktan, İşletme Yetki Belgesi alınması gerekir.

(3) Onay Kuruluşu yapacağı iş ve işlemleri yayımlanan ilgili ulusal mevzuata ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre yapmak zorundadır.

(4) Onay Kuruluşu, bu Yönetmelik kapsamında teknik muayene ve belgelendirme işlemlerini gerçekleştirmek üzere TÜRKAK tarafından ISO 17020 kapsamında A tipi muayene kuruluşu olarak akredite olmak zorundadır.

(5) Bakanlık birden fazla kurum/kuruluşa muayene merkezi kurma ve işletme yetkisi verebilir.

İşletme süresi

MADDE 9 – (1) Bakanlık tarafından muayene merkezleri için düzenlenen işletme yetki belgeleri beş yıl süre için geçerlidir. İşleticilerin belgelerini yenilemek istemeleri halinde İşletme Yetki Belgesinin geçerlilik süresinin bitimine 90 gün kala müracaat etmeleri gerekir.

Ücretler

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen İşletme Yetki Belgesi ücreti, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren yirmibindörtyüzelliiki Türk Lirası`dır. İşletme Yetki Belgesi yenileme ücreti ise tam ücretin %5`idir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında olup tehlikeli madde taşıyan araçların yıllık teknik muayenesi, araç üst yapılarının ara/periyodik/istisnai muayeneleri ile ilgili olarak Onay Kuruluşu ve muayene merkezi tarafından alınacak ücretler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine müteakip Bakanlıkça yayımlanır.

(3) Bakanlıkça tespit ve ilan edilmiş olan ücret tarifesi, muayene merkezlerinde herkesçe görülebilecek uygun yerlere asılır.

(4) Bakanlıkça tespit ve ilan edilen muayene ücretleri, her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranlarında arttırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel Nitelikleri ile İlgili Hükümler

Personelde aranacak nitelikler

MADDE 11 – (1) Muayene merkezlerinde çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Teknik yönetici/teknik yönetici yardımcısında, üniversitelerin mühendislik, teknoloji fakülteleri, 4 yıllık teknik okul veya teknik eğitim fakültelerinden mezun olma şartı aranır.

b) Onay Kuruluşu uzmanı/muayene uzmanında, üniversitelerin mühendislik, teknoloji fakülteleri, 4 yıllık teknik okul veya teknik eğitim fakültelerinden mezun olma şartı aranır. Üst yapı ile ilgili kaynak kontrolü gerektirecek istisnai muayenelerde görev alacak muayene uzmanı, muayene için gerekli olan metotlardan en az birinden tahribatsız muayene seviye II sertifikasına sahip olmak zorundadır.

c) Muayene teknisyeni/teknikerinde, meslek yüksek okullarının makine, otomotiv, motor, tesviye, elektrik, iklimlendirme ve soğutma, kontrol ve otomasyon, mekatronik, elektronik bölümü veya meslek liselerinin makine, motor, tesviye, otomotiv, kontrol ve enstrümantasyon, bilgisayarlı nümerik kontrol, makine ressamlığı, metal işleri, döküm, elektrik, proses kontrol, elektro-mekanik, elektro-mekanik taşıyıcılar, elektronik, soğutma ve iklimlendirme, hidrolik pnömatik, tesisat teknolojisi, iş makineleri veya mekatronik bölümlerinden birinden mezun olması ve her vardiyada en az birinin CE sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekir.

ç) Teknik yönetici ve yardımcısı, onay kuruluşu uzmanı, muayene uzmanı, tekniker ve teknisyenlerin, ADR Genel Bilgilendirme, ADR Tank Muayeneleri ve ADR Araç Uygunluk Muayeneleri konularında, minimum 20 saat, Onay Kuruluşundan eğitim almaları gerekmektedir. Ayrıca söz konusu personelin her iki yılda bir ADR güncellemeleriyle ilgili sekiz saat yenileme eğitimi almaları zorunludur.

(2) Muayene merkezlerinde görev alacak her kademedeki personelin, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, hırsızlık, rüşvet ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamaları şarttır.

Çalışma gün ve saatleri

MADDE 12 – (1) İşletici, muayene merkezini, günde en az yedi buçuk (7,5) saat, haftada en az kırk beş (45) saat açık ve hizmet sağlamaya hazır halde bulundurmak zorundadır. Bakanlık, söz konusu süreleri ihtiyaçlara göre değiştirebilir.

(2) Yeterli personelin sağlanması ve Onay Kuruluşunun izni ile muayene merkezleri, vardiya sistemi ile çalışabilir. Ayrıca işletici talebi olmaksızın, Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi halinde, gerekli görülen muayene merkezlerinde en geç bir ay içerisinde vardiya sistemine geçilir.

(3) Bu maddedeki düzenlemeler muayene merkezinin faaliyet gösterebileceği çalışma gün ve saatlerini düzenlemekte olup, işçilerin çalışma, dinlenme ve izin süreleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuata tabidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muayene ve Belgelendirilme ile İlgili Hükümler

Muayene periyodu

MADDE 13 – (1) ADR Kısım 9`un öngördüğü gerekliliklere uygun üretilmiş araçlar ile yurt içinde tehlikeli mal taşımacılığında kullanılmak kaydıyla izin verilen eski araçlar her yıl dönemsel teknik muayeneye tabi tutulurlar.

(2) Bir sonraki yıllık teknik muayene, belgenin son bulma tarihinden önceki ya da sonraki 30 gün içerisinde yapılabilir. Bu durumda düzenlenecek belgenin bitiş tarihi muayenenin yapıldığı tarihe göre yazılır.

(3) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan üst yapılara ilişkin ara ve periyodik muayeneler, ADR`de verilen zaman aralıkları dikkate alınarak gerçekleştirilir. Üst yapıya ilişkin bir sonraki ara muayene; üst yapı muayene sertifikasında belirtilen son bulma tarihinden önceki ya da sonraki 90 gün içerisinde yapılabilir. Bu süreyi aşanlar periyodik muayeneye tabi tutulurlar.

(4) Kontrol süresi dolmasa bile herhangi bir kaza neticesinde, tank onarımı, teçhizatının onarımı veya değiştirilmesi, tankta değişiklik yapılması, yapısal bir donanımın onarımı veya değiştirilmesi, koruma kaplaması veya astarının onarımı veya değiştirilmesi gibi durumlar ile tüketici-firma şikâyeti, firma talebi, Bakanlık talebi gibi durumlarda araç ve üst yapıların istisnai muayenelerinin yapılması zorunludur.

(5) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde görev verilen kurum ve kuruluşların denetimle görevli personeli tarafından yapılan yol kenarı denetimlerinde, ADR Uygunluk/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olan ancak, yeterliliğinin kaybolduğu tespit edilen araçların muayene merkezine sevk edilip muayeneleri yaptırılabilir. Bu durumda denetimi gerçekleştiren yetkili personel tarafından bir Uygunsuzluk Tespit Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak olmaksızın muayene merkezine sevk yapılamaz.

Muayenelerin kaydı

MADDE 14 – (1) Tehlikeli madde taşıyan araçların muayeneleri, Onay Kuruluşu tarafından Ek-1`de yer alan bilgileri de içerecek şekilde Muayene Raporuna işlenir. Bu rapor sonucunda uygun bulunan taşıtlara ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir veya mevcut belgeleri uzatılır.

(2) Üst yapılara ait muayene sonuçları Onay Kuruluşu tarafından Ek-2`de yer alan bilgileri de içerecek şekilde Muayene Raporuna işlenir. Bu rapor sonucuna göre, uygun bulunan üst yapılara Onay Kuruluşu tarafından Üst Yapı Muayene Sertifikası düzenlenir. Ayrıca ara ve periyodik muayene tarihleri, onaylanmış kuruluş tarafından tank üzerindeki tank levhasına işlenir.

(3) Muayene Raporları, ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi ve Üst Yapı Muayene Sertifikaları, Onay Kuruluşu tarafından 10 yıl süre ile bir sureti basılı olarak süresiz olarak da bilgisayar ortamında arşivlenir.

(4) Üçüncü fıkradaki söz konusu edilen raporlar, belge ve sertifikalar, Onay Kuruluşu tarafından gerçek zamanlı olarak Bakanlığın bilgisine sunulur. Söz konusu bilgiler istenmesi halinde Bakanlığın onayı ile ilgili kamu kurum/kuruluşların bilgisine açılabilir.

(5) Bilgisayar sistemlerine kayıt hususunda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bilgisayar sisteminde/ağında tutulan bilgilerin; doğruluğu, gizliliği ve güvenliği her seviyede sağlanır.

b) Bu Yönetmelikte kaydedilmesi ve saklanması istenen bilgilerin (veri tabanının) güncelliği, anlık yedekleme tekniği ile sağlanır.

c) Her bir muayene merkezinde yapılan işler söz konusu muayene merkezi başlığı altında Bakanlık tarafından gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında görülür.

ç) Muayene Raporuna işlendikten sonra kaydedilen bilgiler üzerinde değişiklik yapılamaz.

d) Muayene merkezlerinde düzenlenen her türlü rapor, belge ve sertifikalar Bakanlık U-Net otomasyon sisteminde kayıtlı olmaması halinde geçerli sayılmaz.

(6) Bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar en fazla iki iş gününde giderilir.

Bilgilerin gizliliği

MADDE 15 – (1) Araçlara ve muayene raporuna ilişkin Onay Kuruluşu tarafından oluşturulan veri tabanında yer alan her türlü veriler ile Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı tarafından Onay Kuruluşunun kullanımına açılan araçlara ilişkin veriler Bakanlığın onayı alınmadan üçüncü kişilere verilemez.

(2) Bakanlık, Onay Kuruluşunun, Maliye Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığı bilgilerin açıklanmasına ilişkin taleplerde, adı geçen kurumlardan izin alır.

(3) Onay Kuruluşuna ibraz edilen araç ve üst yapılara ait tip onay belgelerinin gizliliğini temin etmek Onay Kuruluşunun sorumluluğundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim, Yetkinin Askıya Alınması, İptali ve İdari Müeyyide

Denetim

MADDE 16 – (1) Muayene merkezleri, yılda en az bir kez Bakanlık tarafından aşağıda yer alan hususlar bakımından denetlenir:

a) Bu Yönetmelikte yer alan araç ve üst yapı muayenelerinin yapılmasıyla ilgili muayene merkezlerinde bulunması gereken minimum teçhizat ve cihazların varlığı, nitelik ve niceliğinin uygun olup olmadığı.

b) İlgili mevzuata uygun muayene yapılıp yapılmadığı.

c) Çalıştırılan personelin, nitelik ve niceliğinin uygun olup olmadığı.

ç) Muayene merkezlerinde kullanılan cihazların kalibrasyonunun ilgili mevzuatında belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülüp kalibre edilip edilmediği ve bununla ilgili kayıtların tutulup tutulmadığı.

d) Araç ve üst yapıya ilişkin muayene kayıtlarının usulüne uygun tutulup tutulmadığı.

e) Mevzuat kapsamındaki diğer hususların yerine getirilip getirilmediği.

(2) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, muayene merkezlerinde, ilave denetim yapılabilir.

(3) Muayene merkezi yöneticisi veya yardımcısı, denetime gelen yetkililere her türlü kolaylığı sağlar, istenen bütün bilgi ve belgeleri verir.

(4) Denetim sonucunda, muayene merkezinin bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uymadığı veya muayenelerin gerekli şekilde yapılmadığı tespit edilen muayene merkezi işletenleri hakkında 17 nci maddede belirtilen yaptırım hükümleri uygulanır.

İdari müeyyide, yetki belgesinin askıya alınması ve iptali

MADDE 17 – (1) Herhangi bir muayene merkezinde bu Yönetmeliğe aykırı bir durumun tespiti halinde, ilk seferinde Onay Kuruluşu yazılı olarak uyarılır. Bundan sonraki uygunsuzluklarda Onay Kuruluşuna her seferinde 10 bin TL idari para cezası işlemi uygulanır ve 15 gün içerisinde eksikliklerini düzeltme süresi yazılı olarak ilgiliye bildirilir. Bu süreler içerisinde aynı ihlal nedeniyle yeniden ceza uygulanmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun bir yıl içinde üçüncü tekrarında ise Onay Kuruluşuna 10 bin TL idari para cezası uygulanır ve söz konusu muayene merkezinin İşletme Yetki Belgesi askıya alınır.

(3) İşletme Yetki Belgesi askıya alınan muayene merkezi ile ilgili belirlenen kusur/ihlaller askıya alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde giderilmez veya işleticinin infisahı veya iflası hallerinde Bakanlık tarafından verilen İşletme Yetki Belgesi iptal edilir.

(4) İşletme Yetki Belgesi iptal edilen muayene merkezinde, bu Yönetmelik kapsamında olan tüm faaliyetler durdurulur.

(5) Para cezaları tebliğ edildiği tarihi takip eden bir ay içerisinde ödenir. Süresinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezaları 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip edilir.

(6) Onay Kuruluşu gözetiminde muayene faaliyeti yürütülen muayene merkezlerinde Onay Kuruluşunca, muayene faaliyetinin durdurulmasını gerektirecek bir eksikliğin tespiti halinde Bakanlık bilgilendirilir ve işletme yetki belgesinin askıya alınması ve/veya iptali talep edilir.

(7) Bakanlık tarafından muayene merkezlerine 16 ncı madde kapsamında yapılacak denetimlerde bu Yönetmeliğe aykırı bir durumun tespiti halinde, 17 nci maddenin ilgili hükümlerinin uygulanması nedeni ile Onay Kuruluşu ve muayene merkezi arasında çıkabilecek ihtilaflardan Bakanlık sorumlu değildir.

(8) İşletme şartlarına uyulmaması ve/veya araç ve üst yapı muayenelerinin 7 nci maddeye uygun bir şekilde yapılmaması durumunda üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar konusunda emniyeti suistimal veya kasıt yönünden ilgili mevzuat ve kanun hükümleri uygulanır.

İdari para cezası tutanaklarının düzenlenmesi ve tebliği

MADDE 18 – (1) Muayene merkezine yapılacak denetimler sonucunda, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde durum yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından konunun değerlendirilmesi neticesinde, gerekli görülmesi halinde 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında "655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı" düzenlenir.

(2) İdari para cezası karar tutanağının aslı 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım karar tutanağı Onay Kuruluşunun merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar

MADDE 19 – (1) Araç ve üst yapı muayeneleriyle ilgili olan ve mevzuatta açıkça belirtilmeyen hususlara ilişkin talepte bulunan kişi/kurum/kuruluşlar, taleplerini Bakanlığa bildirirler. Onay Kuruluşu, Bakanlığın talimatları olmadan bu talepleri karşılamaz.

(2) Muayene merkezi hizmet binası, idari bina ve park alanından bağımsız olmak kaydıyla muayene merkezlerinde; kafeterya, taşıt hizmet noktaları (oto koruma, temizlik, yıkama ve benzeri) ile ATM ve ankesörlü telefon için özel alan tahsisi yapılabilir. Muayene merkezine kuru yiyecek ve içecek otomatları konulabilir.

(3) Muayene merkezi alanına temizleme tesisi kurulması halinde bu alan, araç ve/veya üst yapı muayenesinin yapıldığı yerden güvenli bir uzaklıkta olmak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmak zorundadır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla Bakanlık her türlü alt düzenleyici işlem yapabilir.

Geçici işletme yetki belgesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce Onay Kuruluşunun gözetiminde muayene faaliyeti yürüten işletmelere, Bakanlıkça, Geçici İşletme Yetki Belgesi düzenlenir. Söz konusu işletmelerin, bu Yönetmeliğe göre varsa eksikliklerini en geç bir (1) yıl içinde tamamlayarak İşletme Yetki Belgesini almaları gerekir.

ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra muayene merkezi bulunmayan yerlerde, Bakanlığın uygun görüşünü almak şartıyla geçici sürelerde iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarını sağlamak kaydıyla uygun yerlerde araçlara, ADR/Taşıt Uygunluk muayenesi yaparak ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi düzenleyebilir.

Elektronik veri aktarımı

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Onay Kuruluşu, muayene merkezlerinde yapılan tüm uygulamaları ve bu Yönetmelik kapsamında düzenlenecek her türlü rapor ve belgeyi bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde merkezi web tabanlı bir sistem üzerinden gerçek zamanlı olarak Bakanlık bilgi işlem sistemine entegre etmek zorundadır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız

Okunma Sayısı: 415
Yayın Tarihi: 25.04.2016