TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ODAMIZIN DAİMİ NEZARETÇİ EĞİTİMİ VERME HAKKI MAHKEMECE TESCİL EDİLDİ

ODAMIZIN DAİMİ NEZARETÇİ EĞİTİMİ VERME HAKKI MAHKEMECE TESCİL EDİLDİ

ODAMIZIN DAİMİ NEZARETÇİ EĞİTİMİ VERME HAKKI MAHKEMECE TESCİL EDİLDİ

Odamız tarafından, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)‘e yapılan, Odamıza "Daimi Nezaretçi Eğitim Yetkisi" verilmesi talebi Genel Müdürlük tarafından reddedilmiştir.

Red kararı üzerine Odamız tarafından, Red işleminin iptali için, Ankara 17. İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır. Açılan dava sonucu, Ankara 17. İdare Mahkemesi, E:2017/3401, K:2018/1984 sayılı kararında;

"Uyuşmazlıkta, yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 123 üncü maddesi ile daimi nezaretçi istihdamının zorunlu kılındığı, aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesiyle de daimi nezaretçi eğitim programı hazırlanıp yürütülmesinin; Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odası, dernek veya vakıflara verilebileceğinin düzenlendiği, bu kapsamda davacı tarafından yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle zımnen reddedildiği anlaşılmakta ise de; anılan maddelerde daimi nezaretçi eğitim programı hazırlanıp yürütülmesinin; Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odası, dernek veya vakıflara verilebileceğinin açıkça belirtildiği, bu konuda davalı idarenin takdir yetkisine sahip olduğunun da somutlaştırılmadığı, kaldı ki başvuru üzerine davacı Oda‘ya anılan yetkinin verilip verilemeyeceği, verilemeyecekse nedeni belirtilmeksizin gerekçesiz olarak işlem tesis edildiği, 2577 sayılı Kanun‘un 2. maddesinde tüm idari işlemlerin, yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden denetleneceğinin belirtildiği, idari işlemlerin gerekçeli olması, gerekçelerin hukuken kabul edilebilir tarzda açık ve net bir şekilde ortaya konulması gerektiğinin ve yukarıda yer verilen Yönetmelikte daimi nezaretçi eğitim yetkisi verilebilecek kurum ve kuruşların arasında meslek odalarının da yer aldığının açık olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde Yönetmeliğin bu açık hükmüne rağmen davacı Odayı bu yetkilendirmesinin dışında bırakılacak şekilde başvurusunun cevap verilmeyerek zımnen reddine ilişkin dava konusu zımni ret işleminde hukuka uyarlık bulunmamıştır." demek sureti ile işlemi iptal ederek Odamızın eğitim verme yetkisi olduğunu belirtmiştir.

İlgili karar, MAPEG tarafından istinafa götürülmüş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, 11/04/2019 tarih ve ve E:2019/434, K:2019/629 sayılı kararı ile MAPEG`in talebini reddetmiştir.

Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen E:2017/3401, K:2018/1984 sayılı kararı KESİNLEŞMİŞTİR.

Okunma Sayısı: 1091
Yayın Tarihi: 13.05.2019
Dosyalar