TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ODAMIZ TARAFINDAN JEOTERMAL UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE YÖNELİK YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTALİ DAVASI AÇILMIŞTIR.

ODAMIZ TARAFINDAN JEOTERMAL UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE YÖNELİK YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTALİ  DAVASI AÇILMIŞTIR.

“Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3 üncü maddesinin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemi ile dava açılmıştır.

 

11.03.2021 tarih ve 31420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3 üncü maddesi;

“Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İdare müracaat alanı hakkında bilgileri en geç onbeş gün içinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, MAPEG ve diğer bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarından arama ruhsatı talep edilen alanla ilgili ihtiyaç duyulacak görüşleri almak ve mevcut hakları da göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirme yapar ve başvurunun uygunluğunu en geç otuz gün içerisinde değerlendirir. Bakanlıkça başvurunun uygun olduğunun değerlendirilmesi halinde, önceden ruhsata bağlanmış kısımlar varsa, bloke alanı kısmı ile birlikte çıkarılarak geride kalan ve uygun olan alan için arama ruhsatı verilebileceği idareye bildirilir. Bakanlıkça arama ruhsat başvurusunun uygun olmadığının değerlendirilmesi halinde idarece arama ruhsatı verilemez. Birbirine karşılıklı en yakın kenarları arasındaki mesafe 1000 metreden az olan alanlara ruhsat verilmez. İdare, Bakanlık tarafından aramalara açık olduğu belirlenen alan için arama ruhsatı verilmesine ilişkin kararını en geç onbeş gün içinde verir ve sonuç ile ilgili olarak müracaat sahibine yazılı tebligat yapılır.” şeklindedir.

Yönetmelik değişikliğinin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemi ile Odamız tarafından dava açılmıştır.

Saygılarımızla.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 373
Yayın Tarihi: 29.04.2021