TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Odamız Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Odamız Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

2 Mayıs 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28988

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2005 tarihli ve 25943 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ile aynı maddeye ikinci fıkra eklenmiştir.

"d) Üretim yapılan ruhsat sahalarındaki imalat haritaları hesaplamalarının yapılması ve arza uygunluğunun kontrolü,

e) Tenör/kalite ve rezerv dağılımlarının tespit edilmesi rezerv raporlarının hazırlanması kapsamındaki maden mühendisliği hizmetleri,

f) Maden kaynak/rezerv raporunun hazırlanması kapsamındaki maden mühendisliği hizmetleri,

g) Teknik eleman hizmeti,

ğ) Vardiya mühendisliği hizmeti,

h) Sorumlu müdürlük hizmeti,

ı) Yeraltı yapılarında proje ve inşaat faaliyetleri ile ilgili hizmetler

1) Tünel, sığınak, yeraltı açıklığı, yeraltı deposu vb. tesislerin kaya mekaniği incelemeleri kapsamındaki maden mühendisliği hizmetleri,

2) Her türlü yeraltı yapısı geçici tahkimat ile kalıcı tahkimat projelerinin hazırlanmasındaki maden mühendisliği hizmetleri,

3) Maden mühendisliği uygulamalarına yönelik her türlü yeraltı yapısı kazısı sırasında proje müdürlüğü, şantiye şefliği, vardiya mühendisliği, delme ve patlatma hizmetlerinin yürütümü.

i) Yer-zemin çalışmaları kapsamındaki hizmetler

1) Demiryolları için balast malzemesi üretimi,

2) Maden mühendisliği hizmetleri kapsamında demiryolları için balast malzemesi uygulaması ve kontrolü,

3) Altyapı hizmetlerine yönelik şev hesaplaması, şev duraylılığı, rapor hazırlama, kontrol ve uygulama kapsamındaki maden mühendisliği hizmetleri.

j) Cevher hazırlama ile ilgili hizmetler

1) İşletmeye alma çalışmalarının yapılması,

2) Hazırlama ve zenginleştirme yapılacak alanlarda cevhere uygun zenginleştirme yöntemlerinin belirlenmesi,

3) Tesis tüvenan cevher stok alanları, konsantre, artık stok alanlarının projelendirilmesi ve atık barajı alanlarının belirlenmesi ve projelendirmesi kapsamındaki maden mühendisliği hizmetleri,

4) Tesis proses akım şeması tespitine esas numunelerinden araziden alınması ve deneysel çalışmalara esas numunelerin hazırlanması, malzeme karakterizasyonunun yapılması,

5) Çeşitli endüstriyel hammaddelerin nihai kullanım boyutuna göre uygun boyut küçültme devre tertiplerinin oluşturulması ve projelendirilmesi,

6) Öğütme devrelerinin oluşturulması ve projelendirilmesi,

7) Susuzlandırma ve kurutma proseslerinin oluşturulması ve projelendirilmesi,

8) Eski tesis artıklarının değerlendirilmesine yönelik projelerin oluşturulması,

9) Dolgu maddesi üretimine yönelik mikronize öğütme tesisleri ile ilgili hizmetler,

10) Agrega hazırlama tesisleri ile ilgili hizmetler,

11) Enerji hammaddelerinin zenginleştirilmesi ile ilgili faaliyetler,

12) Seramik, refrakter, çimento ve cam sanayii hammaddelerinin hazırlanması, zenginleştirilmesi ile ilgili faaliyetler,

13) Metalik madenlerin hazırlanması, zenginleştirilmesi ile ilgili faaliyetler,

14) Tüvenan olarak üretilen cevherlerin hazırlanması, zenginleştirilmesi ile ilgili faaliyetler.

k) Delme patlatma ile ilgili hizmetler

1) Patlayıcı madde kullanım ve kapasite raporu hazırlanması, (maden ruhsat sahalarında patlayıcı madde kullanım, patlatma dizaynının belirlenmesi ve kapasite raporu hazırlanması,)

2) Patlatma tasarımı, hazırlama, uygulama ve denetimi,

3) Patlatmanın çevresel etkilerinin araştırılması kapsamında; yer titreşimi ve gürültü ölçümlerinin yapılarak haritalanması,

4) Patlatma risk analizi ve risk değerlendirmesi yapımı,

5) Patlayıcı madde depo projesi tasarımı uygulama ve tatbiki,

6) Patlayıcı madde depolarının mevzuata uygunluğunun denetimi,

7) Patlayıcı maddeler ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

8) Patlayıcı madde kullanarak yıkım yapılan her türlü bina, yapı, tesislerde patlayıcı madde kullanımına ilişkin projelendirme, uygulama ve kontrol işleri,

9) Patlayıcı maddelerin taşınması ve depolanması kapsamındaki hizmetler,

10) Tünel, kuyu, yeraltı yapılarında patlatma tasarımı ve uygulaması,

11) Yol-kanal patlatması tasarımı ve uygulaması,

12) Özel patlatma tasarımları ve uygulaması,

13) Patlayıcı madde analiz raporu hazırlanması.

l) Çevresel etki değerlendirmesi ve rehabilitasyon kapsamındaki hizmetler

1) Madencilik faaliyetlerinde proje tanıtım dosyasının ilgili diğer meslek disiplinleri ile birlikte hazırlanması,

2) Madencilik faaliyetlerinde çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan madencilik faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları ilgili diğer meslek disiplinleri ile birlikte yapmak,

3) Çevre görevlisi hizmeti,

4) Akustik raporunun ilgili diğer meslek disiplinleri ile birlikte hazırlanması,

5) Patlama nedeniyle oluşacak titreşimlerin ölçülmesi,

6) Madencilik faaliyetlerinde toz emisyon ölçümlerinin yapılması ve önlemlerin alınması,

7) Maden mühendisliği hizmetleri kapsamında madencilik faaliyetleri yapılan alanların rehabilitasyonu verehabilitasyon projesinin ilgili diğer meslek disiplinleri ile birlikte hazırlanmasına ilişkin çalışmalar,

8) Ağaçlandırmaya hazır hale getirilecek alanların doldurulması çalışmalarına ilişkin maden mühendisliği hizmeti kapsamındaki çalışmalar,

9) Madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin maden mühendisliği kapsamındaki çalışmalar,

10) Maden mühendisliği hizmetleri kapsamında doğaya geri kazanım planının ilgili diğer meslek disiplinleri ile birlikte hazırlanması hizmetleri,

11) Maden mühendisliği hizmetleri kapsamında madencilik faaliyetleri nedeniyle bozulan yerüstü/yeraltı su kaynaklarının rehabilitasyonu ve rehabilitasyon projesinin ilgili diğer meslek disiplinleri ile birlikte hazırlanmasına ilişkin çalışmalar,

m) Maden mühendisliği alanını ilgilendiren konularda diğer hizmetler,

1) Kontrollük,

2) Keşif-şartname-ihale dosyası hazırlama ve düzenleme,

3) Hakediş ve kesin hesap,

4) Numune alma, deney, ölçüm, analiz ve modelleme,

5) Anahtar teknik personel, teknik personel hizmetleri.

Birinci fıkranın (a) bendinin (2), (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde, (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, (d), (e) ve (ğ) bentlerinde, (i) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (k) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen hizmetler sadece maden mühendisleri tarafından yerine getirilebilir."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5 inci maddede belirtilen hizmetler SMM belgesi ve/veya büro tescil belgesine tabi serbest maden mühendisliği hizmetleridir."

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Okunma Sayısı: 899
Yayın Tarihi: 02.05.2014