TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

 

6 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29347

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)`tan:

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

TARİFE VE TALİMATI TEBLİĞİ

26/1/2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar (Karar) çerçevesinde Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasına (Sigorta) ilişkin olarak aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

A. TARİFE

1. Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için sigorta poliçesi yaptırmak zorundadırlar.

Sigorta konusu işletmeler için daimi nezaretçi atanması esnasında sigorta poliçesi ibrazı aranır.

2. Teminat tutarları ve prim aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Teminatlar (TL)

Net Prim (TL)

Sakatlanma ve Ölüm

Kişi Başına

Kişi Başına

150.000

700

 

Sigorta konusu işletmelerde gerçekleşen kazalarda sakatlanma ve ölüm teminatları için ayrı ayrı olmak üzere kaza başına 1.500.000 TL`yi (Bir buçuk milyon) aşan hasar ilgili sigorta şirketlerince Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek Olağandışı Riskler Yönetim Merkezine (Merkez) zorunlu olarak reasüre edilir. Söz konusu zorunlureasürans limitine kadar olan hasarlar için ilgili sigorta şirketlerince isteğe bağlı olarak reasürans koruması temin edilebilir.

Sigorta ettiren, sigortalanan personele ilişkin güncel bilgileri ilgili değişiklikten itibaren 5 gün içinde ilgili sigorta şirketine bildirir. Sigortalanan personelin sigorta konusu olmaktan çıkması halinde, kalan günlerin primleri, gün esasına göre, sigorta ettirene iade olunur.

Bu Tebliğ ile öngörülen zorunlu reasürans 10 kişiyi aşan üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personele sahip işletmeler için geçerlidir. Sigorta konusu işletmelerde poliçe vadesi içinde gerçekleşen istihdam değişiklikleri sonucunda sigorta konusu personel sayısının 10 kişiyi geçmesi durumunda vade bitimine kalan gün ve değişiklik sonrası toplam personel sayısı esas alınarak yukarıda açıklanan çerçevede ilgili sigorta şirketlerince zorunlureasürans yapılır.

3. İlgili sigorta şirketleri, bu Tebliğ kapsamında düzenlenen poliçenin tanzimini takip eden ayın 5`ine kadar o ay içinde düzenledikleri reasürans devrine konu poliçe ve zeyillere ait net prim tutarını Merkeze bildirir. Bildirilen net primin %20`si zorunlu reasürans primi olarak söz konusu ayın 15`ine kadar Merkeze ilgili sigorta şirketince devredilir. Devredilen bu tutarın, % 1`i Merkezce sigorta kapsamında yürütülecek faaliyet gider bedeli olup kalan kısım söz konusu ayın 20`sine kadar Hazine Müsteşarlığının TCMB Ankara Şubesi nezdindeki 410 no.lu hesabına (TR-580000100100000330104000) Merkezce aktarılır.

Merkez, bu Tebliğ çerçevesinde kendisine aktarılan veya bildirilen reasürans primlerine ilişkin olarak ilgisine göre ilgili sigorta şirketleri nezdinde veya arasında mahsuplaşma yapmak suretiyle net reasürans primini Hazine Müsteşarlığının hesabına aktarır. Merkez bu Tebliğ kapsamında ilgili reasürans priminin zamanında Hazine Müsteşarlığının hesabına aktarılmasından ve uygulamanın takibinden sorumludur.

4. Sigorta tazminatının tespitinde zarar hesabı yapılmaz. Ancak söz konusu tazminat, hak sahiplerinin ilgili özel hukuk mevzuatı çerçevesinde sahip oldukları zarara bağlı İşveren Sorumluluk Sigortası tazminatları dahil diğer sigorta tazminatlarının hesabında dikkate alınır.

5. Sigorta poliçesi sigortalının net olarak belirlenebilmesi kaydıyla grup poliçe olarak da düzenlenebilir. Sigorta poliçesinin asgari içeriği Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Sigorta poliçeleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) nezdinde eş zamanlı olarak düzenlenir. SBM poliçelerin bu Tebliğe uygunluğunu kontrol eder.

6. Kapsama Giren Teminat Türleri:

a. Ölüm Teminatı: Sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ölümüne yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigortalının kanuni varislerine ödenir.

b. Sakatlık Teminatı: Sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sakatlık tazminatı ilgili Genel Şartlarda yer alan sakatlık türleri ve oranları dahilinde sigortalıya ödenir. İlgili Genel Şartlarda düzenleme yapılıncaya kadar Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan sakatlık türleri ve oranları esas alınır.

7. Bu Tebliğ ile belirlenen prim tutarı, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin işletmelerinde istihdam ettikleri üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel başına belirlenmiştir. Sigorta poliçesinin sigorta ettireni Karar kapsamında faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerdir. Poliçe primi ve prime bağlı kanuni yükümlülükler peşinen ödenir. Ancak taraflar, primin en az Devletçe sunulan zorunlu reasürans bedeli kadarını poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla, taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu durumda ilgili sigorta şirketi primin ödenmemesi sebebiyle ilgili mevzuat çerçevesinde sahip olduğu poliçeyi fesih hakkından vazgeçmiş sayılır.

8. Sigorta poliçesini düzenleyen sigorta acentelerine işletme için düzenlenen sigorta poliçesi priminin %10`u oranında aracı komisyonu verilir.

B. TALİMAT

1. Bu Tebliğ kapsamında Merkeze zorunlu olarak reasüre edilen hasarlar için gerekli kaynak Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgili bütçe tertibinden Merkeze aktarılır. Aktarılan kaynak derhal ilgili sigorta şirketine ödenir. Bu Tebliğ uyarınca reasüre edilen hasarlar dahil ödenmesi gereken tüm tazminat ilgili sigorta şirketince hak sahibine ödenir.

2. Sigorta konusu işletmelerde asgari sigortalama şartlarının ilgili sigorta şirketlerince bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek risk incelemesi kapsamında tespiti zorunludur. Söz konusu işletmenin sigorta poliçesi talebi üzerine ilgili sigorta şirketlerince SBM tarafından bu amaçla oluşturulmuş veri tabanında yer alan eksperlerarasından bir risk inceleme heyeti teşkil edilir. Risk inceleme heyetinde 2 eksper yer alır.

Risk inceleme heyetleri 22/6/2008 tarihli ve 26914 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca en az 3 yıl yer altı kömür madenciliği veya kömürden gayri yer altı madenciliği işletmesi tecrübesi bulunan A-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip 1 kişi ve en az 3 yıl yer altı kömür madenciliği veya kömürden gayri yer altı madenciliği işletmesi tecrübesi bulunan 1 maden mühendisinin uzmanlığından yararlanmak zorundadır.

3. Üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel sayısı 10`u geçmeyen sigorta konusu işletmeler için oluşturulacak risk inceleme heyeti, SBM tarafından oluşturulan veri tabanında yer alan eksperler arasından 1 eksper ve Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 18 inci maddesi çerçevesinde en az 3 yıl yer altı kömür madenciliği veya kömürden gayri yer altı madenciliği işletmesi tecrübesi bulunan A-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip maden mühendisi 1 uzman arasından olmak üzere teşkil edilebilir.

Hazine Müsteşarlığı uzmanlar için aranan 3 yıl deneyim süresini 5 yıla çıkarmaya yetkilidir.

Uzmanların risk incelemesi yapılacak/sigortalanacak işletmeyle menfaat bağının bulunmaması zorunludur. Hazine Müsteşarlığı risk incelemesinin güvenli olarak yapılması amacıyla heyetlerin teşkiline ilişkin olarak usul ve esaslar tespit edebilir.

4. Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde, risk inceleme bedeli yer altı işletmeleri için net 170 TL x Eksper Adedi x (Sahada Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat) ile net 110 TL x Uzman Adedi x (Sahada Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat) tutarlarının toplamından, yer üstü işletmeleri için net 110 TL x Eksper Adedi x (Sahada Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat) ile net 110 TL x Uzman Adedi x (Sahada Risk İncelemesi İçin Harcanan Saat) tutarlarının toplamından oluşur ve bu bedel ile incelemeyle ilgili ulaşım ve konaklama masrafları sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketi tarafından karşılanır. Risk incelemeleri sonucunda inceleme konusu işletmenin asgari sigortalama şartlarını sağlamadığının tespit edildiği durumlarda risk inceleme bedeli ile incelemeyle ilgili diğer masraflar sigorta şirketince söz konusu işletmeye rücu edilebilir. Bu Tebliğ kapsamında teminatın askıya alınması veya poliçe talebinin reddi üzerine aynı heyet tarafından yapılacak risk incelemeleri bedeli Hazine Müsteşarlığınca ayrıca belirlenir. Hazine Müsteşarlığı bu Tebliğ kapsamında yapılacak risk inceleme bedeli ile incelemeyle ilgili diğer masraflara üst sınır getirebilir.

5. SBM bu Tebliğle belirlenen niteliklere sahip uzmanlar ile Hazine Müsteşarlığınca belirlenen esaslar dahilindeeğitim almış eksperlere ilişkin güvenli ve güncel veri tabanı kurar. Söz konusu veri tabanı SBM tarafından ilgili kamu kurumlarından temin edilecek bilgiler ile güncellenir. Bu Tebliğ kapsamındaki risk incelemeleri için görevlendirilecek eksperler ve uzmanlar Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek esaslar dahilinde münhasıran SBM nezdinde kurulan veri tabanı üzerinden atanır. Sigorta şirketleri eksperler ve uzmanlar için bu Tebliğ uyarınca belirlenen şartların varlığını araştırmakla yükümlüdür.

Risk incelemesi sonucunda düzenlenecek rapor SBM nezdinde hazırlanır. Söz konusu raporlar ilgili sigorta şirketlerinin erişimine açılır. Bu Tebliğ çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca belirlenen durumlar hariç, risk incelemesi sonucunda ilgili işletmenin asgari sigortalama şartlarını taşımadığının tespit edildiği durumlarda mükerrer eksper heyeti görevlendirmesinin ve risk incelemesinin yapılmasının önlenmesini teminen SBM gerekli bilişim altyapısını kurar.

6. Risk incelemesi sonucunda faaliyetin yapılacağı tesisin asgari sigortalama şartlarını sağladığının tespiti üzerine ilgili tesiste çalışan sigorta kapsamına dahil personel için sigorta poliçesi düzenlenir.

7. Sigorta talebinin reddine ilişkin olarak sigorta şirketince yapılan bildirimden itibaren bir buçuk ay içinde, ilgili gerçek veya tüzel kişinin talebi üzerine sigorta şirketince yeniden yaptırılacak risk incelemesi sonucunda faaliyetin yapılacağı tesisin asgari sigortalama şartlarını sağladığının tespiti üzerine ilgili tesiste çalışan sigorta kapsamına dahilpersonel için sigorta poliçesi düzenlenir.

8. Poliçe başlangıcından itibaren altı ay içinde aynı risk incelemesi tekrar edilir, inceleme sonucunda ilgili tesisin asgari sigortalama şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde mevcut sigorta teminatı askıya alınır, durum sigorta şirketince ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına, sigorta ettirene derhal yazılı olarak bildirilir. İlgili mevzuat dahilinde kamu kurumlarınca faaliyet sahasında izin verilen faaliyetleri yürüten işletme personeli bakımından sigorta teminatı izin ile sınırlı olmak üzere devam eder. Bu durumda sigorta şirketi teminatın askıya alınma süresiyle sınırlı olarak ilgili prime hak kazanır.

9. Risk incelemesi sonucunda poliçe talebinin reddi halinde durum ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına ve madencilik faaliyetinde bulunan ilgili gerçek ve tüzel kişilere sigorta şirketince derhal yazılı olarak bildirilir. Keyfiyet ayrıca SBM tarafından ilgili tüm sigorta şirketlerine bildirilir.

10. Sigorta teminatının askıya alınmasına ilişkin bildirimden itibaren Kararda yer alan süre yarısına kadar arttırılmak suretiyle hesaplanan süre içinde, sigorta teminatı sigorta ettirenin talebi üzerine sigorta şirketince yaptırılacak risk incelemesi sonucunda tekrar yürürlüğe alınmazsa, mevcut poliçe, fesih bildirimi tarihinden geçerli olmak üzere, feshedilerek durum ruhsat vermeye yetkili kamu kurumları ile sigorta ettirene sigorta şirketince derhal yazılı olarak bildirilir ve askıya alma süresi dahil prim sigorta ettirene iade edilir. Bu Talimatın 8. maddesinin son cümlesi saklıdır. Askıya alınan sigorta teminatının tekrar yürürlüğe alınması durumunda keyfiyet ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına ve sigorta ettirene sigorta şirketince yazılı olarak bildirilir ve mevcut poliçe yeni duruma göre aynı şartlarda uzar.

11. Poliçe talebinin reddine veya sigorta teminatının askıya alınmasına ilişkin olarak sigorta şirketince yapılan bildirim üzerine poliçe konusu tesisteki faaliyet ilgisine göre sigorta poliçesi düzenlenene veya sigorta teminatının tekrar yürürlüğe alınmasına kadar ilgili kamu kurumlarınca durdurulur. Sigorta poliçesi yapılıncaya kadar faaliyetlere izin verilmez. Sigorta teminatının tekrar yürürlüğe alınması durumunda, mevzuatın aradığı diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, bu durumun bildirimi üzerine ilgili kamu kurumlarınca faaliyetlerin devamına karar verilebilir.

12. Sigorta poliçesinin feshedildiği durumda ilgili mevzuatın ruhsat iptallerine yönelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılarak ruhsatlar iptal edilir. Kalan günlerin primleri, gün esasına göre, sigorta ettirene iade olunur. Sigorta teminatının tekrar yürürlüğe alınması durumunda, mevzuatın aradığı diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, bu durumun bildirimi üzerine ilgili kamu kurumlarınca faaliyetlerin devamına karar verilebilir.

13. Kamu kurumlarınca ilgili mevzuat dahilinde üretim faaliyetlerinin durdurulduğu anda poliçe teminatı kendiliğinden askıya alınmış sayılır ve bu Tebliğin ilgili maddeleri çerçevesinde sigorta şirketince işlem tesis edilir.

14. Poliçe vadesi içinde, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek veya tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta şirketi bu durumun kendisine bildirilmesini müteakip mevcut poliçenin asgari sigortalama şartlarının bulunmaması sebebiyle sonlandırılmasına karar vermezse mevcut poliçe yeni gerçek veya tüzel kişiyle kendiliğinden devam eder.

15. Asgari sigortalama şartları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`nın görüşü dikkate alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

16. Sigorta kapsamında faaliyet gösterecek sigorta eksperlerine Sigortacılık Eğitim Merkezi veya Sigortacılık Eğitim Merkezinin bu amaçla hizmet alacağı kurumlar tarafından Hazine Müsteşarlığınca belirlenen esaslar dahilindesürekli eğitim verilir. Söz konusu ilk eğitimin bedeli Hazine Müsteşarlığınca belirlenen esaslar dahilinde Güvence Hesabınca Sigortacılık Eğitim Merkezine aktarılır.

17. Bu Tebliğ ile belirlenen teminat tutarlarında yapılacak değişiklikler yürürlükteki tüm sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.

18. Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sigortaya tâbi faaliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler, aynı veya benzer teminatı sağlayan sigorta poliçeleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir buçuk ay içinde Karar çerçevesinde sigorta talebinde bulunmak zorundadırlar.

C. USUL VE ESASLAR

Hazine Müsteşarlığı bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

D. YÜRÜRLÜK

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

E. YÜRÜTME

Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

Okunma Sayısı: 842
Yayın Tarihi: 07.05.2015