TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

24 Eylül 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28775

YÖNETMELİK

Enerji    ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU

UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 11/12/2007 tarihli ve 26727 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - Bu Yönetmelik, belirlenmiş ve belirlenecek jeotermal    kaynaklar ve çözünmüş katı madde içeriği en az 1000 mg/lt    olan doğal mineralli sular ile jeotermal kökenli gazların aranması ve    işletilmesi için ruhsatların verilmesi, devredilmesi, birleştirilmesi,    faaliyetlerin, kaynağın ve çevrenin denetlenmesi, ruhsatın sona    erdirilmesi, kaynak ve kaptajın korunması, ruhsat    alanının terk edilmesi ile ilgili usul, esas ve yaptırımları kapsar."

MADDE 2 - Aynı     Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (j), (k), (m), (n),    (o), (v), (z), (hh), (ii)    ve (kk) bentleri aşağıdaki gibi değiştirilmiş, (kk) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler    eklenmiştir.

"b) Arama faaliyet raporu: Arama ruhsat döneminde hak sahipleri tarafından, her yıl arama projesine göre yapılmış olan    faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgeleri içeren ve teknik sorumlu tarafından  Ek-10    Formuna uygun olarak hazırlanarak idareye iki nüsha olarak verilen ve bir    nüshası İdare tarafından MTA‘ya gönderilmesi gereken raporu,"

"j) Faaliyet: Jeotermal kaynakların ve doğal mineralli suların aranması, geliştirilmesi, işletilmesi ve terk edilmesi ile    kullanılması hususundaki işlemleri,"

"k) Gayrisafi hâsılat: Kaynaklardan sınai ve/veya ticari ciro oluşturmak üzere yararlanan işletmenin kaynaklarla ilgili toplam    yıllık cirosu olup, tesislere ait tahakkuk eden her türlü mal ve hizmet    satış bedelleri, faizler ile kira gelirlerinin dahil    olduğu miktarı,"

"m) İdare payı: Akışkanın  doğrudan ve/veya dolaylı kullanıldığı, işletme ruhsat sahibine ait    işletmenin ve ilaveten kira sözleşmesi ile bir bedel karşılığında faaliyet    gösteren tesislerin kaynaklarla ilgili gayrisafi hâsılatının % 1‘i tutarında her yıl Haziran ayı sonuna kadar ruhsat sahibi ve/veya    sözleşmeler yoluyla kaynağı kullanan gerçek ve tüzel kişilerce idareye ödenen payı,"

"n) İşletme: Arama faaliyetleri sonucunda elde edilen kaynağın üretim, kullanım, reenjeksiyon, enjeksiyon, deşarj ve bu faaliyetlere yönelik sondaj    çalışmalarını içeren projede belirtilen ruhsat sahibinin ve/veya    sözleşmeler yoluyla kaynağı kullanan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin bütününü,"

"o) İşletme faaliyet raporu: İşletme faaliyeti döneminde ruhsat sahipleri tarafından yılda bir kez işletme projesine göre yapılmış  olan faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgeleri içeren ve teknik sorumlu    tarafından Ek-12 Formuna uygun olarak hazırlanarak idareye iki nüsha olarak verilen ve bir nüshası idare tarafından MTA‘ya gönderilmesi gereken raporu,"

"v) Kira sözleşmeleri: İşletme ruhsatına dayalı her türlü kullanım alanıyla ilgili hakların, bedel karşılığı başka özel ve    tüzel kişilere kullandırılmasını sağlayan sözleşmeleri,"

"z) Koruma alanları etüt raporu: Kaynağın işletmeye    alınmasından önce bu Yönetmelikte belirtilen ilgili format ve kriterlere göre jeoloji mühendisi tarafından Ek-13    formuna uygun olarak hazırlanan ve MTA‘nın görüşü alınarak İdare tarafından onaylanan raporu,"

"hh) Sicil: İdare tarafından kaynağa ilişkin hak verilmesi, hakların devredilmesi, ruhsatların    birleştirilmesi, taksir edilmesi, haciz, rehin, ipotek, sona ermesi ve terk edilmesi gibi hususları içeren kayıtları,"

"ii) Teminat: Kaynağın değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerde, kamu can ve mal sağlığını etkileyecek durumların    oluşması ve ruhsat sahibi tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde    kullanılmak üzere arama, işletme ve bloke alanları için nakdi para, banka    ve özel finans teminat mektubu, Devlet bono ve tahvili olarak idareye    verilen güvence kapsamındaki geçici ödemeyi,"

"kk) Üretim değerleri: Üretim    testleri sonucunda belirlenen kuyu tabanı sıcaklığı ve kuyu ağzı sıcaklığı,     statik sıcaklık, dinamik sıcaklık, statik basınç, dinamik basınç, debi gibi    parametreleri,"

"ll) Taksir: Ruhsat alanının Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerince ruhsat sahibinin talebi  üzerine veya idarece  küçültülmesini,"

"mm) Harç: Ruhsat sahipleri tarafından, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun    mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca her yıl için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yatırılan miktarı,"

"nn) Birleştirme: Birbirine mücavir olan aynı kenarda en az iki noktası ortak, ruhsat sahibinin ve    ruhsat aşamalarının aynı olması ve oluşacak yeni alanın 5000 hektarı geçmeyecek şekilde en az iki ruhsat alanının, tek ruhsat haline    getirilmesini,"

"oo) Teknik sorumlu:    Faaliyetlerin bilimsel ve teknik esaslara uygun yürütülmesi sorumluluğunu    üstlenen, Kanunun 7 nci maddesi gereği yıllık    arama ve işletme faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumlu, faaliyetin    niteliğine göre hizmet veren ve idareye bildirilen ilgili mühendisleri,"

"öö) Tesis: Kaynağı kullanmak, yararlanmak veya yararlandırmak üzere kurulmuş, sinai ve/veya ticari faaliyet gösterilen yapılar ile Kanuna tabi kaynaklarla ilgili bölümlerini,"

"pp) Öncelik hakkı: Kanuna    tabi kaynaklar için ilk müracaat edene tanınan hakkı,"

"rr) Arama projesi: Ruhsat    müracaatı ile birlikte idareye verilen ve arama ruhsat sahasında bir termin planı dahilinde,    ekonomik olarak işletilebilecek jeotermal kaynak, jeotermal kökenli gaz ve    doğal mineralli su bulabilmek için arama süresi boyunca yapılacak    faaliyetlerin başlaması, gelişimi, bitirilmesi ile ilgili süreleri içeren    ve Ek-9 Formuna uygun olarak hazırlanan, beyan niteliğindeki    metni/projeyi,"

"ss) İşletme projesi:    Jeotermal kaynakların, doğal mineralli suların ve jeotermal kökenli    gazların değerlendirilmesi amacıyla belirli bir teknoloji kullanılarak    mevcut veya potansiyel kaynak elde etmek ve/veya kaynak kullanılarak diğer    teknolojik ürünler elde etmek için yapılacak faaliyetleri düzenleyen Ek-11    Formuna uygun olarak hazırlanan raporu,"

MADDE 3 - Aynı     Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü    fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Arama ruhsatı müracaatları, talep sahibi tarafından 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı     derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi    noktayı ve beş bin hektarı geçmeyecek şekilde koordinatları belirtilerek,    ekinde Ek-9 Formuna uygun olarak hazırlanan arama projesiyle birlikte üç    nüsha olarak hazırlanan müracaat formu Ek-1 ile idareye yapılır."

"(3) Müracaatlarda öncelik hakkı esastır.  Talep sahibinin idareye müracaatı     esnasında müracaat tarihi, numarası, saati, dakikası, arama ruhsat müracaat    formu Ek-1 üzerine kaydedilir. Müracaata esas olan bilgileri içeren belgenin    bir nüshası müracaat sahibine, bir nüshası MİGEM‘e    gönderilir, bir nüshası da idarede saklanır. Müracaat formları üzerinde    hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz."

MADDE 4 - Aynı     Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası     aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Arama ruhsatı idarece sicile işlendiği tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren arama ruhsat süresi üç yıldır. Arama ruhsatı verilen alan koordinatları ile birlikte MİGEM‘e    en geç onbeş gün içinde bildirilir. Ruhsat verilen alan MİGEM tarafından kayıtlara alınır. Arama ruhsatı sürecinde    arama faaliyet raporunda belirtilen çalışmalar sonucunda faaliyetlerin    olumlu gelişmesi ve ilave etütlere ihtiyaç duyulması halinde, ruhsat sahibi    tarafından ruhsat süresi bitiminden önce revize proje ile arama ruhsatı     süre uzatımı için idareye başvuru yapılır. Ancak beklenmeyen hallerde ruhsat süresi bitiminden sonra da başvuru yapılabilir. Bu çalışmaları  gerçekleştirmeden yapılan süre uzatım talepleri kabul edilmez. Verilen    revize projenin idarece uygun bulunması halinde en geç bir ay içinde süre uzatım talebi sonuçlandırılarak, arama ruhsat süresi bir yıl uzatılır ve en geç onbeş gün içinde MİGEM‘e bildirilir."

MADDE    5 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi    aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının son cümlesindeki "2 yılda" ibaresi "3 yılda" olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde    yer alan "üç ay" ibaresi "altı ay" olarak değiştirilmiş, altıncı fıkranın    üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın dördüncü    cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İşletme ruhsatı için arama    ruhsat sahibi, arama ruhsat süresi son günü mesai bitimine kadar Ek-5 de    yer alan formata uygun olarak hazırlanmış başvuru formu, konusu ile ilgili    bir mühendis tarafından Ek-11 Formuna uygun olarak hazırlanıp imzalanmış  işletme projesi, varsa koordinatları belirtilmiş bloke alan ve işletme ruhsatı harcı ile birlikte idareye başvurur."

"İdareden    izin alınmadan yapılan işlem ve faaliyetlerin tespiti halinde, teminat irat kaydedilerek faaliyetler durdurulur ve teminat üç katına çıkarılarak bir ay içinde tamamlattırılır."

"(9) Ruhsatlar, ruhsat sahibinin müracaatta bulunması  halinde birleştirilebilir. Birleştirme sonucunda ortaya çıkan alan, Kanunda belirtilen alan sınırlamasını geçemez. Ancak, işletme ruhsatı safhasında    birleştirilmesi talep edilen mücavir ruhsatların kaynak rezervuarının bir bütünlük teşkil ettiğinin MTA‘nın uygun görüşü ile tespiti halinde,  alan kısıtlaması aranmaz."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi    aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Arama ve işletme ruhsatı süresince projede belirtilen faaliyetlerin tümünün, ilgili mühendislik dallarından bir mühendisin sorumluluğunda yürütülmesi zorunludur."

"İşletme faaliyet raporu verilene kadar faaliyetlere izin verilmez."

"(6) Ruhsat sahaları için bir teknik sorumlu en fazla    beş adet ruhsat sahasında sorumluluk alabilir. Ancak, elektrik üretimi    yapılan ruhsat sahalarında sadece bir  ruhsat sahası için teknik    sorumluluk üstlenilebilir. Teknik sorumluların üstlendikleri ruhsat sahası     sayısı, idare tarafından ilgili meslek odası ile koordineli olarak takip ve    kontrol edilir. Belirlenen sayıdan fazla sayıda teknik sorumluluk üstlenen  mühendislerin    teknik sorumlulukları kabul edilmez."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki     şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya birinci cümleden sonra gelmek üzere    aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Jeotermal rezervuar,    jeotermal alan, mücaviri ve civarında yürütülen patlatma, ulaşım, alt yapı, enerji güzergâh faaliyeti, sondaj, madencilik gibi faaliyetler sonucunda    meydana gelen; çökme, kayma, kaynağın kesilmesi, üretim ve/veya sıcaklıkta    azalma, üretimde ve sıcaklıkta sistemin kapasitesini geçen artış gibi    fiziksel olumsuzluklar ile insan sağlığını ve sistemi olumsuz etkileyen    organik ve inorganik kirlilik gibi kimyasal olumsuzluklar ile ilgili mevzuat gereğince diğer kurumlardan izin alınamaması beklenmeyen hal olarak kabul edilir."

"Bu    Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen, arama ruhsatı sürecinde arama faaliyet raporunda belirtilen çalışmaların yapılmış     olmasına ve faaliyetlerin olumlu gelişmesine rağmen süre uzatımı     başvurusunda yapılan gecikmeler de beklenmeyen hal kabul edilir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İdarece    gerekli görülmesi halinde teknik sorumlunun da denetimlerde hazır bulunması  zorunludur."

MADDE 9 - Aynı     Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Devir    eden, arama/işletme faaliyet raporu verir."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına    aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İşletme    ruhsat sahipleri tarafından üçüncü kişiler ile yapılan kira sözleşmeleri    idareye verilir. Verilen sözleşmelerin idarece sicile işlenmesi    zorunludur."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhale ilan    süresi içerisinde ihaleye müracaat olmaması halinde arama ve işletme ruhsat    alanları başka bir işleme gerek kalmaksızın ihale gününü takip eden ilk iş günü aramalara açık hale gelir."

MADDE    12 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci    fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci    cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrada geçen    ruhsat sahipleri ibaresinden sonra gelmek üzere "ve/veya sözleşmeler    yoluyla kaynağı kullanan gerçek ve tüzel kişiler" ibaresi eklenmiş, üçüncü    fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Jeotermal kaynakların konut, iş yeri, balıkçılık, sera,    kaplıca, termal kür merkezi gibi, ısıtma ve diğer amaçlı doğrudan    kullanıldığı alanlar ve/veya dolaylı olarak yararlanıldığı elektrik    enerjisi üretimi, kuru buz, mineral tuz eldesi,    kurutma, soğutma gibi durumlarda ruhsat sahibinin ve/veya sözleşmeler    yoluyla kaynağı kullanan gerçek ve tüzel kişilere ait işletme ve tesislerin    kaynaklarla ilgili bir önceki yılın gayrisafi hasılat    bilançosunun mart ayı sonuna kadar idareye verilmesi zorunludur."

"İdareye bildirilen gayrısafi hasılatın %1‘i tutarında idare payı alınır."

"(4) İdare payını ödemeyen sözleşmeli kullanıcının su kullanımına ilişkin faaliyeti idarece durdurulur."

MADDE 13 - Aynı     Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında    yer alan "isale hatları," ibaresinden sonra " boru hatları," ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkraya birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki    cümle eklenmiştir.

"Kamulaştırma    Kanunu uyarınca acele el koyma halinin gerektirdiği durumlarda ruhsat    sahibinin başvurusu üzerine söz konusu Kanunun 27 nci    maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından acele el koyma kararı alınmasına    ilişkin ilgili idare tarafından idarenin bağlı olduğu bakanlığa    başvurulur."

MADDE 14 - Aynı  Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi    aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş,  aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İşletme ruhsat sahibi tarafından işletmeye geçilmeden önce ilgili jeotermal alan için EK-13‘te yer alan formata göre yaptırılmış olan koruma alanları etüt raporu,  idare tarafından MTA‘ya gönderilir."

"Ayrıca, koruma alanı sınırları, yeraltı suyu havza haritaları üzerine işlenmek üzere    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ve belediye sınırları dahilinde    ise ilgili belediyeye bildirilir."

"(6) Birbirine mücavir arama ve/veya işletme ruhsatlı  sahalarda ruhsat sahiplerinin sınırlara 1000 metreden yakın yerlerde gradyan, reenjeksiyon kuyusu, üretim amacıyla yaptıkları kuyu açma talepleri ile ilgili olarak idare    tarafından izin verilmeden önce uzman kuruluşlar ve/veya üniversitelerden    görüş alınır. Uzman kuruluş ve/veya üniversiteler tarafından, mahallinde    yapılacak jeolojik etüt ve gerektiği takdirde diğer ek etütlere yönelik    hazırlanacak rapor ile; enerji üretimi amaçlı     sahalarda 250 metreden az olmamak; enerji dışı sahalarda da 100 metreden az olmamak kaydıyla, birbirine sınır olan söz konusu her iki ruhsatta kuyular    arası girişimi önlemek ve sürdürülebilir üretimi sağlamak için sınırlardan    itibaren kuyu açılamayacak mesafe belirlenir. İdarece sınırlardan itibaren    belirlenen bu mesafeler içerisinde kuyu açma taleplerine izin verilmez."

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle    eklenmiştir.

"(4) Entegre kullanıma uygun jeotermal akışkan işletme    ruhsatına sahip, gerçek veya tüzel kişiler reenjeksiyon     şartlarının müsaade ettiği aralıktaki sıcaklık ve debideki kendi ihtiyacından fazla jeotermal akışkanı öncellikle sera ve organik tarım  ısıtmasında değerlendirilmesi zorunludur. Ruhsat sahibinin kendisinin sera kurmaması halinde, öncelikle mevcut seralara olmak üzere üçüncü kişilere    idarenin onayı ile kiralanır. İdarece, işletme projelerinde bu fıkrada    belirtilen hususların sağlanmış olması aranır. Kiralama bedeli alt ve üst    limitleri idarece belirlenir. Kira bedeli belirlenirken en yakın kültür ve    turizm koruma ve geliştirme bölgelerindeki belirlenen bedeller dikkate    alınır."

"Ancak,    belirtilen su kaynaklarından elde edilen suyun işletilmesi ve bu amaçla    hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan    taşınmazlar üzerinde sondaj yerleri, isale hatları, kaptaj,    akışkanın kullanımına yönelik tesis ve benzeri için gerekli yer ve    güzergaha yönelik yerler dışında yatırım yapılmasının talep edilmesi    durumunda, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet     İhale Kanunu ve 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete‘de    yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri    uyarınca Maliye Bakanlığınca ruhsat sahibine bedeli karşılığında kiralama    yapılır, irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir."

MADDE 16 - Aynı     Yönetmeliğe, 27 nci maddesinden sonra gelmek    üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Büyükşehir    belediye sınırları içindeki işlemler

EK MADDE 1     -     (1) Bu Yönetmelikte il özel idarelerince yürütülen iş ve işlemler, bu    maddenin yürürlüğe girmesinden sonraki ilk mahalli idareler genel    seçiminden sonra il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı     illerde valiliklerce yürütülür.

(2) İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı  illerde;

a) Kanuna göre verilen idare payına ilişkin gelirler ve harçlar ile aynı Kanun gereğince valiliklerce yapılan ihalelerden elde    edilen gelirler,

b) Kanun gereğince valilik ve kaymakamlıklarca uygulanan idari para cezaları,

c) Kanuna göre teminatlardan elde edilen gelirler,

ilk mahalli    idareler genel seçiminden sonra genel bütçeye gelir kaydedilir."

"Mera alanlarında    jeotermal kaynak ile ilgili faaliyetler

EK MADDE 2  - (1) Jeotermal kaynak ile ilgili arama ruhsat sahibi, mera, yaylak ve    kışlakların bulunduğu alanlarda; sondaj yapılmasını gerektiren arama    faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle il tarım müdürlüğüne bir    dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde il tarım    müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucu uyulması gereken esaslar    belirlenerek mera tahsis amacı değiştirilmeden izin verilir. Bu faaliyetler    sonrası jeotermal kaynakla ilgili arama ruhsat sahibi, faaliyette bulunduğu    bölgeleri düzenleyerek en geç altı ay içinde çevre ile uyumlu hale getirir.    Jeotermal kaynak arama ruhsat sahibi faaliyetlerini, verdiği bilgi    doğrultusunda yapmak zorundadır.

(2) Arama faaliyetleri  sonunda rezervi belirlenen jeotermal kaynağın üretim ve üretime yönelik tüm    faaliyetlerin yapılacağı alanların tahsis amacı; idarenin gerekçeli raporu,    jeotermal kaynak kullanım izni veya ruhsat, talep edilen alanın 1/5000    ölçekli harita üzerine işlenmiş vaziyet planı, ÇED raporu, koruma alanları     etüt raporu, jeotermal akışkanın kullanım sonrası nasıl uzaklaştırılacağına    ilişkin belge, fizibilite raporu ile komisyonca istenecek diğer bilgi ve    belgeler ile değişikliği yapılabilir. Tahsis amacı değişikliği    yapılan bu alanlar, hazine veya ait olduğu vakıf adına tescili yapılır.

(3) İşletme ruhsatı döneminde yapılacak arama    faaliyetleri ile ilgili olarak arama ruhsatı dönemindeki işlemler yapılır.

(4) Mera alanlarında mera tahsis değişikliği yapılmasını  müteakip, idare tarafından işletme izni düzenlenen ruhsat sahalarında,    faaliyetlerin mera tahsis değişikliği yapılan alan dahilinde    yürütülmesi zorunludur."

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(8) Ancak MTA adına tescilli olup arama ruhsatına    bağlanan bu jeotermal alanların içerisinde; gerçek veya tüzel kişiler adına    kuyu veya kuyular bazında Kanuna göre intibakı yapılmış hakların bulunması     halinde bu jeotermal alanlar, MTA tarafından alan bazında ihale edilmez ve    ilgili idare adına alan bazında işletme ruhsatı düzenlenir. Bu jeotermal    alanlarda Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının hükmü gereği    idare payının yarısı her yıl Temmuz ayı sonuna kadar İdare tarafından    MTA‘ya ödenir.

a) İhale edilmeyen bu jeotermal alanlarda;

1) Kuyu veya kuyular bazında Kanuna göre intibakı     yapılmış birden fazla hak sahibinin bulunması halinde bu sahalardaki    haklara ilişkin faaliyetler bu hak sahipleri tarafından münferiden veya    idarenin koordinasyonunda müştereken yapılabilir.

2) Gerçek veya tüzel kişilerin Kanuna göre intibaka    bağlanmış faaliyet haklarının bulunması halinde; MTA‘ya ait kuyu veya    kuyular mevcut üretim değerlerinde MTA tarafından ihale edilir.

3) Belediye, özel idare veya bunların ortaklığından oluşan    tüzel kişiliklerin Kanuna göre intibaka bağlanmış faaliyet haklarının    bulunması halinde; MTA‘ya ait kuyu veya kuyular bunlara maliyet bedeli    üzerinden devredilir.

4) Bu alanlarda yeni kuyu açma işlemleri idare    tarafından MTA‘nın görüşü alınarak, idarece veya idare adına üçüncü    kişilerce yapılabilir. Bu durumda elde edilecek akışkanın kullanım    planlaması idare tarafından yapılır."

MADDE 18 - Aynı     Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-8‘in "Tedbirler" başlığı altındaki "1.zon"un 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  Ek-8‘den sonra gelmek üzere ekteki Ek-9, Ek-10, Ek-11, Ek-12 ile Ek-13 eklenmiştir.

"1 - Yapılaşmaya ilişkin kısıtlama ve yasaklar yer alabilir ve bunlar imar planlarında esas alınır. Ancak jeotermal suyun    alınması ve depolanması amacına yönelik yapı ve tesislerle, umumi amaçlara    yönelik termal turizm ve sağlık tesislerinin yapılmasına doğal çıkışlardan    elli metre, kuyulardan ise otuz metre çapında dairesel alan ile akışkan taşıyan aktif kırıklar ve jeotermal sistemde kirlenmeye açık, kirlilik    açısından zayıf zonları oluşturacak bol kırıklı, çatlaklı yapıya sahip litolojik zonların    çevresinde elli metrelik sınır hariç olmak üzere, jeotermal rezarvuardan yapılan üretimin veya reenjeksiyonun     yeraltısuyu seviyesinde meydana getirebileceği    değişimlerin binalarda oturma, şişme veya tasmana neden olmayacağı bilimsel    ve teknik çalışmalarla belirlenen MTA‘nın teknik görüşü alındıktan sonra    ilgili idarece onaylanan alanlarda 5 kata kadar atıklarını hijyenik şekilde 3. zon dışına    taşımaları koşuluyla sınırlı şekilde izin verilebilir."

MADDE 19 - Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 - Bu    Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî      Gazete‘nin

Tarihi

Sayısı

11/12/2007

26727

Okunma Sayısı: 3268
Yayın Tarihi: 26.09.2013
Dosyalar