TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI ZİYARET EDİLDİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet TORUN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Cemalettin SAĞTEKİN, Necmi ERGİN ve Mehmet ZAMAN, 27.09.2012 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve meslektaşımız Nevzat KAVAKLI‘yı ziyaret etmiştir. Ziyarette; yeni görevinde başarı dileklerimiz belirtilmiş, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunları ve taleplerimiz iletilmiş, Odamızın etkinliklerine destek istenmiştir.

 Odamızın taleplerini içeren yazımız alttadır.

 

SAYIN NEVZAT KAVAKLI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

TÜRK OCAĞI CADDESİ NO:2

06100 ÇANKAYA/ANKARA

Ankara; 26.09.2012

Sayı     : 8264

Odamız, Anayasanın 135 inci maddesinde tanımlanan "Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu" dur. Faaliyetlerini 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile 24.08.2005 tarih ve 25916 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir.

İlgili mevzuat gereği; maden mühendisliği mesleğinin gelişmesi, üyelerinin hak ve yetkilerinin sağlanması, meslek onurunun korunması için gerekli çalışmaları yapmak, maden mühendisliği mesleğini ve maden mühendislerini ülke içinde ve dışında temsil etmek, ülke içindeki ve dışındaki meslek kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişki kurmak ve gerektiğinde etkinliklerde bulunmak, üyelerinin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı etkinlik ve girişimlerde bulunmak, Odamızın başlıca amaçları arasında bulunmaktadır.

Bu çerçevede;

1- Enerji ve  tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların; ülkenin savunması, güvenliği ve refahı, ulusal ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda yardımcı olmak, enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamak için kurulmuş ve bu amacı yerine getirilmek amacı ile kurulmuş olan Bakanlığınızda istihdam edilecek maden mühendislerinin sayısının artırılması, faaliyetlerinizin amacına uygun bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenlerle Bakanlığınız bünyesinde maden mühendisi istihdamının artırılması,

2- Teknik nezaretçilerin görevlerini özgürce yapabilmeleri için işveren ile doğrudan ücret bağının koparılması önemlidir. İşverenlerin teknik nezaretçi ücretlerini, Odamızın belirlediği asgari ücretin altında olmamak kaydıyla açılacak resmi bir hesaba yatırmaları ve ücretlerin bu hesaptan mevzuatta belirlenecek kurallara göre ödenmesi,

3- Maden işletmelerinde, en az teknik nezaretçilik kadar önemli bir unsur daimi nezaretçiliktir. Çünkü daimi nezaretçi de maden mühendisidir ve işletme ile iş ilişkisi daha yoğundur, daha uzun süre ve birebir işletme faaliyetlerinin içindedir. Yönetmelik ile teknik ve daimi nezaretçilerin görev alanlarının, sorumluluk sınırlarının net bir tanımı yapılmamıştır. Mevzuatın yeniden düzenlenerek daimi nezaretçilerin yetki ve sorumluluklarının net olarak belirlenmesi,                                                                                                                                           ./..

4- Maden Kanunu‘nda çok açık olarak arama dönemleri ile ilgili proje, arama faaliyet raporları ve diğer belgelerin maden mühendisleri tarafından da düzenlenebileceği ortaya koyulmaktadır. Bu hükme rağmen yürürlüğe giren yönetmelikte, arama dönemine ilişkin rapor ve belgelerin sadece jeoloji ve jeofizik mühendislerince hazırlanabileceğini öngörmektedir. Bu durum ise Maden Kanununa aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle arama dönemleri ile ilgili proje ve arama faaliyet raporlarının maden mühendislerince de hazırlanabileceğinin, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği‘nin "maden mühendislerinin hizmet ve yetkileri"nin tanımlandığı 105 inci maddesine eklenmesi,

5- Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği‘nde teknik eleman kavramı ile Maden Kanunu gereği vardiyalı çalışan işletmelerde işletmenin büyüklüğü ve niteliği esas alınarak her vardiyada zorunlu olarak istihdam edilecek maden mühendisi istihdamı içe içe geçirilmiş ve Kanun maddesine aykırı bir durum oluşturulmuştur. Yönetmeliğin ilgili maddesinin düzeltilerek, vardiyada zorunlu olarak görevlendirilecek maden mühendisi ile teknik eleman kavramlarının birbirinden ayrılmasını ve ayrı maddeler halinde düzenlenmesi,

6- Bazı işletmelerin maden mühendislerine Odamızın asgari  ücret tarifesinin altında ücret ödedikleri, ayrıca sigorta primine esas ücretleri gerçek ücretler üzerinden değil, asgari ücret üzerinden bildirdikleri konusunda tarafımıza şikayetler ulaşmaktadır. Bakanlığınızca yapılan denetim ve teftişlerde bu konunun da incelenmesi ve gerekenlerin yapılması oldukça önemlidir. Maden mühendislerine ödenen ücretin ve  sigorta primine esas ücretlerin  Odamızca belirlenen asgari ücretlerin altında olmasının önüne geçilebilmesi amacı ile gerekli tedbirlerin alınmasını,

7- Madencilik sektörü, çalışma koşulları oldukça zor olan ve kaza riski yüksek olan bir sektördür. Bu koşullarda görev yapan meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, yetki ve sorumluluklarının net olarak belirlenmesi ve bu anlamda eksik olan mevzuatın düzenlenmesi, ücretlerinin insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye çıkarılması, iş güvencelerinin sağlanması ve bu konuda Odamızın önerilerinin dikkate alınması,

8- Ankara dışından gelen meslektaşlarımızın işlemlerinde getireceği kolaylık, zaman darlığı nedeni ile faaliyet bilgi formlarını Oda mesleki denetiminden geçiremeyen maden mühendislerinin mağduriyetle karşılaşmalarının önüne geçilmesi ve Odamızın da asli görevlerinden biri olan mesleki denetim görevini yerine getirilebilmesi için, Odamız görevlilerince faaliyet bilgi formlarını vize etmek amacıyla kullanılmak üzere, Maden İşleri Genel Müdürlüğü binasında uygun bir mekanın Odamıza tahsis edilmesi,

hususları ile ilgili olarak gerekli girişimlerin Bakanlığınızca yerine getirilmesini talep etmekteyiz.

Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

 

Mehmet TORUN

Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 1251
Yayın Tarihi: 27.09.2012