TMMOB Maden Mühendisleri Odası

DAİMİ NEZARETÇİLİK MAHKEME KARARI

DAİMİ NEZARETÇİLİK MAHKEME KARARI

DAİMİ NEZARETÇİLİK UYGULAMASI İLE İLGİLİ MAHKEME KARARI

Daimi nezaretçilik görevi yürüten maden mühendisleri artık sadece tek bir sahada görevlendirilecektir.

Odamızın açmış olduğu dava sonucunda, maden mühendislerinin birden çok sahada daimi nezaretçi olarak görevlendirebilmesine yol açan Maden Yönetmeliği`nin 127. maddesinin 2, 3, 4, ve 5. fıkralarının yürütmesi Danıştay 8. Dairesi tarafından durdurulmuştur.

İlgili yönetmelik maddesinde;

"Yeraltı üretim yöntemi ile faaliyette bulunulan ruhsatlar hariç olmak üzere; işletme izin alanları arasında kuş uçuşu en fazla 20 km. mesafe olan ve toplam üretim miktarı II. Grup (b) bendi maden ruhsatlarında toplam 15.000 m3/yıl diğer grup ruhsatlarda ise toplam 300.000 ton/yılı geçmeyen aynı ruhsat sahibine ait en fazla üç ruhsata bir daimi nezaretçi atanabilir.

Açık işletmelerde üretim faaliyetinde bulunulan ocağın aynı ruhsat sahibine ait mücavir ruhsatlar içerisinde devamlılığı olması halinde Genel Müdürlüğün tespiti ile bir daimi nezaretçi atanabilir.

Kanunun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince ortak proje verilerek, projesi Genel Müdürlükçe kabul edilen mücavir sahalara tek bir daimi nezaretçi ataması yeterlidir.

Hammadde üretim izin sahalarında, hammadde üretim izin talebine mesnet teşkil eden aynı proje için 20 km. dahilinde tek daimi nezaretçi ataması yapılabilir. Ancak, atama yapılan hammadde üretim izin sayısı beşi geçemez." denilmek sureti ile tek bir maden mühendisinin birden çok sahada, nezaretçilik yapabilmesinin önü Kanuna aykırı olarak açılmış idi.

Danıştay ilgili kararın gerekçesinde; "Maden Yönetmeliğinin 127. maddesinin dava konusu 2, 3, 4, ve 5. fıkralarında, dayanak norm olan 3213 sayılı Maden Kanunun 31. maddesinin lafzi ve amaçsal yorumuna aykırı olarak birden fazla ruhsat sahasına bir daimi nezaretçinin atanmasının mümkün kılınması nedeniyle kanuni idare ilkesine ve normlar hiyerarşisine aykırı olduğundan, bu fıkralar yönünden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinin 2. fıkrasında yer alan uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir.

Karar sonucu maden mühendisleri artık sadece tek bir sahada daimi nezaretçi olarak görevlendirilebilecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 5284
Yayın Tarihi: 05.10.2018