TMMOB Maden Mühendisleri Odası

DAİMİ NEZARETÇİLİK HAKKINDA BAKANLIĞA YAZILAN YAZIMIZ

DAİMİ NEZARETÇİLİK HAKKINDA BAKANLIĞA YAZILAN YAZIMIZ

DAİMİ NEZARETÇİLİK HAKKINDA BAKANLIĞA YAZILAN YAZIMIZ

 

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

TÜRK OCAĞI CADDESİ NO:2

06100 ÇANKAYA/ANKARA

Ankara, 21.01.2014

Sayı : 394

 

 

 

 

İlgi: 29.05.2013 tarih ve 5768 sayılı yazımız.

Konu: Daimi Nezaretçilik hk.

İlgi yazımızda da belirttiğimiz üzere; Odamız tarafından açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2011/1249 YD itiraz no.lu kararı ile "Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği"nin "Zorunlu olarak daimi nezaretçinin çalıştırılacağı ruhsat sahaları" başlıklı 141. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde geçen "Ruhsat sahasındaki tesislerde çalışanlar hariç" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Maden Kanunu‘nun 31 inci maddesi gereği; yeraltı üretim yöntemiyle çalışan işletmeler ile en az onbeş işçi çalıştıran açık işletmeler asgari bir maden mühendisini daimi olarak istihdam etmek zorundadır. Maden mühendisi istihdamı veya nezareti gerçekleşmeden üretim yapılması halinde ruhsat teminatı irad kaydedilerek faaliyet durdurulur.

Yargı kararı ve Maden Kanunu‘nun 31 inci maddesi gereği, Genel Müdürlüğünüzce Kanun ile getirilen kriter çerçevesinde; yeraltı üretim yöntemiyle çalışan işletmeler ile en az onbeş işçi çalıştıran açık işletmelerin asgari bir maden mühendisini daimi olarak istihdam edip etmemiş olduğunun takibinin yapılması ve Kanun ile getirilen kurala uymaksızın, daimi nezaretçi istihdamı sağlamadan üretim yapan işletmelerin ruhsat teminatının irad kaydedilerek faaliyet durdurulması gerekmektedir.

Ancak uygulamada, teminat irat işlemlerinin yapılmadığı gibi, bu işletmelerin faaliyetlerine de devam ettikleri yönünde tarafımıza şikayetler ulaşmaktadır. Yine bazı işletmelerce; daimi nezaretçi istihdamı akabinde, daimi nezaretçilerin işletmede üretim yapılmadığı gerekçe gösterilerek (ki bu süreçte üretime devam etmektedirler) işten çıkardıkları tarafımıza bildirilmektedir. Kanun ile getirilen kuralın uygulanmaması sonucu, öncelikle işçi sağlığı ve iş güvenliği tehlikeye atılmakta, aynı zamanda teminat iradı ile devletin elde edeceği gelir de engellenmektedir.

Yaşanan bu sorunların tarafınızca takip edilerek, Kanun ile Genel Müdürlüğünüze verilmiş olan yükümlükler ve mevzuat çerçevesinde, yeraltı üretim yöntemiyle çalışan işletmeler ile en az on beş işçi çalıştıran açık işletmelerin asgari bir maden mühendisini daimi olarak istihdam edip etmemiş olduğunun takibinin yapılarak, daimi nezaretçi istihdamı gerçekleştirmeksizin üretim yapan maden işletmelerinin, faaliyetlerinin durdurularak teminatlarının irad kaydedilmesi hususunu belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Mehmet TORUN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Gereği:

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi:

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Okunma Sayısı: 1095
Yayın Tarihi: 21.01.2014