TMMOB Maden Mühendisleri Odası

DAİMİ NEZARETÇİ VE YTK İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DAİMİ NEZARETÇİ VE YTK İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME


DAİMİ NEZARETÇİ VE YTK İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesi, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla uygulama esasları belirlenmiştir. İlgili hususlara titizlikle uyulması; işlemlerin yapılmasını kolaylaştıracaktır.

 

        Ayhan YÜKSEL                    Necmi ERGİN

Yönetim Kurulu Başkanı             Genel Sekreter

 

Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri (SMMH) Belgesi İşlemleri

 

SMM belgesi verilebilmesi için;

 

1- Üyenin TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması,

2- Üyenin Odaya kayıtlı olması,

3- Üyenin aidat borcu bulunmaması,

4- Hizmet sözleşmesinin Odaya sunulmuş olması,

5- Sözleşme ile belirlenen ücretin Oda tarafından belirlenen asgari ücretin altında olmaması,

6- Oda tarafından belirlenen SMM belgesi tescil harcının ödenmiş olması,

7- Son altı ay içerisinde düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, şahsen doldurulup imzalanmış taahhütname ve SMM belgesi başvuru formunun teslim edilmiş olması,

8-  Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesi ile hizmet döküm cetvelinin bir örneğinin sunulması,

9-  Son ay bordrosunun bir örneğinin sunulması, (İşe yeni girilmiş ise istenemeyecektir)

 

gerekmektedir.

 

Büro Tescil Belgesi (BTB) İşlemleri

 

1- SMM belgesi sahibi en az bir maden mühendisinin şirket ortağı olması (Şirket ortağı maden Mühendisi adına SMM belgesi düzenlenecektir),

2- Oda tarafından belirlenen BTB tescil harcının yatırılmış olması,

3- İlgili maden mühendisine ait son altı ay içerisinde düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, taahhütname ve BTB başvuru formunun ilgili maden mühendisi tarafından doldurulup imzalanmış olması.

4- Vergi levhası sureti ile şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin veya noter onaylı suretinin verilmesi,

5- Şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan maden mühendisi ve/veya maden mühendisleri varsa, ilgili mühendis ve/veya mühendislerle imzalanan, iş koşullarını ve çalışma şartlarını düzenleyen hizmet sözleşmesinin sunularak, maden mühendisi ve/veya maden mühendislerine verilen ücretin, Oda tarafından belirlenen asgari standartların altında olmadığının belgelenmesi. (İlgili mühendis ve/veya mühendisler de SMM belgesine sahip olacaktır)

 

gerekmektedir.

 

Daimi Nezaretçi İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

1- Daimi nezaretçi atamalarında ataması gerçekleştirilecek üyeye SMM Belgesi verilecektir. Bunun için üyenin SMM belgesi başvuru formu doldurmuş olması gerekmektedir. (1 adet)

2- Hizmet sözleşmesinde işverenin imzasının olması esastır. Sözleşmenin ruhsat sahibi ve/veya işveren adına vekaletnameye istinaden imzalanmış olması durumunda; imzalayan kişinin vekaletname ile açık bir şekilde "sözleşme imzalama yetkisine" sahip kılınmış olması gerekmektedir. Eğer hizmet sözleşmesi imzalama yetkisi vekaletname ile değil şirket yönetim kurulu kararına istinaden verilmiş ise ilgili kararının sureti başvuru esnasında sunulacaktır.

3- Atama, rödovans sözleşmesi veya alt işverenlik sözleşmesine istinaden yapılıyorsa bu sözleşmenin bir suretinin Oda`ya sunulması gerekmektedir.

4- Daimi nezaretçi görevlendirme bildirimi (Daimi Nezaretçi Atama Formu) 4 adet

5- Daimi nezaretçi ataması Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunan I (a) grubu ruhsatlar için yapılıyorsa, görevlendirme bildirimi (Daimi Nezaretçi Atama Formu) 4 adet olarak "Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı"na hitaben hazırlanacaktır.

6- Daimi nezaretçi ataması Büyükşehir Belediyesi sınırlarında olmayan I (a) grubu ruhsatlar için yapılıyorsa, görevlendirme bildirimi (Daimi Nezaretçi Atama Formu) 4 adet olarak "İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği"ne hitaben hazırlanacaktır.

7- Bilgi Formu (Daimi Nezaretçi için) 4 adet

8- İşe giriş bildirgesi 2 adet

9- İşveren ile imzalanan hizmet sözleşmesi 3 adet

10- Mühendisin imza sirküleri 2 adet

11- Aynı daimi nezaretçinin, aynı ruhsat sahibi ve/veya işverenin farklı bir ruhsat sahasına atanması durumunda, yukarıda belirtilen iş ve işlemler tekrar yapılacaktır.

 

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) Ortağı Maden Mühendisi İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

YTK`da ortak maden mühendisine SMM Belgesi düzenlenecek olup;

 

1- Üyenin TMMOB veya Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramamış olması,

2- Üyenin Odaya kayıtlı olması,

3- Üyenin aidat borcu bulunmaması,

4-  Oda tarafından belirlenen SMM belgesi tescil harcının ödenmiş olması,

5- Son altı ay içerisinde düzenlenmiş noter onaylı imza sirküleri, şahsen doldurulup imzalanmış taahhütname ve SMM belgesi başvuru formunun teslim edilmiş olması, yeterli olup. Ayrıca üyeye BTB düzenlenecektir.

6- YTK`lara, YTK`nın ruhsat sahipleri ile imzalamış olduğu ve/veya imzalayacağı sözleşmelerin bir nüshasını Odaya ibraz etmesi gerektiği hususu bildirilecektir.

 

YTK`da Çalışan Maden Mühendis İşlemleri

 

YTK`da Çalışan Maden Mühendisi için Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri (SMMH) Belgesi İşlemlerinde belirtilen belgeler ile SMMH Belgesi düzenlenecektir. Ayrıca YTK ile imzalanmış olan hizmet sözleşmesi istenecektir. Hizmet sözleşmesinde işverenin imzasının olması esastır. Sözleşme işveren adına imzalanmışsa imzalayan kişiye ait vekaletname istenecek ve bu vekaletnamede kişinin "sözleşme imzalama yetkisine" sahip olduğu açıkça yazılacaktır.

Okunma Sayısı: 5976
Yayın Tarihi: 30.12.2016