TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ziyaret Edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ziyaret Edildi.

21 Haziran 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet BALTA makamında ziyaret edilerek, maden mühendislerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve istihdam edilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği talebimiz iletilmiştir.

Toplantıya, Odamız adına Mehmet TORUN ve Cemalettin SAĞTEKİN katılmıştır.

 

T.C. ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

VEKÂLETLER CAD. NO:1  

BAKANLIKLAR / ANKARA
 


Ankara; 18.06.2013

Sayı     : 6182

"Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği" 12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin "Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları" başlıklı 8 inci maddesi;

"Yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standart veya teknik şartnamelere göre ölçüm, muayene ve kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tespit edebilen yeterli alet, teçhizat ve personele sahip olan laboratuvarlar; Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden izin belgesi almak zorundadır. İzin belgesi almak için gerekli şartlar, Bakanlıkça hazırlanan bu Yönetmelik eki Laboratuvar İzni Onay Talimatı (Ek-1) ile Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartnamesi (Ek-2)‘de belirtilmiştir.

Laboratuvar kuruluşu, şube açtığı takdirde bu şube için de ayrıca izin belgesi alınması şarttır.

Yapı malzemesi üreten veya imal eden kuruluşlar ürettikleri veya imal ettikleri malzemeleri test etmek üzere kurdukları laboratuvarlarda yapı denetimine ilişkin muayene ve deneyleri yapamazlar.

Laboratuvarlarda yapı malzemesi kalite kontrolü konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya kimya mühendisi, zemin deneyleri konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya jeoloji veya jeofizik mühendisi ile yardımcı teknik elemanlar istihdam edilir.

Deneyi yapılacak numuneler, standartlarda yazılı usullere göre laboratuvar görevlilerince alınır ve usulüne uygun teste tabi tutulur.

Laboratuvarlar, her yıl en az bir defa Bakanlıkça denetlenir ve İzin Belgeleri yenilenir." şeklinde düzenlenmiştir.

İlgili yönetmelik maddesi gereği laboratuvar denetçi belgesine sahip olabilmek için getirilen şartlardan bir diğeri; "zemin deneyleri konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya jeoloji veya jeofizik mühendisi" olarak belirlenmiş ve maden mühendisleri zemin deneyleri konusunda laboratuvar denetçi belgesi alabilecek kişiler arasında sayılmamıştır.

Bilindiği üzere, maden mühendisleri de jeoloji ve jeofizik mühendisliği gibi yer bilimleri konusunda uzman mühendislik disiplinleri arasında yer almaktadır. Maden Mühendisliği eğitiminde, bölümlerin tamamında oldukça detaylı bir şekilde Kaya Mekaniği dersi ve birçok bölümde zemin mekaniği dersi okutulmaktadır. Eğer bir kaya zemin söz konusu ise, bu tür zeminlerde yapılacak temelin tanımlanması ve tasarım çalışmalarında en uygun Kaya Mekaniği prensipleri kullanılmaktadır. Bu konularda Maden Mühendisleri en az bir İnşaat, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri kadar söz sahibi olmalıdır. Zira, Maden Mühendisleri her dört meslek grubunda okutulan ders saatinden fazla Kaya Mekaniği ya da Jeoteknik okumakta ve yeterli bilgi sahibi olmaktadır.

Yine uygulamada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü‘nde laboratuvar ile ilgili işlerde 3 Maden Mühendisi Şube Müdürü bulunmaktadır. Ancak yıllardır zemin kalite kontrol ve laboratuvar işlerinde çalışmış bu konularda uzmanlaşmış maden mühendisleri ilgili yönetmelik maddesinde "maden mühendislerinin zikredilmemiş olmaları nedeni" ile mağdur olmaktadır.

Maden mühendislerinin bu mağduriyetinin giderilebilmesi için Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği‘nin 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının;

"Laboratuvarlarda yapı malzemesi kalite kontrolü konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya kimya mühendisi, zemin deneyleri konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya jeoloji veya jeofizik veya maden mühendisi ile yardımcı teknik elemanlar istihdam edilir." şeklinde değiştirilmesini talep etmekteyiz.

Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.


Cemalettin SAĞTEKİN

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi

Okunma Sayısı: 1367
Yayın Tarihi: 21.06.2013