TMMOB Maden Mühendisleri Odası

81 İL VALİLİK İL ÖZEL İDARELERİNE YAZI YAZILDI.

81 İL VALİLİK İL ÖZEL İDARELERİNE YAZI YAZILDI.

 

ADANA VALİLİĞİ
İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ADANA

Ankara; 02.10.2013

Sayı     : 7912


Konu: Maden mühendislerinin, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu çerçevesinde "teknik sorumlu" olarak çalışmaları hk.

Bilindiği üzere 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu‘nun "Teknik sorumluluk ve faaliyet raporu" başlıklı 7 nci maddesi;

"(1) Arama ve işletme ruhsatı süresince, faaliyetlerin ilgili mühendislik dallarından bir mühendisin sorumluluğunda sürdürülmesi zorunludur. Teknik sorumlu olmaksızın faaliyette bulunulması halinde, ruhsat teminatı irat kaydedilerek, faaliyetler durdurulur.

(2) Teknik sorumlu; kaynağın aranması, araştırılması, geliştirilmesi ve üretiminde bilimsel ve teknik esasları gözeterek görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Ancak doğal mineralli su işletmelerinde ilgili mühendislik fakültesi mezunu herhangi bir kişi teknik sorumlu olarak bulunabilir.

..." hükmünü içermektedir.

24.09.2013 tarih ve 28775 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 11.12.2007 tarihli ve 26727 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin çeşitli maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

1-Yönetmeliğin tanımlar maddesine "teknik sorumlu" tanımı eklenmiştir.

"oo) Teknik sorumlu: Faaliyetlerin bilimsel ve teknik esaslara uygun yürütülmesi sorumluluğunu    üstlenen, Kanunun 7 nci maddesi gereği yıllık arama ve işletme faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumlu, faaliyetin niteliğine göre hizmet veren ve idareye bildirilen ilgili mühendisleri," ifade eder.

2-Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin "Arama ve işletme ruhsatı süresince projede belirtilen faaliyetlerin tümü jeoloji mühendisi veya faaliyetin niteliğine göre diğer ilgili mühendislerden bir mühendisin teknik sorumluluğunda yürütülür." şeklinde olan birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Arama ve işletme ruhsatı süresince projede belirtilen faaliyetlerin tümünün, ilgili mühendislik dallarından bir mühendisin sorumluluğunda yürütülmesi zorunludur."

"İşletme faaliyet raporu verilene kadar faaliyetlere izin verilmez."

"(6) Ruhsat sahaları için bir teknik sorumlu en fazla beş adet ruhsat sahasında sorumluluk alabilir. Ancak, elektrik üretimi yapılan ruhsat sahalarında sadece bir  ruhsat sahası için teknik sorumluluk üstlenilebilir. Teknik sorumluların üstlendikleri ruhsat sahası sayısı, idare tarafından ilgili meslek odası ile koordineli olarak takip ve kontrol edilir. Belirlenen sayıdan fazla sayıda teknik sorumluluk üstlenen  mühendislerin teknik sorumlulukları kabul edilmez."

Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile maden mühendislerinin 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu çerçevesinde "teknik sorumlu"  olarak çalışabilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır.

Nitekim Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu Teklifinin Mecliste son halini almış olduğu Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun 2/76, 2/454, 2/579 Esas ve 58 nolu ve 13.06.2006 tarihli kararında Kanunun "Teknik Sorumluluk ve Faaliyet Raporu" başlıklı maddesinin gerekçesi;

"7 nci maddesi; proje ile ilgili düzenlemenin 6 ncı maddede yapılması ve kullanım haklarına ilişkin düzenlemenin kaldırılması nedeniyle maddenin başlığı "Teknik sorumluluk ve faaliyet raporu" olmakla birlikte madde yeniden düzenlenerek, ruhsat süresince jeoloji, jeofizik, petrol, maden veya kimya mühendislerinden birinin teknik sorumluluğunda faaliyetlerin yürütülmesi, teknik sorumlular tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının her yıl Mart ayı sonuna kadar idareye verilmesi ve bir suretinin MTA‘ya gönderilmesi düzenlenmek suretiyle," şeklinde açıklanmıştır.

Yapılan mevzuat değişikliği göz önünde bulundurularak, maden mühendislerinin Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu çerçevesinde en fazla beş adet ruhsat sahasında olmak üzere "teknik sorumlu" olarak çalışabileceklerini belirtir, bu konuda Oda olarak gerekli desteği vereceğimizi bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla

Mehmet TORUN

Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 1033
Yayın Tarihi: 02.10.2013