TMMOB Maden Mühendisleri Odası

8.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

8.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

8.Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu
Sonuç Bildirgesi

 

İlk yedisi Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumunun sekizincisi ilk defa İstanbul Şube organizasyonunda, 29-30 Kasım 2012 tarihlerinde İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Toplam 210 delegenin katıldığı ve 2 gün devam eden sempozyum programında 6‘sı çağrılı olmak üzere toplam 46 adet bildiri sözlü ve poster oturumlarında sunulmuş ve tartışılmıştır.

Ülkemiz maden varlıkları içerisinde Endüstriyel hammaddeler; Enerji hammaddeleri, demir ve demir dışı metal kaynakları gibi çok önem taşıyan maden kaynakları grubunda yer almaktadır. Kaynak yeterliliği açısından bakıldığında, başta endüstriyel hammaddeler olmak üzere bazı madenler açısından ülkemizin yeterli kaynaklara sahip olduğu düşünülmektedir. Öte yandan özellikle endüstriyel hammaddeler grubunda yer alan; bor, feldspat, perlit, pomza, manyezit, dolomit, mermer, stronsiyum, diyatomit, lületaşı, alçıtaşı, kaya tuzu, barit ve pirofillit kaynaklarımızın da uygun rezerv büyüklerine sahip olduğu görülmektedir. Cam, seramik, çimento, alçı, hafif yapı malzemeleri, gübre, boya, tuğla-kiremit, mermer sanayileri ülkemizdeki endüstriyel hammaddelere dayalı olarak kurulan önemli sanayi dalları olup temel girdilerinin başında endüstriyel hammadde kaynakları yer almaktadır. 40 dolayında ticari olarak kullanılan endüstriyel hammadde çeşitliliği ve varlığına sahip olmamız, bilimsel ve teknolojik düzeyde önemli gelişimlerin izlenebilmesi ve ar-ge çalışmalarında nanoteknolojik düzeylerde bilgiler üretiliyor olmasına rağmen; bu sektörümüzün halen çok önemli sorunlarla karşı karşıya olduğu da diğer bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların başında; Ulusal ölçekte uzun erimli madencilik politikalarının oluşturulamamış olması; madencilik faaliyetlerinin kendi doğal süreçleri içerisinde kaçınılmaz olarak bazı çevresel etkilerinin görülüyor olması, hammadde kaynaklarımızın üretiminden itibaren, ileri teknolojiler için yüksek katma değerli uç ürünlere dönüştürmedeki sıkıntılar dile getirilmektedir.

Odamız İstanbul Şube‘nin öncülüğünde gerçekleştirilen ve 2 gün süren sempozyum kapsamında dile getirilen görüşler ve saptamalar ana başlıkları ile aşağıda özetlenmiştir.

  • Aramalar geliştirilmeli, endüstriyel hammadde kaynaklarımızın güncel envanteri ve stratejik kaynak planlamaları yapılmalı, yeni kaynaklar ve ürünler üretmeye dönük AR-GE çalışmaları desteklenmelidir.
  • Yenilenemez kaynaklar olduğu bilinciyle, maden arama ve üretim aşamalarında bilim ve teknoloji ile donanımlı etkin bir planlama ve optimum üretim koşullarına özen gösterilmelidir.
  • Endüstriyel hammaddelerin üretiminde teknolojik gelişmeler takip edilmeli, bilim ve mühendislik kuralları çerçevesinde çevresel dengeleri bozmadan faaliyetler sürdürülmelidir.
  • Üretilen hammaddeden uç ürünlere doğru teknolojilerin artırılarak uygulamaya konulması ile katma değeri daha yüksek ürün üretimleri ve yurtdışına ucuz hammadde çıkışları engellenebilecektir.
  • Bu sektörde yer alan kuruluşların, ileri teknolojiler kullanarak, verimliliği arttırarak üretim maliyetini düşürmek, aynı standart ve kalitede ürün üretim sürekliliğini sağlamak ve kaynakları en rasyonel biçimde kullanmak için bilinç, kaynak ve donanım sağlamaları konularında teşvik edilmelidir.
  • Endüstriyel hammaddeler üreticisi firmaların örgütlülüğü yaygınlaştırılarak, ucuz ve düşük kalitelerde hammadde satışına yol açan haksız rekabet koşulları ortadan kaldırılmalıdır.
  • Son yıllarda iş göremezlik ve ölümlerle sonuçlanan iş kazalarında artan bir ivme görülmektedir. Emniyetli bir çalışma ortamı, mühendis ve işçinin çalışma güvenliği ve hakları konularında tüm yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli, etkin bir denetim sağlanmalıdır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

 

TMMOB
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu

 

 

 

Okunma Sayısı: 443
Yayın Tarihi: 04.12.2012