TMMOB Maden Mühendisleri Odası

8. MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI YAPILDI.

8. MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI YAPILDI.

Maden Mühendisliği Eğitimindeki sorunların tartışıldığı 8. Maden Mühendisliği Eğitimi Çalıştayı 8 Kasım 2014 Cumartesi günü İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde düzenlendi.

Oda Başkanımız Ayhan YÜKSEL‘in Çalıştay Açılış Konuşması:

Sayın Başkanlarım,
Saygıdeğer Bölüm Başkanlarım,
Değerli Akademisyenler,
Sevgili Meslektaşlarım ve Öğrenciler;

Hepinizi TMMOB Maden Mühendisleri Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı ile selamlıyorum. Odamız İstanbul Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen 8. Eğitim Çalıştayına hoş geldiniz. TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Birliğimiz ve pek çok odamız ile birlikte bu yıl 60. Onur yılını yaşamaktadır. 60 Yıllık onurlu geçmişimizin son 40 yılında yönetimi yürüten Çağdaş Maden Mühendisleri yönetimi bu süre içerisinde daima bilimden, emekten ve halktan yana olmuştur. Hayatın her alanına müdahil olmuş olan odamız mesleki demokratik bir kitle örgütü olarak mevzuatımızdan gelen görev ve sorumluluklarımızla birlikte toplumsal yaşama ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda müdahil olmayı ihmal etmemiştir.

Bu kapsamda TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak;
-Mesleki sorunlarımızı toplumsal sorunlardan ayrı tutmamak ,
-Mesleki gelişimimizle birlikte mesleki etik değerler ile işçi sağlığı ve güvenliğine uygun ulusal madencilik  politikası geliştirmek,
-Bu amaçlara katkıda bulunmak amacıyla maden mühendisliği eğitim çalışmalarına katkıda ve müdahalede bulunmak,
öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Son 30 yıldır ülkemizde ve dünyada yaşanan neo liberal politikalar sonucu yaşanan özelleştirme, taşeronlaştırma, esnekleştirme, kuralsızlaştırma ve denetimsizleştirme uygulamaları toplumun tüm kesimlerinde  olduğu gibi mesleğimizde de önemli sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Küresel politikalar kalkınma modellerinin ucuz emek gücüne dayanmasına, istihdam politikalarının örgütsüzleştirme üzerinden kuralsızlaşmasına ve mühendis emeğinin değersizleştirilmesine neden olmuştur. Son günlerde ülkemizde yaşanan iş cinayetleri ve sonuçları yaşadığımız bu sorunların somut bir göstergesidir. Soma Faciası göstermiştir ki maden mühendisleri de artık işçileşmiş ve sömürülen emek kapsamına girmiştir.

Yaşanan bu süreçler üyelerinin sorunlarına sahip çıkma görevi olan Odamızın sorunun çözümüne  maden mühendisliği eğitiminden başlamasını zorunlu kılmıştır.

Maden Mühendisleri Odası olarak eğitim alanında sektörde yaşadığımız en önemli sorun istihdam ve istihdam sorunlarının çözümüne yönelik eksikliklerdir. İstihdam sorununun öncelikli nedeni ihtiyaç fazlası olan kontenjanlar olup 2007 yılında iki binli rakamlara ulaşan kontenjanların odamız tarafından yürütülen mücadele sonrasında 640 civarına düşmesidir. Ancak bu sayı halen fazla olup bu sayının bir kısmının akademik kadroları ve yetersiz sınıf ve laboratuar koşullarında yetişen öğrencilerden oluşması yaşadığımız sürecin nedenlerinden biridir.

Gelişen teknoloji mühendislik disiplinleri arasındaki sınırların belirsizleşmesine ve tartışılmasına neden olmaya başlamıştır. Bu tartışma süreci ders müfredatlarının gelişen teknoloji ve mesleki ihtiyaçlar anlamında yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır.

Yaşanan tüm bu sorunların yanında sadece maden mühendisliği alanında değil tüm mühendislik eğitimlerinde yaşanan en önemli sorun mühendislik eğitiminin olmaz sa olmazı olan staj sorunudur. Bu gün ülkemizde gerek TMMOB gerekse odalar tarafından yürütülen tüm mücadeleye rağmen  sorunun çözüm mercileri maalesef  çağrılarımıza kulak tıkamaktadırlar.

Yaşanan ve siyasi iktidar tarafından çözümlenmesi gereken tüm bu sorunlar mühendisleri başarısızlığa sürüklemekte ve malesef ki toplumun gözü önünde değersizleştirmektedir. Başarısızlıklar ve değersizleşme istihdam sorunlarıyla birleştiğinde meslek etiğinin tartışılmasına neden olmaktadır.

Saygıdeğer konuklar;
TMMOB Maden Mühendisleri odası olarak yaşadığımız tüm bu sorunların nedeni olarak küresel ve neo liberal politikaları görmekte olup yaşanan süreçte ülkemize biçilen rol gereği eğitim ve öğretim hizmetlerinin metalaştırıldığını ve piyasalaştırıldığını görmekteyiz. Bu nedenledir ki 8. Eğitim Çalıştayının ana temasını "Ne İçin", "Kimin İçin" ve "Nasıl Bir" EĞİTİM olarak seçmiş bulunmaktayız.

Saygıdeğer konuklar, sizlerinde katkılarıyla bu sorulara ve sorunlara doğru ve etkin cevaplar bulduğumuzda mesleğimize ve meslektaşlarımıza belki de en değerli katkıyı sağlamış olacağız. Katkılarınızla düzenlenecek olan bu çalıştayın sonuçları Odamız tarafından tüm Maden Mühendisliği Bölümlerine, Yüksek Öğretim Kurumu`na ve ilgili bakanlıklara iletilecektir.

Bu çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen başta İstanbul Şubemiz olmak üzere sunum yapan  değerli konuklarımıza, çalıştayın düzenlenmesinde önemli katkılarda bulunan Sosyal Araştırmalar Vakfı‘na, çalıştayımıza katılım sağlayan bölüm başkanlarımıza ve akademisyenlerimize, Odamızın değerli merkez ve şube yöneticileri ile geleceğimiz olan sevgili öğrencilere çok teşekkür ederim.

Hepiniz tekrar Oda yönetimi ve şahsım adına saygı ile selamlıyorum.

Ayhan YÜKSEL
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 275
Yayın Tarihi: 10.11.2014
Fotoğraf Galerisi