TMMOB Maden Mühendisleri Odası

7. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ 24-25 EKİM 2019 TARİHLERİNDE İZMİR`DE DÜZENLENDİ

7. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ 24-25 EKİM 2019 TARİHLERİNDE İZMİR`DE DÜZENLENDİ

Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım;
Sayın Valim;
Saygıdeğer Konuklar,
Sevgili Meslektaşlarım,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ Genel Müdürlüğü`nün birlikte düzenlediği "8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı" ile "7. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi" ne hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 46. Dönem Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki maden mühendislerini temsil etmektedir. Odamız üyelerinin hak ve menfaatlerini kamu yararı temelinde korumak ve geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; meslek alanları üzerinden ülke gerçekleri hakkında üyelerini ve halkı bilgilendirmekte, bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmekte ve bunların yaşama geçirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.

Bu temel yaklaşım içerisinde Odamız, her dönem kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzeyinde onlarca etkinlik düzenlemektedir. Bu etkinliklerde uzmanlık alanlarımızla ilgili gelişmeleri ve mesleki sorunlarımızı konunun tüm taraflarıyla birlikte değerlendirme olanağı yakalıyor, ülkemizde ve dünyadaki bilimsel ve teknik gelişmeleri, sektörel bilgi, deneyim ve yeniliklerle ar-ge çalışmalarını paylaşıma açıyoruz.

Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerimizden birisi olan, büyük bir emek ve özveriyle geliştirilerek uluslararası düzleme taşınan 7. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi, ülkemizde bilimsel ve mesleki olarak düzenlenen önemli organizasyonlardan birisidir. Kongremizin İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği MINEX ile birlikte gerçekleştirilmiş olması ise kongremize ayrı bir anlam katmakta, sektörümüze önemli bir destek sağlamaktadır.

Düzenlediğimiz bilimsel etkinlikler ile her yıl üretilen yeni bilgi ve teknolojiyi meslektaşlarımıza ve üyelerimize ulaştırmanın zeminini yakalıyoruz.

Kongremizde düzenlenen oturumlar, sunulan bildiriler ve dile getirilen görüşler ile bilimsel gelişmeler Maden Mühendisliği uzmanlık alanına giren konularda başta birliğimiz ve sektörümüz olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin görüşlerinin oluşturulmasına kaynak oluşturmaktadır.

Odamız tarafından düzenlenen kongreler, sempozyumlar ve çalıştaylar ısrarla sürdürülmeseydi, demokratik işleyiş içinde mesleki sorunların ele alınmasına, çözümlenmesine ve ortak görüş oluşturma yöntemine ilişkin bu kadar köklü bir geleneği yaratmış olamayacaktık. Odamız bilimi reddeden, bilimsel etkinliklerimizi engellemeye çalışanlara karşı bilimin ve tekniğin ışığında yürümeye ve bu geleneği sürdürmeye devam edecektir.

Saygıdeğer Delegeler,
Değerli Konuklar;

Madencilik faaliyetleri ve maden üretimleri, bireysel ve toplumsal gereksinimlerin karşılanmasında temel öneme sahiptir. İnsanlığın ortak değerleri olan bu yer altı ve yer üstü kaynakları mutlaka ve mutlaka iyi planlanmalıdır. Bir gramının dahi kaybedilmeden; toplumun refahı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçları doğrultusunda üretilmelidir.

Her tür ekonomik faaliyette olduğu gibi madencilik faaliyetlerinde de amaç, insanın refah ve mutluluğudur.  Madencilik faaliyetlerinin planlama, arama, üretim ve pazarlama gibi her aşamasında insan onuruna ve emeğine saygı hareket noktası olmalıdır. Kamu yararı öncelikli olarak korunmalıdır.

Günümüzde mineral ihtiyacı sürekli olarak artarken kaynaklarda aynı oranda azalmaktadır. Bu nedenle maden endüstrisindeki gelişmeler de daha düşük tenörlü cevherlerin üretilmesine ve işletme kapasitelerinin artırılmasına evrilmektedir.

Bu hedeflere ulaşılabilmesi için, başta, içerisinde bulunduğumuz coğrafya olmak üzere dünyanın her yerinde madencilik bilim ve tekniği esas alınmalıdır. Bunun en önemli unsuru da maden mühendisleridir.

Saygıdeğer Delegeler;
Değerli Misafirler;

Bizler bilimsel madencilik, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre sorunlarına dikkat çekerken madencilik endüstrisinde Endüstri 4.0, Sanal Gerçeklik ve Yapay Zeka yaşama geçirilmektedir. Bugün dünyanın pek çok maden işletmesinde aramadan pazarlamaya kadar otonom sistemler kurularak insansız maden işletmeleri inşa edilmektedir.

Endüstri 4.0 ile birlikte sanayi devriminin başka bir aşamasına geçilmiştir. Çağa ayak uydurmanın tek yolu mühendislik bilim ve tekniğine sıkı sıkıya sarılmaktır. Ancak yaşadığımız süreçte maden mühendisliği eğitiminden başlayarak iş yapma süreçlerinde paydaşlar üzerine düşeni yapmaları konusunda önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bir meslek örgütü olarak teknolojideki bu gelişmenin çalışma yaşamını da güvenceli hale getirmesini beklediğimizi belirtmek isteriz.

İster gelişmiş olsun ister gelişmemiş olsun bütün kıtalarda yapılan madencilik çalışmalarında işçi ölümleri halen devam ederken; işçi sağlığı ve güvenliği hususlarında yeteri önlemlerin alınmamış olmasına buradan dikkat çekmek istiyoruz.

Maden ocaklarında yaşanan ölümler yapılacak bilimsel çalışmalarla ve mühendislik önlemleriyle önlenebilecek olaylardır.  Maden mühendisliği bilim ve tekniği hem dünyada hem de ülkemizde ölümlerin sona erdirilmesi için gerekli gelişmeleri sağlamış durumdadır. Sorunun kökten çözümü için yapılması gereken, çalışma yaşamının tüm taraflarının sorumluluklarını yerine getirmesi ile sağlanabilir.

Tüm üretim çalışmaları gibi madenciliğin de doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle madencilik faaliyetleri yürütülürken göz ardı edilmemesi gereken en önemli noktalardan birisi de çevreye duyarlılık olmalıdır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda çevre faktörü göz ardı edilerek madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi mümkün değildir. Ancak "ya çevre ya madencilik" dayatması da doğru değildir. Çünkü madencilik bilim ve tekniği çevre dostu teknoloji ve yöntemleri geliştirmiş durumdadır. Bu konuda yapılması gereken başta siyasal iktidarlar olmak üzere sektör bileşenlerinin yöre halkı ile barışık çevre politikalarının belirlenerek yaşama geçirilmesinin sağlanmasıdır.

Değerli Konuklar;
Sevgili Meslektaşlarım;

Uluslararası bir düzleme taşınmış olan kongremiz ve fuarımız diğer etkinliklerimizde olduğu gibi her defasında kendi başarı çıtasını aşarak bugünlere gelmiştir. Bu çalışma gerçek bir ekip ruhuna ve üretim aşkına dayanmaktadır. Bu ekibin bir üyesi olmaktan onur duyduğumu bir kez daha paylaşmak isterim.

Kongremizin ve fuarımızın; ülkemizin ve sektörümüze mevcut sorunlarının çözümüne önemli katkılar koyacağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle bizleri destekleyen, bizlerle birlikte olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, bildiri sunarak katkı koyan bilim insanlarına, bu ortak etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan İBB, İZFAŞ ve Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkan ve yöneticilerine, yürütme kurulu üyeleri ve bilim kurulu üyeleri ile bizzat katılarak bizleri onurlandıran saygıdeğer meslektaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyor, etkinliğimizin madencilik sektörüne, üyelerimize ve ülkemize önemli katkılar koyacağı inancıyla başarılar diliyor saygılarımı sunuyorum.

Ayhan YÜKSEL
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
23 Ekim 2019, İzmir

Okunma Sayısı: 323
Yayın Tarihi: 25.10.2019
Fotoğraf Galerisi