TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, maden mühendislerine verilecek meslek içi eğitimlerin usul ve esaslarını tespit etmek ve bu eğitimlerin verileceği TMMOB Maden Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi’nin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi’nin kuruluş ve işleyiş esas ve usulleri ile Merkez tarafından verilecek meslek içi eğitimlerin esas ve usullerini düzenler.

 

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, 6235 sayılı Yasa’nın 39. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

TMMOB                      : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni,

Oda                            : TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nı,

Şube                           : Oda Şubelerini,

SEM                            : Oda Sürekli Eğitim Merkezi’ni,

Üye                             : Oda’ya üye maden mühendislerini,

Yönetim Kurulu           : Oda Yönetim Kurulu’nu,

Başkan                                   : SEM Başkanı’nı,

II. Başkan                    : SEM II. Başkan’ını,

Yürütme Kurulu          : SEM Yürütme Kurulu’nu,

Sekreter                      : SEM Sekreteri’ni

 

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

SEM’in Yapısı ve İşleyişi

 

Organlar

Madde 5- SEM’in organları şunlardır:

a)      Yürütme Kurulu,

b)      Danışma Kurulu

 

Yürütme Kurulu

Madde 6- Yürütme Kurulu, Oda üyeleri arasından 2 yıllığına Yönetim Kurulu tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu’nun maden mühendisliği mesleğinde deneyim sahibi ve birbirini tamamlayan formasyon ve niteliği haiz kişilerden oluşturulmasına özen gösterilir. Görev süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.

 

 

 

Yürütme Kurulu’nun görev ve yetkileri

Madde 7- Yürütme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)      SEM yıllık çalışma programını Danışma Kurulu’nun görüşünü de alarak hazırlamak,

b)      SEM amaçları doğrultusunda çalışma ve eğitim programlarını hazırlamak, projelendirmek ve uygulamak,

c)      Her çalışma yılı sonunda geçmiş yıla ilişkin çalışma raporunu hazırlamak,

d)      SEM yıllık bütçesini hazırlamak,

e)      SEM amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarını oluşturmak, oluşturulan grupların kendi içinde ve birbirleriyle koordinasyonunu sağlamak,

f)        Meslek içi eğitim çalışmalarının yürütülmesinde gerekli kişi ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve işbirliği yapmak,

g)      Şubeler tarafından kurulacak mesleki eğitim birimlerinin kuruluş ve işleyişlerini düzenlemek; bu birimlerin birbirleriyle ve merkezle uyum içinde çalışmalarını sağlamak,

h)      SEM’in çalışma konuları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun verdiği işleri yürütmek.

 

Başkan

            Madde 8- Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu üyeleri içerisinden 2 yıllığına bir Başkan ve II. Başkan seçer. Görev süresi dolan Başkan aynı göreve tekrar seçilebilir.

 

 

            Başkanın görev ve yetkileri

            Madde 9- Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a)      SEM’i temsil etmek,

b)      SEM organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmek,

c)      Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu’na başkanlık etmek,

d)      SEM bütçesinin, çalışma programının ve çalışma raporunun hazırlanmasını sağlamak ve bu çalışmaları Yönetim Kurulu onayına sunmak,

e)      Gerekli gördüğü hallerde SEM organlarını olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

Sekreter

Madde 10- Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu üyelerinden birini 2 yıllığına Sekreter olarak seçer. Görev süresi dolan Sekreter aynı göreve tekrar seçilebilir.

 

Sekreterin görev ve yetkileri

Madde 11- Sekreter SEM faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Yürütme ve Danışma Kurullarının yazışma ve işlerini Sekreter takip eder.

 

Danışma Kurulu

Madde 12- Yönetim Kurulu, Oda üyeleri arasından 15 kişilik bir Danışma Kurulu belirler. Yürütme Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyesidirler. Danışma Kuruluna seçilenler 2 yıl görev yaparlar. Görev süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.

 

Danışma Kurulu’nun görevleri

Madde 13- Danışma Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a)            Yıllık çalışma programının hazırlanmasında ve hazırlanan programın uygulanmasında Yürütme Kurulu’na destek vermek,

b)            Yönetim Kurulu’nun ve Yürütme Kurulu’nun SEM eğitimlerinin usul ve esaslarına yönelik olarak dile getireceği öneri ve projeleri değerlendirmek, bunların uygulanabilirliği konusunda Yönetim Kurulu’na ve Yürütme Kurulu’na görüş bildirmek,

c)            Madencilik sektöründe ve maden mühendisliğinde yaşanan bilimsel ve ekonomik değişimleri göz önüne alarak maden mühendislerine verilmesi gerekli meslek içi eğitim konuları hakkında Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunmak, projeler sunmak,

d)            Yönetim Kurulu’nun ve Yürütme Kurulu’nun SEM çalışmaları ile ilgili olarak kendisine başvurduğu konularda görüş bildirmek.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SEM Çalışmaları

 

            Çalışma Programı

            Madde 14- Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu’nun da görüşünü alarak hazırladığı yıllık çalışma programını Yönetim Kurulu’na sunar ve çalışma programı Yönetim Kurulu’nun kabulü ile kesinleşir.

 

            Çalışma Alanları

            Madde 15- SEM’in temel çalışma alanları şunlardır:

a)      Oda tarafından düzenlenecek kongre ve sempozyumların organizasyonunu gerçekleştirmek;

b)      Teknik nezaretçilik eğitim seminerleri düzenlemek,

c)      Maden mühendisliğinin gerektirdiği ve meslek içinde kaliteyi artırmayı sağlayıcı diğer eğitimleri vermek.

 

Eğitmenler

Madde 16- Eğitim programında görev alacak eğitmenler, Oda Şube Yönetim Kurullarının önerileri dikkate alınarak SEM Yürütme Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Eğitim Yeri

Madde 17- Eğitimler Oda Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecektir. Eğitim Merkezinin uygun olmaması veya talebin yoğun olması durumunda bölgesel planlama yapılarak eğitimin Oda şubelerinin uygun gördüğü yerlerde yapılması da mümkündür.

 

Eğitim Ücreti

Madde 18- Eğitim ücreti ve eğitmenlere ödenecek ücretler, SEM Yürütme Kurulu’nun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Belgelendirme

Madde 19- Belgelendirme aşağıdaki esaslar doğrultusunda yürütülür:

Her bir eğitim programının tamamlanmasından sonra, Oda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan sınav komisyonu biçimi eğitmenler tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan yöntemle sınav yapar. Sınavda başarı ölçütü, soruların %70’inin doğru yanıtlanmasıdır. Sınavda başarılı olanlara Yönetim Kurulu tarafından  “yetkilendirme belgesi” verilir. Yetkilendirme belgesi SEM tarafından merkezi olarak hazırlanır ve ilgiliye verilir. Adayların en fazla 4 sınav hakkı olup başarısız olanlar istedikleri takdirde başarısız oldukları seminere ücretsiz devam edebilirler ya da sadece sınavlara girebilirler.

 

 

 

Eski Belge Sahiplerinin Durumu

Madde 20- Oda tarafından daha önce yapılmış eğitimlere katılarak belge almış mühendislerin bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde başvurmaları halinde kendilerine Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak komisyonun değerlendirmesine göre belge verilir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

SEM Bütçesi

Madde 21- SEM’in gelir ve giderleri Oda bütçesi içinde ayrı bir fasıl olarak yer alır. Gelirler ve giderler her zaman Oda Denetleme Kurulu denetimine açıktır.

 

SEM Gelirleri

Madde 22- SEM’in gelirleri yayın, eğitim ve diğer etkinliklerden elde edilen gelirlerden ve Oda’nın kendi bütçesinden ayırdığı paydan oluşur.

 

SEM Giderleri

Madde 23- Amaçlarını ve bu yönetmelikte belirtilen diğer etkinlikleri gerçekleştirmek için yapacağı tüm harcamalar SEM’in giderlerini oluşturur.

 

Gelir ve Giderlerin Denetimi

Madde 24- SEM’in gelir ve giderleri ayrı bir hesapta tutulur. Harcamalar, Başkanın önerisi üzerine Oda tarafından yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 25- Bu yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 26- Bu yönetmelik hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 2267
Yayın Tarihi: 02.06.2023