TMMOB Maden Mühendisleri Odası

VI. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (IMMAT) SONUÇ BİLDİRGESİ

VI. ULUSLARARASI MADEN MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (IMMAT) SONUÇ BİLDİRGESİ

6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT 2017) Sonuç Bildirgesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT 2017) 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında MINEX Fuarı ile koordineli olarak İzmir`de gerçekleştirilmiştir. TMMOB Maden Mühendisleri Odası`nın önemli etkinliklerinden birisi olan kongre kapsamında; maden işletme, cevher hazırlama ve zenginleştirme, mermer ile altyapı işlerinde kullanılan maden makinaları ve bunların teknolojileri ile ilgili konular konunun uzmanları tarafından sunulup tartışılmıştır. Kongreye madencilik ve ilgili sektörlerin değişik kesimlerinden 223 delege katılım sağlamıştır. Kongre kapsamında 4`ü çağrılı konuşmacı olmak üzere 31 adet sözel ve 10 adet poster bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir. Çağrılı konuşmalar hariç, sözel ve poster olarak sunumu yapılan toplam 37 adet bildiri kongre kitabında yayınlanmıştır.

Kongre ile birlikte İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen MINEX "7. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri" fuarı 300`ün üzerinde yerli ve yabancı firmanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Fuar kapsamında madencilik ve altyapı çalışmalarında kullanılan makine ve ekipmanları ile ilgili ürünler sergilenmiştir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; meslek alanları üzerinden ülke gerçekleri hakkında üyelerini ve halkı bilgilendirmekte, bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmekte ve bunların yaşama geçirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.

Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerimizden birisi olan, büyük bir emek ve özveriyle geliştirilerek uluslararası düzleme taşınan 6. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi, ülkemizde bilimsel ve mesleki olarak düzenlenen önemli organizasyonlardan birisidir. Düzenlediğimiz bilimsel etkinlikler ile her yıl üretilen yeni bilgi ve teknolojiyi meslektaşlarımıza ve üyelerimize ulaştırmanın zeminini yakalıyoruz.

Ekonomi, kalkınma ve sanayileşme tüm insanlık içindir. İnsanlık, kendisi için iyi olmayan ekonomik yapıya müdahale etme ve kendisi için iyi olduğunu düşündüğü ekonomik yapıyı gerçekleştirme hakkına sahiptir. İnsanlık bu çabasını doğanın bir parçası olduğunu aklından çıkarmadan ve doğa ile barışık olarak sürdürmelidir.

Ekonomi kavramı, bütün ülkeler ya da toplumun tüm kesimleri için aynı anlamı ifade etmemektedir. Kimilerine göre GSMH`de artış sağlanması, büyümenin gerçekleşmesi söz konusuysa ekonomide işler yolundadır. Ancak gerçek bir kalkınmadan söz edebilmek için, toplumda belli kesim ve zümresinin değil, çoğunluğun refah düzeyinin gelişmesi gerekmektedir.

Sanayileşme için de benzer bir yaklaşım ortaya konulabilir. Sanayileşme de tek başına bir amaç olamaz. Sanayileşme; toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, ama öncelikle çalışanların sağlık, eğitim, barınma, kültür gibi temel gereksinimlerini sağlamak üzere ileri teknolojileri işsizliği de ortadan kaldıracak biçimde kullanarak gerçekleştirilen toplumsal gönencin bir aracı olarak algılanmalıdır.

Bu tanımlama ve tespitlerden yola çıkıldığında madencilik sektöründe üretim faaliyetleri sırasında kullanılan gelişmiş teknolojik ekipmanların ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz madenciliği, gelişmiş ülke madencilik sektörleri ile karşılaştırıldığında verimlilik, iş kazaları ve çevresel sorunlar önemli problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların çözülebilmesi için özellikle yeraltı madenciliğinde gelişmiş teknolojik ekipmanların kullanımı bir zorunluluktur. Ancak ülkemizde hala 18. Yüzyıl madencilik teknolojileri ile maden üretimi yapılabilmektedir. Bu nedenle sorunlar yaşanmaya devam etmektedir.

IMMAT 2017 ile MINEX Fuarı ne yazık ki 17 Ekim 2017 tarihinde görülmekte olan Soma Davası ile Şırnak`ta yaşanan facianın akabinde başlamıştır. TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından yaşanan facialar ile diğer madencilik sorunlar hakkında yapılan açıklamalar, hazırlanan raporlarda belirtildiği üzere yaşanan sorunların çözümü için yapılması gereken çağın ve teknolojinin gereklerine uygun bilimsel madenciliğin yaşama geçirilmesidir. Bilimsel madenciliğin yapılabilmesinin gereklerinden biri de bilimsel kongreler ve sempozyumlar ile gelişen teknolojilerin sergilendiği fuarlardır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 1969 yılından itibaren mesleğimiz uzmanlık alanlarında düzenli olarak bilimsel ve teknik kongreler, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Odamız tarafından düzenlenen kongreler, sempozyumlar ve çalıştaylar ısrarla sürdürülmeseydi, demokratik işleyiş içinde mesleki sorunların ele alınmasına, çözümlenmesine ve ortak görüş oluşturulmasına yönelik bu kadar köklü bir geleneği yaratmış olamayacaktık. Odamız bilimi reddeden, bilimsel etkinliklerimizi engellemeye çalışanlara karşı, bilimin ve tekniğin ışığında yürümeye ve bu geleneği sürdürmeye devam edecektir.

(IMMAT 2017) 6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi`ni TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi`nin ve maden mühendislerinin vermiş olduğu mücadelede omuz omuza yürüdüğümüz Ömer Araslı, Uygur Urcun ve Muhammed Yıldız`a atfediyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

20 Aralık 2017, İzmir

Okunma Sayısı: 636
Yayın Tarihi: 30.10.2017