TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, VALİLİKLER, BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİNE YAZILAN ODAMIZ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YAZI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, valilikler, Belediyeler ve İl Özel İdarelerine,

 

Ankara; 02.10.2014

Sayı : 7529

Ruhsat hukuku Kamu Kurum ve Kuruluşları uhdesinde bulunan ruhsatlarda ocaklarda üretim ve/veya Teknik Nezaret hizmetlerinin ihale yolu ile teklif alarak en düşük fiyatı teklif edene verildiği tarafımıza bildirilmektedir.

Bilindiği üzere Odamız tarafından teknik nezaretçilik ücretleri her yıl belirlenerek ilan edilmektedir. 24.08.2005 tarih ve 25916 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 6 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (k) bendinde; "Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri oluşturmak ve belirlenen asgari ücretler doğrultusunda faaliyet gösterilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak," Odanın amaçları arasında belirlenmiştir.

Yine 21.09.2005 tarih ve 25943 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin 4 üncü maddesinde denetimin; "SMM lerin ve tescilli SMMH bürolarının birbirleriyle ve işverenle olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, meslek disiplini ve ahlakının korunması ve SMMH nin kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak ve birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesi için bu Yönetmelik kurallarına ve Oda tarafından belirlenmiş asgari ücret çizelgelerine uyulduğunun Oda merkezi, şubeleri, temsilcilikleri veya bunların görevlendirdiği kişilerce incelenmesini ve inceleme kayıtlarının Oda tarafından tutulmasını," ifade ettiği belirtilmiştir.

Ancak idarelerce teknik nezaretçilik hizmet alımlarında alınan tekliflerde en düşük ücret üzerinden yapılan sözleşmelerde belirlenen ücretlerin Oda asgari ücret tarifesinin altından kaldığı duyumları alınmaktadır.

Teknik nezaretçilik müessesinin mevzuatımızda yer almasının nedeni, üretimlerin bilim ve tekniğe uygun olarak yürütülmesinin yanında, meydana gelebilecek kazalarında önüne geçilebilmesidir. Asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilen işyerlerinde ne yazık ki bu denetimlerin mevzuatın belirlediği çerçevede gerçekleştirilmemesi sonucu iş kazaları meydana gelmekte ve bu kazalarda idareler ile yöneticilerinin cezai ve hukuki sorumlukları ortaya çıkmaktadır.

Yaşanabilecek iş kazalarının önüne geçilmesi ve madenlerimizin üretiminin en verimli şekilde yerine getirilmesi açısından, hizmet alımları sonucu teknik nezaretçilik hizmet bedellerinin mevzuat gereği Odamızca belirlenen ücretlerin altında belirlenmemesi hususunu belirtir; ücret tarifesinin altında hizmet veren maden mühendislerine Odamız mevzuatı çerçevesinde yaptırım uygulanacağını ve bu tarz sözleşme imzalayan kamu kurum ve kuruluşlarının adlarının kamuoyu ile paylaşılacağını bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Necmi ERGİN

Genel Sekreter

Ek: Oda Asgari Ücret Tarifesi

Okunma Sayısı: 346
Yayın Tarihi: 02.10.2014