TMMOB Maden Mühendisleri Odası

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ ALMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ ALMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

5307 sayılı Yasa ve 16 Aralık 2012 tarih ve 28499 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Sıvılaştırılmış Petrol Gazları` (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür  Yönetmeliği` gereği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası`nın aldığı kararlar doğrultusunda alınacak eğitim sonunda "LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜRLÜK BELGESİ" düzenlenmektedir. (TMMOB tarafından LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük Eğitimi için Makina, Kimya, Çevre ve Petrol Mühendisleri Odaları yetkilendirilmiştir. Eğitime katılabilmek için Odamızdan "LPG Sorumlu Müdürlük için Oda Kayıt Belgesi" alınarak ilgili Odaya başvurulması gerekmektedir.) Eğitim alınmasından sonra LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük Belgesi için aşağıda belirtilen belgelerin tamamlanarak Odamız merkezine elden teslimi ya da kargoyla gönderilmesi gerekmektedir.

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük ataması için gerekli belge örneklerine alttaki dosyalar bölümünden ve Odamız web sayfasında bulunan Üye-Oda İşlemleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimize duyurulur.

 • İLK BAŞVURULARDA GEREKLİ EVRAKLAR;
 1. Başvuru formu  (EK-1)
 2. LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitim sertifikası fotokopisi
 3. İstasyon ile sorumlu müdür arasında yapılan Sözleşme (Sözleşmelerde noter onayı veya damga vergisi makbuzu şartı aranmayacaktır) (EK-2)
 4. 1 adet fotoğraf (Gerekli ise)
 5. Belge ücreti (2024 yılı için 500 TL – Sorumlu Müdür sözleşmesinin, sorumlu müdür sertifikasının kalan süresinden daha önce herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, sorumlu müdür belge ücretinde geri ödeme yapılmayacaktır.)
 6. Aidat ödenti borcu olmaması.
 7. Oda üyesi olanlar için Oda kimlik belgesi, Oda üyesi olmayanlar için Ön lisans ve/veya Lisans Diploma veya denklik belgesi ile Yüksek Lisans Belge aslı ile birlikte onaylı fotokopisi
 8. Dolum Tesisi/Otogaz istasyonuna ait “LPG Dağıtıcı / LPG Otogaz Bayilik Lisansı” fotokopisi (yeni açılan firmalar hariç)
 9. Yeni açılan firmalar için "LPG Dağıtıcı / LPG Otogaz Bayilik Lisansı" alındıktan sonra en geç bir ay içinde teslim  edileceğine dair taahhütname (EK-4) ve işyeri açma ve Çalışma Ruhsatı
 10. SGK işe giriş bildirgesi (LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdürünün, SGK primleri, serbest meslek makbuzu veya faturaların yatırılması/kesilmesi işlemi gereklidir ve lisans sahibi ile sorumlu müdür bu sürecin takibinden doğrudan sorumludur.)
 11. Sözleşmelerde Dolum Tesisi veya Otogaz istasyonunun adres beyanına bakılacak olup, sözleşme süresi dolanların ya da yeni yapılacak sözleşmeler için EK-2’de gönderilen örnek sözleşme kullanılabilir.
 • BELGE YENİLEMELERİNDE GEREKLİ EVRAKLAR;
 1. Belge Aslı
 2. Yenileme Dilekçesi
 3. Sözleşme (Sözleşmelerde noter onayı veya damga vergisi makbuzu şartı aranmayacaktır) (EK-2)
 4. Eğitim Sertifikası Fotokopisi
 5. Belge Yenileme Ücreti ( 2024 yılı için 250 TL )
 • BELGE İPTALLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;
 1. Belge Aslı
 2. İptal Dilekçesi
 • BELGE KAYBOLMASI DURUMUNDA İPTALLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;
 1. Kayıp Dilekçesi

 

      Not:İstenilen evraklar kargo ile genel merkezimize gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir.

YUKARIDAKİ BELGELERE İLAVE OLARAK;
1- Herhangi bir yerde çalışmayan sorumlu müdürlerden; SGK İşe Giriş Bildirgesi
2- Tam gün esaslı başka bir firmada görev yapan sorumlu müdürlerden; Otogaz istasyonunda çalışabileceğine dair alınan taahhütname (istenildiği takdirde firmayla karşılıklı olarak da imzalanabilir) (EK-3)
3- Çalışacağı otogaz istasyonu üzerinden yapılmış SGK İşe Giriş Bildirgesi veya sahibi olduğu iş yeri tarafından serbest meslek makbuzu kesilmesi
4- Ücretli SMM olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; SMM belge fotokopisi, otogaz istasyonunda çalışabileceğine dair taahhütname, çalışacağı otogaz istasyonu üzerinden yapılmış SGK İşe Giriş Bildirgesi veya çalıştığı iş yeri tarafından serbest meslek makbuzu kesilmesi
5- SMM sahibi veya ortağı olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; SMM belge fotokopisi, çalışacağı otogaz istasyonu üzerinden yapılmış SGK İşe Giriş Bildirgesi veya çalıştığı iş yeri tarafından serbest meslek makbuzu kesilmesi
6- Herhangi bir işyerinin sahibi veya ortağı olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; firma sahibi veya ortağı olduğunu kanıtlayan resmi evrak, çalışacağı otogaz istasyonu üzerinden yapılmış SGK İşe Giriş Bildirgesi veya çalıştığı iş yeri tarafından serbest meslek makbuzu kesilmesi
7- Emekli olarak görev yapan sorumlu müdürlerden; SGK İşe Giriş Bildirgesi (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi)
8- Görev yapacağı istasyonun ortağı olan sorumlu müdürlerin aşağıdaki belirtilen üç seçenekten herhangi birini yerine getirmesi gerekmektedir.
• Noter onaylı şirket karar defterine sorumlu müdürlük yapacağı istasyonun unvan, adres ve sorumlu müdür bilgileri belirtilerek karar altına alınması,
• Firma ortağı olduğunu kanıtlayan resmi evrak
• Sözleşme düzenlemiş ise; sözleşme ile birlikte yukarıdaki 2 seçenekten birini yerine getirmesi yeterlidir

 

SORUMLU MÜDÜR BELGELERİ MEVCUT DURUM,BELGE BAŞVURULARI, SÖZLEŞMELER VE YETKİLENDİRME KRİTERLERİ

 1. Yönetmeliğin 13. Maddesi gereğince Sorumlu Müdür olarak anılacak kişi en fazla bir (1) Dolum Tesisi veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç (3) Otogaz İstasyonu’nda görev yapabilecektir.
 2. Yapılacak başvurularda Yönetmeliğin 19. Maddesi gereğince Sorumlu Müdürlük Sözleşmelerinde sözleşme süresinin en fazla beş (5) yıl süreyle yapılmış olması koşulu aranacaktır. LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG otogaz istasyonları Sorumlu Müdür Belgesi, Sorumlu Müdür sertifikasının (Eğitim Sertifikası) kalan süresini geçmemek kaydıyla, sorumlu müdür sözleşmesinde belirtilen süre için düzenlenir.
 3. Odalar tarafından Sorumlu Müdür Belgesi verilen sorumlu müdürlerin takibi TMMOB Belge Yönetim Sistemi (http://belgekontrol.tmmob.org.tr) aracılığıyla sağlanacaktır.
 4. Sorumlu Müdür Sertifikası ve Belgesinin Düzenlenmesi ve İptal edilmesi
 1. Odalar tarafından düzenlenen sorumlu müdürlük eğitimleri sonucu, Sorumlu Müdür Sertifikası alınmasını müteakip, sorumlu müdür sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde sorumlu müdürün LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür belgesinin düzenlenmesi amacıyla odamıza başvurması ve bu belgenin düzenlenmesini talep etmesi zorunludur. Aksi halde sorumlu müdür sözleşmesi imzalanmamış sayılır. Lisans sahibi de süresi içinde sorumlu müdürün bu başvuruyu yapmasını sağlamakla yükümlüdür.
 2. Sorumlu müdür sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde lisans sahibi veya sorumlu müdür, sorumlu müdür sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 iş günü içerisinde durumu odamıza bildirmek ve LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesinin veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür belgesinin iptalinin talep etmek zorundadır. Sorumlu müdür sertifikasının herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, ilgili LPG Dolum Tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi veya LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür belgesi de iptal edilir.
 1. Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar.
 • SÖZLEŞMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

LPG Dağıtıcı / LPG Otogaz Bayilik Lisansı bulunmayan firmanın merkez ve istasyon adresleri birbirine karıştırılmamalı, sorumlu müdürün görev yapacağı istasyon unvan ve adres bilgisi LPG İstasyonu için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı baz alınarak sözleşmeye net bir şekilde yazılmalıdır.

 • Otogaz istasyonları ile yapılacak sözleşmelerin TMMOB’nin 16.02.2013 tarih ve 168 nolu kararı “EPDK tarafında Resmi Gazete’de yayımlanan LPG Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında; Otogaz İstasyonu ve Dolum Tesislerinde çalışacak sorumlu müdürler için LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan tip sözleşmelerin uygunluğuna,” gereğince EK-2’de verilen sözleşme örneğine uygun olarak yapılacak olup sözleşmelerde noter tasdiki veya Damga Vergisi makbuzu aranmayacaktır. Ancak ilgili husus LPG Sorumlu Müdür Sözleşmesi taraflarının takdirine bırakılmalıdır. Ayrıca örnek sözleşmede yer alan hususlar dışında taraflarca belirlenecek ilave koşul ve uygulamalar var ise sözleşmede ayrıca ‘Çeşitli Konular’ başlığı altında belirtilecektir.
 • Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere sorumlu müdürün hak, yetki yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir. Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz. Sözleşme süresi beş yıldan çok olamaz.
 • LPG Otogaz istasyonu Sorumlu Müdürlük başvurularında, Otogaz istasyonunun bulunduğu ilin, sorumlu müdürün ikamet ettiği il sınırları ya da bulunduğu Şube kapsamı içerisinde olması veya komşu bir ilde olması gibi bir şart aranmayacaktır. Ancak LPG Dolum tesislerinde sorumlu müdür olarak görev yapan üyelerin dolum tesisinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Şube’ye üye olması gerekmektedir. Sorumlu Müdür LPG Dolum tesisinin bulunduğu ilde veya komşu ilde ikamet etmelidir.
 • Üyelerimizin istifa ve sözleşme fesihleri ise 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği" nin  "Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi " başlıklı 19. Madde hükümlerine göre yapılacaktır.
 • Yeni sözleşmelere uygun firma kayıtlarının da tutulabilmesi için "Lisans No" ifadesi konulmuş olup başvurularda mutlaka firma tarafından doldurulmuş olarak Odamıza sunulacaktır.

-------------------------------------------------------------------------------------

Banka Hesap No
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
İş Bankası Meşrutiyet Şubesi
IBAN No:  TR430006400000142130008120
İletişim
E-posta: uye@maden.org.tr 
Telefon: +90 312 425 10 80 / 112 

 -------------------------------------------------------------------------------------

ÖNEMLİ UYARI !

YAPILACAK BAŞVURULARDA YÖNETMELİĞİN 19. MADDESİ GEREĞİNCE, SORUMLU MÜDÜRLÜK SÖZLEŞMELERİNDE, SÖZLEŞME SÜRELERİ BEŞ (5) YILDAN FAZLA OLAMAZ.

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BELGESİ, SORUMLU MÜDÜR SERTİFİKASININ (EĞİTİM SERTİFİKASI) KALAN SÜRESİNİ GEÇMEMEK KAYDIYLA, SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN SÜRE İÇİN DÜZENLENİR. BELGELERDE VİZE ŞARTI ARANMAZ.

 

 

Okunma Sayısı: 2751
Yayın Tarihi: 26.01.2014
Dosyalar