TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN İHALE YÖNETMELİĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İhale Yönetmeliği 

(02.10.1996 tarih 22775 sayılı Resmi Gazete 15.06.1997 tarih 23020 sayılı Resmi Gazetede değişik)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - Bu yönetmelik;

a) 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terkedilmiş, feshedilmiş önişletme ve işletme ruhsatlı sahalarla önişletme ve işletme ruhsatı safhasında taksir edilmiş alanların,

b) (Değişiklik 15.06.1997 tarih ve 23020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)3213 sayılı Maden Kanunu‘nun ilgili geçici maddeleri gereğince ihaleye çıkarılması gereken sahaların,

c) 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun 36. maddesi kapsamına giren, işletme ruhsatı sona eren sahalardan çıkarılmış fakat satılmamış cevher, pasa, bakiye yığınları ile cürufların ihale edilmesine ilişkin usül, esas ve işlemler ile arama ruhsatından düşmüş, terkedilmiş yada bu safhada taksir edilmiş alanların ilan suretiyle aramaları açık hale getirilmesine ilişkin işlemleri düzenler.

Hukuki Dayanak

MADDE 2- Bu yönetmelik 3213 sayılı Maden Kanunu esasları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Yetki

MADDE 3- Bu yönetmelik gereği yapılacak ihale ve ilanlardan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Usül

MADDE 4- İhaleler "Açık Artırma" usulü ile yapılır. Bu usülde müracaatçılar İhale Komisyonu önünde tekliflerini sırayla ve sözlü olarak belirtirler.

İhaleye Katılma Şartları

MADDE 5- İhalelere daha önce yapılan ilan süresi içinde müracaatta bulunanlardan durumları 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun 6. maddesinde belirtilen şartlara uyan gerçek ve tüzel kişiler katılır.

İhale Şartnamesi

MADDE 6- İhale şartnameleri, ihale konusu işlerin her türlü özelliğini belirtecek şekilde Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nce hazırlanır.

Müracaatçılar Bakanlığın takdir ettiği bedel karşılığında şartnameyi Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nden alır.

Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

a) İhaleye esas olan saha veya cevher, pasa, bakiye yığını ve cürufların niteliği ve çeşidi ile alanı yada miktarı,

b) İhaleye esas olan saha veya cevher, pasa, bakiye yığınları ve cürufların ili, pafta adı ve koordinatları,

c) İhaleye esas olan sahanın taban ihale bedeli ve geçici teminat miktarı,

d) Cevher, pasa, bakiye yığını ve cürufların taban ihale bedeli ve geçici teminat miktarı, cevher, pasa, bakiye yığını ve cüruflardan alınacak geçici teminat, belirlenen bedelinin % 5‘i kadardır,

e) İhalenin yapılacağı yer, gün ve saati,

f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

g) Bakanlığın ihaleyi yapıp yapmamakta veya ertelemekte ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu,

h) Maden Kanunu‘nun 36. maddesine göre ihaleye çıkarılan cevher, pasa, bakiye yığını ile cüruflardan alınacak Devlet Hakkının tespitine ait usül ve şartlar,

ı) İhale teminatı, İhale bedeli, ruhsat harcı ve ruhsat teminatının ödeme yerleri ile ödeme süreleri,

i) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale İşlemleri

İhale Komisyonu

MADDE 7- İhale Komisyonu Maden İşleri Genel Müdürü ve Genel Müdürün görevlendireceği dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Yetki Devri

MADDE 8- Genel Müdür, komisyon başkanlığı yetkisini gerekli gördüğü hallerde Genel Müdür yardımcılarından veya daire başkanlarından birine devredebilir.

Komisyonun Çalışma Usulleri

MADDE 9- İhale komisyonu eksiksiz toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır.

Kararlarda çekimser kalınmaz.

Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini karar altına yazarak imzalar.

İhale İşleminin Sonuçlanması

MADDE 10- (Değişiklik 15.06.1997 tarih ve 23020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. )İhale Komisyonunca yapılan ihale, Bakanlık makamı onayı ile kesinleşir.

İhale İşlem Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

MADDE 11- İhaleye çıkarılan sahalar ve cevher, pasa, bakiye yığınları ile cüruflar için ihalesi yapılacak konu çeşidine göre ayrı ayrı olmak üzere ilgili şube müdürlüğünce bir dosya hazırlanır.

Hazırlanacak bu dosya içerisinde aşağıdaki belgeler bulunur:

a) İhalelerin yapılmasına ilişkin Bakanlık Makamı Olur‘u,

b) İhale ilanı,

c) İhale konusu saha veya cevher, pasa, bakiye yığını ve cürufun taban ihale bedelini gösteren belge,

d) Gerçek kişilere ait onaylı nüfus cüzdanı örneği, vekillerin noterden düzenlenmiş vekaletnameleri,

e) Maden Kanunu‘nun 6. maddesindeki koşulları taşıyan tüzel kişilere ait kuruluş ve yetki belgelerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri,

f) Tüzel kişileri temsilen ihaleye katılmak üzere yetkili kılınan kişi veya kişilerin yetki belgeleri ve imza sirküleri,

g) Diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerinin yetkili kurullarının ihaleye katılma kararları ile katılan yetkili personeli gösterir belgeler.

İlan

MADDE 12- (Değişiklik 15.06.1997 tarih ve 23020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)İhale ilanlarında uyulması gereken esaslar şunlardır:

a) Maden Kanunu‘nun 22. maddesi kapsamında ihaleye açılan sahalar Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nde ve ilgili vilayetlerde 60 gün süre ile ilan edilir. Bu ilanda ihaleye açılan sahalarla ilgili açıklayıcı bilgiler ile açık artırma tarihlerinin ne zaman ilan edileceği belirtilir.

1- İlan süresi içinde hiç başvuru yapılmayan sahalar bu süre sonunda aramalara açık hale getirilir.

2- İlan süresi içinde birden fazla başvuru yapılmış olan sahalar için, ilan süresi bitiminden itibaren bir ay içinde hazırlanacak bir programla açık artırma tarihleri belirlenir ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nde ilan edilir. Bu ilanda belirtilen program çerçevesinde yapılacak ihaleler sonucunda hak sahiplerine arama ruhsatları verilir.

b) Maden Kanunu‘nun 30. maddesi kapsamında ihaleye açılan sahalar Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nde ve ilgili vilayetlerde üç ay süre ile ilan edilir. Bu ilanda ihaleye açılan sahaların ihale tarihleri de belirtilir.

1- Üç aylık ilan süresi içinde hiç başvuru yapılmayan sahalar bu süre sonunda aramalara açık hale getirilir.

2- İlan süresi içinde birden fazla başvuru yapılmış olan sahaların ihaleleri ilanda belirtilen tarihte yapılır. İhaleye açılan sahalarla ilgili açıklayıcı bilgileri içeren kısa bir ilanda Resmi Gazete‘de yapılır. han süresi içinde tek başvuru yapılmış olup, harç ve teminatı, verilen 15 gün süre içinde yatırılmış olan sahalar için Maden Arama Ruhsatı verilir. Bu süre içinde harç ve teminat yatırmayan müracaatçıların ruhsat hakları düşer.

c) Maden Kanunu‘nun 36. maddesi kapsamında ihaleye çıkarılan cevher, pasa, bakiye yığınları ve cürufların ihaleleri, Resmi Gazete‘de yayımlanacak bir ilanla ilgililere duyurulduğu gibi, Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nde ve cevher pasa, bakiye yığınları ve cürufların bulunduğu vilayetlerde de bir ay süre ile ilan edilir.

d) Maden Kanunu‘nun ilgili maddeleri gereğince ihaleye açılan saha ya da cevher, pasa, bakiye yığınları ve cürufların ihalelerine katılmak isteyenlerin süresi içinde usulüne uygun başvuruda bulunmaları zorunludur.

İlanda Yer Alacak Hususlar

MADDE 13- İlanda yer alacak hususlar şunlardır:

1- İhaleye konu yada ilan suretiyle aramalara açılacak sahaların ili, ilçesi, bucak veya köy ismi, saha erişim numarası, koordinatları, alanı,

2- Cevher, pasa, bakiye yığınları ve cürufların ili, ilçesi, köy veya bucağı, miktarı ve özelliği ile bulunduğu koordinatlar,

3- İhale Şartnamesinin Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nden ücret karşılığında alınabileceği,

4- İhalenin yapılacağı yada tekliflerin alınacağı gün ve saat ile ihale yeri.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhalelerde Açık Artırma Usulünün Uygulanması

MADDE 14- İlanda belirtilen ihale tarihi ve saatinde ihalenin yapılacağı yere müracaat sahipleri alınır. Açık artırma usulünün uygulanması aşağıdaki şekilde olur:

a) İhale Komisyonu, müracaat sahiplerinin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin açık artırmaya katılabileceklerini belirler ve bildirir.

b) İhaleye katılamayacakların belge ve geçici teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler müracaatçılar önünde bir tutanakla tespit edilerek açık artırmaya katılamayacaklar ihale salonundan çıkarılır.

c) (Değişiklik 12.10.2000 tarihli Resmi Gazete’de yapılmıştır.)İhale salonunda oturma yerleri ve söz alma sıraları açık arttırmaya geçilmeden önce İhale Komisyonunca çekilecek kur’a ile belirlenir ve İhale Komisyon tutanağı bu sıraya göre düzenlenir. Aynı numaralı sahaya aynı kişi veya şirket tarafından birden fazla müraacatta bulunulmuş ise, ihalede bu müracaatçıların tek müracaat numarası esas alınarak kur’aya tabi tutulur ve tek söz hakkı tanınır.

ç) Yapılan artırmalar. İhale Komisyonu Başkanı‘nca değerlendirme formuna sıra ile yazdırılarak, teklif sahiplerine imzalattırılır.

d) Açık artırmadan çekilen müracaatçıların bu durumları değerlendirme formuna yazılarak imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde bu durum İhale Komisyonu‘nca ayrı bir tutanakla belirlenir.

e) Sözlü son teklifler arasından en yüksek teklifi veren ihaleyi kazanır.

f) Ancak, açık artırma usulüyle yapılan bir ihalenin mutat süresini aşması ve daha da uzayacağının tespiti halinde, isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak vermeleri istenir. İhaleden çekilmiş olanlar yazılı teklif veremezler.

Yazılı son teklifler arasından en yüksek teklif sahibi olan ihaleyi kazanır. Yazılı son tekliflerin eşit olması halinde eşit teklif verenlerden teklif edilen miktar üzerinde yeniden teklif vermeleri istenir.

Bu durumda da eşitliğin bozulmaması durumunda ad çekme suretiyle ihaleyi kazanan belirlenir ve ihale karara bağlanır.

g) İhaleyi kazanan dışında, ikinci en yüksek yazılı teklifi verenler arasında da eşitlik olması halinde (f) bendindeki usul uygulanır.

h) Şartname ve tutanak ihaleye katılanlara imzalattırılır.

ı) (Mülga 15.06.1997 tarih ve 23020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)Yürürlükten kaldırılmıştır.

İhalenin Ertelenmesi

MADDE 15- Maden İşleri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde ihaleyi erteleyebilir. Bu durumda ertelenen ihaleye daha önce başvuruda bulunanlar katılacaktır.

Saha Yada Cevher, Pasa, Bakiye Yığını ve Cüruflara Talip Çıkmaması

MADDE 16- (Değişiklik 15.06.1997 tarih ve 23020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.) İhaleye talip çıkmaması halinde Maden Kanunu‘nun 22. maddesinin ikinci fıkrası ile 30. maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

İlan süresi içinde başvuru olmakla birlikte katılımın gerçekleşmemesi, müracaatçıların vermesi gereken belgelerin eksik olması veya uygun bulunmaması veya ihale sonuçlandıktan sonra ihale bedelinin yatırılmaması halinde ihale yapılmamış kabul edilerek söz konusu sahalar yeniden ihale programına alınır. İhale üzerinde kaldığı halde ihale bedelini yatırmayanlar, bir yıl süre ile hiç bir ihaleye katılamazlar.

İhaleye çıkarılan cevher, pasa, bakiye yığını ve cürufların birinci fıkraya göre ihalesinin yapılmaması veya ihaleden sonra alınmaması durumunda Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği bir tarihte yeniden ihaleye çıkarılır.

İhaleye Tek Kişinin Katılması

MADDE 17- İhaleye katılması gereken gerçek ve tüzel kişilerin birden fazla olmasına rağmen ihaleye tek kişinin katılması halinde, taban ihale bedelinden az olmamak şartıyla o kişinin ihale konusu saha için taban ihale bedeli yerine teklif edebileceği en yüksek bedelle ihale işlemi tamamlanır.

İhaleden Feragat

MADDE 18- İhaleye katılması gereken gerçek ve tüzel kişilerin birden fazla olmasına rağmen ihaleden önce yapılan feragatler nedeniyle istekli sayısının teke düşmesi halinde o saha taban ihale bedeli ile ruhsat harç ve teminatı alınmak suretiyle, Müsteşar Yardımcılığı’nın onayı alınarak taliplisi adına ruhsata bağlanır.

Geçici Teminat Miktarının Tespiti

MADDE 19- Maden sahalarının ihale geçici teminat miktarları; saha alanı ile arama birim teminatının çarpımından oluşan bedelin, teminat katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Teminat katsayısı mermer ve maden sahaları için ayrı ayrı olmak üzere her yıl Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nce belirlenir.

Geçici teminat = Saha alanı (Hektar) x Arama birim teminatı (TL) x Teminat katsayısı

Herhangi bir sebeple işletme hakkı sona eren sahalardan çıkarılmış fakat satılmamış olan cevherler, pasa bakiye yığınları ile cürufların ihalesinde ihaleye konu asgari geçici teminat bedeli günün şartlarına göre Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce tespit olunarak ilanla duyurulur.

Arama birim teminatı: Madencilik faaliyetlerinde Kanun hükümlerine ve tekniğe uygun çalışmayı temin amacı ile arama ruhsatlı sahalar için her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek hektar başına alınan ve nakit karşılığı olan geçici ödemedir.

Taban İhale Bedelinin Tespiti

MADDE 20- Taban ihale bedeli aşağıdaki şekilde tespit edilir:

1- Taban ihale bedeli; saha alanı ile hektar başına alınan arama birim teminatının çarpılması ile bulunur.

2- Cevher, pasa, bakiye yığını ve cürufların ihalesinde taban ihale bedeli, günün şartlarına göre Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nce belirlenir.

Artırma Miktarı ve Şekli

MADDE 21-(Değişiklik 15.06.1997 tarih ve 23020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.) İhalede yapılacak her artırmanın alt sınırı ihaleye çıkarılacak saha veya cevher, pasa bakiye yığını ve cüruflar için Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nce hazırlanacak şartnamede gösterilir.

İhaleye katılan müracaatçıların sıra ile ve her biri diğerinin verdiği fiyatı duyduktan satıra daha yüksek fiyat vermek suretiyle teklifte bulunmaları gerekir.

"Yapılan her artırma taban ihale bedelinin 1/2 (yarısı)sinden az olamaz."

Tekliflerin Değerlendirilmesi

MADDE 22- (Değişiklik 15.06.1997 tarih ve 23020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)

1- İhalede verilen teklifler İhale Komisyonunca değerlendirilerek en yüksek teklifi verenden başlamak suretiyle her müracaatçıya ihale bedelini yatırması için beşer iş günü süre verilir. Kendisinden önceki müracaatçının ihale bedelini yatırmaması nedeniyle ihale bedelini yatırma sırası kendisine gelen müracaatçılar teklif ettikleri ihale bedelini beş iş günü içinde Madencilik Fonu Gelir Hesabına, ruhsat harç ve teminatını da 15 gün içinde ilgili yerlere yatırmak zorundadırlar.

2- İhaleyi kazanan şahıs kendisine verilen süre içinde ihale bedelini, 15 gün içinde de harç ve teminatını yatırması halinde ruhsat almaya hak kazanır. Bu mükellefiyet yerine getirilmediği takdirde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı Madencilik Fonu Gelir Hesabına irad kaydedilir.

3- İhale edilen saha yada cevher, pasa, bakiye yığını ve cürufların ihale bedelinin yatırılmaması durumunda, ihale edilen saha yada cevher, pasa, bakiye yığını ve cüruflar sırasıyla diğer isteklilere teklif edilir.

4- İhale bedeli Madencilik Fonu Gelir Hesabına yatırılıncaya kadar diğer taleplilerin ihale teminatları iade edilmeyerek bekletilir. İhale bedelinin Madencilik Fonu Gelir Hesabına yatırılmasından sonra sıralamada ondan sonra gelen taleplilerin ihale teminatları iade edilir.

5- İhalede verilen en yüksek ihale bedelinin Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nde belirlenecek oranın altında kalan teklifler değerlendirmeye alınmaz ve bu teklifleri veren müracaatçıların ihale teminatları iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak Fiil ve Sorumluluklar

MADDE 23- Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ihalelerin hazırlanması ve sonuçlanmasında;

1- Maden Kanunu ve Yönetmeliğine aykırı davranan ve buna teşebbüs eden,

2- Hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle yada başka yollarla ihaleye fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden,

3- İşlemlerde sahte belge veren veya kullanmaya teşebbüs edenler, hakkında hukuki ve cezai takibat yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Tebligat

MADDE 24- Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerle ilgili her türlü tebligat, Tebligat Kanunu ve Tebligat Nizamnamesi hükümlerine göre yapılır.

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ek Madde 1- 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun geçici 1. maddesine göre, değişik koordinatlarla yapılmış olan müracaatların bulundukları 1/25.000 ölçekli paftalar üzerinde belirlenen çakışmalı alanlarının ihalelerine müracaatı o alana kısmen veya tamamen tekabül eden tüm müracaat sahipleri katılır.

İhalenin yapılacağı tarih, bu müracaat sahiplerinin başvuru dilekçelerinde belirtilen adreslerine bildirilir. Müracaat dilekçesindeki yazılı adresi değişmiş olduğu halde adres değişikliğini Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘ne bildirmemiş olan müracaatçıların bilinen adreslerine yapılan tebligatlar geçerli sayılır. Ayrıca hangi paftanın hangi tarihte ihalesinin yapılacağı Resmi Gazete‘de yapılacak bir ilanla ilgililere duyurulur.

Müracaatçılar ihaleye katılmak için başvuru alanlarına göre bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde hesaplanan geçici teminatlarını yatırmak zorundadırlar.

Bu Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen şekilde yapılacak açık artırma usulü ile müracaatçıların kendi müracaat alanları için teklif ettikleri birim ihale bedeli belirlenir.

İhale sonucunda, iştirakçilerin hak sağladıkları ruhsat alanlarına ödeyecekleri ihale bedelleri Alan (hektar), teklif edilen birim ihale bedeli (TL/hektar), şeklinde hesaplanır.

Çakışmalı alanlarda ilk ruhsat hakkı en yüksek birim ihale bedelini teklif eden müracaatçıya verilir.

Birinci sırada ruhsat hakkını kazanan müracaatçıya verilecek ruhsat alanı dışında kalan alanların ruhsatlandırılmasında da birim tekliflerdeki sıralamaya göre işlem yapılır.

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 243
Yayın Tarihi: 02.01.2006