TMMOB Maden Mühendisleri Odası

8. ULUSLARARASI KIRMATAŞ SEMPOZYUMU (AGGRE 2016) SONUÇ BİLDİRGESİ

 8. ULUSLARARASI KIRMATAŞ SEMPOZYUMU (AGGRE 2016) SONUÇ BİLDİRGESİ

8. ULUSLARARASI KIRMATAŞ SEMPOZYUMU (AGGRE 2016) SONUÇ BİLDİRGESİ


8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu (AGGRES 2016), TMMOB Maden Mühendisleri Odası ve Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü iş birliği ile 13-14 Ekim 2016 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenmiştir.

Uluslararası düzeye taşınan sempozyuma üç ayrı ülkeden katılımın sağlanmış, sempozyumu yaklaşık 226 delege izlemiştir. Sempozyumda 20 adedi poster olmak üzere toplam 62 bildiri sunulmuştur.

Sempozyumda sunulan bildiriler; kırmataş hammadde kaynakları ve mühendislik özellikleri, kırmataş ocaklarının kazı ve teknolojisi, delme-patlatma tasarımı ve uygulaması, hammadde hazırlama ve hammadde kaynakları, arama, planlama ve fizibilite, işçi sağlığı ve güvenliği kırmataş ocak işletmeciliğinin çevresel etkileri ve sürdürülebilirlikleri ve diğer ilgili konular olmak üzere 11 ana başlık altında toplanmıştır.

İki gün süren Sempozyum `da dile getirilen görüş ve öneriler ana başlıklarıyla aşağıda özetlenmiştir:

1- Ülkelerin gelişmesinde doğal kaynakların kullanımı halen önemini korumaktadır. Bunun için fen ve bilimin bulunduğu seviyeyi gözeten maden politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Rekabetçi ve kar`a dayalı madencilik çalışmaları her zaman çözüm getirmemektedir. Madencilik faaliyetlerinde bilim ve teknolojinin olanakları ekolojik dengeyi koruyucu ve çevresel sorunları ortadan kaldırıcı çözümleri esas alınmalı ve işçi sağlığı ve güvenliğini sürekli olarak geliştirilmelidir.

2- Rezervler maksimum fayda ile çalıştırılmalıdır. Üretim odaklı çalışmadan ziyade sosyal ve çevresel etkenler göz önünde bulundurularak, güvenlikli çalışma ortamı sağlanmalıdır. Planlama aşamaları belirtiğimiz bu bütünlük içinde ele alınırsa ülkemiz madenciliğinin gelişmesine katkı sunacaktır.

3- Sanayileşme, nüfus artışı ve daha kaliteli yaşama olan talebe paralel olarak ortaya çıkan kentleşme süreci, tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de agrega üretimindeki artışın ana nedeni olmuştur. Diğer taraftan ülkemizin içinde bulunduğu depremsellik olgusu, agreganın sadece ekonomik olarak üretilmesini değil aynı zamanda nitelik ve nicelik yönünden üretimini de beraberinde getirmiştir. İnşaat sektörü olarak bilinen mühendislik yapılarının temel girdisi olan agrega; madencilik sektörünün özel bir alanı olarak gelişirken Maden Mühendisliği disiplini içerisinde üretilen mühendislik hizmetleri ile yaşadığı çevresel sorunlar asgariye indirilmektedir.

5- Altyapı ve üstyapı yatırımlarının yoğunlaştığı dönemlerde asfalt, sıva, dolgu, filtrasyon, stabilizasyon ve beton üretimi amacıyla batı ülkelerinde yılda tüketilen agrega miktarı 7 ton/kişi iken ülkemizde 6 ton/kişi civarında olduğu bilinmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığında, ülkemiz için gelecekte bugünkü boyutundan çok daha ciddi bir kırmataş madenciliğinden söz edebiliriz. Bu da kırmataş/agrega sektörünün planlamasının öneminin daha da arttırmaktadır.

6- Dünya genelinde Agrega üretimi tüm madencilik faaliyetleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca agrega sektörü, istihdam potansiyeli ve başta inşaat olmak üzere diğer sektörlerle olan yoğun girdi-çıktı ilişkisi sebebiyle ülke ekonomilerinin vazgeçilemez sektörlerinden birisi durumundadır. Agrega sektörü 493 milyon ton/yıl üretim ile ülkemizin en önemli madencilik faaliyeti olarak 25.000‘den fazla kişiye doğrudan istihdam sağlayan, 3,5 milyar liralık bir sektördür. Devlet hakkı ödemesinde 154 milyon TL ile Agrega Madenciliği 2. sırada yer almaktadır.

7- Her maden işletmeciliği kendi başına ayrı bir projedir. Her taşın oluşumu, yataklanması, fiziksel, kimyasal, özelikleri birbirine benzememektedir. Bu nedenlerle tek tip maden işletmesi uygulamaları mümkün görünmemektedir dolayısıyla taşın özellikleri dikkate alınarak farklı maden işletmeciliği veya maden hazırlama yöntemleri uygulanarak ekonomik bir işletmecilik sağlanabilir.

8- Halen geleneksel olarak sürdürülen agrega üretiminin mevzuat, yatırım, işletme sorunlarının yanı sıra çevre ve ekoloji sorunları bulunmaktadır ve bilinmektedir. Artık bu sorunların kulak arkasına atılması, görmezden gelinmesi ya da mevcut durumun sürdürülmesi agrega madenciliğine dolayısıyla ülke ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. Büyük ölçekte kentin ihtiyacı olan agrega üretiminde verimliliği artırmak için ülke, il, ilçe agrega ihtiyacı planlamalı ve bu plan kapsamında üretimi sağlanmalıdır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
14 Ekim 2016, KÜTAHYA

Okunma Sayısı: 548
Yayın Tarihi: 30.10.2016