TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Diğer Tüm Kitaplar

TAŞKÖMÜRÜ RAPORU
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Yayın No: 168

Yayın Yeri:  ANKARA

Sayfa Sayısı: 56

Giriş
230
Sunuş

Sanayinin temel girdilerinden olan enerji, ulusların kalkınmalarında ve refaha ulaşmalarında büyük önem taşımaktadır. Sanayileşme ve kalkınma yarışında öne geçebilme çabasındaki uluslar, bu yarışta kendileri için en avantajlı hammadde ya da enerjinin arayışı içerisinde olmak zorundadırlar. Bu çerçevede, enerji kaynaklarına sahip bulunan ülkeler, yarışa bir adım önde başlamaktadırlar.          

Taşkömürü hem demir-çelik  endüstrisinin girdisi olarak, hem de enerji hammaddesi olarak  en stratejik maden olma özelliğini 20. yüzyılın ilk dönemlerine kadar sürdürmüştür. 20. yüzyılda petrol üretimi ve kullanımının yaygınlaşması, nükleer enerji-doğal gaz vb.  alternatif enerji kaynaklarının ortaya çıkması kömürün kullanımı ve önemini bir ölçüde azaltmıştır. Ancak, alternatif kaynaklara ve küresel ısınma tehdidine rağmen günümüzde dünya elektrik üretiminin % 41‘i kömüre dayalı termik santrallerde yapılmaktadır.

Teknolojik gelişmeler sayesinde,  birim çelik üretimi için kullanılan kömür miktarı geçmişe göre bir miktar azalmış olmasına karşın (1 ton çelik için 630 kg kömür)  dünya çelik üretiminin % 70‘i  kömür ve kok kullanılarak yapılmakta olup bu sektör için taşkömürü vazgeçilmez bir temel girdidir.

Maden Mühendisleri Odası, insanı ve insan emeğini merkeze koyan, bir yandan madencilik faaliyetlerinde kamunun etkin gözetim ve denetimini sağlarken, diğer taraftan söz konusu faaliyetlerin çevre ve ekosistemlerin korunmasını da gözeten, temel olarak ekonomik kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılarak gelir dağılımının düzeltilmesi hedeflerine yönlendirilen bir "ulusal madencilik politikası" oluşturmanın, gerek toplumun yararı gerekse madencilik sektörünün gelişimi bakımından son derece büyük önem taşıdığı görüşündedir. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu amaçla, madenlerimiz hakkında ürettiğimiz raporları; kamuoyu, sektör ve meslektaşlarımızla paylaşmayı önemli görmekteyiz. Taşkömürü raporunda, taşkömürü endüstrisinin dünyada ve ülkemizde bulunduğu yerin bir genel değerlendirmesi yapılarak, Türkiye taşkömürü endüstrisi ayrıntılı olarak irdelenmiş, gelecekle ilgili projeksiyonlar tartışılarak öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Bu raporun oluşmasında yoğun emeği geçen Prof. Dr. Vedat Didari ve Sayın Enver Karaçam‘a, katkı koyan tüm meslektaşlarımıza ve Stratejik Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu‘na teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar