TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SEMİNERLER

    UYGULAMALI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ EĞİTİMİ (26.06.2006 - 30.06.2006)

      50.YIL EĞİTİM SALONU - ANKARA

 

Veri ve bilgilerin sistemli şekilde toplanıp depolanması, işlenmesi ve anlamlı hale dönüştürülmesi için oluşturulmuş sistemlere bilgi sistemi denir. Veri ve bilginin hızla arttığı günümüzde, bilginin etkin, kolay ve verimli kullanılmasına duyulan ihtiyaç bilgi sistemlerinin geliştirilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Bilgi sistemlerinin temel fonksiyonu karar verme işlemini kolaylaştırmak ve bu süreci kısaltmaktır (Yomralıoğlu, 2000). Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin bilgi sistemlerinden farkı; sistemin değişik nesnelere ait öznitelik bilgilerine ilave olarak konum bilgilerini de içermesidir (Sağlam ve ark., 2004). Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), mekansal kökenli bilgilerin (grafik ve öznitelik) bilgisayar ortamında toplanması, girilmesi, saklanması, sorgulanması, mekansal analizlerinin yapılması, görüntülenmesi ve farklı formatlarda çıktı alınması için oluşturulan bir bilgi sistemidir.

CBS'nin temel çalışma prensibi belli bir coğrafi bölge için grafik (konumsal) ve öznitelik (grafik/konumsal olmayan) verilerinin ilişkilendirilerek farklı katmanlar halinde saklanması ve bu katmanları kullanarak istenilen analizlerin yapılmasına dayanmaktadır.

Maden işletme haklarının yönetimi, maden arama faaliyetleri, tasarım ve yer seçimi, çevre etki değerlendirmesi, üretim, güvenlik, ve maden rehabilitasyonu CBS'nin madencilikteki başlıca kullanım alanlarını teşkil etmektedir.

CBS ve yardımcı teknolojilerin (Uzaktan Algılama, UA, küresel konumlama sistemleri (KKS, GPS) madencilikte kullanımı, madencilikte kontrol ve izleme işlemlerini daha etkin hale getirdiğinden bu teknolojilerin kullanımına yönelik eğilimler gün geçtikçe artmaktadır. CBS ve UA'nin Ülkemiz madenciliğinde şu ana kadar henüz uygulama olanağı bulamadığı, ancak büyük katkılar sağlayacağı alanlar şöyle sıralanabilir:

-Madencilik faaliyetlerinin hepsini içeren bir bilgi sisteminin oluşturulması (Maden Bilgi Sistem, MBS)

-Maden yönetiminin tüm madencilik faaliyetlerini toplu halde bir sistemde görmesi, gerekli sorgulamaların ve analizlerin yapılması

-Üretim planlamasının yapılması

-Jeolojik yapıların üretime etkilerinin gözlenmesi

-Tüm ocak içi yolların ve yollara ait bilgilerin sorgulanması, ilişkili tematik haritaların hazırlanması

- Maden kazalarının ocak haritasında işlenmesi ve bu haritadan yaralanılarak olası risk haritasının elde edilmesi

-Personele  ait veri  tabanının  oluşturulması  ve  personelin  çalıştığı  bölümler  ile ilişkilendirilmesi

-Ocak ile ilgili istenilen her türlü tematik haritanın hazırlanabilmesi

-Madene ait her türlü değişim ve ölçümlerin bilgisayar ortamında kısa zamanda güncellenebilmesi

 Uygulamalı Coğrafi Bilgi Sistemleri 5 günlük bir eğitim olarak programlanmış olup,sabah CBS Temel Prensipleri anlatılmış, öğleden sonrada anlatılanların bilgisayar başında uygulaması yapılmıştır.

Eğitim kapsamında;

- CBS Nedir, 

- CBS Teknolojisi Temelleri, Bileşenleri,

- CBS ile Temel Veri Kaynakları, Veri Yapıları, Koordinat Sistemleri, Harita Projeksiyonları, Mekansal Veri Gösterimi ve Organizasyonu, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ve Veri Tabanları, Hata Kavramı ve Kaynakları, Mekansal Veri Analizleri ve Uygulamaları  anlatılmıştır. 

Bilgisayar Laboratuarın da ;

-   CBS’ye Giriş Lab,

-   Topoloji-Tematik Haritalama

-   Harita Projeksiyonları-Harita Kodlama

-   Veri Tabanı,SQL Sorgulama

-   Mekansal Sorgulama

-   Sayısal Yükseklim Modeli (SYM)

-    CBS Analizleri   uygulamaları yapılmıştır.

Eğitime 9 kursiyer katılmış olup,eğitim sonunda katılım sertifikası verilmiştir.

Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 12:05:40

Güncellenme Zamanı: 04.07.2006 11:18:27
Güncellenme Zamanı: 04.07.2006 11:18:03
Güncellenme Zamanı: 04.07.2006 11:15:13
Güncellenme Zamanı: 28.06.2006 14:17:46
Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 17:10:00
Güncellenme Zamanı: 28.06.2006 14:23:08
Güncellenme Zamanı: 28.06.2006 14:28:27
Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 17:07:51
Güncellenme Zamanı: 27.06.2006 12:09:27
Güncellenme Zamanı: 04.07.2006 11:23:52