TMMOB Maden Mühendisleri Odası
İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV,

Resmi Gazete Tarihi: 04.02.2005
Resmi Gazete Sayısı:25717

İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev,

Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

       MADDE 1 — 20/1/2004 tarihli ve 25352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin  Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinden 20/1/2006 tarihine kadar iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar için iş güvenliği uzmanlığı sertifikası şartı aranmaz."

       Yürürlük

       MADDE 2 — Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

         MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.