TMMOB Maden Mühendisleri Odası
SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2005
Resmi Gazete Sayısı:25818

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi)’nin uygulanmasına yönelik, uluslararası öneme sahip olsun veya olmasın tüm sulak alanların korunması, geliştirilmesi ve bu konuda görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemektir. 

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde uluslararası öneme sahip olsun veya olmasın tüm sulak alanlar ile bu alanlarla ilişkili habitatların korunması ve akılcı kullanımı, sulak alanların yönetimi ile Ulusal ve Yerel Sulak Alan Komisyonlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanunun 9 uncu maddesi,  4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak;

3958 sayılı Kanunla uygun bulunan 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme hükümlerine paralel olarak;

hazırlanmıştır. 

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

Sözleşme: 3958 sayılı Kanunla uygun bulunup 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi)"yi,

Sulak Alan: Sözleşmenin amacı bakımından, alçak gelgitte derinliği altı metreyi aşmayan deniz suyu alanlarını da kapsamak üzere, doğal ya da yapay, sürekli ya da geçici, durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu bütün sular ile bataklık, sazlık, ıslak çayır ve turbalıkları,

Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan: Sözleşmenin Taraflar Toplantısında kabul edilen "Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan Kriterleri"nden en az birine sahip olan alanları, 

Ramsar Alanı; Sözleşmenin 2 nci maddesi gereğince,"Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesi"ne dahil edilen sulak alanları, 

Yapay Sulak Alan: İçme, kullanma ve sulama suyu temini ile elektrik üretimi amacıyla yapılan baraj ve gölet gibi su yapılarını,

Komisyon: Yönetmeliğin 27 nci maddesi ile teşkil edilen Ulusal Sulak Alan Komisyonunu,       

Ekolojik Karakter:  Bir sulak alanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik bileşenlerinin yapısı ile bunların karşılıklı ilişkilerinden doğan özelliklerini,

Akılcı Kullanım:  Sulak alanların ekolojik karakteri korunarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayabilecek tarzda kullanılmasını,

Sulak Alan Yönetim Planı: Sulak alanların akılcı kullanımını sağlamak üzere koruma, kullanım, araştırma, izleme ve denetim gibi etkinliklerin ve tedbirlerin tümünü bütüncül bir yaklaşımla tanımlayan planları,

Yabancı Tür: Bir sulak alan ekosisteminde doğal olarak bulunmayan türü,

Turba: Oksijensiz ve suya doygun ortamlarda çökelerek birikmiş ve kısmen ayrışmış organik ve inorganik materyallerden oluşan karışımı,

Proses Artığı Çamur: Evsel ve endüstriyel atık su arıtma işlemleri sonucu tesislerden atık veya artık çamur olarak bırakılan malzemeyi,

Başvuru Formu: Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün iznine tabi faaliyetler için Bakanlık tarafından geliştirilecek formlar ile bu Yönetmelik ekinde yer alan formları,

İzin Formu: Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün iznine tabi faaliyetler için Bakanlık tarafından geliştirilecek formlar ile bu Yönetmelik ekinde yer alan formları,

Koruma Bölgeleri: Mutlak Koruma Bölgesi, Sulak Alan Bölgesi, Ekolojik Etkilenme Bölgesi ve Tampon Bölgenin kapsadığı alanı,

Mutlak Koruma Bölgesi: Koruma Bölgeleri içerisinde yer alan, su kuşlarının yoğun ve toplu olarak kuluçka yaptığı ve gecelediği alanlar; nadir ve nesli tehlikedeki kuş türlerinin önemli üreme bölgeleri ile nesli tehlikede veya dar yayılışlı sulak alana bağımlı doğal bitki türlerinin bulunduğu alanları,

Sulak Alan Bölgesi: Açık su yüzeyleri, lagünler, nehir ağızları, tuzlalar, geçici ve sürekli tatlı ve tuzlu su bataklıkları, sulak çayırlar, sazlıklar ve turbalıklar gibi habitatların oluşturduğu bölgeyi,

Ekolojik Etkilenme Bölgesi: Sulak alan ekosistemi ile ilişkili ve sistemi destekleyen deniz, kumul, kumsal, çalılık, ağaçlık, orman, çayır,  mera ve çeltik alanları gibi habitatların oluşturduğu bölgeyi,

Tampon Bölge:  Sulak alan havzasının coğrafi durumu, topografik özellikleri ve arazinin mevcut kullanım durumuna göre; sulak alan ekosistemini korumak maksadı ile ayrılan ve su toplama havza sınırını geçmemek ve sınırları varsa ekolojik etkilenme bölgesinden yoksa sulak alan bölgesinden itibaren 2500 metreden az olmamak üzere ayrılan bölgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Koruma, Kullanım İlkeleri ve Yasaklar

Koruma İlkeleri

Madde 5 - Sulak alanların korunmasında aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur.

a) Sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması zorunludur. Her türlü arazi ve su kullanım planlamalarında, sulak alanların işlev ve değerlerinin korunması esastır.

b) Sulak alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

c) Sulak alanların akılcı kullanımı ile uyumlu, korunmalarına ve geliştirilmelerine katkı sağlayacak faaliyetler desteklenir ve teşvik edilir.

d) Ekolojik karakteri bozulmuş sulak alanların rehabilitasyonu sağlanır.

e) Kurutulmuş sulak alanların teknik ve ekonomik olarak uygun olanlarının geri kazanımı için gerekli tedbirler alınır.

f) Ramsar Listesinde yer alsın veya almasın uygun sulak alanlarda su kuşları populasyonlarının arttırılması sağlanır.

Kurutma ve Doldurma

Madde 6 - Sekiz hektardan daha büyük doğal sulak alanlar doldurulamaz ve kurutulamaz. Sekiz hektardan daha küçük doğal sulak alanların kurutulması ve doldurulması Bakanlığın iznine tabidir.

 

Su Alımı

Madde 7 - Koruma bölgeleri içerisinden doğal sulak alanların ekolojik karakterini ve fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyecek ölçüde yerüstü ve yeraltı suyu alınamaz, sistemi besleyen akarsular ile diğer yüzey suların yönleri değiştirilemez veya sistemde su depolanamaz. Sulak alanlardaki su rejimini etkileyebilecek her türlü faaliyet için planlama aşamasında  Bakanlığın uygun görüşü alınır.

Kum Alımı

Madde  8 - Koruma bölgelerinden Bakanlığın uygun görüşü alınmadan kum ve çakıl alınamaz. Kumulların doğal yapıları bozulamaz.

Turba Çıkarılması

Madde 9 - Koruma bölgelerinde turba çıkarmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler verilen "Başvuru Formu" ile Bakanlığa başvurur (Ek-3). Bakanlığın uygun görmesi halinde "Turba Çıkarımı İzin Belgesi" düzenlenerek (Ek-4) izin verilir.    

Saz Kesimi

Madde 10 - Koruma bölgelerinde, kuşların kuluçka alanlarını bozmamak kaydıyla, her yıl Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde, kara tarafından su kesimine doğru ve bütün  saz alanının %30’unu geçmeyecek şekilde saz kesimi yapılabilir. Koruma bölgelerinde saz ve diğer bitki türlerinin yakılması, sazların sökülmesi ve tahrip edilmesi yasaktır.

Saz kesmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler; Bakanlığa başvurur. Saz kesimi başvuru formunu doldurur (Ek-5). Bakanlığın uygun görmesi halinde her bir sulak alan için, saz kesilecek alanlara ve kesilecek saz miktarına, yukarıda belirtilen esaslara uyulması kaydıyla "Saz Kesimi İzin Belgesi" ile (Ek-6) izin verilir.

Kesilen sazları alandan çıkarmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlığa başvurur. "Saz Nakil Formu"nu doldurur (Ek-7). Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda başvuru sahibine "Saz Nakil İzin Belgesi" (Ek-8) verilir.

Saz kesim ve nakil belgesi olmayan gerçek ve tüzel kişiler saz kesimi ve naklini yapamazlar.

Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Toplanması

Madde 11 - Bu Yönetmelik kapsamına giren alanlarda Bakanlığın uygun görüşü alınmadan; nadir, endemik, nesli tehlikede veya tehlikeye düşebilecek doğal bitki türleri kesilemez ve sökülemez, yabani hayvanlar, yumurtaları ve yavruları toplanamaz, yuvaları bozulamaz.

Yabancıların yapacağı her türlü inceleme ve araştırmalar Bakanlığın iznine tabidir. Yerli araştırmacılar Bakanlığa bilgi vermek kaydıyla araştırma yapabilirler.

Yabancı Türler

Madde 12 - Doğal sulak alanlara, hangi amaçla olursa olsun, bilimsel araştırma yapılmadan ve Bakanlığın uygun görüşü alınmadan yabancı türler atılamaz, bırakılamaz.

Geçmişte atılmış ve bilimsel araştırmalar sonucunda sulak alan ekosisteminde ciddi olumsuzluklar yarattığı tespit edilen yabancı türlerin alandan uzaklaştırılması, bu mümkün olmuyorsa populasyonlarının kontrol edilmesi ilgili Bakanlıklarca sağlanır.

Ağaçlandırma

Madde 13 - Bu Yönetmelik kapsamına giren alanlarda, kuşların barınması ve üremesi için yeni habitatlar oluşturmak ve erozyonu önlemek gibi amaçlarla yapılabilecek ağaçlandırmalar Genel Müdürlük iznine tabidir.

Atık Su Deşarjı

Madde 14 - Sulak alanlara ve sulak alanları besleyen tüm sulara veya sisteme bağlantılı kuru derelere hiçbir surette arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık sular verilemez.

Atık su deşarjı ile ilgili olarak, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği", su ürünleri istihsal sahalarında ise 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Su Ürünleri Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Çöp, Moloz, Hafriyat, Dip Tarama ve Proses Atığı Çamurları

Madde 15 - Bu Yönetmelik kapsamına giren alanlara  çöp, moloz, hafriyat, dip tarama ve  proses artığı çamurları dökülemez.

Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınmadan dip taraması yapılamaz ve dip çamuru çıkarılamaz.

Yapay sulak alanların kullanımı

Madde 16 - Uluslararası öneme sahip yapay sulak alanlar, yaban hayatı varlığına özen gösterilerek yapım amacına uygun olarak kullanılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koruma Bölgelerinin Tespiti ve Uygulama Esasları

Koruma Bölgelerinin Tespiti ve İlanı

Madde 17 - Sulak Alanlara ait mutlak koruma bölgeleri, sulak alan bölgeleri, ekolojik etkilenme bölgeleri ve tampon bölgeler Bakanlığın koordinasyonunda Komisyon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşların uzmanlarınca arazide yapılan inceleme ve değerlendirmelerle tespit edilir. Koruma bölgeleri sınırları 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar üzerinde gösterilir ve Komisyonun görüşüne sunulur. Komisyonun uygun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça onaylanır, ilgili bakanlık ve valiliklere bildirilir.

Mutlak Koruma Bölgesinde Uygulama Esasları

Madde 18 - Bu bölgede;

a) Bilimsel ve koruma amaçlı faaliyetler ile kuşların üreme döneminde kuş gözlemi ve görüntü alınması Bakanlığın iznine tabidir.

b) Kuşların üreme döneminde alanda su ürünleri istihsali yapılamaz, hayvan otlatılamaz.

c) Bakanlıkça gerekli görüldüğünde alan çitle çevrilir.

Yukarıda belirtilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilemez.

Sulak Alan Bölgesinde Uygulama Esasları

Madde 19 - Bu bölgede;

a) Mevcut arazi kullanımı dışında yeni tarımsal alanlar açılamaz, mevcut tarım arazilerinde suni gübre ve tarım ilaçları kullanılamaz.

b) Ağaç kesimi yapılamaz.

c) Kuş gözlem kuleleri, gözlemevleri, seyir amaçlı yaya yolları, Genel Müdürlük izni ile yapılır.

d) İçme, kullanma ve sulama suyu projelerine ait zorunlu tesisler, Genel Müdürlük izni ile yapılır.

e) Madensel tuzların çıkarılması, su ürünleri istihsali ve bunlara ait zorunlu tesisler Genel Müdürlük izni ile yapılır.

f) Bu Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde tanımlanan usul ve esaslar çerçevesinde turba çıkarımı ve saz kesimi yapılır.

g) Hayvan otlatılmasına izin verilebilir.

Yukarıda belirtilenlerin dışında hiçbir faaliyete ve yapılaşmaya izin verilmez.

Ekolojik Etkilenme Bölgesinde Uygulama Esasları

Madde  20 - Bu bölgede;

a) Alanın ekolojik karakterinin korunması esastır.

b) Mevcut arazi kullanımı dışında yeni tarımsal alanlar açılması yasaktır.

c) 19 uncu maddede belirtilen faaliyetlere ilave olarak, günü birlik kullanım amacıyla lokanta, büfe, çay bahçesi, plaj kabini, gezi parkurları, kuş gözlem kuleleri, balıkçı tekneleri için iskele, yürüyüş yolları inşa edilebilir. Bu madde kapsamında planlanan projelere, alanların ekolojik yapılarına göre Genel Müdürlükçe izin verilir.

d) Bu alanda ekolojik karakteri bozacak şekilde ağaç kesimi yapılamaz.

Yukarıda belirtilenlerin dışında hiçbir faaliyete ve yapılaşmaya izin verilmez.

Tampon Bölgede Uygulama Esasları

Madde 21 - Bu bölgede;

a) Katı atık düzenli depolama alanına, katı atık bertaraf tesislerine, bu Yönetmelikle izin verilenlerin dışında maden ocaklarının açılmasına ve işletilmesine, endüstri bölgesi ilan edilmesine, organize sanayi bölgesi ve serbest bölge sanayi alanı kurulmasına ve Ek-1’de belirtilen faaliyetlerin yapılmasına izin verilemez.

b) Ek-2 de belirtilen faaliyetlerin yapımı Genel Müdürlüğün iznine tabidir. Bu listede yer alan faaliyetler için Bakanlıkça belirlenecek başvuru formu çerçevesinde, Bakanlığa müracaat edilir, müracaatın uygun görülmesi halinde başvuru sahibine izin belgesi verilir. 

c) Coğrafik, topoğrafik ve zemin koşulları nedeniyle yerleşim ve kentsel gelişimi zorunlu olarak bu bölgede kalan ve Ulusal Sulak Alan Komisyonunca uygun görülen il merkezlerinin sınırları içerisindeki sulak alanlar için 26 ncı maddede belirtilen yönetim planları ile özel hükümler getirilebilir.

Koruma Bölgeleri Uyum Esasları

Madde 22 - Yönetim planı tamamlanan sulak alanın bulunduğu bölgede çevre düzeni planı olmaması halinde, çevre düzeni planları yönetim planlarına uygun olarak yapılır. Mevcut olan çevre düzeni planları yönetim planına uygun olarak revize edilir. Yönetim planları yapılmayan sulak alanlarda ise 17 nci maddede belirtilen koruma bölgeleri sınırları, çevre düzeni planlarına işlenir.

İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarları

Madde 23 - İçme ve kullanma suyu rezervuarlarında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ramsar Alanlarının İlanı ve Yönetim Planları

Ramsar Alanlarının Belirlenmesi

Madde 24 - Uluslararası öneme sahip Sulak Alanlardan Ramsar Listesine dahil edilecek alanlar Komisyon tarafından belirlenir.

Ramsar Alanlarının Sınırlarının Tespiti ve İlanı

Madde 25 - Ramsar alanlarının sınırları Komisyon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşların uzmanlarınca arazide yapılan inceleme ve değerlendirmelerle tespit edilir. Ramsar sınırları 1/25.000 ölçekli haritalar üzerinde gösterilir ve Komisyonun görüşüne sunulur. Komisyonun uygun görüş alındıktan sonra Bakanlıkça onaylanır ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması

Madde 26 - Bakanlıkça, "Ramsar Sözleşmesi Sulak Alan Yönetim Planı Rehberi" esas alınarak, uluslararası öneme sahip her bir sulak alan için yönetim planı yapılır veya yaptırılır.

Yönetim planlarının hazırlanması sürecine, ilgili bakanlıkların, valiliklerin, yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşların ve bilim adamlarının katılımı sağlanır.

Yönetim planları ile kara avcılığı ve su ürünleri avcılığına ilişkin özel düzenlemeler yapılabilir.

Yönetim planları, Komisyonun görüşü alınarak Bakanlığın onayını takiben yürürlüğe girer. Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler bu plan hükümlerine uygun işlem yapmakla yükümlüdürler.

Valilikler; mahalli çevre kurulları ve yerel sulak alan komisyonları vasıtasıyla yönetim planlarının uygulanmasını, sürekli ve etkin bir izlemenin yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ulusal Sulak Alan Komisyonu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Ulusal Sulak Alan Komisyonun Oluşumu

Madde 27 - Komisyon, Bakanlık Müşteşarının ve/veya Müşteşar Yardımcısının başkanlığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, yüksek öğretim kurumlarının biyoloji ve ziraat bilim dallarından, aynı daldan olmamak koşuluyla iki, sulak alanlar konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından iki olmak üzere toplam 10 kişiden oluşur. 

Komisyonda yer alacak yüksek öğretim kurum ve sivil toplum kuruluş üyeleri Bakanlıkça belirlenir ve 3 (üç) yılda bir yenilenir.

Komisyonun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

Komisyonun Görevleri

Madde 28 - Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Ulusal Sulak Alan politika ve stratejilerini belirlemek,

b) Sözleşmenin taraflar konferansında alınan kararların ve önerilerin uygulanmasını sağlamak,

c) Sulak alanlarla ilgili sorunların çözümüne yönelik kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,

d) Uzmanlarca tespit edilen sulak alan koruma bölgeleri ve Ramsar alanları hakkında Bakanlığa görüş vermek,

e) Sulak alan yönetim planlarının uygulanmasından doğan sorunların çözümü için kararlar almak,

f) Sulak alanlara bağımlı nadir ve nesli tehlikede olan türlerin korunması ve geliştirilmesi için hazırlanan eylem planlarının uygulanmasından doğan sorunların çözümü için karar almak,

g) Sulak alanların yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik faaliyetleri desteklemek,

h) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 29 - Komisyon yılda en az iki defa toplanır. Komisyon başkanı gerekli gördüğünde veya ilgili bakanlıkların talebi üzerine Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Komisyonda oy çokluğu ile karar alınır. Komisyon Başkanı uygun gördüğü kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının yetkili temsilcilerini, gündemle ilgili görüşlerini almak üzere gözlemci olarak Komisyon toplantısına davet edebilir. Komisyona gözlemci olarak davet edilecek temsilciler davet edildikleri gündem maddesine ilişkin oylamaya katılırlar. 

Komisyon, gündemindeki konularda hazırlık yapmak amacıyla ilgili kuruluşlardan oluşan bir çalışma grubu teşkil edebilir.

Toplantı Gündemi

Madde 30 - Komisyonun toplantı gündemi sekreterya tarafından hazırlanır. Komisyon üyeleri komisyon toplantısından en az 20 gün önce toplantı gündemi ile ilgili teklifte bulunabilir.

Gündem konuları toplantı tarihinden en az on beş gün önce üyelere gönderilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yerel Sulak Alan Komisyonu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Yerel Sulak Alan Komisyonunun Oluşumu

Madde 31 - Yönetim Planı hazırlanan ve hazırlanma sürecinde olan uluslararası öneme sahip sulak alanların bulunduğu illerde "Yerel Sulak Alan Komisyonu" kurulur.

Komisyon il valisi veya valinin görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, Ulusal Sulak Alan Komisyonunun üyesi kurumların bölge veya il müdürleri, sulak alanın bulunduğu ilçenin kaymakamı, il ziraat odası başkanı varsa su ürünleri kooperatiflerinden bir, avcılık ve atıcılık derneklerinden bir, yerel üniversitenin biyoloji ve ziraat bilim dallarından, aynı daldan olmamak koşuluyla iki, sulak alanlar konusunda faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarından bir temsilcinin katılımı ile oluşur. 

Komisyonun sekreterya hizmetleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yürütülür.

Yerel Sulak Alan Komisyonunun Görevleri

Madde 32 - Komisyon bulunduğu il dahilinde aşağıda belirtilen işleri yapar.

a) Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Ulusal Sulak Alan politika ve stratejilerinin uygulanmasını sağlamak.

c) Sulak Alan Koruma Bölgeleri esaslarının uygulanmasını sağlamak.

d) Yönetim planının hazırlanma sürecinde gerekli destek ve katkıyı vermek.

e) Sulak Alan yönetim planlarının uygulanmasını sağlamak.

f) Sulak alanlara bağımlı nadir ve nesli tehlikede olan türlerin korunması ve geliştirilmesi için hazırlanan eylem planlarının uygulanmasını sağlamak.

g) Sulak alanların yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik faaliyetleri desteklemek.

h) Bulunduğu il sınırları içerisindeki diğer sulak alanların korunması ile ilgili çalışmalara destek vermek.

ı) Toplantı kararlarını Ulusal Sulak Alan Komisyonuna sunulmak üzere Bakanlığa bildirmek.

Komisyon başkanı, gerekli gördüğünde veya Komisyon üyelerinin talebi üzerine diğer  kamu kurumlarının, meslek odalarının yetkili temsilcilerini veya ilgili görülen kişileri gündemle ilgili görüşlerini almak üzere Komisyon toplantısına davet edebilir.

Yerel Sulak Alan Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 33 - Yerel Sulak Alan Komisyonu yılda en az üç defa toplanır. Komisyon başkanı gerekli gördüğünde veya Komisyon üyelerinin talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Komisyona üye olarak katılan üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri birer oy hakkına sahiptir. Ayrıca, komisyona gözlemci davet edilecek kurum veya kuruluşlar davet edildikleri gündem maddesine ilişkin oylamaya katılırlar. 

Komisyon, gündemindeki konularda hazırlık yapmak amacıyla ilgili kuruluşlardan oluşan bir çalışma grubu teşkil edebilir.

Toplantı Gündemi

Madde 34 - Komisyonun toplantı gündemi sekreterya tarafından hazırlanır. Komisyon üyeleri Komisyon toplantısından en az 20 gün önce toplantı gündemi ile ilgili teklifte bulunabilir.

Gündem konuları toplantı tarihinden en az on beş gün önce üyelere gönderilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari Yaptırımlar

Madde 35 - Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, sulak alanların korunmasında bu Yönetmelik ve Yönetmelik uyarınca hazırlanan yönetim planları ile belirlenen esaslara uygun işlem yapmakla yükümlüdürler.

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller            

Madde 36 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 37 - 30/1/2002 tarihli ve 24656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyete geçmiş olan işletmeler, 31/12/2006 tarihine kadar Bakanlıkça istenilen şartları yerine getirmeleri kaydıyla faaliyetlerine devam ederler.

Yürürlük

Madde 38 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

 

Ekler:

Ek - 1 - 2

Ek - 3

Ek - 4

Ek - 5

Ek - 6

Ek - 7

Ek - 8

 

 

Ek-1

Tampon Bölgede Yapılması Yasak Olan Faaliyetler

 

1-       Çimento, klinker üretim, öğütme ve paketleme tesisleri,

2-       Seramik ve porselen fabrikaları,

3-       Kireç ve alçı fabrikaları,

4-       Blok mermer işleme yerleri ve mermerin ikinci işleme yerleri,

5-       Galeri veya kuyu açarak veya patlayıcı madde kullanarak işletilen her türlü taş ve maden ocakları,

6-       Maden cevheri zenginleştirme tesisleri,

7-       Tuğla ve kiremit fabrikaları, kireç ocağı,

8-       Maden cevheri depolama yerleri,

9-       Kurşun, kalay ve benzeri maddelerden tüp, klişe ve harf gibi malzemelerin imal edildiği yerler,

10-    Prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim yerleri, volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme yapı fabrikaları,

11-    Her nevi maden döküm atölyeleri, haddehaneler ve çelik fabrikaları,

12-    50 HB ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik, yöntemle madeni eşya imal, işleme montaj, tamir, emayeleme, plastik veya diğer maddelerle kaplama yerleri,

13-    Gemi inşa, tamir ve söküm yerleri, liman, konteyner terminali gibi gemi bekletme yerlerinin yapımı,

14-    Alkol istihsal ve tasfiye yerleri,

15-    Selüloz, selüloit fabrikaları,

16-    Kömür yıkama, eleme, briketleme yerleri,

17-    Parlayıcı madde üreten işyerleri ve depoları,

18-    Kereste ve benzeri lifli maddelerden kağıt hamuru üretim tesisleri ve her çeşit kağıt fabrikaları,

19-    50 HP ve üzeri motor gücü kullanan kauçuk ve lastik eşya imal yerleri, lastik imalat ve kaplama tesisleri, kablo fabrikaları,

20-    Plastik hammaddesi üreten tesisler,

21-    Patlayıcı maddeler sanayi, motor fitili, maytap üretim yerleri, karpit, sıvı asetilen, sentetik benzin, azotperoksit, imal ve dolum tesisleri, patlayıcı madde depoları,

22-    Azot, oksijen, karbondioksit, flor, amonyak gibi gazların veya bileşiklerinin üretim, dolum ve depolama tesisleri,

23-    Günlük üretimi 500 kg dan fazla olan her türlü sabun fabrikası,

24-    Sülfonlama yapılan deterjan imal yerleri,

25-    Gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler ile azot sanayi ve gübre fabrikaları,

26-    Sentetik ve selülozik esaslı boya, cila, vernik üretim yerleri,

27-    Cam ve cam elyafı üretim tesisleri,

28-    Plaksiglas, poliester üretim yerleri,

29-    Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisik, mollusisit, ve benzeri üretim yerleri,

30-    Deri yakma ekstrakları (zırnık) üretim yerleri,

31-    Eter ve benzeri maddelerin üretim yerleri,

32-    Nükleer,termik ve jeotermal enerji santralleri,

33-    Hava gazı ve kok fabrikaları,

34-    Petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri,

35-    LPG dolum tesisleri ile 30 ton ve üzeri kapasiteye sahip dökme LPG, LPG ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri,

36-    Akaryakıt dolum ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m3 ve üzeri kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 300 m3 ve üzeri kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri,

37-    Asfalt ve zift üretme, işleme, kaynatma ve eritme yerleri ile depoları,

38-    Katran ve katrandan gaz üretim yerleri,

39-    Pil, batarya ve akü imal yerleri,

40-    Her türlü gaz imal ve dolum tesisleri,

41-    Kaşar (hasıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ) veya boyama işlemleri yapan iplik, kumaş veya halı yıkama fabrikaları,

42-    Suni halı ve benzeri yer döşemeleri fabrikaları,

43-    Günlük kapasitesi 20 Ton üzerinde olan her çeşit karton ve mukavva üretim tesisleri,

44-    Ağaç damıtım ürünleri tesisleri,

45-    Solvent kullanmak suretiyle eksraksiyon yapan bütün nebati ve hayvani ham yağ veya rafine yağ elde edilen tesisler veya entegre yağ tesisleri,

46-    Şeker fabrikaları,

47-    Tereyağı, peynir, yoğurt, ayran, kefir, peynir altı suyu ve laktoz üretimi yapan mandıralar ve süt fabrikaları,

48-    Süttozu ve pastörize ve sterilize süt işleyen tesisler,

49-    Gıda ışınlama yerleri,

50-    Maya üretim tesisleri,

51-    Yumurta paketleme yerleri, yumurtanın konserve edildiği yerler ve Pastörize yumurta tesisleri,

52-    Ham deri işleme yerleri,

53-    Rendering tesisleri,

54-    Kullanılmayan et ve hayvan cesetlerinin izalesi için yakma tesisleri,

55-    Kökeni hayvansal olan maddelerden balık unu, balık yağı, yem, yemlik preparat tutkal ve benzeri maddelerin imal edildiği yerler,

56-    Su ürünleri işleme tesisleri (salyangoz, kurbağa ve benzeri )

57-    İlaç ve hammaddesini üreten fabrikalar ve laboratuvarlar,

58-    Asbest katkılı yapı ve mamullerinin üretimi yapan fabrikalar,

59-    Ağır metal tuzlarının üretimini yapan tesisler,

60-    Her türlü organik nitelikte maddeleri üreten fabrikalar,

61-    Kimyasal madde, asit ve baz depoları,

62-    İnorganik nitelikteki maddeleri üreten fabrikalar,

63-    Tehlikeli atık yakma tesisleri,

64-    Katı atık depolama tesisleri,

65-    Kara, hava araçları ile iş makineleri üreten fabrikalar,

66-    Geri kazanım tesisleri,

67-    Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde elde edilen tesisler,

68-    Sentetik elyaf ve iplik fabrikaları,

69-    Yangın söndürme tüplerinde kullanılan kimyasal maddelerin üretildiği yerler,

70-    Fermente ürünler ve fermantasyon ile alkollü içki üreten fabrikalar veya malt tesisleri,

71-    Alkolsüz içecek üreten tesisler,

72-    Entegre et tesisleri,

73-    Nişadır, çamaşır sodası ve çivit imal yerleri,

74-    Çocuk mamaları ve ek besin üretim yerleri, 

75-    İçecek tozu üreten yerlere hammadde sağlayan yerler,

76-    Toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üreten yerler,

77-    Tahin helva, pekmez ve çikolata üreten yerler,

78-    Kanatlı hayvan kesim yerleri,

79-    Büyük ve küçükbaş hayvan kesim yerleri. 

80-    Yün, kıl, tiftik, kuş tüyü ve benzerleri yıkama ve işleme tesisleri.

 

 

 

 

 

 

Ek-2

Tampon Bölgede Yapılması Bakanlık İznine Tabi Olan Faaliyetler

 

1-       Değirmen taşı ve bileği taşı atölyeleri,

2-       Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri,

3-       Çakıl, kum, curuf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı, yalıtım döşeme vs. malzemeleri imal yerleri,

4-       Blok mermer çıkarımı,

5-       Mozaik imal yeri,

6-       Patlayıcı madde kullanılmayan ve açık sistemle işletilen taş ve maden ocakları,

7-       5-50 HP arasında motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik veya diğer maddelerle kaplama yerleri,

8-       Plastik, plaksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri ve benzeri yapan yerler,

9-       Çamaşır suyu, sülfonlama yapılmayan deterjan ve temizlik tozu üretim yerleri,

10-    Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin depolama, ambalajlama ve toptan satış yerleri,

11-    Camdan süs eşyası, ayna ve benzeri madde imal yerleri,

12-    Tıbbi müstahzarat laboratuarları,

13-    Akaryakıt satış yerleri ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m3 ün altındaki kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 300 m3ün altındaki kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri,

14-    LPG perakende satış yerleri,

15-    30 tondan az kapasiteye sahip dökme LPG, LPG ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri,

16-    Torba yakıt üretim yerleri,

17-    Halı ve kilim yıkama, temizleme ve dokuma atölyeleri,

18-    Isıtıcı minder üretim yerleri,

19-    Pamuk ihzar fabrika ve atölyeleri (Çırçırlar),

20-    Linterks, hidrofil pamuk üretim yerleri,

21-    Yün, pamuk ve ipek iplik atölyeleri,

22-    5-50 HP motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeleri,

23-    Her nevi fırça, tarak imal yerleri,

24-    Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal yerleri,

25-    5 HPden fazla motor gücü kullanan her nevi ağaç eşya imal işleme ve tamir yerleri,

26-    Tomruk ve kereste depoları,

27-    Yenecek mantar üreten yerler,

28-    10 HPden az motor gücü kullanan soğuk hava depoları,

29-    Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten yerler,

30-    Çay fabrikaları,

31-    Meyve ve sebze işleme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları,

32-    Ciklet fabrikaları,

33-    Ham tuz üretme, işleme yerleri ve tuz fabrikaları,

34-    Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi ve üzerinde yemek üretimi yapan yerler,

35-    Kibrit ve kurşun kalem fabrikaları,

36-    Gaz maske fabrikaları,

37-    Kurşun kalem fabrikaları,

38-    Tütün işleme yerleri ve sigara fabrikaları,

39-    Yangın söndürme tüplerinin dolumunun yapıldığı yerler,

40-    Steril katküt imalathanesi,

41-    5-50 HP arasında motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,

42-    Herhangi bir işlem yapılmayan ham deri depoları,

43-    Bağırsak temizleme ve işleme yerleri ile işlenmiş bağırsaktan  eşya imal yerleri,

44-    Bitkisel  yemleri ve hazır preparatlardan karma yemleri üreten tesisler,

45-    Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat işleriyle ilgili depolar,

46-    Her nevi hurda depoları,

47-    Zati ihtiyaçlar haricinde kurulan büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanı, deve kuşu, domuz çiftlikleri ile sokak hayvanı barınakları ve hayvanat bahçeleri,

48-    Mürekkep üretim yerleri,

49-    Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır ve benzeri üretim yerleri,

50-    Buz üretim yerleri,

51-    Suni inci, boncuk ve benzeri üretim yerleri,

52-    Boya, cila ve polyester işlemi yapılan yerler,

53-    Balata imal yerleri,

54-    Oto bakım ve servis istasyonları,

55-    Düğme, fermuar, şemsiye ve benzeri imal yerleri,

56-    Tuz ruhu, çamaşır suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandırarak ve ambalajlayarak satışa sunan yerler,

57-    50 HPden az motor gücü kullanan kauçuk ve lastik eşya imal yerleri, lastik imalat ve kaplama tesisleri, kablo fabrikaları,

58-    Fabrikasyon olarak çerez üreten tesisler,

59-    İçme amaçlı doğal bitkilerin işlendiği ve paketlendiği tesisler

60-    Bal dolum ve depolama yerleri,

61-    Meyve sebze, bakliyat ve hububat kurutma, mumlama ve ambalajlama tesisleri,

62-    Hazır gıdaların ambalajlandığı yerler,

63-    Gıda katkı maddesi üreten yerler,

64-    Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim yerleri,

65-    Meyve ve sebzelerin çeşitli yöntemlerle olgunlaştırıldığı yerler,

66-    Her türlü meyve suyu paketleme yerleri,

67-    Dondurulmuş gıda üretim yerleri,

68-    Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma tesisleri,

69-    Kum ocakları, kum yıkama ve kum eleme tesisleri,

70-    Hazır beton tesisleri,

71-    Zımpara fabrikaları,

72-    Odun kömürü  imal yerleri,

73-    25 tondan fazla odun, kömür bulunduran veya 5 HP gücünden fazla muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depoları,

74-    Harf dökümü yapmayan ve 50 HP den az motor gücü kullanan matbaalar ve baskı yerleri,

75-    Günlük üretimi 500 kg ın altında olan her türlü sabun üretim yerleri,

76-    Madeni ve nebati boya, cila, vernik atölyeleri ile dolum ve paketleme yerleri,

77-    Melamin eşya imal yerleri,

78-    Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretim yerleri,

79-    Harf dökümü yapan yerler ile 50 HP’den fazla motor gücü kullanan matbaalar ve baskı yerleri,

80-    Suni deri, kürk ve muşamba imalat yerleri,

81-    Ağacın kimyasal prosese tabi tutulduğu sanayiler, kontrplak, ağaç kaplama, reçine ve suni tahta yapan yerler,

      82-50 HP den fazla motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler.             

 

 

 
Ek-3

T.C.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

 

Turba Çıkarımı Başvuru Formu

               

1.        Başvuru sahibine ilişkin bilgiler:

1.1 Adı Soyadı

 

 

1.2 Adresi

 

 

1.3 T.C. Kimlik No

 

1.4 Telefon (GSM)

 

1.5 E-Posta

 

 

2.        Firmaya ilişkin bilgiler:

2.1 Firma Adı

 

 

2.2 Adresi

 

 

2.3 Telefon No

 

2.4 Faks No

 

2.5 Sicil No

 

2.6 Vergi Dairesi

 

 

3.        Faaliyette bulunulacak alana ilişkin bilgiler:

3.1 İl Adı

 

3.2 İlçe Adı

 

3.3 Faaliyet Alanının

Adı (mevkii)

 

Büyüklüğü(ha)

 

3.4 Alanın Florası

 

3.5 Alanın Faunası

-1-

 

 

3.6 Faaliyette bulunulacak alanın koordinatları

 

(Koordinatlar UTM cinsinden verilecektir.)

 

X

Y

 

X

Y

 

(Faaliyet alanı 1/25.000 ölçekli topografik haritada gösterilecek ve bu form ekinde verilecektir)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

4.                    Faaliyetten elde edilecek ürünlerin genel özellikleri:

4.1.1 Çıkarılacak Turbanın Genel Özellikleri

Turba Çıkarılacak Derinlik

 

Ayrışma Derecesi

 

Organik Madde (%)

 

Organik Karbon (%)

 

Toplam Azot (%)

 

C/N

 

PH

 

Elektriksel İletkenliği

 

4.1.2 Turba çıkarma yöntemi ve çıkarıldıktan sonra hangi amaçla kullanılacağı

Üretim Teknolojisi

 

 

 

Ürünün kullanım amacı

 

 

Süresi

 

Torf Miktarı

 

 

4.1.3 Ruhsat bilgileri

 

İş için alınan ruhsat türü

 

Ruhsat No

 

Ruhsat Tarihi

 

Ruhsat Süresi

 

 

 

Faaliyet Sahibi

 

imza

 

Formu teslim alan

 

imza

 

-2-

 
 

 

 

 

 


Açıklayıcı Bilgiler

 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler.

1.1     Başvuru yapan kişinin adı ve soyadı eksiksiz ve tam olarak büyük ve okunaklı harfler ile yazılacaktır.

1.2     Bu bölüme başvuruyu yapan kişinin devamlı oturduğu yerin adresi eksiksiz olarak yazılacaktır. (Posta Kodu mutlaka yazılmalıdır)

1.3     T.C. Kimlik No su yazılacaktır.

1.4     Başvuru sahibine istenildiğinde ulaşılmasını sağlayacak telefon, varsa cep telefon numarası yazılacaktır.

1.5     Eğer varsa başvuru sahibine elektronik ortamda ulaşılabilecek adres yazılacaktır. (Örn. abc@abc.com)

 1. Firmaya ilişkin bilgiler.

2.1     Firma adı tam ve büyük harflerle okunaklı olarak yazılacaktır.

2.2     Firma merkezinin adresi tam olarak yazılacaktır.

2.3     Firmaya tahsis edilmiş tüm telefon numaraları yazılacaktır.

2.4     Faks numarası yazılacaktır.

2.5     Firma sicil no yazılacaktır.

2.6     Bağlı olduğu vergi dairesinin ismi ve numarası yazılacaktır.

 1. Faaliyette bulunulacak alana ilişkin bilgiler.

3.1     Faaliyette bulunulacak alanın bağlı olduğu il veya iller yazılacaktır.

3.2     Alanın bulunduğu ilçe yazılacaktır.

3.3    Faaliyet alanının bilinen en yaygın ismi yazılacaktır. Eğer alan bir göl veya bataklık gibi bir ekosistemin bir parçası ise, bahse konu göl veya bataklığın ismi mutlaka yazılacaktır. Faaliyet alanının büyüklüğü ise hektar cinsinden yazılacaktır.

3.4     Faaliyet alanı veya yakınında bulunan bitki örtüsü hakkında kısa bilgi verilecek ve önemli endemik tehdit altındaki bitki türlerine mutlaka değinilecektir.

3.5     Faaliyet alanı veya yakınında bulunan memeli, balık ve kuş türleri hakkında bilgi verilecek ve eğer varsa tehdit altında ve endemik türlere mutlaka değinilecektir.

3.6    Faaliyet alanına ait koordinatlar UTM cinsinden verilecektir.

 1. Faaliyetten elde edilecek ürünlerin genel özellikleri

4.1 Turba

            4.1.1 Çıkarılacak Turbanın Genel Özellikleri

Alandan alınacak numune, Bakanlıkça onay verilmiş yetkili araştırma laboratuarlarında formda belirtilen parametreler dikkate alınarak incelenerek elde edilen sonuçlar yazılacaktır.

            4.1.2 Turba çıkarma yöntemi ve turba çıkarıldıktan sonra hangi amaçla kullanılacağı

-          Turba çıkarımında kullanılacak yöntem ve araçlar hakkında kısaca bilgi verilecektir.

-          Elde edilen ürünün hangi alanda kullanılacağı hakkında bilgi verilecektir.

-          Faaliyetin öngörülen ekonomik ömrü yazılacaktır.

-          Yılda çıkarılması planlanan turba miktarı m3 cinsinden yazılacaktır.

4.1.3 Ruhsat bilgileri

-    Faaliyet için alınan ruhsat türü nedir? (arama ruhsatı, ön işletme ruhsatı, işletme ruhsatı)

-    Ruhsat numarası ve ruhsatın alındığı tarih tam olarak yazılacaktır.

-    Ruhsatın geçerlilik süresi muhtemel uzatmalar dahil olmak üzere yazılacaktır.

-3-

 

Genel Sorumluluklar

 

1.                    Formda yazılan bilgilerin doğru olduğunu onaylar, eksik ya da yanlış bilgilerden tamamen sorumlu olacağımı,

2.                    Formda belirttiğim koordinatlar dışına çıkmayacağımı,

3.                    İşletmeden önce alan üzerindeki bitki örtüsünü kurallara uygun bir şekilde sıyırıp, faaliyet sonrası tekrar yerine sererek değerlendireceğimi (turba çıkarımı için)

4.                    Öngörülen kottan daha fazla turba çıkarmayacağımı (turba çıkarımı için)

5.                    Faaliyet alanında avcılık yapmayacağım ve çevredeki hayvanlara hiçbir şekilde zarar vermeyeceğimi,

6.                    Faaliyet alanında ateş yakmayacağımı,

7.                    İşletme sırasında patlayıcı parlayıcı madde kullanmayacağımı,

8.                    Bölgedeki su rejimine her ne amaçla olursa olsun kesinlikle müdahil olunmayacağımı,

9.                    Sulak alana veya etrafına hiçbir şekilde atık bırakmayacağımı,

10.                 Faaliyette çalıştıracağım alet ve ekipman bakımlarını hiçbir şekilde faaliyet alanında yapmayacağımı,

11.                 Faaliyet alanında olabilecek her türlü iş kazasından sorumlu olacağımı,

12.                 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümlerine uyacağımı taahhüt eder, aksi halde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezalandırılacağımı kabul ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                           ...../....../.....

 

                                                     Faaliyet Sahibinin Adı Soyadı

 

                                                                        imza

 

 

 

 

 

 

Ek-5

 
Saz Kesimi Başvuru Formu

               

5.        Başvuru sahibine ilişkin bilgiler:

1.1 Adı Soyadı

 

 

1.2 Adresi

 

 

1.3 T.C. Kimlik No

 

1.4 Telefon (GSM)

 

 

6.        Firmaya ilişkin bilgiler:

2.1 Firma Adı

 

 

2.2 Adresi

 

 

2.3 Telefon No

 

2.4 Faks No

 

2.5 Sicil No

 

2.6 Vergi Dairesi

 

 

7.        Faaliyette bulunulacak alana ilişkin bilgiler:

3.1 İl Adı

 

3.2 İlçe Adı

 

3.3 Faaliyet Alanının

Adı (mevkii)

 

Büyüklüğü(ha)

 

 

4. Saz Kesimi:

4.1 Kesimi yapılacak sazın

Cinsi

 

 

4.2 Sazlıkların kesim yöntemi ve kesildikten sonra hangi amaçla kullanılacağı

Kesim Teknolojisi

 

 

 

 

 

Ürünün kullanım amacı

 

 

 

Miktar

 

 

 

 

    Faaliyet Sahibi                                                                                                   Formu teslim alan

 

           İmza                                                                                                                    İmza

 

 

 

Açıklayıcı Bilgiler

 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler.

5.1      Başvuru yapan kişinin adı ve soyadı eksiksiz ve tam olarak büyük ve okunaklı harfler ile yazılacaktır.

5.2      Bu bölüme başvuruyu yapan kişinin devamlı oturduğu yerin adresi eksiksiz olarak yazılacaktır. (Posta Kodu mutlaka yazılmalıdır)

5.3      T.C. Kimlik No su yazılacaktır.

5.4      Başvuru sahibine istenildiğinde ulaşılmasını sağlayacak telefon, varsa cep telefon numarası yazılacaktır.

5.5      Eğer varsa başvuru sahibine elektronik ortamda ulaşılabilecek adres yazılacaktır. (Örn. abc@abc.com)

 1. Firmaya ilişkin bilgiler.

6.1      Firma adı tam ve büyük harflerle okunaklı olarak yazılacaktır.

6.2      Firma merkezinin adresi tam olarak yazılacaktır.

6.3      Firmaya tahsis edilmiş tüm telefon numaraları yazılacaktır.

6.4      Faks numarası yazılacaktır.

6.5      Firma sicil no yazılacaktır.

6.6      Bağlı olduğu vergi dairesinin ismi ve numarası yazılacaktır.

 1. Faaliyette bulunulacak alana ilişkin bilgiler.

7.1      Faaliyette bulunulacak alanın bağlı olduğu il veya iller yazılacaktır.

7.2      Alanın bulunduğu ilçe yazılacaktır.

Faaliyet alanının bilinen en yaygın ismi yazılacaktır. Eğer alan bir göl veya bataklık gibi bir ekosistemin bir parçası ise, bahse konu göl veya bataklığın ismi mutlaka yazılacaktır. Faaliyet alanının büyüklüğü ise hektar cinsinden yazılacaktır.

 1. Saz Kesimi

4.1 Kesimi Yapılacak Saz Bitkisinin türü

4.2 Sazlıkların kesim yöntemi ve kesildikten sonra hangi amaçla kullanılacağı

-                      Saz kesiminde kullanılacak yöntem (makine ile veya el ile) ve araçlar hakkında kısaca bilgi verilecektir.

-                      Elde edilen ürünün hangi alanda (ihraç mı edilecek, el sanatlarında mı kullanılacak, vs.)  kullanılacağı hakkında bilgi verilecektir.

-                      Saz kesimi sonrasında toplam kaç bağ saz elde edilecek?

Genel Sorumluluklar

13.     Formda yazılan bilgilerin doğru olduğunu onaylar, eksik ya da yanlış bilgilerden tamamen sorumlu olacağımı,

14.     Öngörülen dönemler dışında kesim yapmayacağımı,

15.     Belirlenen alan dışında kesim yapmayacağımı,

16.     Faaliyet alanında avcılık yapmayacağım ve çevredeki hayvanlara hiçbir şekilde zarar vermeyeceğimi,

17.     Faaliyet alanında ateş yakmayacağımı,

18.     Bölgedeki su rejimine her ne amaçla olursa olsun kesinlikle müdahil olunmayacağımı,

19.     Sulak alana veya etrafına hiçbir şekilde atık bırakmayacağımı,

20.     Faaliyette çalıştıracağım alet ve ekipman bakımlarını hiçbir şekilde faaliyet alanında yapmayacağımı,

21.     Faaliyet alanında olabilecek her türlü iş kazasından sorumlu olacağımı,

22.     Saz kesme ve toplama işiyle ilgili olarak ilgili idarece görevli memurların verecekleri direktiflere uyacağımı, aksi halde hakkımda yapılacak kanuni işlemi kabul edeceğimi,

23.     Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümlerine uyacağımı taahhüt eder, aksi halde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezalandırılacağımı kabul ederim.

 

 

                                                                                           ...../....../.....

 

                                                     Faaliyet Sahibinin Adı Soyadı

 

                                                                        İmza

 

 

Ek-6

 

Ek-6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


SAZ KESİMİ İZİN BELGESİ

 

 

 

..........................................................., ..............................döneminde saz kesimi yapmaya yetkilidir.

 

 

 

 

Ek-7

 

 

Saz Nakil İzin Formu

               

 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler:

1.1 Adı Soyadı

 

 

1.2 Adresi

 

 

1.3 T.C. Kimlik No

 

1.4 Telefon (GSM)

 

1.5 E-Posta

 

 

 1. Firmaya ilişkin bilgiler:

2.1 Firma Adı

 

 

2.2 Adresi

 

 

2.3 Telefon No

 

2.4 Faks No

 

2.5 Sicil No

 

2.6 Vergi Dairesi

 

 

 1. Nakli ya da ihracı yapılacak ürün hakkında

Ürünün Cinsi

 

 

Ürünün elde edildiği alan

 

 

 

Ürün Miktarı (bağ, ton, vs.)

 

 

 

Ürün başına üreticiye ödenen birim fiyat (bağ başına / ton başına)

 

 

 

Ürünün pazarlanacağı yer

 

 

 

 

Başvuru Sahibi                                                                                                                            Formu Teslim Alan

      Adı Soyadı                                                                                                                                    Adı Soyadı

 

 

 

 

 

 

Ek-8

 

 

 


İzni Veren Makam

İmza