TMMOB Maden Mühendisleri Odası
CEVHER İSTİHRACI YAPAN MADEN SAHALARI İÇİN İMALAT HARİTASI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.02.1986
Resmi Gazete Sayısı:19017

Cevher İstihracı Yapan maden Sahaları için İmalat Haritası Yönetmeliği
 

(12.02.1986 tarih 19017 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1- 3213 sayılı Maden Kanununun 26. Maddesine göre işletme izni alan ve bu izne dayalı olarak cevher istihracı yapacak maden işletme ruhsatı sahiplerinin, aynı Kanunun 29. maddesi gereğince her maden sahası için her yıl Mart ayı sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (Maden Dairesi Başkanlığı’na) tevdi edecekleri imalat haritalarının tanzimi esasları bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

MADDE 2- İmalat Haritası:

a) Faaliyet raporlarındaki bilgiler,

b) Ait olduğu ve daha önceki yıllara ait imalatı,

c) Gelecek yıl içinde yapılması planlanan imalat, hazırlık, sondaj, kuyu, galeri vs. suretiyle yapılacak aramaları, muhtemel inkişafları,

d) Emniyet mülahazası, işletme metodu veya herhangi bir nedenle bırakılan topukları,

e) Cevher istihsali, emniyet, havalandırma, aydınlatma, var ise su tahliye, nakliye vs. hususlarını ve düzenini,

f) Yer üstü (Bina, kantar, silo, yol, vs.) ve yer altı tesislerini,

g) En az biri ait olduğu yıl imalatından geçirilmek üzere yeteri kadar kesitleri, (Stamp ve Lejant Dahil)

h) 1/25.000 ölçekli haritadaki kot ve koordine değerlerine ve işletme ruhsatındaki hudut noktalarına uygun çizilmiş ve ocak yerleri ölçüye müsteniden işlenmiş 1/25.000 veya daha büyük ölçekli saha sınır krokisini,

ı) Maden ve taşocakları ile açık işletmelerde alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin Tüzük hükümlerine uygun bilgileri,

İhtiva eder.

MADDE 3- İmalat haritalarının tanzimi esasları:

a) Ocak röper noktası: 1/25.000 ölçekli haritaların kot ve koordine değerlerine intibaklı bir şekilde ve harita tekniğine uygun olarak en az takometre hassasiyetinde bir aletle ölçülüp arza konacak bir beton sütunla sabitleştirilecektir.

b) Röper noktasına bağlı olarak imalat tercihen takeometre veya hassas asma pusula, çelik şeritmetre, mira vs. aletler kullanılmak suretiyle ölçülür. Ölçü ve hesaplar gerektiğinde ilgili Bakanlıkça istenip tetkik edileceğinden, muhafaza olunacaktır.

c) Karışıklığı önlemek maksadıyla yerüstü ve yeraltı planları ayrı ayrı yapılsa bile kot ve koordine değerleri bakımından birbirleri ile intibakları sağlanır.

d) Açık işletmelerde; ait oldukları yıla ait imalat ve mutasavver inkişafları izah etmeğe yeterli olmak üzere ocak civarının topoğrafik haritası, ölçü tekniğine uygun şekilde plan yerine ve gerektiğinde ayrıca düzenlenip tevdi olunur.

e) Plan kesit ve topoğrafik haritaların ölçeği ihtiyaca göre 1/500, 1/1000 ölçekli olmalıdır. Ancak havza halindeki işletmelerde uygun bir ölçek seçilmelidir.

f) Maden ihtiva eden sulara ait işletmeler için imalat haritası yerine bir kereye mahsus olmak üzere (çökertme, arıtma havzaları, bina, vs.) yer üstü veya var ise yer altı tesislerini gösterir 1/25.000‘lik haritaların kot ve koordine değerleri ile intibaklı bir tesisat planı verilir. Tesisatta değişiklik olmadığı taktirde tesisat planının her yıl verilmesine gerek yoktur. Faaliyet raporları ile iktifa olunur.

g) 2 Nüsha olarak hazırlanacak imalat haritası, tesisat planları ve ölçü hesabına ait belgelerin Fenni Nezaretçi ile birlikte ruhsat sahibince imzalanması şarttır. Ancak tesisat planları ve ölçü hesabı bir başka teknik eleman tarafından yapılmış ise; teknik elemanında imzalaması gereklidir.

ı) Beyanlar 3213 sayılı Kanun’un 10. maddesine tabidir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümleri, maden istihracı yapan arama ve ön işletme ruhsatlı sahalar ile alakalı tanzim edilecek imalat haritaları için de geçerlidir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.