TMMOB Maden Mühendisleri Odası

BASIN AÇIKLAMASI

GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 08.07.2011 Son Güncelleme: 08.07.2011 09:59:49

BASIN AÇIKLAMASI                                                                               07.07.2011

BİR USTALIK DÖNEMİ ESERİ

(Kararnameler Dönemi ve TMMOB‘nin İşlevsizleştirilmesi)

Seçimler öncesi çıkardıkları torba yasa ile çalışanların haklarını birçok alanda kısıtlayan iktidar bununla yetinmemiş, 6 Nisan 2011 tarihinde TBMM tatile girmeden önce hükümete kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermiştir. "Kamu Hizmetlerini düzenli etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat, görev ve yetkileri ile kamu görevlilerine ilişkin konularda yetki kanununu" meclisten geçiren AKP; mühendis, mimar, şehir plancılarının meslek alanlarına ve mesleki örgütlerine ilişkin düzenlemelere hemen koyulmuştur. Anayasaya ve yetki yasasına aykırı bu düzenlemeler ilgili TMMOB‘ne bağlı meslek odalarının etkisizleştirilmesi ve iktidara bağlı kuruluşlar haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

08 Haziran 2011 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelere göre bazı bakanlıklar birleştirilip kapatılarak yerlerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre-Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı kurulmuştur.

636 sayılı kanun hükmümdeki kararname ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı kapatılmış, bu iki bakanlık " Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı‘‘ adı altında birleştirilmiş ardından 4 Temmuz 2011 tarihli 644 ve 645 sayılı kararnamelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurulmuştur. Bu kararnameler 636 sayılı kararnameye göre yerel yönetimler, meslek odaları ve kamu yararı aleyhine çok daha ağır hükümler taşımaktadır.

Yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimlerin planlama ve denetim yetkileri ellerinden alınmakta ve merkezi idareye devredilmektedir. Çevre ve şehircilik Bakanlığının birleştirilmesi ile "kentsel ve kırsal rant" üzerindeki sermaye birikim süreci hızlandırılmak istenmektedir. Çevre mevzuatının değiştirilmesi ile kıyı alanları, orman ve mera dışına çıkarılan alanlar ve gece-kondu bölgeleri rant paylaşımına açık hale getirilmektedir. Finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları ile özel yapım gerektiren yapılaşmalar ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak uygulamalar 644 sayılı kararname ile Bakanlığın yetkisine devredilerek yerel yönetimler ve meslek odalarından gelen engellemeler ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

645 sayılı kararname ile kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı eli ile ormanlık alanlarımız ve su kaynaklarımız başta olmak üzere yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin piyasalaştırılması ve talan edilmesi amaçlanmaktadır.

Bütün bu süreci iktidar partisinin seçim döneminde de ifade ettiği Galataport, Haydarpaşa, Kanal-İstanbul, 3. Köprü, Vakıf Üniversiteleri, Sağlık Üsleri gibi büyük kentsel projelerle, kent rantı üzerindeki paylaşımın önündeki çevre ve ormana ilişkin mevzuat engellerinin ortadan kaldırılması olarak yorumlamak mümkündür.

TMMOB‘ne bağlı odaların hak, yetki ve görevleri anayasanın 135.maddesine ve 6235 sayılı TMMOB yasasına rağmen 645 sayılı kararname ile bakanlık bünyesindeki Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘ne devredilmiştir. Anayasaya ve yetki yasasına aykırı bu devir ile demokratik işleyişin tüm usul ve esasları çiğnenmiştir. 

Hukuki açıdan olduğu kadar siyasal etik ve demokrasi anlayışı açısından sorunlu olan bu düzenlemelerle doğal varlıklarımızın piyasalaştırılması ve rant uğruna elden çıkarılmasının önünde en büyük engel olarak görülen TMMOB işlevsizleştirilmeye ve teslim alınmaya çalışılmaktadır.

Ülkenin yargısını, eğitimini, tüm kurumlarını düzene ve hizaya sokmaya çalışan AKP iktidarı TMMOB‘yi de yandaşlarının çıkarları doğrultusunda düzenlemek istemektedir.

Bilim ve tekniğin gelişimi, mühendis, mimar ve şehir plancılarının yeterliliği ve meslek odalarının kuralları ve işleyişi bakanlık bünyesinde ki bir genel müdürlüğe teslim edilemez. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşünce ve emekleri iktidar yandaşlarına ve dünya ticaret örgütünün taşeronlarına teslim edilemeyecek kadar kutsaldır. Bilimin ürettiği hizmet iktidar bürokratlarının yürürlüğe koyacakları normlarla hayata geçirilemez. Aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten ve halktan yana olan mühendis, mimar ve şehir plancıları ve mesleki örgütleri kanun hükmünde kararnamelerle iktidarın dümen suyuna sokulamaz. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları bilimden ve örgütlülüklerinden aldıkları güçle yeni statüko yaratma hevesinde olanları kendi statükolarında yok olmaya mahkum edecektir.

İktidarı, kentlerimiz, kıyılarımız, denizlerimiz, tarım alanlarımız, doğal kaynaklarımız ve ülkemizin geleceği açısından bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz. Bu ülkenin doğal kaynaklarını ve güzelliklerini kamu yararı ve geleceğimiz açısından korumaya çalışan Mühendis, mimar ve şehir plancıları geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkenin gelişmesi ve korunması yolunda katkılarını ve hizmetlerini her türlü engellemeye karşın sürdüreceklerdir. 

Saygılarımızla

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu

Çevre Mühendisleri Odası,

Elektrik Mühendisleri Odası                   

Gemi Mühendisleri Odası,

Gıda Mühendisleri Odası          

Harita ve Kadastro Müh. Odası,

İç Mimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası,

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası,

Kimya Mühendisleri Odası           

Maden Mühendisleri Odası,

Makine Mühendisleri Odası                       

Meteoroloji Müh. Odası,

Mimarlar Odası,

Orman Mühendisleri Odası,

Peyzaj Mimarları Odası ,           

Şehir Plancıları Odası,

Ziraat Mühendisleri Odası

Şube Başkanlıkları ve Temsilcilikleri

Okunma Sayısı: 2957