ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI KONUK DEFTERİ ENGLISH MADENBİS ÜYE GİRİŞİ TMMOB

26 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA
 

e-KÜTÜPHANE
ADANA ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE ZONGULDAK ŞUBE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ İL TEMSİLCİLİKLERİ GENÇ MADENCİ
Mobil Uygulaması
 

» KİTAPLAR

Tüm Kitaplar

 

TÜRKİYE 14. MADENCİLİK KONGRESİ - THE 14 TH MINING CONGRESS OF TURKEY

 


 

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 14.Madencilik Kongresi Yürütme Kurulu (221 KB)

Sunuş (221 KB)

İçindekiler (242 KB)

Kavisli Rijit Çelik Galeri Bağlarının Boyutlandırılmasında Önemli Hususlar - Important ConsiderationsIn Dimensioning The Rigid Steel Arches (265 KB)

Hidrolik Direkli Uzunayakta Yük ve Konverjans Ölçümlerinin Değerlendirilmesi - Evaluation Of Load And Convergence Measurements IN A Longwall With Hydraulic Props (313 KB)

Kalın Damar Kömür Madenciliğinde Tabaka Kontrolu ve Göçme Mekanizmasına Pratik Bir Yaklaşım - A Practical Approach To Strate Control And Caving Mechanism In Thick Seam Coal Mining (317 KB)

Sağlam Beton Tahkimat Elde Edilmesine Yönelik Değişik Doz ve Agrega Oranlarında Beton Numunelerin Hazırlanarak Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi- Preparation Of Concrete Spicimens With Different Dosage Of Cemen (254 KB)

Stone Cutting With Diajet (275 KB)

Deformation Of Rock Around A Borehole Subject To Internal Pressure By An Eşpansive Cement (273 KB)

Dairesel Olmayan Yer altı Açıklıklarında Duraylığın Karşılaştırmalı Bir İncelemesi - A Comparative Study Of Stability For Non-Circular Underground Openings (287 KB)

Yeraltının Madencilik Dışı Amaçlarla Kullanımı - Use Of Underground Openings For Non-Mining Purposes (303 KB)

The Application Of PDC Pins In Rock Coring Bits (338 KB)

Patlatma Sonucu Oluşan Yr Sarsıntılarının Kontrol Yöntemleri ve Standartları- Control Principles And Standarts Of Blast-Induced Ground Vibrations (280 KB)

Patlatma İle Çevreye Verilen Sarsıntıda Frekansın Önemi ve Değerlendirilmesi- Importance And The Evaluation Of The Frequency Of The Blasting Inducd Ground Vibrations (281 KB)

Present State And Development Of Engineering Blasting Technology In China (279 KB)

Patlatma Sonrası Parçalanan Malzemenin Tane Dağılımını Belirlemeye Yönelik Modelleme Çalışmalarına Bir Yaklaşım - An Approach To Modelling Researchs On Fragmentation Estimations Of Materials Obtained From Blasting (282 KB)

Bilgisayar Programı İle Delme-Patlatma Organizasyon ve Analizinin Yapılabilirliği - Possibility of Making Organization And Analysis Of Drilling - Blasting With A Computer Program (298 KB)

Patlayıcılara Bir Alternatif; Yüksek Basınçlı Hava İle Patlatma ve Bir Uygulama-An Alternative To Explosives: High Pressure Air Blasting And An Application (288 KB)

Recent Developments of Underground Monitoring EquipmentIn UK Collieries - İngiliz Kömür Madenlerinde Yer altı Gözlem Sistemlerindeki Son Gelişmeler (326 KB)

Üfleyici Tali Havalandırma Uygulanan Mekanize Galerilerde Toz Kontrolü - Dust Control In Mechanized Roadways Where Forcing Auxillary Ventilation is Applied (269 KB)

TTK Karadon Bölgesi Yer altı Ocaklarında Jeotermal Gradyantın Belirlenmesi - Determination Of The Geothermal Gradient In The Karadon Colliery, Zonguldak (252 KB)

Intellectual Supporting System Of Vacs Operator Based On The Fuzzy Diagnostic Model (246 KB)

The Estimation Of Mineral Stocks At The Exploitation Period Of The Deposits (261 KB)

Zonguldak Karbonifer Havzasında Gelik Bölgesi'nin Belirgin Yapısal Özellikleri ve Kömür Rezervinin Hesaplanması-Certain Structural Features Of the Gelik Region And Determination Of CoalReserves İn Zonguldak Carbonifereous Basin (267 KB)

Divriği Demir Yatağının Bilgisayar Destekli Modellenmesi ve Klasik Modelle Kıyaslanması- Block Modeling Of Divriği Ore Body And Its Comparison With Classical Model (288 KB)

Madencilikte Risk Tayini - Risk Assessment In Minning (258 KB)

The Research Of Factors Neural Network Expert System Of Mining Optimal Desing (277 KB)

Expert System İle Mermer Üretim Yöntemi Seçimi ve Dizaynı - Marble Quarry Design Using Expert Systems (254 KB)

Madencilikte Bilgisayara Dayalı Yapay Zeka Teknikleri -Applications Of Computer-Based Artificial Intelligent Techniques In Mining (295 KB)

Maden İşletme Planlamasında Bilgisayar Destekli Entgre Bir Yaklaşım İnteraktif Simulasyon Sistemi - An Integrated Design Aproach For Computer Aıded Mine Planning Interactive Simulation System (330 KB)

A Technology For Mining Ore Veins Under Complex Mining Conditions (250 KB)

Çayırhan Linyit Ocağında Optimum Ayak Uzunluğunun Blirlenmesi - Determination Of Optimum Face Length At Çayırhan Lignite Colliery (299 KB)

OAL Müessesesi'ndeki Tamburlu Kesicilerin Kesme Verimliliğinin Artırılması Çalışmaları - Investigations In Improving The Cutting Efficiency Of Drum Shearers In OAL Mine (263 KB)

Madenlerde ve Tünellerde Kazı Mekanizasyonu Araştırmaları İçin Geliştirilen Bir Deney Setinin Tanıtılması - Introduction Of A Test Rig For The Investigation Of Mechanical Cutting In Mines And Tunnels (288 KB)

Rock Mass Characterisation At The Currighinalt Mine Northern Ireland (290 KB)

Multiobjective Approach For Solving The Problem Of MinimizingThe Horizontal Surface DeformationsCaused By Underground Excavation Of Coal Seams (279 KB)

A Generalised Empirical Method For Predicting Surface Subsidence In Defferent Coalfields (294 KB)

Zonguldak Taşkömür Havzası (ZTH)'nın Özgün Mekanik Parametrelerine Dayalı Olarak Tasman Tahmini Uygulamaları - Subsidence PredictionAplications ByMechanic Parameters Of Zonguldak Hardcoal Basin (ZHB) (277 KB)

A Probability Method For Defining The Boundaries Of An Opencast Mine (261 KB)

Comprehensive Evaluation Method For Exploiting Conditions Of Surface Coal Mine (245 KB)

Optimum Nihai Açık İşletme Sınırlarını Bulan Optimizasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması - Comparison Of The Ultimate Pit Limit Optimization Techniqus (258 KB)

Açık İşletmelerde Nihai Sınır Tesbitinde Yeni Bir Yöntem: Düzeltilmiş Korobov Algoritması - A New Nethod In Determining The Final Open Pit Limit: The Korobov Algorithm (291 KB)

Real-Time Intelligent Dispatch System For Mining Enterprise (245 KB)

Optimization Principles Of Mining And Transportation System Of Open Pits With Application Of Simulation Modelling (269 KB)

A Ragression Model Of The Bucket-Whell xcavator Output (246 KB)

Kontrolun Önemi ve Ekskavatör-Kamyon Yönteminde Kontrol Merkezi - The Importance Of Th Control And The Center Of The Control In Excavator-Truck System (285 KB)

Environmental Accounting of Waste Management Technology in Kotah Stone Mining: A Case Study (347 KB)

Estimation of Cavern Stability in Rock Salt (269 KB)

Madencilik Sektörünün Sanayimizdeki Yeri ve Özelleştirilmesi (332 KB)

Türkiye'de Madencilik Sektörünün Geleceği - The Future Of Miuning Sector of Turkey (267 KB)

The Use of Steady-State Simulators to Approximate Dynamic Operations in Comminution Systems (358 KB)

Prediction of The Performance Improvement of A Dry Air-Swept Mill By A Simulation Tchnique (281 KB)

Bond İş İndeksinin Hızlı Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması - Acomparison Of Methods For Rapid Determination of Bond Work Index (273 KB)

Malatya Profillit Cevherinin Kuru ve Yaş Öğütme Koşullarında Öğütülebilirliğinin Bir Kinetik Yöntemle İncelenmesi - Investigation of Grindability of Malatya Pyrophyllite ore At Dry And Wet Grinding Conditions By A Kinetic Method (273 KB)

High Intensity Conditioning To Improve Flotation Of Fine Mineral Particles (271 KB)

Flotasyonda Su Kazanımı-Katı Kazanımı İlişkisinin İncelenmesi İçin Yeni Bir Yaklaşım - A New Approach To Water - Solids Recovery Relationship in Flotation (275 KB)

Flotasyon Kolonlarında Hava Hold-Up'ının ve Hava Kabarcıkları Çapının Değişiminin Tahmini - Prediction of The Variation of Gas Hold-Up and Air Bubble Diameter in Column Flotation (250 KB)

Şekil ve Morfolojik Özellikler, Flotasyona Etkisi-Barit Örneği - Shape And Morphological Properties, Effect on Flotation-Barite Sample (272 KB)

The Influence of Gangue Particle Size in Mineral Flotation (264 KB)

Beneficiation of Feldspar Ores ForThe Ceramics Industry (277 KB)

Bazı Demir Cevherlerinin Niteliklerinin İyileştirilmesi - Upgrading Schemes For Some Iron Ores (260 KB)

Adana-Karsantı Bölgesi Düşük Tenörlü Kromit Cevherlerinin Değerlendirilmesi - Beneficiation of Low Grade Chromite Ores From Adana-Karsantı Region (260 KB)

Düşük Tenörlü Manyezit Cevherlerinden Kimyasal Yöntemlerle Magnezyum Bisülfit Üretimi Olanaklarının Araştırılması - An Investigation Into Possibility of Producing Magnezium Bisulphite From Low Quality Magnezite Ores (255 KB)

Beylikahir Kompleks Cevherinin Zenginleştirilmesi - Benefication of Beylikahır Complex Ore (257 KB)

İnce Boyutlu Krom Cevherlerinin Multi-Gravity Seperatör İle Zenginleştirilmesi Araştırmaları - Investigations on Multi-Gravity Seperation Concentration of Fine Chromite Ores (257 KB)

Labaratuvar-Pilot Tip Multi Gravite Cihazı İle Kömür-Su Karışımları İçin Süper Düşük Küllü Kömür Üretimi - Production Of CleanCoal WithLow Ash Content For Coal-Water Slurry By Laboratory Type Multy Gravity Seperator (264 KB)

Boraks Pentahidrat ve Borik Asitte Kekleşmeyi Önleyici Olarak Sylox ve Perlit Katkı Maddelerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması - Investigation of Sylox and Perlite As Anti-Caking Agents For Borax Pentahydrate And Boric Acid (272 KB)

Vibro Assisted Cementation of Gold Onto Zinc Granules (252 KB)

Biogeotechnology of Metals (274 KB)

Linyitlerin Isıl İşlemle Zenginleştirilmesinin Ekonomik Analizi - Economic Feasibility of Thermally Treated Lignites (257 KB)

Benefication of Coal-Fired Power Plant Fly Ash - Termik Santral Uçucu Külünün Değerlendirilmesi (300 KB)

Ülkemizin Temiz Kömür Gereksinimi ve Yni Kurulan GLİ Tunçbilek Ömerler Lavvarı - CleanCoal Requirements of Turkey And Newly Installed GLİ-Tunçbilek Ömerler Coal Preparation Plant (305 KB)

Amasra Kökenli Kömürlerin Brikete Dönüştürülerek Kaliteli Konut Yakıtı Yapım Olasılığının Araştırılması - An Investigation On The Possibility of Briquetting For Producing High Quality House Fuel Of Amasra Coal (250 KB)

Fiber Malzemelerin Kömür Briketlemede Kullanımı - Use Of Fiber Materials in Coal Bruwuetting (241 KB)

Yazarlar Dizini (227 KB)

Reklamlar (554 KB)

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar

SAYFA ÜSTÜ
ANA SAYFA BU SAYFAYI ÖNER BU SAYFAYI YAZDIR
   

Şubeler:
»ADANA ŞUBE »DİYARBAKIR ŞUBE »İSTANBUL ŞUBE »İZMİR ŞUBE »ZONGULDAK ŞUBE
 
Bölge Temsilciği:
»SİVAS BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
 
İl Temsilcilikleri:
»ADANA-ALADAĞ »ADANA-KOZAN »ADANA-POZANTI »ADIYAMAN »AFYONKARAHİSAR »AĞRI »AMASYA »ANTALYA »ARTVİN »AYDIN »BALIKESİR »BALIKESİR-DURSUNBEY »BARTIN »BARTIN-AMASRA »BATMAN »BİLECİK »BOLU »BURDUR »BURDUR-BUCAK »BURDUR-YEŞİLOVA »BURSA »ÇANAKKALE »ÇANAKKALE-ÇAN »ÇORUM »DENİZLİ »DÜZCE »EDİRNE »EDİRNE-KEŞAN »EDİRNE-UZUNKÖRÜ »ELAZIĞ »ERZİNCAN »ERZURUM »ESKİŞEHİR »GAZİANTEP »GİRESUN »GÜMÜŞHANE »HAKKARİ »HATAY »HATAY-İSKENDERUN »ISPARTA »KAHRAMANMARAŞ »KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN »KARABÜK »KARAMAN »KASTAMONU »KAYSERİ »KIRIKKALE »KIRKLARELİ »KOCAELİ »KONYA »KONYA-ILGIN »KONYA-SEYDİŞEHİR »KÜTAHYA »KÜTAHYA-GEDİZ »KÜTAHYA-TAVŞANLI »MALATYA »MANİSA »MARDİN »MERSİN »MUĞLA »ORDU »OSMANİYE »RİZE »SAKARYA »SAMSUN »SİİRT »SİVAS-DİVRİĞİ »ŞANLIURFA »ŞIRNAK »TEKİRDAĞ »TRABZON »TUNCELİ »UŞAK »VAN »ZONGULDAK-KDZ.EREĞLİ  

   

COPYRIGHT © 2006-2018 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 425 10 80   FAKS:(+90) 312 417 52 90
Sürekli Eğitim Merkezi FAKS: (+90) 312 419 76 80

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.