ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI KONUK DEFTERİ ENGLISH MADENBİS ÜYE GİRİŞİ TMMOB

26 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA
 

e-KÜTÜPHANE
ADANA ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE ZONGULDAK ŞUBE BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ İL TEMSİLCİLİKLERİ GENÇ MADENCİ
Mobil Uygulaması
 

» KİTAPLAR

Tüm Kitaplar

 

TÜRKİYE 13. MADENCİLİK KONGRESİ - THE 13 TH MINING CONGRESS OF TURKEY

 


 

 

Reklamlar (381 KB)

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Kongre Başkanı, Kongre Yürütme Kurulu (262 KB)

Danışma Kurulu (263 KB)

Sunuş (276 KB)

Teşekkür (287 KB)

Bir Nefesliğin Sürülmesi ve Vinç İle Çekilen Monoray Nakliyet Sisteminin Kullanılması - Drivage of an Air Return Raise By Using A Combination of Monorail And Winch Transportation Systems (308 KB)

Bulk Materials Handling in The Mining Industry - Madencilik Endüstrisinde Malzeme Nakli (367 KB)

Kalın Masif Sülfit Yataklarda Ksme/Doldurma Üretim Yöntemi Tasarımı ve Uygulama Örnekleri - Desing and Application of Suct And Fill Mining Method On Thick Massive Sulphide Deposits (312 KB)

Jeoistatiksel Yöntem Kullanılarak Afşin-Elbistan Havzası Çöllolar B-Sektörü Rezerv Belirleme Çalışması- Reserve Estimation of Collorar B-Sctor Of Afşin-Elbistan Coal Basin By Using Geostatistical Method (342 KB)

Sınır Tenörünün Ekonomik Bakır Miktarı Tahmin Hastasına Etkisi - The Effect of The Cut-Off Grade On The Estimation Error of Economic Copper Content (280 KB)

Sayısal Arazi Modellemesinde Kullanılan Kestirim Tekniklerinin Karşılaştırılması - Comparison of Estimation Techniques Used in Digital Terrain Modelling (328 KB)

A Spontaneous Combustion Liability Index - Kendiliğinden Yanma Yatkınlığı İndeksi (312 KB)

Kendiliğinden Yanmanın Araştırılmasında Kullanılabilecek Bir Laboratuvar Deney Düzeneği - A Laboratory St-Up To Be Used in The Study Of Spontaneous Combustion (323 KB)

Kömür Tozu Patlamalarının İlerlemesinin Durdurulması İçin Yeni Bir Yaklaşım - Age.1 Aktif Alev Geçirmez Kapı - A New Aqqroach For Arresting The Propagation of Coal Dust Explosion - Age.1 Active Flame Proof Door (322 KB)

Various Systems of Mines Rescue & Recovery in Pakistan - Pakistan'daki Ocak Tahliyesi ve Tedavi Sistemleri (300 KB)

Kömür Madenciliğinde İş Kazalarının İstatistiksel ve Ekonomik Analizi - Statistical And Economical Analysis of Accidents in Coal Mines (306 KB)

Madencilikde İşçilik ve Verimliliğin Bilgisayar Destekli İzlenmesi - Computer-Aided Monitoring of Labourship And Productivity in Mining Industry (289 KB)

Madencilikte Kullanılan Patlayıcı Maddelerin Performans Hesaplamaları ve Uygun Patlayıcının Seçimi - Performans Calculations of Civil Explosives And Selection of Explosives According to Rock Type (337 KB)

Ticari Patlayıcı Maddeler Özellikleri ve Seçimi - Commercial Explosives; Properties and Selection (300 KB)

Patlatmalı Kaya Kazısında Kullanılan Patlayıcı Maddenin Maliyete Etkisi - The Cost Effect of Explosives Used On Earth Moving (427 KB)

G.L.İ.Açık Ocaklarında Delme ve Patlatmada Yeni Uygulamalar - Recent Practices in The Drilling And Blasting System At Open - Cast Operations of G.L.İ. (345 KB)

Murgul'daki Patlatmalarda Farklı Formasyonlar İçin Uygun Gecikme Zamanlarının Belirlenmesi - Delay Time Optimisation In The Various Formations Of Murgul Mine Blastings (317 KB)

Super Cautious Contour Blasting Underground - Süper Temkinli Yer altı (Dış Hat) Kontur Patlatması (302 KB)

A Comparative Study For Strength Classification - Dayanım Sınıflandırması İçin Karşılaştırmalı Bir Çalışma (317 KB)

TKİ'de Kullanılan Geniş Çaplı Rotari Delicilerin Performans Analizi - The Performance Analysis of Large Diameter Blasthole Rotary Drills in TKİ (318 KB)

Türkiye'nin En Derin Elmaslı Sondaj Çalışmasında Delinebilirliğin İrdelenmesi - Evaluating The Drillability At Türkiye's Deepest Diamond Drilling Operation (329 KB)

Gelik-44 Sondajında Sondaj Parametreleri ve İlerleme Hızı İlişkilerinin Etüdü - A Stuy O uDrill Parameters and Penetration Rates Relationships in Gelik-44 Borehole (328 KB)

Metro Tünel Projelerinde Yüzey Tasman Büyüklüklerinin Yarıteorik Yaklaşımlarla Belirlenmesi - Determination of Parameters of Surface Subsidance Caused By Tunnel Construction By Means Of Semi-Analytical Approaches (355 KB)

The Development Of a Tunable Clay Winning Jet - Bir Ayarlanabilir Kil Çıkarma Jet'inin Geliştirilmesi (356 KB)

BK2 Nolu Derivasyon Tüneli Kazı Ön Araştırmaları, Yapım Metodu ve Sonuçların Analizi - Preliminary Research, Method Of Construction And Analysis Of The Results Of The BK2 Derivation Tunnel Excavation (321 KB)

Çan Açık Ocak Yollarında Yol Kaplama Tasarımı - Haulage Road Bearing Capacity Design At Çan Open Pıt Mine (316 KB)

K.B.İ. Murgul Çakmakkaya ve Damar Sahalarında Bilgisayar Destekli Şev Stabilite Analizi - Computer Assisted Slope Stability Analysis In Çakmakkaya And DamarFields Of K.B.İ.Murgul Copper Mine (346 KB)

Towards A Realistic Methodology of Modelling A Rock Blasting Pattern - Kaya Patlatma Düzeni Modellemesine Gerçekçi Bir Yaklaşım Yöntemi (322 KB)

Pillar Stability Analysis And Its Bearing On The Design Of Underground Mining Systems For Two Skarn-Type Copper Deposits Of The Coquimbo Region, Chile - Topuk Duyarlılık Analizi ve Onun Şili'de Coquimbo Bölgesinde İki Adet Skarn Tipi Bakır Yatakları (367 KB)

Kırka Boraks Sahasının optimal Değerlendirme Koşullarının Araştırılması - An Investigation In To The Optimal Benefication Conditions Of Kırka Borax Deposit (332 KB)

Açık Ocak Madenciliği Sonrası Alan Kullanım Planlaması - Post Surface Mining Land Use Planning (560 KB)

Stone Quarrying: The Italian Experience - Mermer İşletmeciliği : İtalyan Deneyimi (355 KB)

Mermer Ocaklarının Tasarımına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi- Investigation of Factors Influencing Marble Quarry Design (313 KB)

Konya-Ladik Mermerlerinin Jeomekanik Özellikleri ve Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi- Determination of Geomechanical Properties And Utilization Of Konya - Ladik Marbles (288 KB)

Enflasyonist Ortamda Kamu Açık İşletmelerinde Dekapaj Giderlerinin İşletmenin Performansına Etkisi - The Influence Of Stripping Costs On The Performance Of Open Pits Operated By Public Enterprises (304 KB)

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Yer altı Kaynakları Potansiyeline Yaklaşım - An Approach To The Potential Of Underground Rescources İn Central Asia Turkic Republics (325 KB)

Kaçak Maden Üretiminin Hukuksal Yönü - Illegal Mine Production In Law (294 KB)

Zonguldak Taşkömürü Havzasının Geleceği Hakkında Düşünceler - Ideas On The Future Of Zonguldak Coal Basin (303 KB)

Altın Metalurjisi İçin Yerli Kaynaklardan Aktif Karbon Üretimi - Production Of Activated Carbon From Indigenous Raw Materials For Gold Mtallurgy (327 KB)

Characterization Of Activated Carbons For The Extractive Metallurgy Of Gold - Altının Metalurjik Kazanımında Aktif Karbonun Kullanılması (316 KB)

Sülfür Flotasyonunda Pülp Potansiyelini Ölçmek İçin Pt ve Mineral Elektrotların Mukayeseli Bir İncelemesi - A Comperative Study Of Pt And Sulphide Electrodes In Measuring Sulphide Flotation Pulp Potential (332 KB)

Emet Kolemanit Cevheri Üzerindeki Flotasyon Çalışmaları - Flotation Studies of Colemanite Ores From The Emet Deposits Of Turkey (316 KB)

Kayseri Zamantı Bölgesi Karbonatlı Çinko-Kurşun Cevherinin Flotasyon İle Zenginleştirilmesi - Flotation Of Lead-Zinc Corbonate Ore Of Kayseri-Zamantı District (291 KB)

Küre Tesisi Bakır Konstantresi Tenörünün Kolon Flotasyonu İle Yükseltilmesi- Increasing The Grade Of Küre Copper Concentrate By Using Column Flotation (302 KB)

Optimizing The Flotation Time In The Phase Of Rougher Pb-Zn Flotation - Kaba Pb-Zn Flotasyon Devresinde, Flotasyon Süresinin Optimizasyonu (304 KB)

Coprecipitation - Flotation Removal Of Heavy Metal Ions - Ağır Metal İyonlarının Ortamdan Alınması İçin Çöktürme - Flotasyon Yöntemi (306 KB)

Influence Of The Rotation Velecity And Collector Concentration On The Flotation Kinetics - Karıştırma Hızı ve Toplayıcı Konsantrasyonunun Flotasyon Kinetiğine Etkisi (299 KB)

Fundamental Studies On Pyrite, Pyrrhotite And Arsenopyrit Floatability - Pirit, Pirotit ve Arsenopirit Yüzebilirliği Hakkında Temel Çalışmalar (288 KB)

Doygun Çözeltilerde Boraks Flotasyonunun Anyonik ve Katyonik Reaktiflerle İncelenmesi - Flotation Of Borax With Anionic And Cationic Collectors İn Saturated Solutions (307 KB)

Yüksek ve Düşük Uçuculu Kömürlerin Sobalarda Yanmasının Tunçbilek ve İthal Kömürler Örneğinde İncelenmesi - An Investigation Into The Burning Characteristics Of High And Low Volatile Coals (299 KB)

Yeni Kurulan Kömür Yıkama Tesislerinin Pazar ve Ekonomi Açısından Gerekçeleri - Marketing And Economical Reasons To The New Built - Up Coal Washeries (324 KB)

Sındırgı Alunitli Kaolini Zenginleştirme Çalışmaları - Beneficiation Studies Of Sındırgı Alunite Kaolin (361 KB)

Kırka Boraks İşletmesindeki Artık Killerin Seramik Endüstrisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması - An Investigation Into The Usebility Of Kırka Borax Work Waste Clay Material In Ceramic Industry (187 KB)

Characteriza Ation Of El-Bahariya Clay For Ceramic Industry - El Bahariya Killerinin Seramik Sanayii İçin Değerlendirilmesi (237 KB)

Fine Grinding Experience With Vertically Stirred Ball Mills - Karıştırma Değirmenlerinde İnce Öğütme Tcrübesi (240 KB)

Çakmakkaya Konsantratöründeki Değirmenlerde Kullanılan Çelikve Lastik Palama Malzemelerinin İşletmecilik ve Ekonomik Açıdan İrdelenmesi - Analysing of Steel And Rubber Covering Materials Which Are Used In Çakmakkaya Process Plant (213 KB)

Kesikli Öğütmede Öğütme Yardımcılarının Etkisinin Kinetik Yöntemle İncelenmesi - İınvestigation Of The Effects Of Grinding Aids In Batch Grinding By Kinetic Approach (221 KB)

Pneumatic Vibroacoustical Classification - Havalı Ses - Titreşimli Sınıflandırma (209 KB)

Reichert Spiralinin Kullanımı ve Türk Kömürlerine Uygulanabilirliği - Us Of Reichert Spiral And Its Application On Turkish Coals (225 KB)

Kalsine Kolemanit Artıklarının Sarsıntılı Masa İle Zenginleştirilmesi - Concentration Of Calcined Colemanite Tailing By Shaking Table (221 KB)

Elektrofiltre Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım - A New Approach In Batch Electrofilter Design (218 KB)

Economical And Ecological Problems Of Placing Mineral Building Materials In Azarbaijan (189 KB)

A New Technology For Neutralization And Purigication Of Mine And Industrial Waters From As And Other Heavy Metals - Maden ve Endüstriyel Atık Sularının As ve Diğer Ağır Metallerden Arındırılması İçin Yeni Bir Teknoloji (218 KB)

Makaslama Salkımlaştırması - Shear Flocculation (193 KB)

Kolemanit Tane Boyutunun Borik Asit Üretimine Etkisi - Effect of Colemanite Particle Size On Boric Acid Production (204 KB)

Bursa-Orhaneli-Yeşiller Siyenitlerinin Laboratuvar Ölçekli Zenginleştirme Çalışmaları - Beneficiation Studies Of Bursa -Orhaneli-Yeşiller syenite In Laboratory Scale (220 KB)

Effects Of Temperature And Co2 Partıal Pressure On The Dissolution Of Colemanite IN Co2 - Saturated Water - Sıcaklığın ve Co2 Kısmi Basıncının Colemanite'in Co2 le Doyurulmuş Suda Çözünürlüğüne Etkileri (213 KB)

Şelit ve Kalsitin Yüzey Özelliklerine Amin ve Elektrolitlerin Etkisi - The Effects Of Amine And Electrolytes On The Surface Propertis Of Scheelite And Calcite (213 KB)

Reklamlar (437 KB)

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar

SAYFA ÜSTÜ
ANA SAYFA BU SAYFAYI ÖNER BU SAYFAYI YAZDIR
   

Şubeler:
»ADANA ŞUBE »DİYARBAKIR ŞUBE »İSTANBUL ŞUBE »İZMİR ŞUBE »ZONGULDAK ŞUBE
 
Bölge Temsilciği:
»SİVAS BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
 
İl Temsilcilikleri:
»ADANA-ALADAĞ »ADANA-KOZAN »ADANA-POZANTI »ADIYAMAN »AFYONKARAHİSAR »AĞRI »AMASYA »ANTALYA »ARTVİN »AYDIN »BALIKESİR »BALIKESİR-DURSUNBEY »BARTIN »BARTIN-AMASRA »BATMAN »BİLECİK »BOLU »BURDUR »BURDUR-BUCAK »BURDUR-YEŞİLOVA »BURSA »ÇANAKKALE »ÇANAKKALE-ÇAN »ÇORUM »DENİZLİ »DÜZCE »EDİRNE »EDİRNE-KEŞAN »EDİRNE-UZUNKÖRÜ »ELAZIĞ »ERZİNCAN »ERZURUM »ESKİŞEHİR »GAZİANTEP »GİRESUN »GÜMÜŞHANE »HAKKARİ »HATAY »HATAY-İSKENDERUN »ISPARTA »KAHRAMANMARAŞ »KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN »KARABÜK »KARAMAN »KASTAMONU »KAYSERİ »KIRIKKALE »KIRKLARELİ »KOCAELİ »KONYA »KONYA-ILGIN »KONYA-SEYDİŞEHİR »KÜTAHYA »KÜTAHYA-GEDİZ »KÜTAHYA-TAVŞANLI »MALATYA »MANİSA »MARDİN »MERSİN »MUĞLA »ORDU »OSMANİYE »RİZE »SAKARYA »SAMSUN »SİİRT »SİVAS-DİVRİĞİ »ŞANLIURFA »ŞIRNAK »TEKİRDAĞ »TRABZON »TUNCELİ »UŞAK »VAN »ZONGULDAK-KDZ.EREĞLİ  

   

COPYRIGHT © 2006-2018 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 425 10 80   FAKS:(+90) 312 417 52 90
Sürekli Eğitim Merkezi FAKS: (+90) 312 419 76 80

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.