TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KİTAPLAR

Tüm Kitaplar

8. MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI
HÜRRİYET DEMİRHAN

Yayın Yeri:  İSTANBUL

Sayfa Sayısı: 176

Giriş
230
Sunuş

Küreselleşme politikaları sonucu madencilikte uygulamaya konulan özelleş¬tirme, taşeronlaştırma, rödovans, sendikasızlaştırma, kamu madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik birikiminin dağıtılması gibi neoliberal politikalar sonuçlarını, Afşin-Elbistan`da, Karadon`da, Kozlu`da, Soma`da, Şırnak`ta, Ermenek`te yaşanan iş cinayetleri ile acı bir şekilde göstermiştir.
 
Soma faciası sonrası Odamızca hazırlanan "Soma Faciası Ön Raporu"nda faciaya ilişkin sorumluluklar sayılırken "Eğitim sistemi, üniversiteler ve YÖK"ün de sorumlu olduğu tespiti yapılmıştır. Ülkemizdeki maden mühendisliği eğitimi, bilimsel ve teknik gerekliliklerden çok siyasal hesaplarla açılan 26 lisans progra¬mında verilmektedir. Bu bölümlerin birçoğunun akademisyen kadrosu ve fiziksel altyapısı hem nicelik hem de nitelik olarak yetersizdir. Yetersizlikler içinde oku¬yup, doğru dürüst bir staj bile yapamadan mezun olan mühendislerin bir kısmı; dünyanın en ağır ve tehlikeli iş kollarının başında gelen maden iş kolunda çalış¬maya başlamaktadır.
 
Diğer yandan, 21.yüzyılda yaşanan teknolojik gelişme hızı, gelişmekte olan ülkelerin bu alanda politikalar üretemedikleri sürece çok hızlı bir şekilde geride kalacaklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki mühendislerin daha donanımlı, birikimli ve bilinçli olarak yetiştirilmesinin yanı sıra toplumsal ve tek¬nik işbölümü içerisinde mesleki eğitimleri ile uyumlu üretken bir konuma sahip olmaları için gerekli politikaların uygulanması da çok büyük bir önem ve öncelik taşımaktadır. Gelişen teknoloji mühendislik disiplinleri arasındaki sınırların belir¬sizleşmesine ve tartışılmasına neden olmaya başlamıştır. Bu tartışma süreci ders müfredatlarının gelişen teknoloji ve mesleki ihtiyaçlar anlamında yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır.
 
Odamızca, 8 Kasım 2014 tarihinde düzenlenmiş olan "8. Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştayı"nın ana teması "Ne İçin", "Kimin İçin" ve "Nasıl Bir" EĞİTİM olarak seçilmiştir. Çalıştayda maden mühendisliği eğitiminin amacı, olması gere¬ken nitelikleri, taslak eğitim programı ve mühendislik eğitiminde etik sorunu tar¬tışılmış ve öneriler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen başta İstanbul Şubemiz olmak üzere sunum yapan değerli konuklarımıza, çalıştayın düzenlenmesinde önemli katkılarda bulunan Sosyal Araştırmalar Vak¬fı‘na, çalıştayımıza katılım sağlayan bölüm başkanlarımıza ve akademisyenleri¬mize, Odamızın değerli merkez ve şube yöneticileri ile geleceğimiz olan sevgili öğrencilere teşekkür ederiz.
 
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

Dosyalar

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. Acrobat® Reader® yüklemek için

Diğer Tüm Kitaplar