TMMOB Maden Mühendisleri Odası
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADEN ÜRETİM FAALİYETLERİ VE/VEYA BU FAALİYETLERE DAYALI OLARAK ÜRETİM YAPILAN TESİSLERDE SORUMLU MÜDÜR YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2008
Resmi Gazete Sayısı:27013

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN MÜHENDİSLERİ

ODASI MADEN ÜRETİM FAALİYETLERİ VE/VEYA BU FAALİYETLERE

DAYALI OLARAK ÜRETİM YAPILAN TESİSLERDE SORUMLU

MÜDÜR YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerde sorumlu müdür olarak görev alacak, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasına üye maden mühendislerine, sorumlu müdür belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerde sorumlu müdür olarak çalışacak, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasına üye maden mühendislerinin uzmanlıklarının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası tarafından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunun 39 uncu maddesi ve 2005/9013 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 82/G maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birlik ( TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

             b) Oda: TMMOB Maden Mühendisleri Odasını,

             c) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,

             ç) SEM: Oda Sürekli Eğitim Merkezini,

             d) Sorumlu Müdür Yetki Belgesi: Maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerde sorumlu müdür olarak hizmet verecek olan maden mühendislerinin, Oda tarafından düzenlenen sorumlu müdürlük eğitimine katılarak başarı gösterdiklerini ve sorumlu müdürlük hizmeti vermeye yetkili olduklarını gösteren belgeyi

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Belgelendirme Konuları, Belgelendirme

             Sorumlu müdür yetki belgesi ve kullanım koşulları

             MADDE 5 - (1)  Sorumlu müdür yetki belgesi, maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler için verilir. Belge sahibi Oda üyesi, maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerde sorumlu müdür olarak çalışma yapmaya yetkilidir.

             Belgelendirme koşulları

             MADDE 6 - (1) Maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler sorumlu müdür yetki belgesi alabilmek için;

             a) Maden işletmelerinde en az sekiz yıl fiili olarak çalışmış olmak,

             b) Oda tarafından merkezi düzeyde açılan eğitim kurslarına katılmak ve kurs sonucu yapılan sınavda başarılı olmak

             şarttır.

             (2) İşletme dalında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olan maden mühendisleri eğitim kurslarına katılmak ve sınava girmek şartından muaftırlar.

             Sorumlu müdür yetki belgesinin geçerliliği ve süresi

             MADDE 7 - (1) Sorumlu müdür yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren beş yıldır. Belgelerin yıllık onaylarında, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için belge sahibinin meslek içi eğitimleri tamamlaması zorunludur. Bu koşulları sağlamayan belge sahibinin belgesi koşullar tamamlanıncaya kadar geçerliliğini yitirir.

             Sorumlu müdür eğitimlerinin düzenlenmesi

             MADDE 8 - (1) Sorumlu müdür eğitiminin tarihini OYK belirler.

             (2) Sınav sorularının belirlenmesi, eğitim ile sınavın hazırlıkları, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi SEM tarafından yerine getirilir.

             Sorumlu müdür belgelendirme sınavları

             MADDE 9 - (1) Sorumlu müdür belgelendirme sınavları, eğitimler sonucunda gerçekleştirilir. Sorumlu müdür belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70 tir. Başarılı olanlara Oda tarafından sorumlu müdür yetki belgesi verilir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan iki yıl içerisinde toplam dört sınav hakkı verilir.

             Sorumlu müdür eğitimlerine katılım için başvuruda istenecek belgeler

             MADDE 10 - (1) Sorumlu müdür eğitimlerine katılacaklardan başvuruda istenecek belgeler şunlardır;

             a) İki adet fotoğraf,

             b) Geçerli Oda kimliği fotokopisi,

             c) Üye aidat borcu olmadığına ilişkin şubelerden temin edilecek belge,

             ç) Kursa katılım ve belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,

             d) Maden işletmelerinde en az sekiz yıl fiili olarak çalışmış olduğuna dair belge.

             Eğitim

             MADDE 11 - (1) Sorumlu müdür yetki belgesi eğitimleri 24 saatten az olmaz.

             (2) Oda tarafından açılacak olan kursun eğitim programı aşağıda verilen konu ana başlıklarından oluşur.

             a) Oda mevzuatı ve mühendislik etiği,

             b) Sorumlu müdürlüğün yasal boyutu, konuyla ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler, sorumlu müdürün hak, yetki ve sorumlulukları,

             c)  İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve yükümlülükler,

             ç) Maden Kanunu,

             d) Maden işletmeciliği,

             e) İnsan ve çevre sağlığı,

             f) Maden tesisleri ve denetimi,

             g) Acil durum yönetimi ve yangınla mücadele,

             ğ)  İlk yardım,

             h) Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamaları,

             ı) Personel yönetimi.

             (3) Eğitim ve belge ücretleri OYK tarafından belirlenir. Eğitim içeriği ve süresi değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre OYK kararı ile değiştirilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Sorumlu müdürlerin görev alması

             MADDE 12 - (1) Sorumlu müdürler ikamet ettikleri il ve bu ile komşu illerdeki en fazla beş tesiste görev alabilir. Ücretli olarak çalışan maden mühendisleri çalıştığı kurum ve kuruluştan izin almak koşulu ile en fazla bir tesiste görev alabilir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 24/8/2005 tarihli ve 25916 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği ile 21/9/2005 tarihli ve 25943 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.