TMMOB Maden Mühendisleri Odası

YARGI, MAPEG TARAFINDAN DÜZENLENEN DAİMİ NEZARETÇİ EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 19.09.2019 12:34:30
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 19.09.2019 Son Güncelleme: 19.09.2019 12:36:02

  ETKB (MAPEG) HUKUKSUZ UYGULAMALARDAN VAZGEÇMELİDİR
YARGI, MAPEG TARAFINDAN DÜZENLENEN DAİMİ NEZARETÇİ EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Odamız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (eski Maden İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından, Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan 03.01.2018 tarihli "Daimi Nezaretçi Eğitimleri Hakkında Duyuru"nun, Maden Yönetmeliği‘ne aykırı olarak daimi nezaretçi eğitimi verebilecekler arasında sayılmayan ELTEM-TEK isimli şirkete verilen eğitim yetkisinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile dava açmıştı. Bu davada; Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair Karara; Odamız tarafından yapılan itiraz sonucu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2019/156 YD İtiraz nolu Kararı ile Yürütmenin Durdurulmasına karar vermiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında;

"Danıştay Sekizinci Dairesinin 26/06/2018 tarihli ara kararı ile, Eltem-Tek Elektrik Tesisleri Mühendislik, Müteahhitlik, Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi‘nin hukuki yapısının, iştiraklerinin ve şirket ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesi üzerine davalı idarece verilen cevapta; söz konusu şirkete, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü‘nün (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) %47 oranında bir payla katılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu‘nun 25/10/1982 tarih ve 8/5475 sayılı kararı bulunduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu şirketin bir iktisadi devlet teşekkülü olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş.‘nin iştiraki olduğu anlaşılmaktadır.

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘nin 2. maddesinde yer alan tanımlamadan da anlaşıldığı gibi kamu iştiraki, sermayesinin en çok yüzde ellisi bir kamu iktisadi teşebbüsüne ait olan, diğer bir ifadeyle sermayesinin en az yüzde ellisi özel kişi, kurum ya da kuruluşlara ait olan, dolayısıyla yönetimi iştirak eden kamu iktisadi teşebbüsünde bulunmayan, bütünüyle özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirketlerdir. Bu nedenle, kamu iştiraklerini kamu kurum ve kuruluşu olarak kabul etmeye olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda, daimi nezaretçi eğitim programının yürütülmesi konusunda kamu iştiraki olan Eltem-Tek Elektrik Tesisleri Mühendislik, Müteahhitlik, Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi‘ne yetki verilmesinde ve bu yetki uyarınca yayımlanan dava konusu duyuruda hukuka uyarlık bulunmamaktadır" demek sureti ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanan, 03/01/2018 tarihli "Daimi Nezaretçi Eğitimleri Hakkında Duyuru"nun Yürütmesinin Durdurulmasına karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 28 inci maddesine göre;

"Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez." denilmektedir. Bu nedenle MAPEG, ilgili yargı kararını ivedilikle uygulamak zorundadır.

Söz konusu yargı kararı gereğince MAPEG tarafından geçmişte ELTEM-TEK, bugün benzer nitelikteki yasal olarak yetkisi bulunmayan kuruluşlar aracılığı ile düzenlenen Daimi Nezaretçi eğitimlerine derhal son verilmeli, Odamızın Eğitim verme yetkisi tanınmalıdır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
​​​​​​​
18 Eylül 2019, ANKARA

Okunma Sayısı: 526