TMMOB Maden Mühendisleri Odası

YARGI KARARLARI UYGULANSIN!

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 13.09.2019 14:14:04
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 16.09.2019 Son Güncelleme: 16.09.2019 09:56:50

ENERJİ BAKANLIĞI VE MAPEG YÖNETİMİNİ ANAYASAL BİR ZORUNLULUK OLAN
YARGI KARARLARINI UYGULAMAYA DAVET EDİYORUZ

Bilindiği üzere; 21 Eylül 2017 tarih ve 30187 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Maden Yönetmeliği`nin "Daimî nezaretçi eğitimi ve daimî nezaretçi sertifikası" başlıklı 126 ncı maddesinin 1 inci fıkrası;

"(1) Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odası, dernek veya vakıflar tarafından daimî nezaretçi eğitim programı hazırlanır ve yürütülür." şeklindedir.

Odamız, Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘ne 02.10.2017 tarih ve 5465 sayılı vermiş olduğu dilekçe ile "Maden Yönetmeliği`nin 126. maddesi uyarınca TMMOB Maden Mühendisleri Odası‘na "Daimî Nezaretçi Eğitim Yetkisi" verilmesini talep etmiştir. Talebin reddedilmesi üzerine Odamız tarafından, Ret işleminin iptali için, Ankara 17. İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır. Açılan dava sonucu, Ankara 17. İdare Mahkemesi, E:2017/3401, K:2018/1984 sayılı kararında "Yönetmelikte daimi nezaretçi eğitim yetkisi verilebilecek kurum ve kuruşların arasında meslek odalarının da yer aldığının açık olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde Yönetmeliğin bu açık hükmüne rağmen davacı Odayı bu yetkilendirmesinin dışında bırakılacak şekilde başvurusunun cevap verilmeyerek zımnen reddine ilişkin dava konusu zımni ret işleminde hukuka uyarlık bulunmamıştır." demek sureti ile işlemi iptal ederek Odamızın eğitim verme yetkisi olduğuna hükmetmiştir.

Mahkeme kararı, MAPEG tarafından istinafa götürülmüş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, 11/04/2019 tarih ve E:2019/434, K:2019/629 sayılı kararı ile MAPEG`in talebini reddetmiştir. Sonuçta, Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen E:2017/3401, K:2018/1984 sayılı kararı kesinleşmiştir.

Kesinleşen Mahkeme Kararı sonrası, Kararın uygulanması için zorunlu süre olan 30 gün geçmiş olmasına rağmen, MAPEG tarafından kararın uygulanmaması üzerine, Odamız tarafından MAPEG`e verilen dilekçe ile Mahkeme Kararının uygulanması talep edilmiştir. MAPEG tarafından dilekçeye verilen cevapta, "15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamının 4 sayılı Kararnamesi ile MAPEG‘in görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiş, bu görev ve yetkiler arasında "Görev Alanı ile İlgili Sertifikalı Eğitim Programları Düzenlenmesi" hususu tanımlanmıştır.

Bu kapsamda; Daimî Nezaretçilik Eğitimlerinin Genel Müdürlüğümüz tarafından verilmesi planlanmaktadır. Bilgilerinize rica olunur." denilmek sureti ile Mahkeme Kararının uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Verilen hukuka aykırı cevap üzerine Odamız tarafından, kesinleşmiş yargı kararını MAPEG yetkilileri hakkında; "suç işleyen şüphelilerin eylemine uygun TCK`nın 257. maddesini ihlal etmeleri nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılarak, şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi istemi ile" suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili olarak, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından MAPEG personeli hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine istinaden "Soruşturma İzni Verilmemesi" kararı alındığı bildirilmiştir.

Tarafımızca ilgili Mahkeme Kararını yerine getirmeyen MAPEG Personeli hakkında "Soruşturma İzni Verilmemesi" kararı ile ilgili gerekli hukuki her türlü itirazı yapacağımızı, üyelerimizin haklarının korunması için her alanda çaba gösteremeye devam edeceğimizi belirtiriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
16 Eylül 2019, Ankara

Okunma Sayısı: 308