TMMOB Maden Mühendisleri Odası

BASINA VE KAMUOYUNA

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 21.08.2019 18:05:07
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 21.08.2019 Son Güncelleme: 22.08.2019 10:34:54

BASINA VE KAMUOYUNA

7 Ağustos 2019 Tarihinde yayınladığımız "TMMOB Maden Mühendisleri Odası Çanakkale İlinde Yürütülen Altın Madenciliği Arama ve İşletme Çalışmaları Ön İnceleme Raporu" başlıklı ön inceleme raporumuz, konunun gündemde önemli yer teşkil etmesi nedeniyle kamuoyunda tüm kesimlerin ilgisini çekmiş ve özellikle raporun birinci bölümünde yer alan durum tespitleri üzerinden farklı değerlendirmelere neden olmuştur.

Farklı değerlendirmelerin, "Ön Rapor" tanımından ve raporda kullanılan yöntemden kaynaklandığı düşünülerek yeni bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

Öncelikle belirtmeliyiz ki Odamız, gelenekleri itibarıyla daima emeğin ve halkın yanında yer alan, demokratik değerleri savunan, bilimin ve tekniğin uygulanmasında toplumsal çıkarları esas alan bir anlayışın taşıyıcısı olup hukukun üstünlüğünün, insan haklarının, barış ve adalet talebinin yılmaz bir savunucusudur. Bu yanıyla demokratik muhalefetin ayrılmaz bir parçasıdır.

Doğru ve ilkeli duruşundan ödün vermeyen TMMOB Maden Mühendisleri Odası,  aynı zamanda bir uzmanlık alanı örgütlenmesi olup yaptığı değerlendirmeleri uzmanlık bilgisi ışığında ve toplumsal çıkarlar çerçevesinde, üyelerimiz ve halkımızdan başka hiçbir kimseye taraf olmadan sürdürmektedir.

Ön İnceleme Raporunda dile getirilen temel saptamaların ve değerlendirmelerin bir kez daha belirtilmesinde yarar görüyoruz.

"... ormanlar da, diğer doğal kaynaklarımız ile tarihi ve kültürel varlıklarımız da, aynı yer altı kaynaklarımız gibi bu ülkenin zenginlikleridir. Bu nedenle madenler gibi titizlikle korunmalıdır. Bunun için, sit alanları, milli parklar, su havzaları vb. mutlak suretle korunması gereken alanlar belirlenmeli, buralarda hiçbir faaliyete izin verilmemelidir. Bu bağlamda "Kaz dağları milli parkı" ve koruma alanı eko sistem esas alınarak yeniden belirlenmelidir.  Bu sınırlar içerisinde sanayi tesisleri, yapılaşma ve turizm tesisleri dahil hiçbir faaliyete izin verilmemelidir."

"Ülkemizde 1980`li yıllarda başlayan neo-liberal politikaların sonucunda finans, tarım, hizmet ve sanayi sektörünün madencilik dahil tüm alt sektörleri ile tüm doğal, kültürel ve tarihi varlıklarımız uluslararası tekellerin ve sermayenin kullanımına açılmıştır. Uluslararası sermayenin ülkemizin kalkınması için madencilik faaliyetlerini gerçekleştirdiğini beklemek ve düşünmek mümkün değildir. "

"Her şeye rağmen madencilik yapılsın düşüncesi ne kadar yanlış ise hiçbir şekilde madencilik yapılmasın düşüncesi de en az o kadar yanlış ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Maden mühendisliği bilim ve tekniği yaşanmış ve yaşanması muhtemel sorunları çözecek bilgi birikimine ve teknolojiye sahiptir. Ancak yaşadığımız süreçte çevresel sorunları ve toplumsal duyarlılıkları dikkate almadan madencilik faaliyetlerini sürdürmek olası değildir."

"Ülke içerisinde yapılacak her türlü ekonomik faaliyet toplumun gelişimi ve halkın refahı için kamu yararı doğrultusunda yapılmalıdır. Bu nedenle kamu yararı olmayan hiçbir ekonomik faaliyette bulunulmamalıdır. Ancak kararların sağlıklı alınabilmesi için toplumun doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. "

Sonuç olarak yukarıda belirtilen ve kamuoyunun tekrar gündemine sunulan değerlendirmelerden yola çıkarak;

  • Odamız, tarihi boyunca üretimden, sanayileşmeden, büyümeden ve kalkınmadan yana tavır almıştır ve almaya da devam edecektir.
  • Odamız, aynı zamanda ülkedeki üretimin toplumun genel çıkarı için kullanılmasından ve ülkenin ortak zenginliklerinin hakça paylaşılmasından yana tavır almıştır ve almaya da devam edecektir.
  • Odamızın toplumcu ve kamucu tavrı, madencilik sektörü ile birlikte tüm diğer sektörleri, doğal, kültürel ve tarihi varlıklarımızı da kapsamaktadır.
  • Odamız, ülkemizdeki tüm madencilik faaliyetlerinin kamu yararını ve ülke geleceğini gözetecek biçimde planlanmasını; tüm stratejik madenlerimizin kamu eliyle işletilmesini; maden işletmelerinde kamu denetiminin sağlanmasını; madencilik faaliyetlerinin doğaya ve doğal yaşama uygun biçimde yürütülmesini savunmaktadır ve savunmaya da devam edecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
21 Ağustos 2019

Okunma Sayısı: 1206