TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ GÖREVİNİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ!!!

BASIN AÇIKLAMASI
Güncellenme Zamanı: 08.12.2017 20:08:31
GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 08.12.2017 Son Güncelleme: 13.02.2018 15:23:30

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ GÖREVİNİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ!!!

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından 18 Şubat 2015 tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde yayımlaması gereken Maden Yönetmeliğini, 31 ay sonra yayımlamasına rağmen daimi nezaretçi olan maden mühendislerine, ruhsat sahiplerinin yükümlülüklerini de yükleyerek mesleğimizi yapılmaz hale sokmaktan vaz geçmeye çağırıyoruz.

MİGEM tarafından, KEP aktivasyonu adı altında 06.12.2017 tarihinde yapılan duyuruda "Maden Yönetmeliğinin Geçici 10. Maddesi gereğince… KEP aktivasyonu yapılmamış olan ruhsat sahipleri ve daimi nezaretçiler için, Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilecektir." denilmektedir.

 Maden Yönetmeliğinin geçici 10. maddesi " Ruhsat sahiplerinin tebligata esas Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Aksi halde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilir." ve maden kanununun 10. maddesinin dördüncü fıkrası " Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve haksız surette hak iktisabına sebep olan teknik elemanlar uyarılır. Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanların üç yıl içinde tekrarı halinde teknik elemanların bu Kanun gereğince yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır. Fiilin her tekrarında hak mahrumiyeti uygulamasına devam edilir. Uygulanan uyarı ve hak mahrumiyeti, teknik elemanın bağlı bulunduğu mesleki teşekküle bildirilir." biçimindedir.

Daimi nezaretçinin görev ve sorumluluklarının tanımlandığı 17 fıkralık maddede, istenilen KEP adresi yer almamaktadır. Bu 17 fıkralık sorumlulukta, esas itibariyle daimi nezaretçilerin görevleri (b) ve (i) fıkralarında belirtilmiştir. Sırasıyla bu fıkralardan; (b) fıkrası " Ruhsat alanı içerisinde maden işletme faaliyetlerini işletme projesine uygun olarak planlar, koordine eder ve yürütülmesini sağlar. İşletme projesine aykırı olan tehlikeli bir durumun varlığı söz konusu olduğu zaman, gerekli önlemlerin alınmasını önerir ve önlem alınmasına nezaret eder." ve (i) fıkrası " Daimi nezaretçi, işletme projesine aykırı faaliyetin işletme açısından tehlikeli durum oluşturduğunu tespit etmesi halinde bu durumu işverene bildirir. İşveren, üretim/üretime yönelik faaliyetleri derhal durdurur. Ayrıca işveren, YTK`ya durdurmaya ilişkin hükmü bildirir." daimi nezaretçilerin görevleri şekilde ifade edilmiştir.

Daimi nezaretçiler, maden işletme faaliyetlerini işletme projesine uygun olarak planlar, koordine eder ve yürütülmesini sağlar. Daimi nezaretçi, işletme projesine aykırı faaliyetin işletme açısından tehlikeli durum oluşturduğunu tespit etmesi halinde bu durumu işverene bildirir. Bu yönetmelikte: görevlerin yerine getirilmesinde daimi nezaretçi işveren olan ruhsat sahibi ile ilişkilendirilirken; MİGEM` deki işlerin takibinde ise; ruhsat sahibi ve yetkilendirilmiş tüzel kişiler aracılığıyla yapılacağı yasa ve yönetmeliklerde yer almaktadır.

Fıkralarla tanımlamaya çalıştığımız, 31 ay gibi bir süre geçtikten sonra yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği; 30 dakika geçmeden MİGEM tarafından genelge ve duyurularla değiştirilmeye çalışılması bu yönetmeliğin MİGEM tarafından da uygulanabilir bir hali olmadığını göstermektedir.

KEP üzerinden daimi nezaretçilere yapılan duyuru ve cep telefonlarına atılan ceza uygulaması mesaj geri alınmalıdır. Hukuki gerekçesi ve dayanağı eğer "gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlar" olarak değerlendiriliyorsa; esas olarak bu dayanağın hukuki olmadığını belirtiriz.

MİGEM` i Maden Yönetmeliğinin Geçici 10. Maddesi ve Maden Kanunun 10. Maddesini doğru bir biçimde yorumlamaya ve görevini yapmaya davet ediyoruz.  MİGEM` in maden mühendisi mesleği sahibi olan daimi nezaretçilerin görevlerini yaparken günah keçisi yapması yerine onlara rehberlik yapmasını bekliyoruz. Ayrıca üyelerimizin mesleklerini yaparken uğrayacakları her türlü mağduriyette Odamızın yanlarında olacağını ve bu mücadeleyi birlikte yürüteceğimizin bilinmesini isteriz.

TMMOB

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

8 Aralık 2017

Okunma Sayısı: 867